of 64621 LinkedIn

Is uw zorgorganisatie financieel in staat te fuseren?

Is uw zorgorganisatie financieel in staat te fuseren? Fusies in de zorg.
Reageer

Fusies in de zorg
Natuurlijk kent uw fusievraagstuk meerdere aspecten, maar de startvraag moet zijn: kan uw zorgorganisatie vanuit financieel oogpunt fuseren? We bieden u de vier belangrijkste aandachtspunten daarbij. Immers: het zijn niet voor niets belangrijke gegevens waar banken en toezichthouders naar kijken.

 

In de vele fusieverkenningen die we doen voor de zorg & welzijn en het cultureel domein, blijkt de vraag ‘of dat financieel wel kan’ een blackbox voor managers, bestuurders en toezichthouders. De aandacht gaat naar zeggenschapsverhoudingen en naar de sociale gevolgen en natuurlijk naar de meerwaarde voor klanten en anderen. Echter, een fusie staat of valt bij de financiële mogelijkheden.

 

De vier belangrijkste aandachtspunten:

 

1. Exploitatie

De gezondheid van uw exploitatie blijkt uit de resultaatratio. In de resultaatratio ziet u wat de procentuele verhouding is tussen de resultaten uit de normale bedrijfsvoering en de totale opbrengsten. Voor het in stand houden van een gezond weerstandsvermogen hanteren wij een norm van minimaal 2 à 3%. Lagere percentages leiden tot gestage teloorgang van het weerstandsvermogen, al is het maar als gevolg van inflatie.

 

2. Solvabiliteit

Door inzicht in de solvabiliteit krijgen uw potentiële fusiepartners zicht op het weerstandsvermogen / risicovermogen van uw organisatie. U kunt dat op verschillende manieren (laten) berekenen: wij gebruiken bij voorkeur het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal, in combinatie met het eigen vermogen in verhouding tot het de bedrijfsopbrengsten (budgetratio). De verhouding eigen vermogen / balanstotaal voor een ondernemende, middelgrote organisatie moet tussen de 25 en 40% liggen en de budgetratio tussen de 15 en 25%. Wees alert: de eerste verhouding wordt sterk beïnvloed door eventuele kapitaalgoederen zoals onroerend goed. Bij de budgetratio is dit niet het geval.

 

3. Liquiditeit

De liquiditeit van potentiële fusiepartners geeft de mate weer waarin zij aan hun lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Wij gebruiken daarbij de current ratio en de debt-serviceratio. De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden. Wij gebruiken voor de current ratio een bandbreedte tussen de 1 en 2. De debt-serviceratio geeft de mate aan waarin de organisatie van het resultaat (cashflow) de rente en aflossingen op leningen kan betalen. Wij hanteren voor de debt-serviceratio een minimum van 1.

 

4. Kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid kunt u (laten) beoordelen aan de hand van de debt to ebitda: de verhouding tussen de rentedragende schulden en de inkomsten voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen. Kredietverstrekkers gebruiken dit om te beoordelen of en in welke mate een organisatie in aanmerking komt voor nieuwe leningen. Organisaties hebben een gunstige kredietwaardigheidspositie nodig om investeringen te laten financieren. Bij het beoordelen hanteren wij de norm dat een organisatie de leningen in maximaal acht jaar moet kunnen terugbetalen. Een debt to ebitda van 8 dus.

 

Conclusie en advies
Als u fusiemogelijkheden wilt verkennen, is het belangrijk om de financiële positie van de hypothetische fusieorganisatie al in een vroeg stadium te verkennen. Dit vraagt om de genoemde financiële analyses. Cruciaal is welke effecten de fusie heeft voor de individuele organisaties. Wordt uw liquiditeitspositie ondermijnd door een fusie? Dan gaan de alarmbellen rinkelen. Is de resultaatratio te laag voor een gezonde vermogensopbouw? Tijd voor een goed gesprek.

 

Het tijdig in beeld brengen en bespreekbaar maken van deze fundamentele financiële inzichten, levert uw zorginstelling de rest van het fusieproces meer rust en vertrouwen op. Zo kunt u de focus leggen op waar het in de kern om gaat: welke meerwaarde heeft ons samengaan voor onze klanten, samenwerkingspartners en financiers?

 

Benader ons gerust voor meer informatie als u fusiemogelijkheden verkent. Bel of mail met de specialist in deze: Piet van Zijl (06-27 08 55 80 of vanzijl@kplusv.nl). 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

KplusV

Westervoortsedijk 73,

6827 AV Arnhem

Postbus 60055,

6800 JB Arnhem

026-355 13 55

info@kplusv.nl

                      

Science Park 402, 1098 XH Amsterdam

Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam

020-669 90 66 

info@kplusv.nl

 

www.kplusv.nl

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Afbeelding

 

Wil je op basis van je persoonlijke voorkeur onze nieuwste artikelen maandelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Whitepapers