of 63966 LinkedIn

Goede lokale uitvoering Participatiewet: niet sexy, wel keihard nodig

Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk. Het wordt steeds moeilijker om deze groep vanuit de bijstand te bemiddelen naar werk. Alles moet op alles worden gezet om deze mensen aan het werk te helpen. Juist in deze hoogconjunctuur. Want als het nu niet lukt, wanneer dan wel?

AfbeeldingStaatssecretaris: verbeteringen nodig en mogelijk

De eerste tussenevaluatie van de Participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau stemt niet optimistisch. Maar de wet nu al op de schop nemen, is volgens het kabinet te snel. Het kabinet heeft het pad van loondispensatie, zoals dat nog in het Regeerakkoord stond, terecht verlaten. Daarvoor in de plaats komt een ‘breed offensief om meer mensen aan het werk te helpen’, stipte Premier Rutte tijdens de Algemene Beschouwingen aan. Verder stuurde staatsecretaris Van Ark onlangs een brief naar de Kamer waarin zij schrijft dat verbeteringen binnen het huidige systeem nodig en mogelijk zijn. Van Ark kondigt een vijftal plausibele maatregelen aan.

 

Het punt is alleen: sinds de decentralisaties liggen beleid en uitvoering bij de gemeenten. Daar moet het gebeuren. Maar hoe ver zijn gemeenten met de uitvoering? Wordt daar alles op alles gezet?  


Wisselend beeld uitvoering Participatiewet

Vanuit onze adviespraktijk zie ik een wisselend beeld. Sommige gemeenten en regio’s hebben in de afgelopen jaren forse stappen in de uitvoering gezet en zijn succesvol in de bemiddeling tussen mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers. Andere gemeenten en regio’s moeten de slag nog écht maken.  De wethouders en directies willen dat wel, maar in de praktijk blijft de uitvoering in veel gemeenten helaas nog achter. Een obstakel is vaak de integrale uitvoering van de Participatiewet doorvertalen naar doelmatige en doeltreffende werkprocessen. Probleem daarbij is dat de betrokken professionals nog te onbekend zijn met de doelgroep arbeidsgehandicapten én met wat nodig is voor een succesvolle bemiddeling naar werk. Gemeenten waarin de uitvoering wel succesvol plaatsvindt, hebben afspraken ‘smart’ gemaakt en professionals betrokken bij de inrichting van hun werkzaamheden.   


Juiste inzet loonkostensubsidie, regionale schaalvoordelen én lokaal maatwerk

Ook het effectief inzetten van het juiste instrumentarium van de loonkostensubsidie speelt een rol bij een succesvolle uitvoering van de Participatiewet. Maar onbekend maakt onbemind, zo blijkt. Noem het koudwatervrees, noem het risico-aversie; de beschikbare mogelijkheden worden niet overal benut. Verder zien we nog veel onenigheid over regionale samenwerking en lokaal maatwerk. Gelukkig tonen verschillende voorbeelden in het land aan dat het zeker mogelijk is. Denk aan een regionale sociale dienst, die is aangehaakt bij de lokale wijkteams en tegelijkertijd een regionale werkgeversbenadering hanteert; het maakt werkgevers tenslotte niets uit of de vacature wordt ingevuld door een inwoner uit gemeente X of Y.


Goede lokale uitvoering Participatiewet keihard nodig

De rode lijn voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet is de integrale benadering van dit onderwerp. Op die manier kunnen gemeenten integraal sturen, het aanwezige instrumentarium effectief inzetten, lokaal maatwerk bieden én zorgen voor een adequate regionale werkgeversbenadering.

Dit klinkt allemaal misschien niet erg sexy, zeker niet voor politiek Den Haag, maar een goede lokale uitvoering van de Participatiewet is voor de wethouders en directies wel keihard nodig om werkzoekenden én werkgevers goed te helpen. En een adequate uitvoering kost tijd. Leren van best practices is de beste manier om het proces te versnellen. U kunt een vliegende (door)start maken. Meer weten? Als partner van het Congres sociaal domein van Binnenlands Bestuur op 8 november staat BDO samen tijdens een deelsessie stil bij de uitdagingen én oplossingen voor 2019 en verder.


Bezoek het congres met korting

Als partner van het Congres sociaal domein mag BDO relaties een korting van 50 procent aanbieden op de reguliere toegangsprijs (225 euro exclusief btw als abonnee van Binnenlands Bestuur, 295 euro exclusief btw als niet-abonnee).

 

Vraag kortingscode aan


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.