of 59761 LinkedIn

Gemeenten en zorgaanbieders: pak aanbesteding Wmo en jeugdhulp dit keer anders aan!

Uiteindelijk wil iedere gemeente hetzelfde. Dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben, direct en zonder omwegen. Geen ingewikkelde procedures, processen of verschillende hulpverleners maar een eenduidige en eenvoudige, georganiseerde toegang tot zorg en ondersteuning. Dat is helaas niet de realiteit. Gemeenten én zorgaanbieders hebben te maken met een aantal problemen en knelpunten die een hindernis vormen op de weg naar goede en betaalbare zorg. Het realiseren hiervan vraagt om een radicaal andere aanpak. Met de inkoop en contractering van de Wmo en Jeugdhulp per 2019 ligt deze kans voor het grijpen. Maar dan is bestuurlijke actie nú wel nodig. 

Huidige knelpunten

We zien bij gemeenten en zorgaanbieders een aantal gemeenschappelijke knelpunten:

  • De beoogde maatschappelijke doelen van de transities, zoals preventie, en het bieden van integrale (maatwerk-)oplossingen, zijn afgelopen periode onvoldoende gerealiseerd. De nadruk heeft de afgelopen periode vooral op de implementatie en uitvoerings- en verantwoordingsproblemen gelegen.
  • Gemeenten hebben te maken met soms forse financiële overschrijdingen op het domein van de Wmo en de Jeugdhulp. Door veel gemeenten is de financiële noodklok geluid, de zorg en ondersteuning aan de inwoners dreigt de gemeenten financieel boven het hoofd te groeien. 
  • Er is discussie over de faire price van de tarieven. Er wordt hierover veel discussie gevoerd tussen gemeenten en zorgaanbieders.
  • Demografische ontwikkelingen en het streven dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, zorgen ervoor dat de (financiële) druk op de zorg en ondersteuning groter wordt.
  • De kwaliteit van zorg en ondersteuning komt steeds verder onder druk te staan door de beperkte financiële middelen. Gevolg is dat er wachtlijsten ontstaan waardoor inwoners langer op de juiste zorg en ondersteuning moeten wachten.
  • Er is sprake van een hoge administratieve lastendruk. En de verantwoording van de zorg is niet alleen een organisatorisch maar ook een financieel vraagstuk.

 
Waarom is actie nu noodzakelijk?

Vraag is nu of gemeenten en zorgaanbieders de doelen die met de transities zijn geformuleerd, zoals preventie en goede en betaalbare zorg voor inwoners, ook daadwerkelijk halen. Het antwoord is nee. En op eenzelfde wijze doorgaan leidt niet tot de gewenste oplossingen. Een gezamenlijke aanpak is nu nodig.

Niet in de laatste plaats omdat in maart dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen zijn en de zorg en ondersteuning aan inwoners voor de partijen een belangrijk onderwerp van deze verkiezingen vormen. De partijen willen hun ambities op een daadkrachtige en geloofwaardige manier realiseren. Dit kan alleen als het proces integraal en in samenwerking (met zorgaanbieders en andere belanghebbenden) wordt opgepakt. Daarnaast moeten de colleges worden gevormd en de verwachting is dat er tot zeker mei 2018 geen actie wordt ondernomen om dit onderwerp actief op te pakken. Dit betekent dat als nu geen actie wordt ondernomen het momentum om met dit onderwerp actief aan de slag te gaan voorbij gaat.

 

Een andere belangrijke reden is dat de zorgvraag en daarmee de uitgaven de komende jaren stijgen. Gemeenten moeten binnen de huidige financiële kaders de zorg en ondersteuning realiseren. Een gezamenlijke aanpak van gemeenten en zorgaanbieders is vereist. Die aanpak moet leiden tot een veranderingsgerichte context en mindset. Dit is een kans voor gemeente en aanbieders om de zorg en ondersteuning op een duurzame manier op de kaart te zetten.

 

Welke aanpak is nodig?


Actief stakeholdermanagement

Belangrijke factor in het proces is actief stakeholdermanagement. De gemeente heeft een netwerk- c.q. faciliterende rol, gericht op het verkrijgen en behouden van draagvlak voor goede en betaalbare zorg, binnen de bestaande budgettaire kaders. Door het faciliteren van het (verander)proces dat de gemeente en de stakeholders met elkaar doorlopen, ontstaat draagvlak voor de veranderaanpak. Het is tevens dé aanleiding om het gehele proces van zorgvisie, bekostiging, organisatie, monitoring en verantwoording op elkaar af te stemmen.

 

Data-analyse

Op basis van data-analyse worden demografische trends voorspeld. De impact en de gevolgen van deze trends op onder andere financieel, organisatorisch, en procesvlak worden duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Deze analyse vormt een onderdeel van de op te stellen veranderaanpak. Door financiële analyses bij gemeente en zorgaanbieders ontstaat inzicht in de werkelijke kosten van de dienstverlening, de gemiddelde kostprijzen en de kosten van overhead. Met dit inzicht kan actief gestuurd worden op het reduceren van kosten. Ook dit vormt een onderdeel van de veranderaanpak.


Gezamenlijk proces

Door het gezamenlijk doorlopen van het proces (van toegang en aanmelden tot en met facturatie en verantwoording) komt goed in beeld waar in het Wmo- en Jh-domein de inefficiëntie zit en waar verandering noodzakelijk is. De inefficiëntie wordt aangepakt. Kwaliteit van zorg wordt in dit proces transparant en meetbaar gemaakt.

Een positieve spin off is dat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Op basis hiervan worden eenduidige SMART-geformuleerde afspraken gemaakt over het verantwoordingsproces en de controle hierop. Daarbij geldt het adagium: controle waar nodig en vertrouwen waar mogelijk. Binnen de curesector wordt dit momenteel succesvol uitgerold binnen het Horizontaal Toezicht-initiatief.


Innovatie

Het geld dat met deze aanpak kan worden bespaard kan door de partners worden ingezet voor het aanjagen van innovatie (shared savings-gedachte) gericht op een duurzaam Wmo- en Jh-model en hiermee een goede maatschappelijke investering.


Aanbesteding Wmo op 1 januari 2019 voltooid

De urgentie voor het realiseren van goede en betaalbare zorg is hoog vanwege het tijdpad, wetende dat op 1 januari 2019 het aanbestedingstraject voltooid moet zijn (waarbij alle inkoop daadwerkelijk geregeld is), maar ook vanwege alle uitdagingen waar u mee te maken heeft. 


Op weg naar goede en betaalbare zorg

Bent u nieuwsgierig naar de wijze waarop u deze uitdagingen kunt aanpakken? BDO brengt binnenkort een whitepaper uit over dit thema. U kunt zich inschrijven om het whitepaper als eerste te ontvangen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.