of 63966 LinkedIn

Een blijvend financieel gezond leer-werkbedrijf vraagt om transparantie

Hoe voorkomt u dat gemeenten met hun tekorten op het sociaal domein hun oog laten vallen op de inkomsten van de leer-werkbedrijven? Deze vraag stond centraal tijdens een BDO bijeenkomst waar twaalf financieel directeuren van leer-werkbedrijven discussieerden over de veranderende rol van hun organisatie en die van henzelf. “Hoe kunnen we een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet waarborgen”? Het toverwoord: transparantie!

Afbeelding

 

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn leer-werkbedrijven afhankelijk van gemeenten. De gemeentelijke tekorten in het sociaal domein vormen dan ook een bedreiging voor hun inkomsten. Uit een recent onderzoek  van BDO bleken negen van de veertien deelnemende leer-werkbedrijven een exploitatietekort over 2019 te verwachten. Drie van de veertien hebben zelfs een negatief werkkapitaal. 


Verbreding van de rol van financieel directeur

De communis opinio onder de financieel directeuren is dat ze zich in deze tijden niet meer autonoom kunnen opstellen. Ze vinden het cruciaal om bij gemeenten aan tafel te zitten om GR-partners te overtuigen dat ze het leer-werkbedrijf nodig hebben om maatschappelijk resultaat te behalen. Het vertrouwen van gemeentelijke stakeholders staat of valt met openheid, verantwoording en goede informatievoorziening. Financieel directeuren moeten raad en college dus goed informeren. 

Door de snelheid van de ontwikkelingen in het sociaal domein kunnen financieel directeuren zich in hun huidige rol niet meer beperken tot financiën. Ze zijn genoodzaakt mee te denken over strategie, visie en operatie. De conclusie: de rol van financieel directeuren vraagt om verbreding! 


5 manieren waarop transparantie zorgt voor commitment vanuit gemeenten

Tijdens het gesprek merkte ik maar liefst vijf manieren op, waar financieel directeuren openheid inzetten om het draagvlak bij gemeenten te vergroten:


1. Openheid over de bedrijfsresultaten en hoe die zijn bereikt

Veel leer-werkbedrijven hebben te maken met een negatief subsidieresultaat: de loonkosten zijn hoger dan de rijkssubsidie. Deze bedrijven komen niet in de zwarte cijfers, hoeveel bedrijfsresultaat er ook tegenover staat. Het is belangrijk om uit te blijven leggen dat het leer-werkbedrijf geen invloed heeft op de hoogte van de subsidie. Het gesprek met de gemeente moet dan ook niet gaan over tekorten, maar over de beste manier om een bijdrage te leveren aan het primaire proces, de participatie van burgers, tegen zo laag mogelijke kosten.


2. Openheid over de besluitvorming

Eenheid van bestuur in een GR heeft baat bij openheid over de besluitvorming. Bijvoorbeeld door bestuursvergaderingen voor te bereiden in een klankbordgroep Beleid en Financiën die gezamenlijke adviezen uitbrengt aan de colleges en raden. Dat vergroot de kans dat alle gemeenten het besluit steunen.


3. Openheid over de winstbestemming

Door eventuele winst niet automatisch ‘op te potten’ maar advies te vragen over de besteding bij gemeenten kweken leer-werkbedrijven goodwill.


4. Openheid over risico’s

Een goed risicomodel zorgt dat gemeenten begrijpen welke reserves een leer-werkbedrijf moet aanhouden om financieel gezond te blijven. Sommige gemeenten (of GR’en) nemen het ‘subsidietekort’ van de sociale werkvoorziening  voor hun rekening. Daardoor blijft het  leer-werkbedrijf in de zwarte cijfers. 


5. Openheid over de afbakening van solidariteit en maatwerk

Meestal is er in een GR solidariteit op het gebied van sociale werkvoorziening en lokaal maatwerk in relatie tot de Participatiewet. Gemeenten willen niet meebetalen aan elkaars experimenten. Dan helpt het om die experimenten te scheiden, administratief en soms ook juridisch. Om te voorkomen dat de samenwerking in de GR onder druk komt te staan, is het belangrijk om gemeenten goed uit te leggen hoe de afbakening van de twee soorten activiteiten is geregeld. Tevens betekent dat een transparante administratie en verantwoording van de kosten en verrekening.


Geen quick fix

Vertrouwen opbouwen is een zaak van lange adem. Dat is in de relatie tussen leer-werkbedrijven en gemeenten niet anders, blijkt uit de discussie. Toch vinden alle gespreksdeelnemers het de moeite waard om hier energie in te steken. Meer vertrouwen leidt immers tot een betere samenwerking. En dat is in het belang van de doelgroep.


Een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet? 

Transparantie raakt onderwerpen als governance, sturing en verantwoording en verandering. Meer weten over deze en drie andere bouwstenen voor een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet? Download onze whitepaper.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.