sociaal / Partnerbijdrage

Focus op andere zorgcontrole

Focus op andere zorgcontrole. Grip op verantwoorde zorginzet

09 januari 2020
zorgcontrole.jpg

Controle op de gemeentelijke jaarrekening betekent dat ook de gevoerde administratie rondom de Wmo en Jeugdwet moet worden gecontroleerd. Elk jaar weer een tijdrovend proces voor zorgaanbieders en gemeenten. En met de nu veelal gebruikte controlemethode wordt niet vastgesteld óf en zo ja welke zorg daadwerkelijk is geleverd. Het controleproces kan ook anders.

Hoe te controleren dat zorg geleverd is? Gemeenten stemmen meestal met hun accountant af welke methode voor zorgcontrole te hanteren. Het aanleveren van een productieverantwoording door de zorgaanbieder is op dit moment een veelgebruikte methode. Naast het aanleveren van een controleverklaring van de accountant (vóór 1 april 2020) moeten zorgaanbieders vóór 1 maart 2020 ook een financiële productieverantwoording aanleveren bij de gemeente.

Controle op rechtmatigheid van zorg

Met de productieverantwoording toont de zorgaanbieder aan hoeveel en welke zorg zij geleverd heeft over het voorgaande boekjaar. De gemeente controleert of de productieverantwoording van de zorgaanbieder overeenkomt met de gedeclareerde zorg. Op deze manier wordt veelal de rechtmatigheid van zorglevering gecontroleerd c.q. vastgesteld.

Administratieve last

Een tijdrovend proces. Het opstellen en aanleveren van de productieverantwoording van de zorgaanbieder vergt tijd, net zoals het controleren van de productieverantwoording met de declaraties door de gemeente. Deze wijze van zorgcontrole wordt dan ook als een administratieve last gezien.

Berichtenverkeer maakt productieverantwoording overbodig

De productieverantwoording als middel voor zorgleveringcontrole wordt onder de loep genomen. Het is zelfs zo dat wordt geadviseerd om met deze methode te stoppen (bron: Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants NBA). Andere controles op zorglevering zijn toereikend als het berichtenverkeer op orde is, geeft het NBA aan. De sterke ontwikkeling van het berichtenverkeer kan de functie van de productieverantwoording dus in de toekomst veranderen.

Nieuwe controlemethode

Is het berichtenverkeer op orde? Gemeenten kunnen in dit geval de focus verschuiven van controle op financiën naar controle op daadwerkelijke levering. Is de zorg die werd toegekend ook wel écht geleverd? En is de zorg kwalitatief en naar tevredenheid van de cliënt geleverd?  Het uitvoeren van huisbezoeken en telefonisch onderzoek zijn twee methoden van zorgcontrole om antwoord op deze vragen te kunnen krijgen.

√ 

Huisbezoeken

Een gecertificeerd kwaliteitsinspecteur bezoekt de cliënt aan huis en meet op basis van het ondersteuningsplan en vastgestelde controlenormen de geleverde kwaliteit van de zorg. Ook wordt bij cliënt de beleving getoetst;

 √              

Telefonisch onderzoek 

Telefonisch wordt contact met cliënten opgenomen om te toetsen of afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen en hoe de uitvoering door de cliënt wordt ervaren.

Controle en sturing

Controle op uitvoering van de financiële administratie én op kwaliteit en cliëntwaardering van de geleverde zorg geeft Nederlandse gemeenten handvatten voor sturing. Zo wordt gewerkt aan grip op verantwoorde zorginzet!

Bent u benieuwd hoe Zorg-Lokaal uw gemeente kan helpen om rechtmatigheid van zorg aan te tonen?

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerben Aukema / Intern Auditor
Het zijn 2 goede instrumenten en het KTO wordt toch al uitgevoerd, maar pakken we hiermee de kern van het probleem wel op? Als gemeente wil je niet alleen weten of het berichtenverkeer en de financiën kloppen, maar is je focus gericht op de kwaliteit van zorg voor onze burgers!In Fryslân pakken we de zaak wat structureler aan. De afgelopen jaren hebben we als gemeenten, samen met zorgaanbieders Wmo, het Horizontaal Toezicht ontwikkeld.

Door samen te kijken naar de inrichting van elkaars organisatie, de beheersing van risico’s daarin en periodiek overleg hebben we wederzijds begrip en een goede band met elkaar opgebouwd binnen de keten. Dat geeft ruimte voor het gesprek over kwaliteit.Op dit moment werken de helft van de Friese gemeenten en 1 zorgaanbieder op deze manier; dit jaar volgen er nog 2 zorgaanbieders, waarmee ca. 30% van onze gemeentelijke productie is afgedekt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.