of 63966 LinkedIn

Wie helpt die arme nugger?

Sandra Olsthoorn 14 reacties
Circa 120 duizend werklozen vallen volgend jaar uit de WW zonder recht op bijstand. Deze ‘nuggers’ moeten eerst hun eigen huis opeten of teren op het inkomen van hun partner. ‘Het is voor het eerst dat zo’n grote groep nergens meer op kan rekenen.’

Ze hebben geen werk, maar ook geen recht op een uitkering. Op ondersteuning bij het zoeken naar werk hoeven ze niet te rekenen, want in tijden van crisis zijn sociale diensten vooral druk met het helpen van mensen die wél recht hebben op een uitkering. De nuggers, ofwel niet-uitkeringsgerechtigden, dreigen uit beeld te raken. Hun aantal groeit snel.

 

Waar veel media spreken over een dreigende bijstandsgolf, is de realiteit dat het overgrote deel van de mensen die komend jaar door hun WW-rechten heen raken, helemaal geen recht op een bijstandsuitkering heeft. Omdat ze een partner hebben met een inkomen boven de bijstandsnorm, of een eigen vermogen, bijvoorbeeld door een flinke overwaarde op de eigen woning.

 

In de laatste kwartaalverkenning schat uitkeringsinstantie UWV dat volgend jaar bijna de helft van de WW-uitkeringen afloopt zonder dat de ontvangers een nieuwe baan hebben. Van deze groep van ongeveer 150 duizend kunnen ongeveer 30 duizend mensen door naar de gemeente voor een bijstandsuitkering; de rest wordt nugger.

 

Onderschat

 

‘Het groeiend aantal mensen in deze situatie is een sterk onderschat probleem’, zegt Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsmarktverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Er ontstaat een grote groep die tussen wal en schip valt. Geen instantie is echt verantwoordelijk en iemand die weet dat hij toch geen recht heeft op een bijstandsuitkering, zal zich niet snel bij de gemeente melden. Wie het zijn en hoe het deze mensen vergaat, is dan onzichtbaar. In de armoedestatistiek, daar zien we ze misschien terug. Maar daar zit doorgaans een vertraging in van een paar jaar. In de tussentijd verdwijnen ze uit beeld.’

 

De redenatie dat de problematiek van een werkloze met een eigen vermogen of een werkende partner niet urgent is, gelooft De Beer niet. ‘Veel van deze mensen zullen nu een modaal inkomen hebben. Een man van 50 die een aardige baan had, en die nu met zijn vrouw moet leven van haar parttime salaris, dat is nogal wat. Je kunt zeggen dat die vrouw dan meer moet werken, maar dat is in deze tijden ook niet zomaar geregeld. Dan maakt zo iemand dus een geweldige inkomensdaling mee. En je huis verkopen of je spaargeld opmaken zonder dat je uitzicht hebt op het vinden van een baan; dat ben je dan kwijt en vul je niet snel meer aan’, constateert De Beer.

 

‘De periode dat iemand recht heeft op WW, is in 2006 ingekort om mensen te prikkelen sneller weer aan het werk te gaan. Maar als dat werk er niet is, dan is dit de consequentie. Het is voor het eerst sinds de opbouw van ons sociale stelsel dat zo’n grote groep nergens meer op kan rekenen.’

 

Drama

 

De aanstaande ex-WW’ers zijn nu een in het oog springende groep nuggers, maar de totale groep is heel veel groter (zie ook kader op pagina 11). Volgens de Raad voor Werk en Inkomen zijn 1,3 miljoen mensen in Nederland zonder werk, school of uitkering. De verschillen in die groep zijn groot en er zit lang niet altijd een dramaverhaal over (dreigende) armoede achter. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden die aan het werk willen. Maar de dienstverlening aan die groep verschilt nogal, laat onderzoek door Research voor Beleid (uit eind 2007) zien.

 

Sommige gemeenten doen niets voor de nuggers, andere helpen alleen als het totale gezinsinkomen beneden een bepaalde grens ligt en weer andere behandelden ze hetzelfde als bijstandsgerechtigden. Het algemene beeld is dat gemeenten erg afwachtend zijn. Alleen mensen die zich melden, worden geholpen. En juist dat doen er maar weinig. Ongeveer 5 procent van alle nuggers staat ingeschreven bij het CWI.

 

Twee jaar geleden spraken kabinet en gemeenten in het Bestuursakkoord af dat de gemeenten vóór 2011 25 duizend nuggers begeleiden naar werk of maatschappelijke participatie. Later is die doelstelling met nog eens 10 duizend verhoogd tot 35 duizend. Maar die afspraken zijn gemaakt toen de economie er nog méér dan rooskleurig voor leek te staan. Activeren van nuggers was nodig om het verwachte tekort aan werknemers op te vangen. Nu de crisis heeft toegeslagen, lijken de nuggers de laatsten te zijn met wie de gemeentelijke sociale diensten zich bezighouden.

 

Geen prioriteit

 

De huisvrouw op zoek naar werk, maar ook de verse ex-WW’er die zich niet meldt: ze hebben even geen prioriteit. Uit de jaarlijkse enquête die de vereniging van managers van sociale diensten Divosa onlangs onder haar leden hield, bleek dat sociale diensten vooral kiezen voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de uitstroom uit de bijstand van mensen die relatief gemakkelijk bemiddelbaar zijn. De aangekondigde bezuiniging op het participatiebudget (het potje van gemeenten voor reïntegratie) belooft ook niet veel goeds voor de niet-uitkeringsgerechtigden.

 

‘Het ligt vrijwel stil’, antwoordt Divosa-woordvoerder Marije van Dodeweerd op de vraag hoe het staat met projecten voor nuggers. ‘De prioriteit bij veel gemeenten ligt op dit moment toch echt bij de jongeren. Op dit moment komt er zoveel op gemeenten af, ze moeten gewoon keuzes maken.’

 

Van Dodeweerd wijst erop dat de ‘nieuwe nuggers’, degenen die nu met een snelle inkomensdaling te maken hebben door het aflopen van de WW, wel een doelgroep zijn voor de schuldhulpverlening. Het kabinet heeft gemeenten daarvoor extra geld gegeven en als voorwaarde gesteld dat er meer aan preventie moet worden gedaan. Wie zich na ontslag meldt bij het UWV kan op sommige plaatsen bijvoorbeeld al voorlichting krijgen over hoe je verstandig met geld omgaat als je inkomen ineens flink omlaag gaat. Het is de bedoeling dat dat overal gemeengoed wordt.

 

Kaartenbakken

 

Een rondje langs een paar gemeenten geeft het beeld dat de dienstverlening aan nuggers niet helemáál stil ligt: de afspraken met het Rijk denken ze wel te halen, maar nuggers actief benaderen, zoals de bedoeling was, komt er meestal niet meer van. Amersfoort bijvoorbeeld was een tijd lang met een speciaal team heel actief op zoek naar mensen zonder werk en inkomen. Mensen met een nabestaandenuitkering, degenen met een aflopende WW en actieve vrijwilligers en mantelzorgers werden aangeschreven.

 

‘In anderhalf jaar tijd hebben we iedereen die we konden bedenken benaderd’, vertelt Connie de Neef, hoofd van de afdeling arbeidsintegratie. ‘Door de crisis ligt er momenteel echter minder nadruk op de actieve werving. Het is jammer, maar zo werkt het gewoon.’ Ze wijst erop dat door de crisis juist extra veel nuggers zich melden. ‘Vaak zijn dat huisvrouwen van wie de partner werkloos is geworden.’

 

Het UWV in Amersfoort helpt bij solliciteren, bijvoorbeeld met het schrijven van brieven of het versturen van vacatures. ‘Op het moment dat er geld nodig is voor bijvoorbeeld een cursus, neemt de gemeente het over’, legt De Neef uit. Niet iedereen krijgt die ondersteuning gratis. ‘Als het gezinsinkomen hoger is dan twee keer het minimumloon, dan bemiddelen we wel, maar dan moet die persoon de cursus zelf betalen. We helpen niet de vrouw van de tandarts, zeg ik altijd.’

 

In Amsterdam starten gemeente en UWV binnenkort voorlichtingsbijeenkomsten voor degenen die het einde van hun WW zien naderen. Ze krijgen er informatie over werk en inkomen na die periode. Voor nuggers is vooralsnog dezelfde dienstverlening beschikbaar als voor mensen met een bijstandsuitkering, vertelt Carmen Westra van de Dienst Werk en Inkomen. Het is de bedoeling dat dit jaar en volgend jaar, volgens de afspraken met het kabinet, steeds duizend nuggers worden bemiddeld.

 

‘De crisis heeft daarin niets veranderd’, aldus Westra. ‘Maar het is natuurlijk wel zo dat een traject altijd de kortste weg naar werk moet zijn. Iemand die een opleiding wil volgen, omdat-ie eens iets heel anders wil, dat kan niet.’

 

Serieus aan de slag

 

Het ministerie van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer binnenkort over de voortgang van de afspraken. Dan moet duidelijk worden of gemeenten op schema liggen met het bemiddelen van de afgesproken 35 duizend nuggers. Een woordvoerder wil niet meer zeggen dan dat de indruk bestaat dat ‘gemeenten er serieus mee aan de slag zijn’.

 

Alex Driesens doet bij de Raad voor Werk en Inkomen onderzoek naar de niet-uitkeringsgerechtigden. De doelstelling van 35 duizend moeten gemeenten wel kunnen halen, verwacht hij, maar dat aantal is in zijn ogen dan ook niet erg ambitieus. ‘In goede tijden haalden gemeenten dat met twee vingers in de neus. Nu is het zeker moeilijker, maar niet onmogelijk.’

 

Ook hij heeft de indruk dat de nuggers op dit moment van gemeenten weinig hoeven te verwachten en vreest dat de dienstverlening door de komende bezuinigingen verder gaat verschralen. Driesens: ‘Ik snap de redenatie van gemeenten wel. Maar op de wat langere termijn blijft de noodzaak om de nuggers aan het werk te krijgen: er gaat een grote vervangingsvraag ontstaan. Daarbij, de opdracht ligt er al een hele tijd. Gemeenten hebben weinig animo getoond om er echt werk van te maken.’

 

Driesens zou er erg voor zijn om de dienstverlening aan nuggers vooral te behouden en zelfs te intensiveren, juist ook met het oog op de groep die vanaf volgend jaar uit de WW stroomt: ‘Voorheen was het vooral voor de tekorten op de arbeidsmarkt interessant om naar de groep nuggers te kijken en deze te “verleiden” om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Voor de groep waar we het nu over hebben, is de noodzaak om weer werk te vinden natuurlijk wel aanwezig. Het is de vraag of zij op de hoogte zijn van de reïntegratieverantwoordelijkheid die de gemeente voor hen draagt, maar als dit wel het geval is zullen zij – in ieder geval een deel – zich bij de gemeente gaan melden.’

 

Nugger Theo van Ekerschot: ‘Botte pech’

 

Nog even heeft de 50-jarige Theo van Ekerschot om een nieuwe baan te vinden voor zijn WW-uitkering afloopt. Hij blijft positief en solliciteert lustig door, maar het valt niet mee. Van Ekerschot is hboopgeleid en heeft leidinggevende ervaring bij de overheid. In augustus 2007 raakte hij zijn vaste baan kwijt en kreeg hij voor het eerst WW. Hij besloot zijn geluk te beproeven als zelfstandige en begon een eigen bedrij e als coach en consultant. Maar toen sloeg de crisis toe. De opdrachten kwamen niet meer en inmiddels is Van Ekerschot terug in de WW.

 

Hij probeert van alles, wil het liefst weer in dienst bij de overheid. ‘Ik heb ook een stevige financiële achtergrond, maar nu een baan vinden, dat gaat niet.’ Mocht het met de banenjacht komende tijd onverhoeds ook niet lukken, dan komt Van Ekerschot, raadslid voor de PvdA in Nederweert, straks in ieder geval niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. ‘Al een half jaar geleden ben ik naar de gemeente gestapt met de vraag of zij wat konden betekenen. Het ging niet goed met het bedrijf en ik wilde vooruit kijken. Maar mij werd duidelijk dat ik financieel en qua begeleiding niets te verwachten heb. Ik kreeg het advies goed te zoeken naar werk.’

 

Zijn echtgenote werkt 28 uur per week in de zorg, waardoor hun gezinsinkomen boven de bijstandsgrens komt. Van Ekerschot dreigt over enige tijd (hij laat liever in het midden wanneer precies) dus nugger te worden: niet-uitkeringsgerechtigde. ‘We zullen in dat geval samen van haar inkomen moeten leven.’ Dat zijn vrouw meer uren gaat werken, zit er niet in. ‘Ze werkt in een ziekenhuis waar het financieel ook moeilijk gaat, dus dat zal niet gaan. Ons koophuis heb ik altijd gezien als het opvangend vermogen. Maar verkopen en een goedkopere woning zoeken is met deze huizenmarkt ook geen oplossing.’

 

Van Ekerschot zit dus vast. ‘Aan de ene kant is er sprake van botte pech. Dat zo’n crisis uitbreekt vlak nadat je je eigen bedrijf hebt opgericht, kan niemand voorzien. Aan de andere kant: ik heb wel 30 jaar gewerkt en altijd WW-premie betaald.’

 

Onbekende groep

 

Omdat nuggers nergens als zodanig staan geregistreerd, is eigenlijk heel weinig over deze groep bekend. Wie zijn het, hoe komen ze aan hun inkomsten, wat is hun financiële situatie en willen ze werken? Een goed beeld daarvan is er op dit moment niet. Vooralsnog zijn er alleen heel algemene cijfers van het CBS.

 

Ongeveer anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben geen baan, gaan niet naar school en ontvangen geen uitkering. Dat is zo’n 12 procent van de potentiële beroepsbevolking. Het CBS schetste in 2005 in heel algemene termen hoe deze groep eruitziet. Zo is driekwart van de niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) vrouw, en evenveel wonen samen of zijn getrouwd. Ongeveer één op de tien nuggers is een thuiswonend kind, de helft van alle nuggers is 45 jaar of ouder.

 

Uit een analyse dit jaar in acht steden, waaronder de G4, door de Raad Werk en Inkomen (RWI) en onderzoeksinstituut Nicis, blijkt dat de stedelijke nugger nogal eens afwijkt van de landelijke nugger. In de achterstandswijken is het aandeel mannen in de ‘nugpopulatie’ bijvoorbeeld veel groter. In de Amsterdamse Bijlmer was dat zelfs meer dan de helft. Ook is het aantal jongeren er oververtegenwoordigd.

 

Landelijk heeft ongeveer eenderde van de nuggers in de afgelopen 5 jaar gewerkt, in de grote steden ligt dat percentage hoger. Ook zijn meer nuggers ingeschreven bij het CWI. De RWI en het Nicis willen nog meer onderzoek doen. ‘Hoe meer we weten, hoe gerichter gemeenten hun acties kunnen richten op de nuggers’, licht RWI-onderzoeker Alex Driesens toe. ‘We willen bijvoorbeeld weten hoeveel nuggers een partner hebben met alleen AOW of wie er leven van alimentatie. Dan weet je wie er in aanmerking zouden kunnen komen voor inkomensondersteuning en wie nog wel zou kunnen en willen werken.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Silvia Koning (nugger) op
Goed artikel maar anno 2017 hebben # chronische zieke nuggers geen enkel rechten maar wel veel plichten...! Dat kan niet de bedoeling zijn voor een eerlijke economie!
Door Zezeggendatikkankerheb/wordpress.com (nugger) op
Ik wist niet dat cijfers een houdbaarheidsdatum hebben. Om precies te zijn werkloosheidscijfers, deze kunnen over datum raken, echt waar!
Daar kwam ik achter omdat ik op zoek was wat je naast solliciteren en vrijwilligerswerk nog meer kunt doen als je een nugger bent. Ik stuitte naast allerlei leuke hartverwarmende initiatieven, mogelijkheden tot vrijwilligerswerk ook op de echte kale cijfers. Uitgeklede statistieken waarmee economen en beleidsmakers hun analyses uit hun hoge hoeden toveren en daarmee vragen proberen te beantwoorden als; moet er een basisinkomen ingevoerd worden? Moet de hypotheekgrens nog verder naar beneden worden bijgesteld? Elk van deze zieners praat helaas altijd voor zijn eigen winkel waardoor een overkoepelende visie ontbreekt. Wist je dat het werkloosheidspercentage wordt gebaseerd op de recente gevallen? Iedereen die twee jaar een WW-uitkering heeft gehad en waarvan de partner een inkomen heeft, wordt daarna een nugger, een niet-uitkeringsgerechtigde. Na een jaar geen uitkering meer te hebben ontvangen wordt je automatisch uitgeschreven als werkzoekende. Misschien is het ook wel het meest realistisch hoewel ik het nogal bot vindt. ‘We schrijven je maar uit, want jij vindt toch geen baan meer’, bedoelen we dat te zeggen? Waarbij nuggers kunnen wachten op een eigen inkomen als ze de AOW-leeftijd bereiken? Geen enkele instantie houdt zich met nuggers bezig omdat ze geen geld kosten. Door deze FIFO methode op cijfers toe te passen ligt het werkelijke werkloosheidspercentage waarschijnlijk vele malen hoger. Niemand weet dus exact hoeveel mensen daadwerkelijk werkloos zijn en toch maken we beleid voor een arbeidsmarkt die er waarschijnlijk heel anders uit ziet.
Ik ben toevallig ook een nugger, ik had ook nooit verwacht het te worden en het gekke is dat je er niet zo gek veel voor hoeft te doen. Je moet samenwonen met een werkende partner. Verder heb je een beetje domme pech nodig. Meestal veroorzaakt door een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden. In mijn geval moest ik na borstkanker noodgedwongen stoppen als eigenaar van mijn eigen bedrijf. Als zelfstandige krijg je trouwens helemaal geen uitkering.
Inmiddels heb ik alles opgegeten wat er op te eten valt en wordt de noodzaak geld te verdienen steeds groter. Want net als iedereen heb ik ook vaste lasten, kinderen die naar school moeten etc. Kleiner gaan wonen? Ik zou het zo doen, maar ik woon ook nog eens in het centrum van het episch centrum van het aardbevingsgebied en ook daar wordt met cijfers en conclusies geklungeld om de zaken wat beter te voor te stellen dan ze zijn. Echt de hele huizenmarkt ligt op zijn reet, er zijn geen kopers. Waarschijnlijk is ons huis nog lange tijd onverkoopbaar. Mijn man werkt inmiddels ergens anders in Nederland en misschien zouden we het liefst willen vertrekken. Helaas dat gaat niet. Maar wat ik wel kan doen is dit even onder jullie aandacht brengen. Ook jij kan op een dag nugger zijn.
Hoe kan er beleid gemaakt worden zonder de werkelijke problematiek te kennen? Hoe kunnen we over hypotheekregels of basisinkomens discussiëren als we elkaar een loer draaien met de cijfers?
De problematiek van nuggers en mensen die een baan nodig hebben om in de maatschappij te overleven is veel groter dan wordt aangenomen.
Laten we elkaar nou niet langer voor de gek houden en álle cijfers gebruiken in plaats van de FIFO methode toe te passen, omdat die wat beter uitkomt. Als we de immigratieproblematiek in kaart willen brengen zullen we toch ook de mensen mee moeten tellen die de overkant niet halen? Laten dan vooral de mensen opstaan die niet alleen naar hun eigen winkel kijken maar zien dat er structureel iets moet veranderen. Dán kan je écht beleid maken in plaats van doorgaan met de huidige komedie, waarin we elkaar stelselmatig voor de gek houden.
Door Nugget (Mediator) op
Nuggers
Gemeenten hebben steeds meer vrijheid om ook subsidieregelingen in te zetten voor niet-uitkeringsgerechtigden tussen de 15 en 65 jaar, die geen baan hebben. Het kabinet wil de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking verhogen. De Commissie Bakker heeft aangegeven dat er ongeveer 450.000 nuggers zijn die wel graag een baan zouden willen hebben. Er is dus nog een grote groep potentiële werknemers die nu nog niet worden bereikt. De vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het ministerie van SZW hebben een akkoord gesloten waarbij de ambitie is uitgesproken om de komende jaren 35.000 nuggers aan het werk te helpen. De financiële stimulans voor gemeenten is dat zij een deel van het participatiebudget regelluw mogen inzetten, wanneer zij Nuggers aan een baan helpen. Vanwege de stimulans zijn gemeenten bijvoorbeeld bereid om voor een nugger loonkostensubsidie of scholingsgeld in te zetten.

Weinig van gemerkt mooie woorden wat rest zoek het zelf maar uit! Dit moet landelijk zijn niet per plaats een andere regeling. Kijk een landelijke Politie kan ook niet iedereen vindt dit leuk maar oke waarom niet een regeling voor de niet uitkering gerechtigden .
Ook wil een Nugger meedoen aan een welvarend Nederland. Is het niet zo ieder mens telt ? Of is het alleen de Euro of de Dollar wat ons leven bepaalt?
Door Shame (Full time Nugger) op
Wat komt erna de graai en gouden handdrukken cultuur een periode van Schaamte een periode van vluchten omdat je Medelanders je niet meer pruimen,in het computertijdperk ben je overal te vinden.Of ga je nieuwe banen creëren waarin een ieder weer een kans krijgt en waar we respectvol met elkaar omgaan.Zo het nu gaat wil niemand meer de maat is al meer dan vol. Maar een oplossing is nog ver te zoeken. De overheid praat en praat ook dit heeft een functie ze houden hun eigen kring instant de burger wil resultaat en meedoen aan een duurzame wereld waar iedereen over praat het tover woord van dit moment de Duurzame Wereld - De Duurzame mens -Duurzaam woongenot - Duurzame werkgelegenheid -Duurzame huwelijks relaties -Duurzaam kabinet beleid -Duurzame afspraken !Martin Luther King zou zeggen I have a Dream.
Of zit geluk zoeken en willen scoren for a better job allemaal tussen onze oren? Als ik het maar goed heb.
Door Nugger Generation (Nugger family) op
Jammer dat zo,n betrokken land als Nederland overal medelijden mee heeft behalve bij een probleem wat de kern van de mensheid raakt ex werknemers gewoon buitenspel zetten en hiervoor geen oplossing heeft.
Alleen maar kunnen denken aan voorspoed en hebzucht,hoe gaan we crisis met elkaar om ?
Hoe verdelen we de rijkdom die de ICT zich met overheidssteun vergaart. ICT en Automatisering heeft tot doel mensen overbodig te maken. Hoe betalen we de rekening als steeds meer ex werknemers Nugger worden. Iedereen kan hier de dupe van worden. Straks allemaal aan het skimmen en Ddos aanvallen of andere internet crime wat ons land onstabiel maakt ? Is internet nou echt een vooruitgang? Of kunnen we ook nog terug ? Top mensen van de World Online hebben giga bedragen samen met de banken binnen gehaald,wat blijft er over voor Jan met de Pet ? Een visie loze wereld met massa werkeloosheid .Nou Bill Gates of andere goeroes zeg het maar wat komt er na het internet tijdperk? Wat gaat u doen met alle Euro,s en Dollars?
Dhr Rutte gaf al aan bij Dhr Obama jobs jobs jobs that,s al we need . Simpel he ? Structure and control in our life,s. Of have some whan a better idea,let,s hear it.
Door Keijzer op
Na de jaren 60 en groeiende welvaart en explosief gebruik van sociale voorzieningen zijn we nu al 10 jaar op het punt dat economische groei beperkt is en sociale voorzieningen beperkter worden.
Terug naar een realistischer balans. Mensen willen natuurlijk vooruit en niet terug qua zekerheden. Het is triest als je dan geconfronteerd wordt met een veel lager inkomen, of helemaal geen inkomen en ook nog met slechte perspectieven. Daar zijn naoorlogse generaties niet meer op voorbereid. Vanaf de jaren 60 werd het ieder voor zich en de staat voor ons allen. Burgerschap werd er daarna niet beter op.
Nu de staat met voorzieningen versobert, roept dat bij mij de vraag op, of dat inhoudt dat mensen weer meer van elkaar afhankelijk worden en het proces van individualisme in negatieve betekenis, dan ook afzwakt.
Door Billie Bollekop (FNV lid, maar echt niet in hart doch wel in nieren en anus) op
Snap dat minimumloon toch al niet. Durf dat niet onder collegaas te zeggen. Ik wil wel werk. Dat krijg ik toch niet als onze BV Nederland te duur is. Ik denk dat zonder het minimumloon de maatschappij luxer wordt. Immers dan kan ik eens iets doen voor mijn buurman. Bij hem blijft nu het werk liggen omdat delegeren voor hem niet te betalen is.
Door Diederik Simpiekop (rubberen denktank-overloop-stop) op
Door machines en IT ontstond naast de vergrijzing ook veroverbodiging. Dat is nu door politiek nog niet eens erkend.
Met dit systeem geen uitweg.

Iedereen bij geboorte een BTW nummer uitreiken en een mentaliteit meegeven van een ondernemer. Niet meer spreken over verschillen tussen werknemer en ondernemer. We hebben allemaal hetzelfde belang. d.i. De BV Nederland of groter uitbouwen. Een basisuitkering als parameter van het systeem introduceren. Alle sozawe werknemers voor hun toekomstige baan naar het ministerie van belasting. Gevolg einde socialeuitkerings discriminatie. Weg Stasi! ZZP-ers krijgen gratis hulp bij hun boekhouding van de belasting. Weg fraude, weg overbelasting zzp-ers. De persoon die naast de basisuitkering extra werkt moet dan eerlijk belasting betalen. Burgers op signaallijst met financiele problemen voortaan direct ontdekt en taken in for enhanced coaching. Minimumloon weg voor de betere markt. De overbodige burger moet m.i. niet zonder geld blijven zitten, die heeft weer ruimte voor een hobby.


Door De overleden Nugger (freelance zonder funktie) op
Nuggers sterven vanzelf. Die knijpen er in dit leven best asap tussenuit! Dan zijn ze geen probleem meer voor een jager. Met dank aan het door de overheid stopzetten van de uitgifte van hypotheken. Bah, ik ruik zalm. Weg overwaarde als betaalmiddel. Waarom was ook al weer de corebusiness van banken naar de knoppen? Oh ja og-starters zijn wel gered, er is geen inflatie meer, maar ook geen geld. Hypotheek fraude bestaat niet meer, en we behouden onze integriteit tov onze buurlanden. Overigens fijn dat de makelaar nooit iets vertelde over verlies direct recht op bijstand bij inkomens verlies na het kopen van een huis. Mijn huis is nog minder snel te verkopen door de gemeente lasten die niet naar financieel vermogen zijn. De heren in Den Haag zijn levensgevaarlijk.
Door Tatiana (aankomende nugger) (administratief medewerkster) op
Na een baan gehad te hebben van de zomer ben is me contract afgelopen en dreig ik ook nugger te worden. Ik woon al sinds me 15de bij me broer en doordat ik schuld heb die ik sinds dit jaar via schuldregeling(wat ook dreigt te stoppen door geen inkomen te hebben) probeer weg te werken nog niet op zelf kan gaan wonen zit ik nog bij me broer. Nu heb ik dit jaar niet genoeg gewerkt om ww te krijgen maar de bijstand krijg ik waarschijnlijk ook niet omdat ik bij me broer woon.
Nu is dus verplicht voor mij te zorgen, maar mijn grootse zorg is hoe kan ik mijn schulden af betalen en een goede blik houden op de toekomst en me eigen plekje als ik straks geen inkomen heb en zo me schulden niet weg kan werken.
Moet ik nu maar op straat gaan wonen want als ik bij me broer blijf kan ik me eigen zooitje niet op een rijtje krijgen want een inkomen heb geen recht op want zit bij me broer dus ik zit gewoon klem!