sociaal / Partnerbijdrage

Subsidie Regionaal Investeringsfonds (RIF) naar samenwerkingen aansluiting mbo op de arbeidsmarkt

Subsidie Regionaal Investeringsfonds (RIF) naar samenwerkingen aansluiting mbo op de arbeidsmarkt. Ondersteuning publiek-private businesscases

21 juli 2020
Subsidie.png

KplusV ondersteunt publiek-private businesscases wederom succesvol.

Op 2 juli jl. maakte minister Van Engelshoven bekend welke projecten subsidie krijgen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Elf samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen en bedrijven ontvangen samen € 12,5 miljoen van het fonds. KplusV heeft vier van deze projecten begeleid naar een succesvolle businesscase en aanvraag. Sinds de start van het RIF in 2014 heeft KplusV inmiddels 25 van deze samenwerkingen laten slagen.

Samen 13 miljoen financiering opgehaald

Met het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame publiek-private samenwerking, voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Met de honorering van de vier aanvragen die KplusV begeleidde, is ruim € 13 miljoen financiering opgehaald. Hiervan komt € 4,4 miljoen uit het RIF en de rest van deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden.

Meer over de projecten
Wij hebben de publiek-private samenwerkingen ondersteund bij de ontwikkelen van een regiovisie, het uitwerken van de plannen en het ontwikkelen van de samenwerking met bedrijven en andere partners. In de afgelopen ronde begeleidden wij de volgende projecten:


Digital Operations Centre 
Een publiek-privaat samenwerkingsprogramma gericht op het opleiden van de ‘future technician’ in de high tech en ICT-sectoren: studenten, docenten en werknemers die actuele kennis en vaardigheden hebben van digitalisering en automatisering in de bedrijfsvoering. Het programma is een opschaling van het succesvol verduurzaamde RIF-project High Tech Centre Delft. De samenwerking bestaat uit ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en 29 publieke- en private partners. In het Digital Operatons Centre participeren studenten (mbo en hbo) in multilevel bedrijfsprojecten en wordt een practoraat opgericht.

De Nieuwe Medewerker in de VVT-sector
In de regio Noord- en Midden-Limburg is een project van Gilde Zorgcollege en 7 partners. De ambitie is om te komen tot meer en beter opgeleid zorgpersoneel in de VVT-sector. De regio heeft namelijk te maken met oplopende tekorten in de VVT en verwacht een dubbele vergrijzing waardoor de vraag naar ouderenzorg nog meer zal gaan toenemen. Ook door de coronacrisis is investeren in het goed opleiden van voldoende zorgpersoneel van groot belang. De samenwerkingspartners doen dit door het innoveren van het zorgonderwijs, het ontwikkelen en implementeren van hybride leerwerkplekken bij zorginstellingen en het behouden van zorgmedewerkers in de VVT.

Media-Innovatie Campus Leeuwarden
In dit project werken Friesland College, NHL-Stenden en 23 partners aan de ontwikkeling van een innovatieve maakomgeving op het gebied van media-innovaties, mediawijsheid en cybersecurity. Studenten worden opgeleid voor mediaberoepen van de toekomst. Daarnaast wordt een (online) platform gecreëerd waar regionale media- en creatieve bedrijven, mbo- en hbo studenten en docenten elkaar stimuleren door middel van kennisuitwisseling, onderwijs- en productontwikkeling.

Talentontwikkeling Amsterdam
Een samenwerkingsverband van ROC van Amsterdam (penvoerder), ROC TOP, Gemeente Amsterdam en 9 bedrijven. Het doel is van deze samenwerking is om studenten op Entree en niveau 2 in staat te stellen een zoveel mogelijk zelfstandige positie op de regionale arbeidsmarkt te bereiken, door te leren in de praktijk. Het project zet in op hybride leren, flexibiliseren van de opleidingen, begeleiding op maat, professionalisering van docenten, begeleiders en praktijkbegeleiders en kennisdeling.


Ook financiering nodig voor samenwerking onderwijs-bedrijfsleven?
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben ook de komende jaren mogelijkheden om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende subsidie aanvraagperiode opent per januari 2021 en daarna per juni 2021. Wil jij ook een succesvol samenwerkingsverband ontwikkelen? Tom van de Schoot, Sookie Yiu of Aniek van Gerwen gaan graag met je in gesprek om tijdig een mooi plan te ontwikkelen.  Of bekijk eerst wat van onze voorbeelden uit de praktijk

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.