of 60156 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • De discussie rondom de term ‘doe-democratie’ moet opnieuw worden aangewakkerd, vindt Hiska Ubels. 'Iets op eigen houtje doen voor de samenleving om door overheidsbezuinigingen veroorzaakte gaten te vullen, hoe gewaardeerd de uitkomsten ook, hoeft an sich weinig met democratie te maken te hebben.’

  Term ‘doe-democratie’ is misleidend

  Reageer

  De discussie rondom de term ‘doe-democratie’ moet opnieuw worden gevoerd. ‘Iets op eigen houtje doen voor de samenleving om door overheidsbezuinigingen veroorzaakte gaten te vullen, hoe gewaardeerd de uitkomsten ook, hoeft an sich weinig met democratie te maken te hebben.’

 • De gemeente Tilburg gaat niet in beroep tegen de uitspraak van het kort geding dat zorgaanbieder Blue-Care tegen de gemeente had aangespannen, en heeft gewonnen. De gemeente betaalt alsnog 70.000 euro aan openstaande rekeningen, zoals de rechter had gevonnist. Hiermee is de kous echter nog niet af. In een civiele procedure probeert de gemeente zes ton terug te vorderen bij de instelling.

  Tilburg blijft strijden tegen zorgfraude

  Reageer

  De gemeente Tilburg gaat niet in beroep tegen de uitspraak van het kort geding dat zorgaanbieder Blue-Care tegen de gemeente had aangespannen, en heeft gewonnen. De gemeente betaalt alsnog 70.000 euro aan openstaande rekeningen, zoals de rechter had gevonnist. Hiermee is de kous echter nog niet af. In een civiele procedure probeert de gemeente zes ton terug te vorderen bij de instelling.

 • De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil komend jaar 1,2 miljoen euro bezuinigen op de Wmo en de jeugdhulp. Op een begroting van het sociaal domein betekent dat een uitgavenreductie van ruim 7 procent.

  Bodegraven-Reeuwijk zet mes in jeugdhulp en Wmo

  1 reactie

  De gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet komend jaar 1,2 miljoen euro bezuinigen op de Wmo en de jeugdhulp. Op een begroting van het sociaal domein van zo’n 16,6 miljoen euro betekent dat een uitgavenreductie van ruim 7 procent.

 • Waarom doe je iets zelf als anderen het beter kunnen? Regiegemeenten Arnhem en Amersfoort vertellen over hun ervaringen.

  Minder kopzorgen in coronatijd

  Reageer

  Waarom doe je iets zelf als anderen het beter kunnen? Regiegemeente Arnhem trok geen ‘blik ambtenaren’ open om in coronatijd zzp’ers tijdig van inkomensondersteuning te voorzien. Amersfoort hanteert het regiemodel al jaren. ‘Je kunt beter focussen op je beleid.’

 • De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen drie jaar flinke verbeterslagen gemaakt, maar er blijft nog huiswerk over. Ze moet onder meer integraler werken. Dat komt naar voren uit de Omgevingsscan 2020

  Noord-Holland moet integraler werken

  Reageer

  De provincie Noord-Holland heeft sinds 2017 flinke verbeterslagen gemaakt, maar er blijft nog huiswerk over. Op het lijstje waar in de ogen van ‘de buitenwacht’ blijvend aan moet worden gewerkt, staan verkokering, transparantie en risicomijdend gedrag.

 • De acht gemeenten in de Achterhoek nemen het jeugdstelsel op de schop. Van ruim 200 aanbieders nu, wordt gestreefd naar langdurige contracten met zo’n 60 aanbieders. Die aanbieders moeten vooral samenwerken en innoveren.

  Jeugdhulp in de Achterhoek op de schop

  Reageer

  De acht gemeenten in de Achterhoek nemen de jeugdhulp op de schop. Van ruim 200 aanbieders nu, wordt gestreefd naar contracten met zo’n 60 aanbieders. Die aanbieders moeten vooral samenwerken en innoveren. Er wordt gezorgd voor een dekkend zorglandschap. De ingangsdatum is nog ongewis, maar uiterlijk 1 januari 2022.

 • De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp kan op de schop genomen worden. Er kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp.

  Eigen bijdrage huishoudelijke hulp op de schop?

  12 reacties

  Om de kosten voor de Wmo te beteugelen, kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp. ‘Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.’

 • Als er landelijke vaste tarieven voor de jeugdzorg komen kunnen gemeenten niet meer primair verantwoordelijk worden gesteld voor de continuïteit van de zorg. Dat stellen het Centraal Planbureau en ambtenaren van de ministeries van VWS en Financiën in Zorgkeuzes in Kaart 2020.

  Vaste tarieven jeugdhulp beknotten beleidsvrijheid

  3 reacties

  Als er kostendekkende tarieven voor de jeugdzorg komen, die bindend zijn voor gemeenten en instellingen, kunnen gemeenten niet meer primair verantwoordelijk worden gesteld voor de continuïteit van de zorg. Dat stellen het Centraal Planbureau en ambtenaren van de ministeries van VWS en Financiën in Zorgkeuzes in Kaart 2020.

 • Of er nu voor een bestuurlijke fusie wordt gekozen of niet, de regio Leiden moet hoe dan ook haar regionale samenwerking intensiveren. Omdat het draagvlak voor herindeling (te) broos is, lijkt ‘een krachtige regio met slagvaardige governance een meer realistische optie’. Dat stelt bureau Berenschot.

  Regio Leiden moet intensiever samenwerken

  Reageer

  Of er nu voor een bestuurlijke fusie wordt gekozen of niet, de regio Leiden moet hoe dan ook haar regionale samenwerking intensiveren. Als wordt gekozen voor een herindeling, moet worden ingezet op kernendemocratie en participatie. Omdat het draagvlak voor herindeling (te) broos is, lijkt ‘een krachtige regio met slagvaardige governance een meer realistische optie’.

 • Er moet een einde komen aan het chaotische jeugdstelsel. De Jeugdwet moet zodanig worden aangepast dat jongeren tot 21 jaar jeugdhulp kunnen krijgen. ‘Den Haag’ moet gemeenten voldoende budget geven om hun jeugdzorgtaken uit te voeren. Deze drie punten staan in het verkiezingspamflet van Jeugdzorg Nederland.

  ‘Schep orde in chaotisch jeugdstelsel’

  2 reacties

  ‘Den Haag’ moet gemeenten voldoende budget geven om hun jeugdzorgtaken uit te voeren. Er moet een einde komen aan het chaotische jeugdstelsel. De Jeugdwet moet zodanig worden aangepast dat jongeren tot 21 jaar jeugdhulp kunnen krijgen.

 • Gemeenten moeten door de provincie niet worden gedwongen te bezuinigen. Dat vindt de PvdA-Statenfractie van Overijssel.

  ‘Gemeenten worden financieel uitgewrongen’

  3 reacties

  De provincie Overijssel moet het vertikken gemeenten te dwingen tot bezuinigingen. Als het rijk niet met extra geld voor gemeenten over de brug komt, moeten Gedeputeerde Staten (GS) weigeren gemeenten onder preventief financieel toezicht te stellen als zij hun begroting niet sluitend krijgen.

 • Precies inzicht in de uitgestelde zorgvraag in de jeugdzorg is niet voorhanden. Die verschilt ook per jeugdhulpvorm. De mate van zorguitval kan per zorgaanbieder flink verschillen.

  Geen inzicht in uitgestelde vraag jeugdzorg

  Reageer

  Er is geen precies inzicht in de uitgestelde zorgvraag in de jeugdzorg. Die verschilt ook per jeugdhulpvorm. De mate van zorguitval kan per zorgaanbieder flink verschillen.

 • De gemeente Twenterand staat in overlevingsstand, concludeert de VNG na onderzoek. Het inperken van lokale beleidsvrijheid door het rijk, een rijksoverheid die zich niet altijd een betrouwbare partner toont en de financiële onzekerheid speelt Twenterand parten.

  Twenterand staat in ‘overlevingsstand’

  6 reacties

  De gemeente Twenterand staat in overlevingsstand. Er is nauwelijks ruimte voor lokale afwegingen en beleidskeuzes. De, in vergelijking met andere gemeente van dezelfde omvang, hoge lasten in het sociaal domein gaan ten koste van lokale voorzieningen, preventie, leefbaarheid, investeringen in de wijk en woningen. Het inperken van lokale beleidsvrijheid door het rijk, een rijksoverheid die zich niet altijd een betrouwbare partner toont en de financiële onzekerheid spelen Twenterand parten.

 • Een krappe 65 procent van de welzijnsorganisaties verwacht dit jaar getroffen te zullen worden door bezuinigingen door gemeenten. Dat blijkt uit een representatieve quickscan die Sociaal Werk Nederland heeft uitgevoerd onder zijn lidorganisaties.

  Welzijnsorganisaties in zwaar weer

  1 reactie

  Bijna 65 procent van de welzijnsorganisaties verwacht dit jaar getroffen te zullen worden door bezuinigingen door gemeenten. Een derde verwacht dat de bezuinigingen het hele sociaal werk raken. Anderen vrezen specifieke bezuinigingen op algemene voorzieningen zoals het brede welzijnswerk, het jongerenwerk, het maatschappelijk werk en het ouderenwerk.

 • Een op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie voor de komende jaren. Nul-meting
Dit blijkt uit een nul-meting van de Taskforce Wonen en Zorg.

  Slechts een op drie gemeenten heeft woonzorgvisie

  2 reacties

  Een derde van de Nederlandse gemeenten heeft een woonzorgvisie voor de komende jaren. Ongeveer de helft van alle 355 gemeenten heeft een analyse van de woonzorgopgaven, maar nog geen concrete visie.

 • Het vertrouwen in de politiek en politieke instituties is in deze coronacrisis bijzonder hoog. Politici moeten zich echter niet rijk rekenen. De vertrouwensbonus is van tijdelijke aard. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vrijdag verschenen publicatie.

  SCP: Vertrouwensbonus in politiek van tijdelijke aard

  2 reacties

  Het vertrouwen in de politiek en politieke instituties is in deze coronacrisis hoger dan ooit. Dat geldt ook voor het sociale vertrouwen; het vertrouwen in de medemens. Politici moeten zich niet rijk rekenen. De vertrouwensbonus is van tijdelijke aard. Ook het sociale vertrouwen zal weer afnemen.

 • Als het kabinet gemeenten dot jaar niet financieel tegemoetkomt, moet de VNG alle lopende onderhandelingen met het rijk stopzetten. Ook moet de VNG een scenario uitwerken waarin gemeenten een deel van de jeugdzorg aan het rijk teruggeven. Daartoe roepen negen gemeenten de VNG op.

  Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld

  10 reacties

  Als het kabinet dit jaar gemeenten niet financieel tegemoetkomt, moet gemeentekoepel VNG alle lopende onderhandelingen met het rijk stopzetten. Daartoe moet de VNG nu voorbereidingen treffen. Ook moet de VNG een scenario uitwerken waarin gemeenten een deel van de jeugdzorg aan het rijk teruggeven. Als op Prinsjesdag blijkt dat het kabinet de financiële nood van gemeenten dit jaar niet wil lenigen, kan direct tot actie worden overgegaan en wordt geen kostbare tijd verloren.

 • Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om voor Scherpenzeel een herindelingsprocedure op te starten, moet worden geschorst en vernietigd door de Kroon. Dat verzoek heeft het college van Scherpenzeel neergelegd bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

  Herindelingsbesluit moet worden vernietigd

  4 reacties

  Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om een herindelingsprocedure op te starten voor Scherpenzeel moet worden geschorst en vernietigd door de Kroon. Dat verzoek heeft het college van de Gelderse gemeente neergelegd bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

 • De herziening van de Jeugdwet is niet na de zomer, maar nu al in consultatie gegaan. Er kan tot 6 september worden gereageerd.

  ‘Nieuwe’ Jeugdwet nu al in consultatie

  Reageer

  Eerder dan verwacht is de herziening van de Jeugdwet in consultatie gegaan. Minister De Jonge (VWS) stelde onlangs in een Kamerdebat dat dit na de zomer zou gebeuren, maar er kan nu al worden gereageerd, tot 6 september.

 • Uit de ervaringen van de afgelopen coronaperiode nog geen al te harde conclusies voor de toekomst van de jeugdhulp worden getrokken. Dat stellen diverse aanbieders en jeugdhulpverleners uit de jeugdhulpregio Haaglanden.

  Te vroeg om ‘corona-lessen’ te trekken voor jeugdhulp

  Reageer

  Zorguitval, minder nieuwe instroom, omzetdaling en verergering van de problematiek onder jongeren; de gevolgen van de coronacrisis voor de jeugdhulp zijn divers. Pluspunten zijn er ook. Er is sprake van meer rust in het gezin en met beeldbellen is er vaker contact en meer inzicht in de thuissituatie. Toch kunnen uit de ervaringen van de afgelopen coronaperiode nog geen al te harde conclusies voor de toekomst worden getrokken.

 • Een fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld is een 'logische optie' om de bestuurskracht van Scherpenzeel te versterken. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland.

  Provincie stuurt aan op herindeling Scherpenzeel

  1 reactie

  Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben geen vertrouwen in een zelfstandig voortbestaan van Scherpenzeel. Een fusie met Barneveld is voor GS een ‘logische optie’, maar er kunnen ook andere mogelijkheden aan bod komen. Welke dat zijn moet uit het zogehten 'open overleg' blijken; de eerste stap van een herindelingsprocedure.

 • De raad van Zoetermeer roept alle gemeenten op zich aan de sluiten bij de actie om structureel extra geld van het kabinet te eisen.

  Gemeenten: eis structureel extra geld van kabinet

  4 reacties

  Een gang naar de rechter, geen begroting inleveren en de VNG oproepen om niet meer met het kabinet te onderhandelen totdat het met structureel extra geld over de brug komt. En alle gemeenten bellen om zich aan te sluiten bij de actie die Zoetermeer maandagavond is gestart. Dat staat op het programma van het maandagavond opgerichte actiecomité vanuit de Zoetermeerse raad. De eerste steunbetuigingen zijn al binnen.

 • Leidinggeven in complexe situaties wordt leuker en makkelijker als het ongemak wordt opgezocht. Dat stelt Jacqueline Hospers, auteur van het recent verschenen boek ‘Liefdevol leidinggeven’.

  Werk wordt leuker door liefdevol leidinggeven

  Reageer

  Leidinggeven in complexe situaties wordt leuker en makkelijker door het ongemak op te zoeken. Dat stelt Jacqueline Hospers, auteur van het recent verschenen boek ‘Liefdevol leidinggeven’.

 • De gemeenten in de Haagse jeugdzorgregio gaan bekijken of de uitspraak van het Gerechtshof gevolgen heeft voor de plannen van de regio om op termijn over te gaan op resultaatgerichte financiering. Voor de korte termijn heeft de uitspraak naar verwachting geen gevolgen voor de lopende inkoopprocedure en de tarieven voor 2021.

  Regio Den Haag: tarieven jeugdhulp nu in orde

  Reageer

  De gemeenten in de Haagse jeugdzorgregio gaan bekijken of de uitspraak van het Gerechtshof gevolgen heeft voor de plannen van de regio om op termijn over te gaan op resultaatgerichte financiering. Voor de korte termijn heeft de uitspraak naar verwachting geen gevolgen voor de lopende inkoopprocedure en de tarieven voor 2021.

 • Het is te vroeg om nu een beslissing te nemen over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld. Wel moet een herindeling met Barneveld worden onderzocht, maar ‘mogelijk zijn er ook nog andere varianten het onderzoeken waard’. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland.

  Ollongren: Te vroeg om besluit te nemen over herindeling

  4 reacties

  Het is te vroeg om nu een besluit te nemen over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld. Er moet een ‘open overleg’ worden gevoerd, ‘waarbij nog meerdere uitkomsten mogelijk zijn’. Wel moet een herindeling met Barneveld worden onderzocht, maar ‘mogelijk zijn er ook nog andere varianten het onderzoeken waard’.

 • De coronaramp is anders dan andere ‘gewone’ rampen. Sociale en psychische gevolgen kunnen op langere termijn de aanvankelijke solidariteit ondergraven. Er dreigt dan een ramp na de ramp. Daarvoor waarschuwen Berthold Gersons, Annika Smit en Geert Smid deze week in een essay in Binnenlands Bestuur.

  Let op voor de ramp na de ramp

  Reageer

  De coronaramp verschilt van andere ‘gewone’ rampen. Het gevaar blijft namelijk aanwezig. Iedereen kan erdoor getroffen worden of een ander besmetten. Sociale en psychische gevolgen kunnen op langere termijn de aanvankelijke solidariteit na een ramp ondergraven. Er dreigt dan een ramp na de ramp.

 • Ook in kleinere gemeenten verdubbelt het aantal tachtig-plussers de komende twintig jaar. Gemeenten moeten meer de regie pakken om te zorgen voor zowel voldoende ouderenhuisvesting als een goed voorzieningenniveau.

  Gemeenten moeten regie pakken in ouderenhuisvesting

  2 reacties

  Ook in kleinere gemeenten verdubbelt tot 2040 het aantal tachtig-plussers. Er ontstaat een tekort aan zowel ouderenwoningen als verpleeghuiscapaciteit. Gemeenten moeten meer de regie pakken om te zorgen voor zowel voldoende ouderenhuisvesting als een goed voorzieningenniveau.

 • De gemeenten Den Haag en Oosterhout hebben, ieder op eigen wijze, impactanalyses corona gemaakt. Ze geven gemeenten houvast, stellen beide gemeenten.

  Impactanalyses bieden houvast in roerige tijden

  Reageer

  Impactanalyses corona geven gemeenten houvast, stellen Den Haag en Oosterhout. Beide gemeenten hebben impactanalyses gemaakt, ieder op hun eigen manier. ‘Veel is nog onzeker, maar je hebt wel een richting waarop je kunt koersen. En waar je beleid op kunt voeren.’

 • De gemeente Den Haag verwacht dit jaar 15,5 miljoen euro te kunnen besparen op de Wmo en jeugdhulp. Er ligt, vanuit het coalitieakkoord, een bezuinigingsopdracht van 20,6 miljoen euro voor dit jaar.

  Wel bezuinigd, maar nog niet genoeg

  Reageer

  Het college van Den Haag verwacht dit jaar 15,5 miljoen euro te kunnen besparen op de Wmo en jeugdhulp. Er ligt, vanuit het coalitieakkoord, een bezuinigingsopdracht van 20,6 miljoen euro voor dit jaar.

 • Het college van Maastricht wil niet als centrumgemeente fungeren voor het Expertisecentrum voor complexe jeugdhulp in Limburg. De financiële risico’s zijn te groot en onacceptabel omdat er ‘geen enkele financiële buffer’ meer is.

  Maastricht wil geen expertisecentrum jeugdhulp

  1 reactie

  Het college van Maastricht voelt er niets voor om als centrumgemeente te gaan fungeren voor het Expertisecentrum voor complexe jeugdhulp in Limburg. De financiële risico’s zijn te groot en onacceptabel omdat er ‘geen enkele financiële buffer’ meer is. Alleen als het rijk alle extra kosten volledig en zonder voorbehoud vergoed, kan Maastricht die extra taak op zich nemen. Dat heeft het college van Maastricht besloten.        

 • De jeugdzorgregio Den Haag is ook in hoger beroep door de rechter teruggefloten. Zij moet kostendekkende en reële tarieven betalen. Het Gerechtshof Den Haag heeft hiermee het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd.

  Regio Den Haag verliest hoger beroep jeugdzorg

  1 reactie

  De jeugdzorgregio Den Haag is opnieuw door de rechter teruggefloten. Zij moet kostendekkende en reële tarieven betalen. Het Gerechtshof Den Haag heeft hiermee het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd.

 • Gemeenten moeten een eigen meldpunt hebben waar mensen meldingen kunnen maken over personen met verward gedrag. Als dat niet kan, moeten gemeenten zich aansluiten bij een regionaal meldpunt. Aan die wettelijke verankering wordt nu gewerkt.

  Gemeenten moeten meldpunt ‘verwarde personen’ hebben

  Reageer

  Gemeenten worden wettelijk verplicht een eigen meldpunt te hebben waar mensen meldingen kunnen maken over personen met verward gedrag. Als dat niet kan, moeten gemeenten zich aansluiten bij een regionaal meldpunt. Aan die wettelijke verankering wordt nu gewerkt.

 • Het gros van de inwoners van Scherpenzeel wil dat de gemeente zelfstandig blijft. Dat blijkt uit een inwonerspeiling.

  Gros inwoners Scherpenzeel wil zelfstandig blijven

  3 reacties

  Bijna negen op de tien inwoners van Scherpenzeel willen dat de gemeente zelfstandig blijft. Dat blijkt uit een inwonerspeiling. Bijna zestig procent van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit.

 • Met de installatie van drie nieuwe wethouders is het nieuwe college in Lelystad zo goed als compleet. Er moet alleen nog een nieuwe wethouder namens de SP aantreden. Die vacature ontstond na het plotselinge overlijden van John van den Heuvel.

  Drie nieuwe wethouders in Lelystad

  Reageer

  Na de bestuurscrisis in Lelystad is met de installatie van drie nieuwe wethouders het nieuwe college zo goed als compleet. Er moet alleen nog een nieuwe wethouder namens de SP aantreden. Die vacature ontstond na het plotselinge overlijden van John van den Heuvel.

 • De VNG noemt teleurstellend dat het kabinet geen concrete acties heeft verbonden aan de Kamerbreed gedeelde zorgen over de gemeentelijke financiën.

  Gemeenten teleurgesteld in minister Ollongren

  3 reacties

  Het is teleurstellend dat het kabinet geen concrete acties heeft verbonden aan de Kamerbreed gedeelde zorgen over de gemeentelijke financiën. Dat stelt de VNG in reactie op het Kamerdebat van woensdag, waarin minister Ollongren van Binnenlandse Zaken geen enkele toezegging wilde doen om de financiële nood van gemeenten te lenigen.

 • Voorlopig krijgen gemeenten er geen cent extra bij. De reële coronakosten zullen volledig worden vergoed, maar een oplossing voor de structurele financiële problemen is nog niet in zicht. Dat is duidelijk geworden in een Kamerdebat met minister Ollongren.

  Nog geen cent extra voor gemeenten

  1 reactie

  Gemeenten krijgen er voorlopig geen cent extra bij. De reële coronakosten zullen volledig worden vergoed, maar een oplossing voor de structurele financiële problemen is nog niet in zicht. Mogelijk mogen gemeenten dit jaar een niet-sluitende begroting indienen en wellicht mogen ze hun begroting later dan medio november indienen. En heel misschien wordt de opschalingskorting verzacht.

 • Het komt niet vaak voor dat gemeenten zich massaal roeren. Vandaag is de climax van de acties die de afgelopen weken zijn gevoerd en waarin gemeenten pleiten voor structureel extra geld. Vanmiddag om één uur start het Kamerdebat over de gemeentelijke financiële verhoudingen.

  Massaal gemeentelijk protest in Den Haag

  Reageer

  Brandbrieven voor structureel extra geld voor gemeenten die door 247 van de 355 gemeenten worden ondersteund, 71 filmpjes van wethouders en/of colleges die de penibele financiële situatie uit de doeken doen en zo’n zeventig bestuurders die vandaag naar Den Haag trekken om bij de Tweede Kamer voor meer geld te pleiten. Het komt niet vaak voor dat gemeenten zich zo massaal roeren. Vanmiddag om één uur start het Kamerdebat over de gemeentelijke financiële verhoudingen.

 • Landsmeer wil herindelen, maar (vooralsnog) wil niemand met Landsmeer fuseren. De gemeente heeft de hulp ingeroepen van de provincie. Bijzonder, want meestal verzetten gemeenten zich met hand en tand tegen provinciale bemoeienis.

  Landsmeer roept herindelingshulp provincie in

  1 reactie

  Landsmeer wil herindelen, maar kan (vooralsnog) geen welwillende partner vinden. De gemeente heeft de hulp ingeroepen van de provincie. Bijzonder, want meestal verzetten gemeenten zich met hand en tand tegen provinciale bemoeienis.

 • Zoetermeer is laaiend op het kabinet omdat het maar niet wil inzien hoe hoog de financiële nood van gemeenten is. ‘Omdat het kabinet gemeenten niet voldoende geld wil geven, gaan gemeenten kapot’, stelt wethouder Marc Rosier (financiën, VVD).

  Wethouder Zoetermeer: ‘Ollongren is spookrijder’

  8 reacties

  Zoetermeer is laaiend op het kabinet. Dat wil maar niet inzien hoe hoog de financiële nood van gemeenten is. ‘Omdat het kabinet gemeenten niet voldoende geld wil geven, gaan gemeenten kapot’, stelt wethouder Marc Rosier (financiën, VVD).

 • Foto: Bert Nederveen

  Strijdbaarheid gemeenten voor meer geld vergroot

  2 reacties

  De actiebereidheid onder gemeenten voor structureel meer geld is groot. De strijdbaarheid lijkt vergroot na de brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken van vorige week, waarin zij meldt dat er geen extra structureel geld voor gemeenten in zit. Die opmerking is in het verkeerde keelgat geschoten.

 • Ontbinding door de raad zelf, door het college van B en W of de provincie, of ontbinding door de regering. Deze varianten voor tussentijdse raadsontbinding schetst minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

  Tussentijdse ontbinding gemeenteraad is puzzel

  Reageer

  Er zijn drie varianten voor tussentijdse raadsontbinding. Ontbinding door de raad zelf, door het college van B en W of de provincie, of ontbinding door de regering. Deze varianten schetst minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Voor alle drie is een Grondwetswijziging nodig. Ze zijn daarnaast niet allemaal reëel. Spreiding van raadsverkiezingen is uit den boze.

 • Jeugdwethouder Peter Verschuren uit Midden-Groningen is geschrokken van de angst die er in het jeugdzorgsysteem zit. ‘Die angst moeten we omzetten in vertrouwen.’

  Jeugdwethouder: ‘Er zit veel angst in het systeem’

  Reageer

  Geschrokken is jeugdwethouder Peter Verschuren uit Midden-Groningen van de angst die er in het jeugdzorgsysteem zit. Onder meer bij ouders, die bang zijn dat hulpverleners hun kind weghalen. Maar er is ook de angst van de casemanagers dat de ouders het verkeerd doen en de angst van de hulpverleners dat die casemanagers hun werk niet goed doen. ‘Die angst moeten we omzetten in vertrouwen.’

 • Scherpenzeel heeft haar strijd voor een zelfstandig voortbestaan geïntensiveerd. Het college heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd bij de provincie aan de ‘noodrem’ te trekken. Daarnaast is Gedeputeerde Staten nogmaals in een brief verzocht terug te komen op het voornemen om een zogeheten arhi-procedure (herindelingsprocedure) te starten.

  Scherpenzeel intensiveert strijd tegen herindeling

  4 reacties

  Scherpenzeel en de provincie Gelderland staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente wil zelfstandig blijven, maar de provincie wil dat de gemeente gaat fuseren met Barneveld. Scherpenzeel heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken nu gevraagd bij de provincie aan de ‘noodrem’ te trekken. Daarnaast is Gedeputeerde Staten nogmaals in een brief verzocht terug te komen op het voornemen om een zogeheten arhi-procedure (herindelingsprocedure) te starten. Komende week worden de inwoners om hun mening gevraagd.

 • Er moet een einde komen aan de neerwaartse spiraal van polarisatie en wantrouwen tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren. Daartoe moet een breed gesprek worden gevoerd over de ministeriële verantwoordelijkheid en de rol van ambtenaren en politiek daarbij. Als ambtenaren kopschuw worden, is dat slecht voor de overheid en de democratie. Er moet meer aandacht komen voor het ambtelijk vakmanschap.

  ‘Iets minder Oekaze-kramp zou de democratie goed doen’

  2 reacties

  Er moet een einde komen aan de neerwaartse spiraal van polarisatie en wantrouwen tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren. Daartoe moet een breed gesprek worden gevoerd over de ministeriële verantwoordelijkheid en de rol van ambtenaren en politiek daarbij. Als ambtenaren kopschuw worden, is dat slecht voor de overheid en de democratie. Er moet meer aandacht komen voor het ambtelijk vakmanschap.

 • Het is nog maar de vraag of de voorgestelde stelselherziening jeugdzorg op een Kamermeerderheid kan rekenen. Drie van de vier regeringspartijen hebben hun twijfels. Ook bij een aantal oppositiepartijen gaan de handen nog niet op elkaar.

  Stelselwijziging jeugdzorg geen gelopen race

  2 reacties

  De handen gaan in de Tweede Kamer nog niet op elkaar voor de stelselwijziging jeugdzorg. Vooral de verplichting voor gemeenten om meer te gaan samenwerken via gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is voor regeringspartijen D66 en ChristenUnie een doorn in het oog. De VVD ziet niet in dat de stelselwijziging de oplossing voor de problemen in de jeugdzorg zijn. Het CDA kan er wel mee instemmen.

 • Voor gemeenten staat het belang van een goede lobby buiten kijf. Veel gemeenten worstelen echter met het kiezen van lobbyspeerpunten en het leggen van contacten met landelijke politici. Dat blijkt uit onderzoek onder gemeenten door EPPA.

  Gemeentelijke lobby lang niet altijd op orde

  Reageer

  De tekorten op het sociaal domein, de herijking van het gemeentefonds, de compensatie van de corona-maatregelen en naderende Tweede Kamerverkiezingen. Onderwerpen en momenten genoeg voor gemeenten om via een stevige lobby in ‘Den Haag’ meer geld of invloed te krijgen. Veel gemeenten worstelen echter met het kiezen van lobbyspeerpunten en het leggen van contacten met landelijke politici. Ook het intern beleggen van de lobby verloopt regelmatig moeizaam.

 • Gemeenten moeten meer geld krijgen voor de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare mensen naar werk. In een manifest vraagt een aantal Brabantse wethouders aan staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) om daar wat aan te doen. De Participatiewet moet worden gerepareerd.

  Verhoog budget voor begeleiding kwetsbaren naar werk

  1 reactie

  Gemeenten krijgen veel te weinig geld voor de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare mensen naar werk. In een manifest vraagt een aantal Brabantse wethouders aan staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) om daar wat aan te doen. De Participatiewet moet worden gerepareerd.

 • Financiële problemen van gemeenten leiden tot toenemende spanningen tussen raad en college en binnen colleges. De Wethoudersvereniging maakt zich daar grote zorgen over. Het rijk moet gemeenten ruimhartiger compenseren.

  Tekorten gemeenten leiden tot bestuurlijke spanningen

  1 reactie

  Gemeenten moeten ruimer worden gecompenseerd voor de tekorten in het sociaal domein en de uitgaven die ze moeten maken vanwege de coronacrisis. De financiële problemen, die voor de coronacrisis al groot waren, leiden tot toenemende spanningen tussen raad en college en binnen colleges. De Wethoudersvereniging maakt zich daar grote zorgen over.

 • Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) blijven erbij dat gemeenten een gemeenschappelijke regeling (Wgr) moeten optuigen voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat blijkt uit een Kamerbrief van beide ministers.

  Gemeenten ontkomen niet aan Wgr voor jeugdzorg

  2 reacties

  Gemeenten ontkomen er niet aan gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op te tuigen voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat blijkt uit een Kamerbrief van ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming).

 • Het rijk moet met extra geld voor gemeenten over de brug komen. Om de noodzaak daartoe extra geld kracht bij te zetten, is het initiatief #gemeenteninnood gestart.

  Gemeenten willen minstens twee miljard van het rijk

  4 reacties

  Het water staat gemeenten aan de lippen door onder meer de tekorten in het sociaal domein en de te geringe omvang van het gemeentefonds. Gemeenten willen minimaal twee miljard euro extra van het rijk om de ergste nood te ledigen. Om de noodzaak tot de extra miljarden kracht bij te zetten, roept het initiatief #gemeenteninnood alle gemeenten op een korte video op te nemen, waarin (de gevolgen van) de financiële tekorten van gemeenten duidelijk worden gemaakt.

 • Nu de grootste urgentie van de coronacrisis is geweken, moet de politiek zijn primaat weer pakken. De rechtsstaat moet weer zorgen voor een machtsbalans tussen de instituties. Dat stellen Han Polman en Rien Fraanje van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in de vandaag verschenen reader ‘Het openbaar bestuur voorbij corona’.

  Politiek moet weer zijn rol pakken

  1 reactie

  Gemeenteraden, maar ook wethouders en veel burgemeesters, hadden de afgelopen maanden het nakijken. Burgemeesters, als voorzitter van de Veiligheidsregio’s, hadden het door het nemen van vergaande corona-maatregelen voor het zeggen. Nu de grootste urgentie van de crisis is geweken, moet de politiek zijn primaat weer pakken. De rechtsstaat moet weer zorgen voor een machtsbalans tussen de instituties.

 • Het gemeentefonds moet niet worden gerepareerd, maar totaal geherstructureerd. Met deze oproep gaat de begin maart gestarte revolte van de Enschedese raad een nieuwe fase in.

  Gemeentefonds moet helemaal op de schop

  6 reacties

  Gemeenten moeten zich niet laten uitspelen in de strijd om extra geld om begrotingstekorten te dekken. Ze moeten zich verenigen en eisen dat het gemeentefonds niet wordt gerepareerd, maar totaal wordt geherstructureerd. Met deze oproep is de begin maart gestarte revolte van de Enschedese raad een nieuwe fase ingegaan.

 • VVD en SP gaan in een nieuwe coalitie verder met de InwonersPartij, Leefbaar Lelystad, Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen. Hierover is een principeakkoord bereikt. PvdA en D66 vallen buiten de boot.

  Coalitie Lelystad verandert van kleur

  Reageer

  De coalitie van Lelystad wijzigt flink van kleur. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de – overgebleven – coalitie van VVD, PvdA, D66 en SP als minderheid verder zou gaan, maar nu is toch anders besloten. PvdA en D66 vallen buiten de boot.

 • Het budget voor gemeenten moet worden verhoogd met één miljard euro. Daarvoor pleit Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland.

  Gemeenten moeten miljard euro erbij krijgen

  4 reacties

  Het budget voor gemeenten moet worden verruimd met één miljard euro. Daarvoor pleit Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland. Er mag onder geen beding worden bezuinigd op het sociaal werk, dat tijdens de coronacrisis zijn waarde meer dan ooit heeft bewezen. Ook de komende tijd is het alle hens aan dek voor de sociaal werkers.

 • Vijftien burgemeesters roepen het kabinet op tot een sociaal offensief om (verdere) tweedeling in de vijftien steden tegen te gaan. Dat doen zij in een manifest dat dinsdagochtend aan het kabinet wordt overhandigd.

  Sociaal offensief tegen tweedeling steden

  4 reacties

  Actie en geld. Dat verwachten de vijftien burgemeesters die in een manifest het kabinet hebben opgeroepen tot een sociaal offensief om (verdere) tweedeling in de vijftien steden tegen te gaan. Het manifest wordt dinsdagochtend aan het kabinet overhandigd.

 • Het rijk moet gemeenten extra geld geven, zodat die niet hoeven te bezuinigingen. Daarvoor is de Renkumse wethouder Marinka Mulder (financiën, PvdA) de actie #StopLokaleBezuinigingen gestart.

  Stop gemeentelijke bezuinigingen

  2 reacties

  De Renkumse wethouder van financiën, Marinka Mulder (PvdA), is de actie #StopLokaleBezuinigingen gestart. Het is een aanvulling op de vele brandbrieven waarin diverse gemeenten en regio’s recent pleiten voor meer rijksgeld. ‘Ik hoop op een bombardement aan reacties van alle sectoren die last hebben van gemeentelijke bezuinigingen.’ En op meer geld van het rijk.

 • Medewerkers van wijkteams komen nauwelijks toe aan vroegsignalering en preventie. Dat blijkt uit de vierde landelijke peiling ‘(Sociale) wijkteams, 5 jaar later’ van Movisie.

  Sociale wijkteams dwalen af

  2 reacties

  Medewerkers van sociale wijkteams komen nauwelijks toe aan preventie en vroegsignalering. Terwijl gemeenten juist wel willen dat ze dat doen.

 • Het vervolgonderzoek naar de jeugdhulpgelden representatief. Dat stelt minister Hugo de Jonge (VWS, jeugd) in antwoorden op Kamervragen van René Peters (CDA).

  Jeugdonderzoek dit keer wel representatief

  1 reactie

  In het vervolgonderzoek naar de jeugdhulpgelden wordt niet gekeken naar waar het gemeentelijk zorggeld nu naar toe gaat. Doel van het verdiepende onderzoek is te bepalen of en hoeveel structureel extra geld voor de jeugdzorg nodig is. Het wordt een representatief onderzoek.

 • © Stefan Heijendael

  Appel: ‘Bezuinig niet op publieke sectoren’

  3 reacties

  De publieke sector is hoognodig aan herwaardering toe. Er is voldoende menskracht, werkzekerheid en vermindering van de werkdruk nodig. En vooral ook een eerlijke en marktconforme beloning. Dat stellen de gezamenlijke vakbonden, werkzaam in de vijftien publieke sectoren, vandaag in een appel aan ministeries, de Tweede Kamer en de werkgevers zoals VNG en IPO en de waterschappen.

 • De AMvB reële prijs Wmo 2015 zorgt voor hogere Wmo-kosten bij gemeenten. Dat blijkt uit het eindrapport ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’ dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd door Berenschot.

  AMvB leidt tot toename financiële druk gemeenten

  Reageer

  Gemeenten en aanbieders praten nog te weinig over de kwaliteit van ondersteuning en vernieuwing van arrangementen. Het gesprek gaat vooral over tarieven en kostprijselementen van Wmo-voorzieningen. Er is nog veel wantrouwen tussen gemeenten en aanbieders. De AMvB reële prijs Wmo 2015 zorgt voor hogere Wmo-kosten bij gemeenten.

 • Veel jeugdhulpaanbieders maken zich grote zorgen over de afname van doorverwijzingen en nieuwe instroom. Dat blijkt uit de tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders van de Jeugdautoriteit.

  Zorgen jeugdhulpaanbieders over vraaguitval

  1 reactie

  Veel jeugdhulpaanbieders maken zich grote zorgen over de afname van doorverwijzingen en nieuwe instroom. De afhandeling van de steunmaatregelen van gemeenten leidt tot forse administratieve lastenverzwaring bij jeugdhulpaanbieders. Bijna op de tien jeugdhulpaanbieders voorziet later dit jaar een liquiditeitsprobleem en een op de vijf verwacht ‘enigszins’ in de financiële problemen te komen.

 • Het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur moet worden afgeschaft. Dat adviseert de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen. Dat advies is op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) gemaakt.

  Advies: schaf geborgde zetels waterschap af

  9 reacties

  Het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur moet worden afgeschaft. De gekozen politieke partijen zijn in staat om alle belangen af te wegen, ook die van bijvoorbeeld agrariërs. Bij de samenstelling van de kandidatenlijsten van de politieke partijen wordt eveneens rekening gehouden met specifieke belangen in het gebied.

 • Het was hard werken om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg in de coronacrisis niet in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor aanbieders was belangrijk. Kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden, maar er zijn ook zorgen.

  Vraaguitval jeugd baart gemeenten zorgen

  Reageer

  Het was alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg in de coronacrisis niet in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor aanbieders was belangrijk. Opvallend: kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden. Maar er zijn ook zorgen.

 • Er is een einde gekomen aan de gestage daling van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden. Corona lijkt de grote boosdoener. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van dit jaar.

  Einde aan jarenlange daling bijstand

  Reageer

  Er is een einde gekomen aan de daling van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden. Sinds 2017 was sprake van een gestage daling, maar dat tij is nu gekeerd. Corona lijkt de grote boosdoener. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van dit jaar.

 • Gemeenten moeten differentiëren in tarieven en kwaliteitseisen zwaarder laten meewegen bij inkoop en contractering van jeugdzorg. Dat stellen de samenwerkende jeugdbranches in reactie op het Jaarbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waarin zij een aantal knel- en zorgpunten signaleert.

  Marktdenken te ver doorgeslagen in Jeugdwet

  2 reacties

  Gemeenten contracteren massaal nieuwe kleine aanbieders en lijken daarbij meer naar de prijs dan naar de kwaliteit te kijken. Gemeenten moeten differentiëren in tarieven en kwaliteitseisen zwaarder laten meewegen bij inkoop en contractering. Dat stellen de samenwerkende jeugdbranches in reactie op het Jaarbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waarin zij een aantal knel- en zorgpunten signaleert.

 • Het presidium van Twenterand heeft besloten voortaan weer fysiek in plaats van digitaal te vergaderen. De raadsdebatten en -vergaderingen worden zo georganiseerd dat ze voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Ook Zaanstad is weer terug in de raadszaal.

  Gemeenten stappen weer af van digitaal vergaderen

  3 reacties

  De gemeenteraad van Twenterand gaat voortaan weer fysiek in plaats van digitaal vergaderen. De raadsdebatten en -vergaderingen worden zo georganiseerd dat ze voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Ook Zaanstad is weer terug in de raadszaal en in Bloemendaal hangt zo'n besluit in de lucht.

 • Veel mensen met een Wmo-voorziening hebben sinds medio maart vanwege corona minder of geen hulp en ondersteuning gekregen. Gemeenten zien deze situatie niet als opmaat naar ‘een onsje minder’. Branche- en belangenorganisaties vrezen echter bezuinigingen.

  Vrees voor toeloop op Wmo-hulp

  1 reactie

  Veel mensen met een Wmo-voorziening hebben de afgelopen maanden vanwege corona minder of geen hulp en ondersteuning gekregen. Gemeenten zien deze situatie niet als opmaat naar ‘een onsje minder’. Toch vrezen branche- en belangenorganisaties bezuinigingen.

 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt steeds meer signalen van vermoedelijke zorgfraude en zorgverwaarlozing door nieuwe, vaak kleine, aanbieders. Dat blijkt uit het onlangs verschenen Jaarbeeld 2019 van de IGJ.

  Inspectie jeugd krijgt steeds meer signalen van fraude

  Reageer

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt steeds meer signalen van vermoedelijke zorgfraude en zorgverwaarlozing door nieuwe, vaak kleine, aanbieders. Dat blijkt uit het onlangs verschenen Jaarbeeld 2019 van de IGJ.

 • Bijna eenderde van de Nederlanders is niet tevreden over de manier waarop gemeenten hem informeert over coronamaatregelen. Veel Nederlanders kijken naar het rijk en weten niet goed wat gemeenten in deze corona-crisis doen.

  Gemeenten onzichtbaar in coronacrisis

  3 reacties

  Bijna een op de drie Nederlanders is niet tevreden over de manier waarop gemeenten hem informeert over coronamaatregelen. Veel Nederlanders kijken naar het rijk en weten niet goed wat gemeenten in deze coronacrisis doen. De tevredenheid over de (rijks)overheidscommunicatie is groot. Negen op de tien Nederlanders is content met de ‘corona-informatie’ vanuit het rijk.

 • Gemeenten moeten met zorgaanbieders voor juli afspraken maken over de hervatting van zorg en ondersteuning. Tot 1 juli krijgen zorgaanbieders de omzet helemaal vergoed, daarna stopt het. Dat hebben het kabinet en VNG afgesproken.

  Tot 1 juli omzetgarantie zorgaanbieders

  Reageer

  Gemeenten moeten voor juli afspraken maken met zorgaanbieders over de hervatting van zorg en ondersteuning. Tot 1 juli krijgen zorgaanbieders de omzet helemaal vergoed, ook al kan er vanwege de coronamaatregelen geen, minder en/of andere zorg worden gegeven dan in contracten is afgesproken.

 • De PvdA heeft twijfels over de plannen van gemeenten om de jeugdzorg onderling beter te regelen. Dat blijkt uit Kamervragen van Attje Kuiken aan verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (VWS).

  Twijfels over gemeentelijke plannen jeugdzorg

  1 reactie

  De PvdA-Kamerfractie heeft twijfels over de plannen van gemeenten om de jeugdzorg onderling beter te regelen. Dat blijkt uit Kamervragen van Attje Kuiken aan verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (VWS).

 • Het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt pas per 1 januari 2022 ingevoerd. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Kamer bekendgemaakt.

  Woonplaatsbeginsel jeugd opnieuw uitgesteld

  3 reacties

  Het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt pas per 1 januari 2022 ingevoerd; een jaar later dan gepland. De coronacrisis en de opschorting van de herverdeling van het gemeentefonds zijn reden tot dit – nieuwe – uitstel. Spijtig, maar begrijpelijk, zijn de eerste reacties.

 • Door de inzet van praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen in Pijnacker-Nootdorp is het aantal verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdzorg met een kwart afgenomen. Dit kan de gemeente jaarlijks een netto kostenbesparing opleveren van tussen de 2,5 en 6,9 ton.

  Met praktijkondersteuner fors minder verwijzingen

  Reageer

  Door de inzet van praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen in Pijnacker-Nootdorp is het aantal verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdzorg flink afgenomen. Het gaat om een kwart minder verwijzingen naar zorgaanbieders, vooral naar de jeugd-GGZ. Dit kan de gemeente jaarlijks een netto kostenbesparing opleveren van tussen de 2,5 ton en 6,9 ton.

 • De ervaringen met digitaal vergaderen zijn neutraal tot (gematigd) positief. Dit blijkt uit de eerste tussenevaluatie van de Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming.

  Gemeenten werken digitaal in ‘demissionaire modus’

  Reageer

  De ervaringen met digitaal vergaderen zijn neutraal tot (gematigd) positief. In de meeste gemeenten, provincies en waterschappen wordt inmiddels digitaal vergaderd, maar het is niet ideaal. Er wordt politiek gezien in een demissionaire modus gewerkt. Alleen de meest noodzakelijke en de minder controversiële punten komen op de agenda.

 • De afspraken die de VNG met gemeenten wil maken over de jeugdzorg zijn te vrijblijvend, vinden de jeugdbranches.

  Afspraken jeugdzorg zijn ‘te vrijblijvend’

  1 reactie

  Gemeenten moeten in regionaal verband een visie op het jeugdbeleid opstellen. Die moet door de betrokken gemeenteraden worden vastgesteld. De regiovisies moeten in overleg met onder meer aanbieders en professionals worden opgesteld. Er moeten meerjarige contracten worden gesloten.

 • De vijf wethouders van West Betuwe, die gisteravond collectief een motie van wantrouwen aan hun broek kregen, blijven op hun post totdat er een nieuwe coalitie is gevormd. Dat hebben zij dinsdagmiddag bekend gemaakt.

  Bestuurscrisis in West Betuwe compleet

  1 reactie

  Het college van West Betuwe is demissionair. De wethouders, die gisteravond collectief een motie van wantrouwen aan hun broek kregen, blijven op hun post totdat er een nieuwe coalitie is gevormd. Dat hebben zij dinsdagmiddag bekend gemaakt.

 • Er zitten meerdere zwakke schakels in het vrijdag overeengekomen landelijk opschalingsplan van de GGD in strijd tegen verspreiding van het coronavirus. Gemeenten kunnen vragen om een ‘pluspakket’, om actiever verdere verspreiding tegen te gaan. Dat stellen epidemioloog Arnold Bosman en gezondheidseconoom Xander Koolman.

  Gemeenten moeten rol pakken in corona-bestrijding

  5 reacties

  De GGD’s gaan vanaf 1 juni veel meer mensen op corona testen. Er zitten echter meerdere zwakke schakels in het vrijdag overeengekomen landelijk opschalingsplan van de GGD. Gemeenten kunnen bij de eigen GGD vragen om een ‘pluspakket’, om actiever verdere verspreiding tegen te gaan. Daarmee kan het risico op een regionale lockdown verder worden verkleind. Dat stellen epidemioloog Arnold Bosman en gezondheidseconoom Xander Koolman.

 • 'Den Haag' moet gemeenten op korte termijn volledig compenseren voor de Wmo-inkomsten die zij door de coronacrisis mislopen en voor de extra kosten die zij op de Wmo en op andere beleidsterreinen moeten maken. Een brandbrief van die strekking hebben veertien Zuid-Hollandse gemeenten naar de VNG gestuurd.

  Kwijtschelden eigen bijdrage Wmo is de ‘druppel’

  6 reacties

  Het rijk moet gemeenten op korte termijn volledig compenseren voor de Wmo-inkomsten die zij door de coronacrisis mislopen en voor de extra kosten die zij op de Wmo en op andere beleidsterreinen moeten maken. Een brandbrief van die strekking hebben veertien Zuid-Hollandse gemeenten naar de VNG gestuurd. Die moet met die boodschap naar ‘Den Haag’.

 • De inrichting en de uitvoering van het jeugdbeleid laat zich kenschetsen als een gemankeerde estafette, stelt de rekenkamer. ‘Een veelheid van partners probeert het stokje steeds over te dragen. Er is te weinig sturing op netwerkvorming.

  Jeugdbeleid Arnhem niet effectief

  Reageer

  Het Arnhemse jeugdbeleid is niet effectief. Er is sprake van een ‘doelenjungle’ waardoor een goed functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is. De ingrediënten voor effectief jeugdbeleid zijn wel aanwezig, maar onvoldoende samenhangend, te weinig concreet en te weinig sturend. Doelen zijn te fragmentarisch verspreid over documenten, begrotingen en programma's. Dat concludeert de Rekenkamer Arnhem in zijn onderzoek ‘It takes Arnhem to raise a child’. 

 • © Shutterstock

  Overheid luistert toch niet

  2 reacties

  Burgers worden niet politiek actief omdat ze het gevoel hebben dat het geen zin heeft. De overheid krijgt daarbij deels de schuld: die luistert niet naar burgers. Ook leeft er bij de politiek inactievelingen het gevoel dat ze te weinig kennis hebben om in de politiek mee te doen. Politieke acties zoals stemmen en demonstreren worden daarnaast als inefficiënt gezien. Dat is voor veel mensen eveneens een reden om niet politiek actief te worden. 

 • De negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West werken sinds 2015 met resultaatgerichte financiering. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van complexe naar reguliere gespecialiseerde jeugdhulp. De gemiddelde kosten jeugdhulp per inwoner liggen aanmerkelijk lager dan elders.

  Resultaatfinanciering jeugd werpt vruchten af

  Reageer

  Vijf jaar werken de negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West nu met resultaatgerichte financiering. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van complexe naar reguliere gespecialiseerde jeugdhulp. De gemiddelde kosten jeugdhulp per inwoner liggen daarnaast aanmerkelijk lager dan in de rest van het land.

 • De onafhankelijkheid van toezichthouders is onontbeerlijk. Een toezichthouder moet bereid zijn de publieke opinie tegen zich te krijgen ‘voor de goede zaak’.

  Toezichthouders moeten rug recht houden

  1 reactie

  De onafhankelijkheid van toezichthouders is essentieel. Ook het hebben van een goede reputatie bij politiek, onder toezicht gestelden, burgers, pers en publiek. Besluiten worden dan makkelijker geaccepteerd en nageleefd. Daarin schuilt meteen ook een gevaar; er kan de verleiding ontstaan om geen moeilijke besluiten te nemen om zijn reputatie te beschermen. Een toezichthouder moet bereid zijn de publieke opinie tegen zich te krijgen ‘voor de goede zaak’.

 • Dat blijkt uit een analyse van CBS-gegevens door Divosa. Het netwerk voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein nam de jeugdzorgcijfers van 2015 tot en met 2018 onder de loep. In die jaren groeide het aantal jongeren dat jeugdzorg ontving met 50.000; een stijging van 13,2 procent. De gemeentelijk uitgaven aan jeugdzorg stegen in die jaren met 42 procent. Divosa wilde weten wat de oorzaak van die stijgende vraag naar jeugdzorg vandaan komt.

  Reeks oorzaken voor stijging jeugdzorg

  5 reacties

  Er is niet één oorzaak aan te wijzen die de stijging van het gebruik aan jeugdzorg verklaart. De groei van het aantal een oudergezinnen en de inhaalslag van hulp aan jongeren met een migratieachtergrond spelen wel mee.

 • Het bestuur van het stedennetwerk G40 pleit voor financiële en bestuurlijke ruimte. Alleen dan kunnen steden hun rol goed pakken. 'Maak gebruik van de kracht van de steden', stelt G40-voorzitter Paul Depla.

  Steden willen financiële en bestuurlijke ruimte

  8 reacties

  Schrap nu eindelijk die opschalingskorting en verruim het lokaal belastinggebied. Haal het Wmo-abonnementstarief van tafel en schrap de verhuurderheffing, of zet die heffing gericht in voor de wijken. Met terugwerkende kracht moeten gemeenten voldoende budget krijgen voor de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. En een taakdifferentiatie tussen stad en ommeland vergroot de gezamenlijke slagkracht.    

 • De kunst- en cultuursector is woedend op het beoogde nieuwe Brabantse college van Gedeputeerde Staten. Dat miskent de economische en creatieve bijdrage van kunst en cultuur aan de samenleving. Ook schoffeert het de sector door hem weg te zetten als onderdeel van ‘vrije tijd’. De sector laat het er niet bij zitten.

  ‘Nieuw college Brabant verkwanselt kunst en cultuur’

  18 reacties

  De kunst- en cultuursector is laaiend op het beoogde nieuwe Brabantse college van Gedeputeerde Staten. Het nieuwe bestuur miskent de economische en creatieve bijdrage van kunst en cultuur aan de samenleving. Ook schoffeert het de sector door hem weg te zetten als onderdeel van ‘vrije tijd’. De sector laat het er niet bij zitten.

 • De twee digitale vergaderingen van de raad van West Betuwe zijn donderdagavond verstoord met pornografische en racistische uitingen. De gemeente overweegt aangifte te doen. Ook wordt gekeken hoe er vanaf nu door de raad kan worden vergaderd.

  Digitale vergadering West Betuwe ruw verstoord

  4 reacties

  Twee digitale vergaderingen van de raad van West Betuwe zijn donderdagavond verstoord door racistische en pornografische uitingen. De vergaderingen, via de online vergadertool Zoom, werden daarop stilgelegd. De gemeente overweegt aangifte te doen. Ook wordt gekeken hoe er vanaf nu door de raad kan worden vergaderd.

 • De inkoopregio Eindhoven is gestopt met het aanbestedingsproces voor tweedelijns jeugdhulp. Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven ook de lopende aanbestedingen voor de Wmo ingetrokken. Het is een gevolg van de coronacrisis.

  Regio Eindhoven trekt aanbestedingen jeugdhulp in

  Reageer

  De inkoopregio Eindhoven is gestopt met het aanbestedingsproces voor tweedelijns jeugdhulp. De gemeente Eindhoven heeft ook de lopende aanbestedingen voor de Wmo ingetrokken. Het is een gevolg van de coronacrisis.

 • De rechtsstaat in Nederland is niet in gevaar, maar heeft blijvend onderhoud nodig. Dat stelt de Raad van State in zijn vandaag gepresenteerde jaarverslag 2019.

  Rechtsstaat heeft blijvend onderhoud nodig

  4 reacties

  De rechtsstaat in Nederland is niet wezenlijk in gevaar, maar heeft wel blijvend onderhoud nodig. ‘Gebeurt dat onvoldoende, dan wordt de rechtsstaat kwetsbaar en een mogelijke prooi voor machtsdenken’, aldus de Raad van State in zijn vandaag gepresenteerde jaarverslag 2019.

 • Het aantal mensen met een midden- en hoger inkomen dat gebruik maakt van de hulp bij het huishouden is relatief sterk gestegen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over 2019.

  Meer ‘rijken’ doen beroep op huishoudelijke hulp

  9 reacties

  Het aantal mensen met een midden- en hoger inkomen dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden is sterk gestegen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over 2019 naar het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Vorig jaar maakten ruim 1,1 miljoen mensen gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening; 5 procent meer dan in 2018. De grootste groei is te zien bij het aantal Wmo-cliënten met hulp bij het huishouden. Dat steeg met 12 procent.

 • Het verdeelmodel voor bijstandsbudgetten is niet toepasbaar voor de gemeente Den Haag. De stad wil een structurele oplossing voor het probleem, in plaats van elk jaar naar de rechter stappen.

  Den Haag blijft strijden tegen bijstandsbudget

  2 reacties

  Elk jaar komt de gemeente Den Haag fors tekort op het bijstandsbudget dat de gemeente van het rijk krijgt. Elk jaar maakt de gemeente bezwaar tegen alle besluiten rondom het bijstandsbudget en stapt ze naar de rechter. En hoewel de Centrale Raad van Beroep de staatssecretaris van SZW oproept te bewegen, gebeurt er tot frustratie van de Haagse wethouder Bert van Alphen niets. ‘Maar we blijven volhouden. We willen een structurele oplossing voor het probleem.’

 • Het is de Lelystadse minderheidscoalitie van VVD, PvdA, SP en D66 niet gelukt ‘gedoogsteuners’ aan zich te binden. De vier partijen hebben nu definitief besloten de komende jaren als minderheidscoalitie verder te gaan.

  Geen gedoogsteun voor minderheidscoalitie Lelystad

  Reageer

  Het is de Lelystadse minderheidscoalitie van VVD, PvdA, SP en D66 niet gelukt een of meerdere fracties als ‘gedoogsteuners’ aan zich te binden. De vier partijen hebben nu definitief besloten de komende jaren als minderheidscoalitie verder te gaan. Basis voor de resterende zittingsduur is het in 2018 aangenomen raadsprogramma.

 • Het rijk moet meer oog hebben voor fraudeaanpak door gemeenten. De Wmo moet worden aangepast zodat gemeenten onderling informatie kunnen uitwisselen. Het rijk moet een pilot starten met een innovatiebudget voor forensisch financieel rechercheonderzoek.

  Misbruik opsporen en aanpakken is tijdrovend

  2 reacties

  Het is voor gemeenten niet makkelijk zorgfraude op te sporen en te bestrijden. Zwarte lijsten aanleggen van malafide zorgverleners is in Nederland uit den boze. Buurgemeenten waarschuwen dat ‘zorgcowboys’ aan de slag zijn, kan dus niet. Het rijk moet meer oog hebben voor fraudeaanpak door gemeenten. De Wmo moet worden aangepast zodat gemeenten onderling informatie kunnen uitwisselen. Het rijk moet een pilot starten met een innovatiebudget voor forensisch financieel rechercheonderzoek.

 • © Shutterstock

  Wijkraden onvoldoende benut

  Reageer

  De democratische invloed van de 29 dorps- en wijkraden in Haarlemmermeer is beperkt. Ook wordt de inzet, kennis en kunde ervan onvoldoende benut. Daarnaast ontbreekt het in het gemeentebeleid aan een langetermijnvisie op de lokale democratie. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) in haar rapport ‘Wijze raad is halve daad’. 

 • De gemeenten Utrecht en Groningen willen meer financiële en beleidsruimte in de Participatiewet om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Aanleiding voor dit pleidooi zijn de resultaten van het bijstandsexperiment die vandaag in vijf van de zes deelnemende gemeenten zijn gepresenteerd.

  Participatiewet moet worden verruimd

  Reageer

  Utrecht en Groningen willen meer financiële en beleidsruimte in de Participatiewet om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Aanleiding voor dit pleidooi van beide gemeenten zijn de resultaten van het bijstandsexperiment die vandaag in vijf van de zes deelnemende gemeenten zijn gepresenteerd.

 • Het rijk wil elektrische auto’s in de periode 2021-2024 volledig vrijstellen van motorrijtuigenbelasting. Hybride auto’s hoeven volgens de kabinetsplannen in die periode maar de helft van de motorrijtuigenbelasting (MRB) te betalen.

  Compensatie motorrijtuigenbelasting voor provincies

  10 reacties

  Als het rijk elektrische auto’s vrijstelt van motorrijtuigenbelasting is dat een aantasting van de belastinggrondslag van de provincies. Het ligt in de rede dat het rijk de gederfde inkomsten vergoedt, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

 • Extra aandacht voor de begeleiding van bijstandsontvangers naar werk lijkt positieve resultaten te hebben.

  Bijstandsexperimenten: nog geen wondermiddel gevonden

  Reageer

  De langverwachte resultaten van de bijstandsexperimenten in vijf gemeenten zijn niet wereldschokkend. Er is geen eenduidig wondermiddel dat leidt tot een hogere uitstroom naar werk, meer sociale participatie of meer welbevinden. Toch zijn de resultaten voor een aantal gemeenten voldoende reden om de ingezette aanpak voort te zetten.

 • Fraude in de zorg is er in allerlei soorten en maten. Hetgeen ontdekt wordt, is het topje van de ijsberg. Dat stelt Carla Vianen, coördinator onderzoek en analyse van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

  Ontdekte zorgfraude is topje van ijsberg

  Reageer

  Als dagbesteding henneptoppen knippen. Het gebeurt. In het casino zorggeld vergokken ook. Net zoals het indienen van declaraties van niet geleverde zorg. Fraude in de zorg is er in allerlei soorten en maten. Hetgeen ontdekt wordt, is het topje van de ijsberg.

 • Weer is het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt, gestegen. Vorig jaar kregen bijna 424.000 jongeren jeugdhulp. In 2018 waren dit er bijna 411.000; een stijging van 3,2 procent. Dat blijkt uit nieuwe, voorlopige, cijfers van het CBS.

  Opnieuw stijging gebruik jeugdhulp

  1 reactie

  Opnieuw is het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt, gestegen. Vorig jaar kregen bijna 424.000 jongeren jeugdhulp. In 2018 waren dit er bijna 411.000; een stijging van 3,2 procent. Dat blijkt uit nieuwe, voorlopige, cijfers van het CBS. De definitieve cijfers vallen meestal een tot twee procent hoger uit. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het gebruik van jeugdhulp met 18,5 procent gestegen. Wijkteams zijn minder jeugdhulp gaan verlenen. De huisarts is nog steeds de belangrijkste verwijzer. Er zijn grote regionale verschillen.

 • Gemeenten krijgen structureel 35,2 miljoen euro extra voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarover zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG het eens geworden.

  Gemeenten krijgen extra geld voor inburgering

  1 reactie

  Voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten structureel 35,2 miljoen euro extra. Daarnaast krijgen ze eenmalig 36,5 miljoen euro voor de invoeringskosten. Voor de groep inburgeraars die nog onder het huidige stelsel moeten inburgeren, krijgen gemeenten een bedrag van 25,5 miljoen euro.

 • Per gemeente is een doordacht plan van aanpak nodig, dat er moet liggen voordat de nieuwe fase (‘het nieuwe normaal’) aanbreekt. Dat stelt de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) in een korte handreiking die gemeenten moet helpen met het voorbereiden op de versoepeling van de corona-maatregelen.

  Door- en opstarten naar het nieuwe normaal

  9 reacties

  Gemeenten moeten zich gaan voorbereiden op ‘het nieuwe normaal’. Zij moeten er rekening mee houden dat de 1,5 meter afstandsmaatregel ook nog in 2021 zal gelden. Per gemeente is een doordacht plan van aanpak nodig, dat er moet liggen voordat de nieuwe fase (‘het nieuwe normaal’) aanbreekt. Die plannen moeten niet teveel van elkaar afwijken.

 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG wordt voorlopig uitgesteld tot half september. In een ledenraadpleging die in mei-juni wordt georganiseerd, kunnen gemeenten zich over een beperkt aantal voorstellen uitspreken.

  VNG kiest voor ledenraadpleging

  Reageer

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) van gemeentekoepel VNG wordt voorlopig uitgesteld tot half september. In een ledenraadpleging die in mei-juni wordt georganiseerd, kunnen gemeenten zich over een beperkt aantal voorstellen uitspreken.

 • Veel Wmo-cliënten hoeven over deze maand en mei geen eigen bijdrage te betalen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten. Hij gaat in overleg met de VNG over compensatie van de door gemeenten gederfde inkomsten uit eigen bijdragen over deze maanden.

  Inning eigen bijdrage Wmo tijdelijk stopgezet

  1 reactie

  Veel Wmo-cliënten hoeven in april en mei geen eigen bijdrage te betalen. Het gaat om mensen die hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding krijgen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten. Hij gaat in overleg met de VNG over compensatie van de door gemeenten gederfde inkomsten uit eigen bijdragen over deze maanden.

 • De lonen van de 70.000 werknemers in de sociale werkvoorziening gaan in juli en januari 2021 omhoog. Dat zijn bonden en werkgevers overeengekomen in een onderhandelaarsakkoord. De leden moeten er nog mee instemmen.

  Korte klap cao voor sw-bedrijven

  Reageer

  Er is een onderhandelaarsakkoord over een ‘korte klap cao’ voor de 70.000 werknemers in de sociale werkvoorziening. Het gaat om een loonsverhoging in juli en januari 2021. Vakbonden en werkgevers gaan er gezamenlijk bij de overheid op aandringen de heffing van de premie werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) voor de SW-sector af te schaffen. Die heffing is niet eerlijk, vinden vakbonden en werkgevers, voor een doelgroep die daar vrijwel nooit een beroep op doet.

 • De algemene bezwaarschriftencommissie van Arnhem heeft er inmiddels twee digitale zittingen op zitten. Ook de zittingen die de komende tijd in de agenda staan, zullen digitaal plaatsvinden. Het bevalt goed.

  Arnhemse bezwaarschriftencommissie digitaal

  Reageer

  Arnhem weet niet of ze de primeur heeft, maar de algemene bezwaarschriftencommissie heeft er inmiddels twee digitale zittingen op zitten. Ook de zittingen die de komende tijd in de agenda staan, zullen digitaal plaatsvinden. Het bevalt goed.

 • Burgemeesters hebben vandaag ruim 3.000 telefoontjes gepleegd om alle gedecoreerden te vertellen dat zij dit jaar benoemd zijn in een ridderorde. Hilbrand Nawijn, fractievoorzitter van de Lijst Hilbrand Nawijn in Zoetermeer, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

  Lintjesregen anders dan anders verlopen

  Reageer

  Burgemeesters hebben vandaag 3.060 telefoontjes gepleegd om alle gedecoreerden te vertellen dat zij dit jaar benoemd zijn in een ridderorde. Vanwege de coronacrisis konden zij de lintjes die bij de decoratie behoorden niet bij de gedecoreerden opspelden. Er wordt gezocht naar een landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

 • Vooral ambtenaren hebben het voor het zeggen in Noordoostpolder. De gemeente kent een ‘meesturend college’ en een afwachtende gemeenteraad. Dat concludeert de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder in een donderdag gepresenteerde onderzoek.

  Ambtenaren aan het roer in Noordoostpolder

  3 reacties

  Ambtenaren hebben het voor het zeggen in Noordoostpolder. De gemeente kent een ‘meesturend college’ en een afwachtende gemeenteraad. De raad is sterk gepolariseerd. Daarmee is de rol van de gemeenteraad ten opzichte van het college verzwakt. Ambtenaren en college vinden dat de raad zijn rol niet pakt.

 • Het kabinet trekt miljoen euro uit voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Dat heeft verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag bekend gemaakt.

  Kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor daklozen

  Reageer

  Het kabinet heeft 200 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Het geld komt op 1 juni beschikbaar. Dat heeft verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag bekend gemaakt. Het geld is vooral bedoeld voor het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen.

 • Digitaal vergaderen is voor nu een prima oplossing, maar het moet niet te lang duren. Er is een groot verlangen naar fysiek vergaderen. Dat gevoel leeft bij veel griffies in Nederland, weet Marijke van de Plasse van Necker van Naem.

  Griffiers missen hun pappenheimers

  4 reacties

  Digitaal vergaderen is prima voor nu, maar het moet niet te lang duren. Er is een groot verlangen naar fysiek vergaderen. Dat gevoel leeft bij veel griffies in Nederland. De verwachting van griffiers is dat tot aan het zomerreces digitaal moet worden vergaderd. Daarna hopen ze weer in de raadszaal bijeen te kunnen komen.

 • © Shutterstock

  Burgemeesters roepen op tot iftar thuis

  Reageer

  De Arnhemse en Rotterdamse burgemeesters Ahmed Marcouch en Ahmed Aboutaleb roepen samen moslims via social media op tijdens de ramadan thuis te bidden en thuis de iftar te gebruiken. Via het Veiligheidsberaad zijn er geen specifieke afspraken gemaakt met het oog op de ramadan. Ook de VNG heeft geen speciale richtlijnen voor gemeenten uitgebracht. Dat heeft het rijk wel gedaan.

 • De Rhedense gemeenteraad heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland in een brief opgeroepen een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in het leven te roepen. Rheden vreest door ‘corona-maatregelen’ een financiële tegenvaller van ‘mogelijk enkele miljoenen’ te moeten incasseren.

  Roep om Noodfonds Corona voor gemeenten

  1 reactie

  De gemeenteraad van Rheden heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland in een brief opgeroepen een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in het leven te roepen. In dat fonds zou 210 miljoen euro moeten worden gestort; 100 euro per inwoner van Gelderland. Rheden vreest door ‘corona-maatregelen’ een financiële tegenvaller van ‘mogelijk enkele miljoenen’ te moeten incasseren.

 • 127 gemeenten kwamen vorig jaar niet uit met het rijksgeld voor bijstandsuitkeringen. Zij kwamen samen 153 miljoen euro tekort. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) op Kamervragen van Wim Jan Renkema (GroenLinks).

  Eenderde gemeenten komt tekort op bijstandsbudget

  Reageer

  127 gemeenten kwamen vorig jaar niet uit met het rijksgeld voor bijstandsuitkeringen. Samen noteerden zij een tekort van 153 miljoen euro. 37 daarvan komen in aanmerking voor een vangnetuitkering, omdat het tekort meer is dan 7,5 procent. Het gros van de gemeenten (65 procent) hielden op het zogeheten BUIG-budget geld over; in totaal 203 miljoen euro.

 • Er moet structureel meer geld worden vrijgemaakt voor de aanpak van dakloosheid. Ook zijn er extra woningen nodig. En flexibiliteit van gemeenten. Daarnaast moet stevig regie worden gevoerd.

  Extra geld nodig voor aanpak dakloosheid

  1 reactie

  Er moet structureel extra geld bijkomen voor de aanpak van dakloosheid. Ook zijn er extra, goedkope huurwoningen nodig. En flexibiliteit van gemeenten. Daarnaast moet stevig regie worden gevoerd.

 • Het recht op huisvesting is het breekijzer om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn vandaag verschenen advies ‘Herstel begint met een huis. Dakloosheid voorkomen en verminderen.’

  Einde aan ‘regelwoede’ helpt daklozen

  Reageer

  Het recht op huisvesting is het breekijzer om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Met het adagium ‘huisvesting boven alles’ moeten alle bestaande en vaak tegenstrijdige regels tegen het licht worden gehouden. ‘Alles moet er om draaien mensen hun huis te laten behouden of hen zo snel mogelijk een huis te geven.’

 • Mensen met een beperking worden hard getroffen door de coronacrisis. In veel gevallen is de zorg en ondersteuning stopgezet of verminderd. Dat blijkt uit panelonderzoek van Ieder(in).

  Veel zorg vanwege ‘corona’ gestopt of verminderd

  Reageer

  De coronacrisis treft mensen met een beperking hard. In veel gevallen is de zorg en ondersteuning stopgezet of verminderd. Mantelzorgers raken overbelast en mensen voelen zich vaker angstig en geïsoleerd.

 • Waarheidsvinding kan door digitalisering worden verstoord, betoogt Haye Hazenberg. ‘Digitale platformen vertekenen de democratie doordat ze interactie en vrijheid van meningsuiting versterken, maar tegelijk ook reflectie moeilijker maken. Vertekeningen van democratische waarheidsvinding richting populisme, technocratie of entertainment-democratie kunnen zo worden versterkt door digitalisering.’

  Korte metten met viraal nepnieuws

  1 reactie

  ‘Sinds een aantal jaar is het overduidelijk dat de ‘disruptie’ die digitale technologie met zich meebrengt ook van invloed is op de democratische rechtsstaat.

 • De jeugdzorgbranches maken zich grote zorgen over de administratieve lasten rondom de afhandeling van de omzetgarantie, waarover rijk en gemeenten donderdag afspraken naar buiten hebben gebracht. Ze roepen gemeenten op tot een eenduidige uitvoering van de regelingen. Op korte termijn komen de branches met een voorstel hiertoe.

  Jeugdzorg vreest administratieve rompslomp

  1 reactie

  De jeugdzorgbranches maken zich grote zorgen over de administratieve lasten rondom de afhandeling van de omzetgarantie, waarover rijk en gemeenten donderdag afspraken naar buiten hebben gebracht. Ze roepen gemeenten op tot een eenduidige uitvoering van de regelingen. Op korte termijn komen de branches met een voorstel hiertoe.

 • De Jeugdwet, de Memorie van Toelichting en jurisprudentie stellen voldoende grenzen aan de Jeugdwet. Gemeenten benutten die grenzen echter niet en durven te weinig af te bakenen. Dat is de centrale boodschap van het recent verschenen pamflet ‘Wat is de afbakening van de jeugdhulpplicht in de Jeugdwet.'

  Grenzen reikwijdte jeugdhulpplicht liggen er al

  2 reacties

  Gemeenten snakken naar duidelijkheid over wat wel en wat niet onder de jeugdhulplicht valt. De Jeugdwet, de Memorie van Toelichting en jurisprudentie stellen echter voldoende grenzen aan de Jeugdwet. Gemeenten benutten die grenzen echter niet en durven te weinig af te bakenen. Ze moeten het open karakter van de Jeugdwet inkleuren met concrete politieke en normatieve besluiten.

 • Gemeenten moeten de omzet van zorgaanbieders in maart, april en mei financieren, op het niveau van voor de coronacrisis. Dat zijn gemeentekoepel VNG en rijk overeengekomen.

  Gemeenten moeten (gederfde) omzet zorg financieren

  Reageer

  Gemeenten moeten de omzet van zorgaanbieders in maart, april en mei financieren, op het niveau van voor de coronacrisis. Hierdoor worden aanbieders niet gedwongen personeel te ontslaan en blijven personeel en expertise behouden. Verantwoording vindt na het einde van de ‘intelligente lockdown’ plaats op basis van feitelijke kosten. Dat zal nog een hele klus worden.

 • Verschillende gemeenten hebben extra hulptroepen ingevlogen om de hausse aan aanvragen voor inkomensondersteuning voor zzp’ers en kleine ondernemers (Tozo) te kunnen verwerken. Zo wordt in Noord-Holland robot Robin ingezet.

  Robot Robin helpt bij aanvragen Tozo

  2 reacties

  Diverse gemeenten hebben extra hulptroepen ingevlogen om de hausse aan aanvragen voor inkomensondersteuning voor zzp’ers en kleine ondernemers (Tozo) te kunnen verwerken. In Noord-Holland wordt robot Robin ingezet; in Nijmegen helpt de Tozo-assistent om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken. Gouda beoordeelt de aanvragen zelf, nadat RBZ Rotterdam het werk niet meer aankon. Divosa ziet de druk op de loketten van de gemeenten verder toenemen. SZW ziet nog steeds dat een aantal gemeenten overbodige gegevens vraagt.

 • De rechtsstaat in Nederland is niet in groot gevaar, maar vertoont wel tekenen van slijtage. Er moet periodiek een agenda voor de rechtsstaat worden ontwikkeld. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een woensdag verschenen advies.

  Rechtsstaat Nederland vertoont slijtage

  2 reacties

  De rechtsstaat in Nederland is niet in groot gevaar. Ook niet in deze coronacrisis. Wel is er onderhoud nodig. Er moet periodiek een agenda voor de rechtsstaat worden ontwikkeld.

 • Bestaande structuren, werkwijzen en instrumenten zijn niet toereikend om effectief als één overheid grote opgaven aan te pakken, zoals de energie- en warmtetransitie, de bouwopgave en de ambulantisering van de GGZ. Dat stelt de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen in zijn recent verschenen discussierapport ‘Nederland heeft 1 overheid nodig’.

  ‘Eén overheid’ komt nog niet van de grond

  1 reactie

  Bestaande structuren, werkwijzen en instrumenten zijn niet toereikend om effectief als één overheid grote opgaven aan te pakken, zoals de energie- en warmtetransitie, de bouwopgave en de ambulantisering van de GGZ. Bij iedere opgave moet een op maat gesneden interbestuurlijke aanpak worden opgezet.

 • Gemeenten kunnen nog steeds een tegenprestatie eisen van bijstandsgerechtigden. De sollicitatieplicht voor bijstandsgerechtigden wordt vanwege de coronacrisis niet tijdelijk opgeschort.

  Tegenprestatie geldt met ‘corona’ nog steeds

  Reageer

  Ondanks de coronacrisis kunnen gemeenten nog steeds een tegenprestatie eisen van bijstandsgerechtigden. De sollicitatieplicht voor bijstandsgerechtigden wordt vanwege de coronacrisis niet tijdelijk opgeschort.

 • Minister Kajsa Ollongren (BZK) is teruggekeerd op haar post. Sinds november was ze wegens ziekte afwezig. Ze neemt vrijwel al haar taken weer over. Minister Wouter Koolmees (SZW) blijft voorlopig viceminister-president.

  Minister Ollongren weer terug op haar post

  2 reacties

  Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is teruggekeerd op haar post. Sinds november was ze wegens ziekte afwezig. Ze neemt vrijwel al haar taken weer over. Minister Wouter Koolmees (SZW) blijft voorlopig viceminister-president.

 • De coalitie van VVD, PvdA, SP en D66 gaat verder als minderheidscoalitie. Er wordt een stevige bestuurder van buiten de Lelystadse politiek aangetrokken. De partijen hopen op brede (gedoog)steun vanuit de Lelystadse raad. Dat hebben de coalitiepartijen maandag bekend gemaakt.

  Lelystad kiest voor minderheidscoalitie

  2 reacties

  De huidige coalitie van VVD, PvdA, SP en D66 gaat verder als minderheidscoalitie. Er wordt een stevige bestuurder van buiten de Lelystadse politiek aangetrokken. De partijen hopen op brede (gedoog)steun vanuit de Lelystadse raad. Dat hebben de coalitiepartijen maandag bekend gemaakt.

 • Het rijk moet het gemeentefonds bevriezen op ten minste het huidige begrotingsniveau. Daar dringen elf Gelderse gemeenten bij minister Knops van Binnenlandse Zaken op aan.

  Rijk moet gemeentefonds bevriezen

  4 reacties

  Het rijk moet het gemeentefonds bevriezen op ten minste het huidige begrotingsniveau. Daar dringen elf Gelderse gemeenten ‘met klem’ op aan bij minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Ook moet duidelijkheid worden gegeven over compensatie voor gemeenten voor de extra kosten die zij vanwege de coronacrisis maken.

 • De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben donderdagavond digitaal ingestemd met de herindeling van de vier gemeenten tot Land van Cuijk. Hierdoor ontstaat in oppervlakte de grootste gemeente van Noord-Brabant, met circa 80.000 inwoners verdeeld over 29 kernen.

  Digitaal akkoord over herindeling

  Reageer

  In een digitale vergadering hebben de vier gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis donderdagavond ingestemd met de herindeling van de vier gemeenten tot Land van Cuijk. Hierdoor ontstaat in oppervlakte de grootste gemeente van Noord-Brabant, met circa 80.000 inwoners verdeeld over 29 kernen.

 • De provinciale beraadslaging en besluitvorming begint ook weer op gang te komen. Dat gebeurt op verschillende manieren. De Groningse Statencommissies vergaderen ‘schriftelijk’. Met de emailuitwisseling van vragen en reacties is donderdag gestart. Zuid-Holland heeft woensdag zijn eerste digitale commissievergaderingen gehad. Ook Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel zijn of gaan digitaal. Noord-Holland en Zeeland zijn net zoals Groningen de digitale mogelijkheden aan het onderzoeken.

  Provinciale besluitvorming komt weer op gang

  2 reacties

  De provinciale beraadslaging en besluitvorming begint ook weer op gang te komen. Dat gebeurt op verschillende manieren. De Groningse Statencommissies vergaderen ‘schriftelijk’. Met de emailuitwisseling van vragen en reacties is donderdag gestart. Zuid-Holland heeft woensdag zijn eerste digitale commissievergaderingen gehad. Ook Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel zijn of gaan digitaal. Noord-Holland en Zeeland zijn net zoals Groningen de digitale mogelijkheden aan het onderzoeken.

 • Is het niet beter om de herindelingsverkiezingen van november in Appingedam, Delfzijl en Loppersum uit te stellen. Dat wil Henk Krol, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie 50Plus, weten van minister Knops van Binnenlandse Zaken.

  Herindelingsverkiezingen op de lange baan?

  Reageer

  In november zijn er herindelingsverkiezingen in onder meer Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Deze gemeenten willen per 2021 fuseren tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Henk Krol, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie 50Plus, wil van minister Knops van Binnenlandse Zaken weten of de verkiezingen kunnen worden uitgesteld in verband met de coronacrisis.

 • Het aanvullen van de resterende coalitie met nieuwe coalitiegenoten of een ‘stevige bestuurder’ van buiten de Lelystadse politiek aantrekken die het huidige college kan versterken, eventueel met gedoogsteun van andere partijen. Deze opties liggen grofweg in politiek Lelystad voor.

  Politieke puzzel Lelystad nog niet opgelost

  Reageer

  Zoeken naar nieuwe coalitiegenoten of een ‘stevige bestuurder’ van buiten de Lelystadse politiek aantrekken die het huidige college kan versterken, eventueel met gedoogsteun van andere partijen. Deze opties liggen grofweg in politiek Lelystad voor. Een nieuwe meerderheid vinden wordt wel lastig, met een versplinterde raad van 15 fracties op 35 zetels, maar is volgens de informateur niet onmogelijk.

 • Het wordt spannend voor de vier raden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Zij moeten, als ze per 2022 willen fuseren tot het Land van Cuijk, morgenavond een besluit nemen over het herindelingsontwerp. Het is de vraag of de tijdelijke spoedwet die digitale besluitvorming mogelijk maakt, dan al van kracht is.

  Raadsbesluiten cruciaal voor herindeling

  Reageer

  Het wordt spannend voor de vier gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Zij moeten, als ze per 2022 willen fuseren tot het Land van Cuijk, morgenavond een besluit nemen over het herindelingsontwerp. Het is de vraag of de tijdelijke spoedwet die digitale besluitvorming mogelijk maakt, dan al van kracht is. Er wordt aan een noodscenario gewerkt.

 • De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met de tijdelijke wet die digitale beraadslagingen en digitale besluitvorming in gemeenteraden en Staten mogelijk maakt. De wet treedt in werking zodra het in het Staatsblad is gepubliceerd en blijft tot 1 september van kracht.

  Groen licht voor digitale besluitvorming

  2 reacties

  De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met de tijdelijke wet die digitale beraadslagingen en digitale besluitvorming in gemeenteraden en Staten mogelijk maakt. Minister Knops van Binnenlandse Zaken benadrukte dat fysiek vergaderen uitgangspunt blijft, maar als dat niet mogelijk is er tot digitaal vergaderen kan worden overgegaan.

 • Voor grote jeugdhulpaanbieders is het alle hens aan dek om de zorgverlening zo veel mogelijk te continueren. De financiële afspraken die met gemeenten zijn gemaakt, stellen aanbieders nog niet helemaal gerust. Dat blijkt uit de ‘Corona-quick scan jeugdhulpaanbieders’ van de Jeugdautoriteit.

  Jeugdhulp op afstand werkt niet altijd

  1 reactie

  Voor grote jeugdhulpaanbieders is het alle hens aan dek om de zorgverlening zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan. Met name ambulante zorg wordt veel op afstand gegeven. Zorgen zijn er over crisissituaties en het gebrek aan beschermende materialen voor jeugdzorgmedewerkers. De financiële afspraken die met gemeenten zijn gemaakt, stellen aanbieders nog niet helemaal gerust.

 • Lelystad en Hilversum gaan deze week digitaal inspreken uitproberen. In Tytsjerkeradiel is vorige week naar volle tevredenheid proefgedraaid.

  Experimenteren met digitaal inspreken

  Reageer

  Lelystad en Hilversum gaan deze week experimenteren met digitaal inspreken. Ook Coevorden is er klaar voor, al hebben zich daar nog geen insprekers gemeld. In Tytsjerkeradiel is vorige week naar volle tevredenheid proefgedraaid. De tijdelijke wet digitale besluitvorming, die naar verwachting morgenmiddag door de Eerste Kamer wordt aangenomen, verplicht gemeenten inspraak te organiseren. De wijze waarop is aan gemeenten zelf.

 • Steeds meer provincies nemen maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. Zo ook Groningen en Limburg. Beide provincies hebben onder meer besloten de betaling van facturen te versnellen. Eerder hadden Overijssel, Friesland en Gelderland al laten weten rekeningen binnen zeven dagen te betalen. In Limburg zal er daarnaast soepeler worden omgegaan met geldende subsidieregels. Dat doen ook diverse andere provincies. 

  Provincies schieten te hulp

  3 reacties

  Steeds meer provincies nemen maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. Zo ook Groningen en Limburg. Beide provincies hebben onder meer besloten de betaling van facturen te versnellen. Eerder hadden Overijssel, Friesland en Gelderland al laten weten rekeningen binnen zeven dagen te betalen. In Limburg zal er daarnaast soepeler worden omgegaan met geldende subsidieregels. Dat doen ook diverse andere provincies. 

 • Het dispuut tussen Leudal, Nederweert en Weert over de financiering van de jeugdzorg in de regio Midden-Limburg West is bijgelegd. De drie gemeenten spraken in 2017 af verliezen op de jeugdzorg samen op te vangen. Ze maakten over die verevening tot en met 2019 afspraken. Weert was de afgelopen jaren de nettobetaler. De gemeente droeg in 2017 zo’n 1,3 miljoen euro en in 2018 iets meer dan 120.000 euro bij om de verliezen bij Leudal en Nederweert op te vangen. 

  Verevening jeugdzorg geregeld

  Reageer

  Het dispuut tussen Leudal, Nederweert en Weert over de financiering van de jeugdzorg in de regio Midden-Limburg West is bijgelegd. De drie gemeenten spraken in 2017 af verliezen op de jeugdzorg samen op te vangen. Ze maakten over die verevening tot en met 2019 afspraken. Weert was de afgelopen jaren de nettobetaler. De gemeente droeg in 2017 zo’n 1,3 miljoen euro en in 2018 iets meer dan 120.000 euro bij om de verliezen bij Leudal en Nederweert op te vangen. 

 • Ambtenaren werken nu vanwege de coronacrisis noodgedwongen massaal thuis. Het kan een blijvertje worden. Het vergt vooral wat van leiderschap en de organisatiecultuur. En: ‘Hou de kantoorhumor er ook digitaal in.’

  Thuiswerken kan blijvertje worden

  6 reacties

  Ambtenaren werken nu noodgedwongen massaal thuis. Het kan een blijvertje worden. Het vergt vooral wat van de organisatiecultuur en van leiderschap. En: ‘Hou de kantoorhumor er ook digitaal in.’

 • Het college van Oisterwijk wil een inkomenstoets gaan toepassen bij aanvragen voor een Wmo-voorziening. Wettelijk mag dat niet.

  Oisterwijk wil inkomenstoets Wmo invoeren

  6 reacties

  Het college van Oisterwijk wil onder het Wmo-abonnementstarief uit. Het wil een pilot starten waarbij de gemeente een inkomenstoets gaat toepassen bij aanvragen voor een Wmo-voorziening. Wettelijk mag dat niet.

 • Voorlopig tot 1 september mogen gemeenten, provincies en waterschappen digitale besluiten nemen. Afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, kan dit telkens bij koninklijk besluit met twee maanden worden verlengd. Briefstemmen wordt eveneens mogelijk gemaakt. Ook moet op de een of andere manier inspraak worden georganiseerd.

  Digitale besluitvorming kan tot 1 september

  3 reacties

  Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen voorlopig tot 1 september digitale besluiten nemen. Afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, kan dit telkens bij koninklijk besluit met twee maanden worden verlengd. Briefstemmen wordt eveneens mogelijk gemaakt. Ook moet op de een of andere manier inspraak worden georganiseerd.

 • Gemeenteraden gaan verschillend om met de wijze waarop raadsvergaderingen in coronatijd worden gehouden. Sommigen komen in afgeslankte vorm fysiek bijeen, anderen kiezen voor digitale vergaderingen waar geen besluiten kunnen worden genomen en weer anderen schrappen de raadsvergadering voor onbepaalde tijd.

  Raden worstelen met raden

  1 reactie

  Gemeenteraden gaan wisselend om met de wijze waarop raadsvergaderingen in coronatijd worden gehouden. Sommigen komen in afgeslankte vorm fysiek bijeen om besluiten te nemen, anderen kiezen voor digitale vergaderingen waar vooralsnog geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Anderen schrappen de raadsvergadering voor onbepaalde tijd. Die wachten op de noodwet van minister Knops (Binnenlandse Zaken) die digitale besluitvorming mogelijk maakt.

 • De Kamerfracties van GroenLinks en PvdA maken zich zorgen over jongeren die door de coronacrisis verstoken zijn van jeugdhulp. Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) hebben bij minister De Jonge en Blokhuis van VWS aan de bel getrokken.

  Zorgen Tweede Kamer over jeugd-ggz

  Reageer

  De Kamerfracties van GroenLinks en PvdA maken zich grote zorgen over jongeren die door de coronacrisis verstoken zijn van jeugdhulp. Er komen bij de Kamer noodsignalen binnen van jongeren, en volwassenen, met psychische problemen die stellen dat de hulp is stopgezet. Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) hebben bij ministers Hugo de Jonge (VWS) en Paul Blokshuis (VWS) aan de bel getrokken.

 • Gemeenten moeten voor overdag inlooplocaties voor dak- en thuislozen organiseren. Voor hen moet 's nacht een slaapplek zijn. De nachtopvang moet openblijven. Dat staat in de richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens coronacrisis.

  Gemeenten aan de bak voor dak- en thuislozen

  1 reactie

  Voor alle dak- en thuislozen moet ‘s nacht een slaapplek zijn. De nachtopvang moet openblijven. Gemeenten moeten voor overdag inlooplocaties organiseren. Dak- en thuislozen moeten daar terecht kunnen voor een warme maaltijd, toilet en douche en andere vormen van ondersteuning. Alles moet zo worden georganiseerd dat er minstens 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

 • Het is niet zinvol om de jeugdhulpplicht of de toegang tot jeugdhulp wettelijk te begrenzen. Dat stelt het VNG Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht in zijn deze week verschenen eindrapport ‘De kracht van wijd reiken’.

  Wettelijke begrenzing jeugdhulp niet zinvol

  1 reactie

  Het is niet zinvol om de jeugdhulpplicht of de toegang tot jeugdhulp wettelijk te begrenzen. Transformatie en daarmee zo slim mogelijk inzetten van schaarse middelen is het beste antwoord op vragen over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht. Wel moet er een breed maatschappelijk debat worden gevoerd over wat het ‘normale leven is’ en wanneer professionele hulp moet worden ingeschakeld.

 • Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen spoedig digitaal besluiten nemen zolang fysiek vergaderen niet of niet goed mogelijk. Zoals verwacht heeft de ministerraad vandaag ingestemd met de spoedwet die dit moet gaan regelen.

  Ministerraad stemt in met digitale besluitvorming

  Reageer

  Zolang fysiek vergaderen niet of niet goed mogelijk is, kunnen gemeenten, provincies en waterschappen digitaal besluiten nemen. Zoals verwacht heeft de ministerraad vandaag ingestemd met de spoedwet die dit moet gaan regelen. ‘Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren’, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht weten.

 • Gemeenten gaan wisselend om met de inkomenssteun aan zelfstandigen in coronatijden, die vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) kan worden verstrekt.

  Niet alle gemeenten in ‘actie-stand’ voor hulp aan zzp'er

  3 reacties

  Het zijn zware tijden voor zzp’ers. Gemeenten gaan momenteel zeer wisselend om met de inkomenssteun aan zelfstandigen in coronatijden, die vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) kan worden verstrekt.

 • Het rijk doet een ‘zeer dringend’ beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart tot in elk geval 1 juni.

  ‘Corona-compensatie’ gemeenten voor jeugd en Wmo

  1 reactie

  Het rijk doet een ‘zeer dringend’ beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart tot in elk geval 1 juni. Het rijk heeft daarover afspraken gemaakt met gemeentekoepel VNG. De jeugdbranches hebben zorgen over de afdwingbaarheid bij gemeenten die zich niet aan de gemaakte afspraken willen houden. De branches willen dat er wordt ingegrepen als gemeenten en regio’s het laten afweten.

 • Het jaarcongres van de VNG gaat dit jaar niet door. De Algemene Ledenvergadering (ALV) gaat in juni door, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies, op welke wijze en in welke vorm. Dat heeft de VNG zojuist bekend gemaakt.

  Jaarcongres VNG geschrapt wegens corona

  1 reactie

  Het jaarcongres van de VNG gaat dit jaar niet door. Dat heeft de gemeentekoepel zojuist bekend gemaakt. Het congres zou op 9 en 10 juni in Westfriesland worden gehouden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) gaat in juni door, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies, op welke wijze en in welke vorm.

 • Gemeenten moeten de periode tot aan de inwerkingtreding van de noodwet, die digitale besluitvorming mogelijk maakt, niet misbruiken om besluiten er nog even doorheen te drukken. Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, maakt zich daar grote zorgen over.

  Doordrukken besluiten door deel raad ‘schandalig’

  3 reacties

  De noodwet die het voor gemeenteraden en Provinciale Staten mogelijk maakt om digitaal te stemmen is een uitkomst in deze corona-tijden, maar er zitten ook haken en ogen aan. Gemeenten moeten bovendien de periode tot aan de inwerkingtreding van de noodwet niet misbruiken om besluiten er nog even doorheen te drukken. Het zou goed zijn als alle gemeenten met eenzelfde digitale vergadertool gaan werken. Het rijk moet gemeenten financieel ondersteunen, zoals het dat ook doet bij zzp’ers en ondernemers.

 • In heel Nederland zijn lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken stilgelegd. De beperkende maatregelen rondom het coronavirus spelen commissarissen van de koning, vertrouwenscommissies en gemeenteraden parten. Vertrouwelijkheid kan digitaal niet worden gegarandeerd.

  Alle burgemeestersprocedures in ijskast

  Reageer

  In heel Nederland zijn lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken stilgelegd. De beperkende maatregelen rondom het coronavirus spelen commissarissen van de koning, vertrouwenscommissies en gemeenteraden parten. Vertrouwelijkheid kan digitaal niet worden gegarandeerd.

 • Kiezers kennen vrijwel geen raadsleden. Ook is het werk van raadsleden nauwelijks bekend. Een derde van de Nederlanders weet niet waar de gemeenteraad zich mee bezighoud. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Citisens (Necker van Naem).

  Raad en raadswerk onbekend bij kiezers

  Reageer

  Het werk van raadsleden is nauwelijks bekend onder kiezers. Zij kennen ook vrijwel geen raadsleden. Een derde van de Nederlanders weet niet waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt, 51 procent ‘een beetje’. Mensen vinden het wel belangrijk om te weten met welke onderwerpen de lokale volksvertegenwoordigers zich bezighouden.

 • Drie commissievergaderingen in Dordrecht gaan vanavond ‘gewoon’ door. Dat gebeurt digitaal. Via een livestream kunnen belangstellenden de vergaderingen volgen. Dordrecht is naar eigen zeggen de eerste gemeenteraad in Nederland die op afstand vergadert.

  Raadscommissies Dordrecht gaan digitaal door

  1 reactie

  Een week lang is er keihard gewerkt, maar vanavond kunnen drie commissievergaderingen in Dordrecht ‘gewoon’ doorgaan. Dat gebeurt digitaal. Via een livestream kunnen belangstellenden de vergaderingen volgen. Dordrecht is naar eigen zeggen de eerste gemeenteraad in Nederland die op afstand vergadert.

 • Een op de drie raadsleden zag het afgelopen jaar geen misstappen bij een collega-raadslid, tweederde zag wel een collega een uitglijder maken. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Necker van Naem onder raadsleden.

  Uitglijders van raadsleden

  4 reacties

  Vier op de tien raadsleden zien dat collega-raadsleden disrespectvol omgaan met burgers, bestuurders en raadsleden. Het meestemmen bij onderwerpen waar raadsleden persoonlijk belang bij hebben wordt door een op de vijf mede-raadsleden gesignaleerd. Bijna eenzelfde aantal zag bij collega-raadsleden verstrengeling van belangen van het ambt met de belangen van familie, vrienden en collega’s.

 • De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden uitgesteld. De betrokken partijen zijn nog niet klaar met de voorbereidingen. Het nieuwe stelsel wordt in juli 2021 ingevoerd. Dat heeft het minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

  Nieuw inburgeringsstelsel uitgesteld

  2 reacties

  De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden uitgesteld. De betrokken partijen zijn nog niet klaar met de voorbereidingen. Het nieuwe stelsel wordt in juli 2021 ingevoerd. Dat heeft het minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

 • Leuk en aardig, als gemeenteraadsleden straks mogelijk digitaal kunnen stemmen, maar je mist de deliberatie; de afweging die een raadslid maakt om tot een besluit te komen. Dat is een wezenlijk onderdeel van een gezonde democratie. ‘In een democratie moet je meer waarde hechten aan het debat, dan aan de stemming.’

  Digitaal stemmen: afweging raadsleden gaat teloor

  1 reactie

  Leuk en aardig, als gemeenteraadsleden straks mogelijk digitaal kunnen stemmen, maar je mist de deliberatie; de afweging die een raadslid maakt om tot een besluit te komen. Dat is een wezenlijk onderdeel van een gezonde democratie. ‘In een democratie moet je meer waarde hechten aan het debat, dan aan de stemming.’

 • Het raadscommissiemodel is het meest gebruikte vergadermodel van de vijf modellen die in gemeenteraden in zwang zijn.

  Steeds meer raden aan het bobben

  Reageer

  Het raadscommissiemodel is het meest gebruikte vergadermodel van de vijf modellen die in gemeenteraden in zwang zijn. In totaal 178 van de 355 gemeenten maken hiervan gebruik.

 • Gemeenten moeten via een gemeenschappelijke regeling (Wgr) de complexe jeugdzorg regionaal gaan organiseren. Dat schrijven ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

  AMvB reële prijs jeugdzorg per april

  Reageer

  Gemeenten moeten via een gemeenschappelijke regeling (Wgr) de complexe jeugdzorg regionaal gaan organiseren. Het kabinet bepaalt welke gemeenten verplicht moeten gaan samenwerken. Het gaat daarbij vooralsnog uit van de huidige 42 jeugdzorgregio’s, maar dat kunnen er ook minder worden. Er komt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs jeugdzorg, zoals die er ook voor de Wmo is. Die AMvB-jeugd moet per 1 april 2021 van kracht worden.

 • Ruim een op de zes gemeenten wil graag ‘doorgelicht’ worden door de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. De commissie vindt dat er een collectief normenkader moet komen over welke zorg en ondersteuning thuis hoort bij gemeenten en wat bij het normale opvoeden en opgroeien hoort.

  Gemeenten raken moedeloos door tekorten

  3 reacties

  Ruim een op de zes gemeenten wil graag ‘doorgelicht’ worden door de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. Oplopende tekorten bij de jeugdzorg en Wmo en/of de gevolgen ervan voor andere beleidsterreinen zijn reden om zich aan te melden. Bij een aantal gemeenten groeit een gevoel van machteloosheid. Grip aan sturing speelt veel gemeenten parten. De commissie pleit voor het collectief vaststellen van een ‘acceptabel normenkader’.

 • Bijna eenderde van de gemeenteraadsleden wil na 2022 zeker door. Een op de zes raadsleden gooit het bijltje erbij neer. Dat blijkt uit het ‘midterm’-onderzoek van Binnenlands Bestuur en Necker van Naem.

  Een op drie raadsleden wil zeker door

  Reageer

  Bijna een op de drie raadsleden wil na 2022 zeker door. Een op de zes raadsleden gooit het bijltje erbij neer en een kwart twijfelt daarover. Een kwart van de raadsleden voelde zich in 2018 niet goed voorbereid op het raadswerk. Een derde van de raadsleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbale agressie. Ruim een op de tien raadsleden heeft te maken gehad met bedreiging en intimidatie. Grootste zorgen onder raadsleden zijn de tekorten in het sociaal domein.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op zorgaanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Ook als de afgesproken zorg en ondersteuning niet kan worden geleverd.

  VNG aan gemeenten: Betaal rekening zorgaanbieders

  Reageer

  Gemeentekoepel VNG roept gemeenten op zorgaanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Ook als de afgesproken zorg en ondersteuning niet kan worden geleverd. De VNG is in gesprek met het rijk over een vergoeding door het rijk van eventuele extra kosten die gemeenten maken.

 • De continuïteit van ondersteuning en zorg van mensen met een beperking of chronische ziekte, en hun naasten, moet worden gegarandeerd. Het kabinet moet hierover afspraken maken met gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en zorgaanbieders. Dat vindt Ieder(in) die dat bepleit in een brief aan de Tweede Kamer.

  Zorg thuis moet worden gegarandeerd

  Reageer

  De continuïteit van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte (en hun naasten) moet worden gegarandeerd. Het kabinet moet hierover afspraken maken met gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en zorgaanbieders.

 • Colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en Gedeputeerde Staten (GS) hebben traditiegetrouw dinsdag vergaderd. Vanwege het coronavirus ging dat wel (iets) anders dan anders.

  Ook collegevergaderingen anders dan anders

  Reageer

  Colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en van Gedeputeerde Staten (GS) hebben traditiegetrouw dinsdag vergaderd. Dat ging deze week vanwege het coronavirus wel (wat) anders dan anders. Snotterende wethouders zijn in ieder geval thuisgebleven. Dat blijkt uit een kleine rondgang.

 • Burgemeesters en loco-burgemeesters kunnen maar beter niet niet bij dezelfde vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dit om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen. Dat adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Corona: designated survivor in gemeentehuis

  1 reactie

  Burgemeesters en loco-burgemeesters wordt geadviseerd niet bij dezelfde bijeenkomsten en vergaderingen aanwezig te zijn. Dit om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen.

 • Raadsbesluiten mogen alleen worden genomen als de gemeenteraad fysiek bijeenkomt. Dat hoeft niet de voltallige raad te zijn. Ditzelfde geldt voor Provinciale Staten.

  Raad niet besluiteloos door corona

  Reageer

  In heel veel gemeenten is een streep gezet door raadsvergaderingen. Het advies van Binnenlandse Zaken (BZK) is ook om vergaderingen die niet strikt noodzakelijk zijn uit te stellen, maar BZK laat een uiteindelijk besluit over aan gemeenten. Het ministerie doet wel een stevig moreel appel op hen. Raadsbesluiten mogen alleen worden genomen als de raad fysiek bijeenkomt. Dat hoeft niet de voltallige raad te zijn. 

 • ‘Corona is traumatisch voor Q-koorts patiënten,’ stelt de voormalig Eindhovense gemeentesecretaris Bert Brunninkhuis, zelf Q-koortspatiënt. Veel overeenkomsten met toen en nu ziet hij niet, wel veel verschillen.

  Q-koorts-patiënt: ‘Corona is traumatisch’

  3 reacties

  ‘Corona is traumatisch voor Q-koorts patiënten.’ Dat stelt de voormalig Eindhovense gemeentesecretaris Bert Brunninkhuis die ruim tien jaar geleden vanwege Q-koorts zijn baan moest opgeven. Hij heeft veel contact met Q-koortspatiënten waarvoor het coronavirus en de nu te nemen maatregelen naast traumatisch ook confronterend zijn, weet hij. ‘Ik hoop dat de overheid zich nu echt beseft dat gezondheid boven economische belangen gaat.’ Veel overeenkomsten met de aanpak door het kabinet toen en nu ziet hij niet, wel veel verschillen. 

 • Pluspunt in het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo is dat burgers rechtstreeks bij de gemeente een klacht kunnen indienen en dat niet bij de zorgverlener hoeven te doen. Dat stelt de Nationale Ombudsman in een reactie op het wetsvoorstel.

  Klachtenregeling pluspunt in wetsvoorstel Wmo

  3 reacties

  Groot pluspunt in het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo is dat burgers rechtstreeks bij de gemeente een klacht kunnen indienen en dat niet bij de zorgverlener hoeven te doen. Dat stelt de Nationale Ombudsman. Maar: de meeste winst valt nog altijd in het voortraject te halen.

 • In Venray worden de keukentafelgesprekken voor Wmo-aanvragen zo veel mogelijk telefonisch gevoerd. In diverse gemeenten zijn de inloopspreekuren in het sociaal domein vervallen.

  Gemeenten schrappen huisbezoeken en inloopspreekuren

  Reageer

  De keukentafelgesprekken worden in Venray zo veel mogelijk telefonisch gevoerd. In diverse gemeenten zijn de inloopspreekuren in het sociaal domein vervallen. De Groningse burgemeester Koen Schuiling steekt via een brief inwoners een hart onder de riem. Hij heeft een speciale brief aan kinderen geschreven. Diamanten bruidsparen moeten het in ieder geval in Twenterand zonder een bezoekje van de burgemeester doen.

 • De chaos in Lelystad is vergroot. Wethouder Elly van Wageningen van de ChristenUnie heeft haar ontslag ingediend en haar partij heeft zich uit de coalitie teruggetrokken. Eerder deze week deed de InwonersPartij dat.

  Chaos Lelystad na vertrek wethouder vergroot

  1 reactie

  De chaos in Lelystad is vergroot nu wethouder Elly van Wageningen van de ChristenUnie haar ontslag heeft ingediend en haar partij zich uit de coalitie heeft teruggetrokken. Eerder deze week deed de InwonersPartij dat. De ogenschijnlijke chemie die er in het college was, blijkt al tijden ver te zoeken.

 • Door de financiële tekorten kunnen gemeenten niet langer extra investeren in de jeugdbescherming. Het verzoek van de VNG aan minister Sander Dekker (JenV) om incidenteel bij te springen, is afgewezen. Dekker stelt dat de eventuele noodzaak voor extra geld hiervoor wordt meegenomen in het onderzoek naar de toereikendheid van het huidige rijksbudget dat gemeenten voor de jeugdhulp krijgen.

  Geen extra geld voor jeugdbescherming

  1 reactie

  Door de knellende financiële situatie kunnen gemeenten niet langer extra investeren in de jeugdbescherming. De afgelopen tijd hebben ze met extra geld de werkdruk in de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) proberen te verlichten. De koek is nu op. Het verzoek van de VNG aan minister Sander Dekker (JenV) om incidenteel bij te springen, is afgewezen stelt de VNG.

 • De raad van Heerhugowaard heeft unaniem ingestemd met het herindelingsadvies Langedijk en Heerhugowaard. In Langedijk stemden 16 van de 21 raadsleden voor. De naam van de nieuwe gemeente wordt Dijk en Waard.

  Brede steun voor nieuwe gemeente Dijk en Waard

  Reageer

  De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft unaniem ingestemd met het herindelingsadvies Langedijk en Heerhugowaard. In Langedijk stemden 16 van de 21 raadsleden voor het voorstel. De naam van de nieuwe gemeente, die per 1 januari 2022 ontstaat, wordt Dijk en Waard. Er komt elders nog een nieuwe gemeentenaam: Voorne. Voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst komt geen raadgevend referendum.

 • Gemeenteraadsleden stoppen meer tijd aan het raadswerk dan voorheen. In gemeenten met meer 375.000 inwoners vinden zeven op de tien raadsleden de vergoeding te laag. Dat blijkt uit het donderdag verschenen Nationaal Raadsledenonderzoek 2019.

  Raadsleden grote steden willen meer geld

  5 reacties

  Gemeenteraadsleden besteden meer tijd aan het raadswerk dan voorheen, maar hebben daar door de bank genomen geen moeite mee. Ruim vier op de tien raadsleden zijn ontevreden over de vergoeding die zij voor hun raadswerk krijgen. In gemeenten met meer 375.000 inwoners vinden zelfs zeven op de tien raadsleden de vergoeding te laag.

 • Het leek zo voorspoedig te gaan in de Lelystadse raad. Ondanks een sterk versnipperde raad en een breed samengesteld college leken gemeenteraad en college goed te functioneren. De Inwonerspartij is nu onverwacht uit de coalitie gestapt, waardoor zij haar meerderheid kwijt is. Maar er speelt meer.

  Coalitie Lelystad is meerderheid kwijt

  6 reacties

  Het leek ogenschijnlijk zo goed te gaan in de Lelystadse gemeenteraad. Ondanks een sterk versnipperde raad en een breed college van zes partijen raakte het stadsbestuur niet vleugellam. De Inwonerspartij is nu onverwacht uit de coalitie gestapt, waardoor zij haar meerderheid kwijt is. Maar het rommelt ook op andere fronten.

 • Jeugdzorgaanbieders krijgen geen toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) om te checken naar welke gemeente de rekening van de verleende jeugdzorg toe moet. Dat antwoordt minister Hugo de Jonge (VWS) op vragen van GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld.

  Gemeenten moeten jeugdzorgrekening onderling regelen

  4 reacties

  Jeugdzorgaanbieders mogen niet via de Basisregistratie Personen (BRP) checken naar welke gemeente de rekening van de verleende jeugdzorg toe moet. Als daar twijfel over is, moet een van de gemeenten die mogelijk verantwoordelijk is voor de jongere, de rekening voorschieten.

 • Gemeenten moeten en masse in actie komen tegen de ‘erosie’ van de gemeentebegroting die wordt veroorzaakt door het rijk. Daartoe roept de raad van Enschede alle raden van Nederland op.

  Raad Enschede roept op tot landelijke revolte

  7 reacties

  Gemeenten moeten massaal in actie komen tegen de ‘erosie’ van de gemeentebegroting die wordt veroorzaakt door het rijk. Alle gemeenten moeten hiertoe inzichtelijk maken welk deel van hun tekort op het conto van ‘Den Haag’ komt. Die verzamelende berekeningen wil de raad van Enschede onder de neus schuiven van de minister van Binnenlandse Zaken.

 • Inwoners uit Lelystad weten steeds vaker het loket ‘Mensen maken de buurt’ te vinden, met ideeën die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de eigen wijk of buurt of de openbare ruimte.

  Volop ideeën voor leefbaar Lelystad

  2 reacties

  Inwoners uit Lelystad weten steeds vaker het loket ‘Mensen maken de buurt’ te vinden, met ideeën die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de eigen wijk of buurt of de openbare ruimte. Vorig jaar zijn 218 ideeën uitgevoerd; 58 meer dan in 2018. Er werden 253 ideeën ingediend. ‘Ik vind de betrokkenheid van onze inwoners bij de stad heel belangrijk. Elkaar leren kennen en samen mooie ideeën realiseren. 

 • © Shutterstock

  Wmo-dilemma gedeeld met bevolking

  1 reactie

  Als gemeenten dilemma’s over toewijzing van een Wmo-voorziening met inwoners delen en hen daarover laten meepraten, vergroot dat het vertrouwen in de besluitvorming van gemeenten. Het voorleggen van dilemma’s draagt tevens bij aan betere en gelegitimeerde beslissingen. 

 • Reorganisaties leveren vaak een hoop gedoe op. In Borsele gaat het voorspoedig. Communicatie en betrokkenheid blijken kritische succesfactoren.

  Reorganisatie zonder kleerscheuren

  Reageer

  Borsele zit midden in een forse reorganisatie. Reorganisaties leveren vaak een hoop gedoe op. In Borsele gaat het voorspoedig. Communicatie en betrokkenheid blijken kritische succesfactoren. ‘Zonder draagvlak is een reorganisatie gedoemd te mislukken.’

 • Giga tekorten in het sociaal domein hadden ze, Eindhoven en Venlo. Ieder zette eigen maatregelen in om het tij te keren. Gemene deler: ze contracteren minder aanbieders (of gaan dat doen) en hebben de toegang tot de zorg op de schop genomen. Over 2019 noteren beiden een plus.

  Tekorten in sociaal domein beteugeld

  3 reacties

  Diep in de rode cijfers zaten ze, Eindhoven en Venlo. De tekorten in het sociaal domein waren giga en alle zeilen moesten worden bijgezet om het tij te keren. Dat deden beide steden op hun eigen manier. Gemene deler: ze contracteren minder aanbieders (of gaan dat doen) en hebben de toegang tot de zorg op de schop genomen. Over 2019 noteren beiden een plus.

 • De formele kennisinfrastructuur is nationaal georganiseerd. Dat moet anders, vindt de ROB. Raads- en Statenleden hebben ook ondersteuning nodig.

  Hulptroepen voor gemeenten nodig

  Reageer

  Met de decentralisatie van taken neemt de urgentie toe om kennis te delen. Gemeenten en provincies moeten de kennis kunnen benutten van nationale kennisinstellingen. De kennis van gemeenten moet door ‘Den Haag’ worden gebruikt voor advies en beleid.

 • Vier Utrechtse jeugdzorgregio's gaan hun zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen: in die van Yeph. Ook is gekozen voor een langdurig contract van negen jaar en taakgerichte bekostiging. Belangrijkste uitgangspunt: de zorg volgt de cliënt.

  Zestien Utrechtse gemeenten vernieuwen jeugdzorg

  Reageer

  De zestien samenwerkende Utrechtse gemeenten gaan hun zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen: in die van Yeph. Ook is gekozen voor een langdurig contract van negen jaar en taakgerichte bekostiging. Belangrijkste uitgangspunt: de zorg volgt de cliënt. Een expertteam vanuit Yeph gaan in complexe situaties meedenken met de hulpverleners, zodat op één plek zorg op- en afgeschaald kan worden en het kind of de jongere dezelfde hulpverlener behoudt.

 • Tussen wijken zijn er grote verschillen in jeugdhulpgebruik. Scheidingen leiden niet per se tot een groter beroep op jeugdhulp zonder verblijf. Dat blijkt uit de donderdag verschenen publicatie Jeugdhulp in de wijk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Scheiding stuwt gebruik jeugdhulp niet per se op

  2 reacties

  Niet alleen tussen gemeenten, maar ook tussen wijken zijn er grote verschillen in jeugdhulpgebruik. Scheidingen leiden niet per se tot een groter beroep op jeugdhulp zonder verblijf. Ook medicijngebruik, afstand tot de huisarts, opleidingsniveau en woningvoorraad niet per se. De samenstelling van huishoudens zoals het aantal eenoudergezinnen in de wijk speelt wel mee in de mate van gebruik van jeugdhulp, als ook het aantal bijstandsgerechtigden, het aantal kinderen in speciaal onderwijs en het aandeel niet-westerse migranten.

 • Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan gevieren per 2022 fuseren. Grave kan pas, als de gemeente dat al wil, per 2026 aanhaken.

  Grave valt voorlopig buiten de boot

  Reageer

  Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan per 2022 samen fuseren. Grave kan pas, als de gemeente dat al wil, per 2026 aanhaken. Dat hebben de vier gemeenten laten weten. De inwonersraadpleging in Grave, waarin Gravenaren zich kunnen uitspreken over een al dan niet zelfstandig voortbestaan, gaat op 14 mei gewoon door.

 • Er moet een onderzoek komen naar de uitvoeringskosten van het right tot challenge voor gemeenten, vinden zowel de VNG als de Vereniging van Griffiers.

  Kosten ‘uitdaagrecht’ moeten onderzocht

  Reageer

  Er moet een gedegen onderzoek komen naar de (uitvoerings)kosten van het right tot challenge voor gemeenten, vinden zowel de VNG als de Vereniging van Griffiers. De burgemeester moet geen rol als procesbegeleider krijgen bij het ‘uitdaagrecht’, vindt de VNG. De griffiers waarschuwen voor al te hooggespannen verwachtingen van het uitdaagrecht én willen een ‘bestuurlijke noodrem’ voor het geval het algemeen belang in het gedrang komt.

 • De brandbrief van de Zeeuwse gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg en de Wmo levert vooralsnog niets concreets op. Het is wachten geblazen op eerder aangekondigde onderzoeken. Dat blijkt uit de brief van minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

  Noodkreet tekorten jeugd en Wmo onbeantwoord

  Reageer

  De brandbrief van de Zeeuwse gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg en de Wmo levert vooralsnog geen concrete euro’s op. Het is wachten geblazen op eerder aangekondigde onderzoeken.

 • Door de inzet van dorpsondersteuners worden de zorgkosten verlaagd en neemt de werkdruk bij huisartsen af. Dat blijkt uit onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public Health naar dorpsondersteuners in drie Groningse dorpen.

  Met dorpsondersteuner minder zorgkosten

  3 reacties

  Door de inzet van dorpsondersteuners worden de zorgkosten verlaagd en neemt de werkdruk bij huisartsen af. Dit komt vooral omdat de dorpsondersteuner vraag en aanbod naar informele en formele zorg aan elkaar koppelt. De dorpsondersteuner draagt daarnaast bij aan de verbetering van het welzijn en de leefbaarheid.

 • Gemeenten die de bekostigingssystematiek pxq (prijs maal hoeveelheid) hanteren, moeten overwegen op een andere systematiek over te stappen. Het instellen van budgetplafonds lijkt onontbeerlijk. Deze aanbevelingen doet PBLQ na analyse van rekenkameronderzoeken die op verzoek van Divosa is gemaakt.

  Stap af van ‘uurtje factuurtje’?

  3 reacties

  Het ontbeert gemeenten vaak aan gerichte en actuele sturingsinformatie in het sociaal domein. Die is echter cruciaal om grip te krijgen op de gemeentelijke uitvoering en kosten. Gemeenten die de bekostigingssystematiek pxq (prijs maal hoeveelheid) hanteren, moeten overwegen op een andere systematiek over te stappen. Het instellen van budgetplafonds lijkt onontbeerlijk.    

 • Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgenomen. Vorig jaar was sprake van een daling van 19.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

  Opnieuw daling aantal bijstandsgerechtigden

  Reageer

  Voor het derde jaar op rij is het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgenomen. Vorig jaar was sprake van een daling van 19.000. Vooral 45-minners stroomden de bijstand uit. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De gemeente Groningen gaat 500 bijstandsgerechtigden extra intensiever begeleiden naar werk, participatie of scholing. Daarvoor is een nieuw Werkprogramma gelanceerd.  

 • Het Renkumse college heeft grote (financiële) zorgen over de komst van jongeren bij Pluryn in Oosterbeek. Voor Renkum betekent dit een rekening van 1,46 miljoen euro op jaarbasis. Het college heeft minister De Jonge (VWS) in een brief gevraagd om een oplossing.

  Renkum kan rekening jeugdzorg niet betalen

  1 reactie

  Het college van Renkum heeft grote (financiële) zorgen over de komst van jongeren bij Pluryn in Oosterbeek. Dit is het gevolg van sluiting van jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep van Pluryn. Voor Renkum betekent dit een rekening van 1,46 miljoen euro op jaarbasis die zij twee jaar lang moet voorschieten. Dat kan de gemeente niet betalen. Het college heeft minister De Jonge (VWS) in een brief gevraagd om een oplossing.

 • De gemeenten in Gooi en Vechtstreek gaan het jeugdhulpvervoer, het leerlingenvervoer, het Wmo-vervoer en het vervoer van en naar dagbesteding zelf uitvoeren. Hiermee hopen zij meer grip en sturing te krijgen op de kwaliteit en de efficiency van het doelgroepenvervoer.

  Gemeenten gaan doelgroepenvervoer zelf oppakken

  4 reacties

  De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek gaan het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding zelf uitvoeren. Hiermee hopen de regiogemeenten meer grip en sturing te krijgen op de kwaliteit en de efficiency van het doelgroepenvervoer.

 • Het wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken ‘legaal’ Wmo-hulp resultaatgericht te beschikken, moet van tafel. Dat stellen zeven landelijke organisaties van cliënten-, patiënten- en ouderen.

  Wet resultaatgericht beschikken Wmo moet van tafel

  2 reacties

  Het wetsvoorstel tot ‘legaliseren’ van resultaatgericht beschikken moet van tafel. Het wetsvoorstel betekent een flinke achteruitgang in de rechtspositie van mensen die Wmo-hulp nodig hebben. Dat stellen zeven landelijke organisaties van cliënten, patiënten en ouderen.

 • Arnhem gaat snijden in het jeugdzorgaanbod dat door gemeenten wordt gefinancierd. Als er geen extra maatregelen worden genomen, stijgt het tekort in 2021 en verder naar twaalf miljoen euro. De extra maatregelen moeten vijf miljoen euro opleveren.

  Arnhem snijdt in jeugdhulpvoorzieningen

  2 reacties

  Het alsmaar stijgende tekort op de jeugdzorg noopt Arnhem tot het nemen van extra maatregelen. Er wordt onder meer gesneden in het jeugdzorgaanbod dat door gemeenten wordt gefinancierd. Als er geen extra maatregelen worden genomen, stijgt het tekort in 2021 en verder naar twaalf miljoen euro. De extra maatregelen moeten vijf miljoen euro opleveren.

 • De keuze voor één aanbieder en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke onderdelen van het ‘Utrechtse model’ voor jeugdhulp. Dat werkt goed, concluderen onderzoekers na een ‘snuffelonderzoek’. Maar er zijn nog meer succesfactoren.

  Transformatie jeugd in Utrecht op goede weg

  Reageer

  De keuze voor één aanbieder en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke ingrediënten van het ‘Utrechtse model’ voor jeugdhulp. Dat werkt goed, concluderen onderzoekers na een ‘snuffelonderzoek’. Maar er zijn nog meer succesfactoren.

 • Tijdens deze rondgang in alle veertien Rotterdamse gebieden van het afgelopen jaar ging het college gesprekken aan met Rotterdammers. Die werden als zeer waardevol beschouwd. Het leverde onder meer een wensenlijst van 500 grote en kleine wensen van bewoners op. Zo’n tachtig procent van de wensen is opgepakt.

  Burgers worden gehoord

  Reageer

  In de gemeente Rotterdam gaat het college ook het komend jaar de wijken in met de zogeheten Tour-de-Wijk. 

 • De afgelopen vijf jaar is sprake van een stijging van de tarieven met ruim vijftien procent voor eenvoudige hulp bij het huishouden. Bij de zwaardere vorm van hulp bij het huishouden (‘HH2’) zijn de tarieven de afgelopen vijf jaar met tien procent gestegen. Dat blijkt uit de tweede tussenevaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015. Die evaluatie is in opdracht van het ministerie van VWS gemaakt door Bureau Berenschot.

  Tarieven huishoudelijke hulp gestegen

  Reageer

  De ‘race to the bottom’ in de tarieven voor hulp bij het huishouden lijkt ten einde. De tarieven voor huishoudelijke ondersteuning stijgen vanaf 2017. In 2019 stegen de tarieven meer dan in 2017 en 2018. Per saldo is in de afgelopen vijf jaar sprake van een stijging van de tarieven met ruim vijftien procent voor eenvoudige hulp bij het huishouden. Bij de zwaardere vorm van hulp bij het huishouden (‘HH2’) zijn de tarieven de afgelopen vijf jaar met tien procent gestegen. Gemeenten ‘knijpen’ wel in de toegang.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Ambtenaren werken deze weken noodgedwongen massaal thuis. Dat vergt vooral wat van de organisatiecultuur en van het leiderschap, zo blijkt uit een rondgang langs vier organisatieadviesbureaus. Belangrijke tip: waak voor een sociaal isolement.

  Thuiswerken kan blijvertje worden

  Reageer

  Ambtenaren werken deze weken noodgedwongen massaal thuis. Dat vergt vooral wat van de organisatiecultuur en van het leiderschap, zo blijkt uit een rondgang langs vier organisatieadviesbureaus. Belangrijke tip: waak voor een sociaal isolement.

 • Den Haag meet sinds anderhalf jaar de resultaten van ambulante Wmo-begeleiding via de zogeheten GAS-methodiek (goal attainment scaling). Na een ‘pioniersfase’ wordt de methodiek vanaf januari 2020 breder in de Wmo toegepast. De meerwaarde staat als een paal boven water, maar niet alles werkt al zoals gehoopt.

  Den Haag sleutelt aan WMO-meter

  Reageer

  Den Haag meet sinds anderhalf jaar de resultaten van ambulante Wmo-begeleiding via de zogeheten GAS-methodiek (goal attainment scaling). Na een ‘pioniersfase’ wordt de methodiek vanaf januari 2020 breder in de Wmo toegepast. De meerwaarde staat als een paal boven water, maar niet alles werkt al zoals gehoopt.

 • Als gemeente grip krijgen op de jeugdzorg is bijna een onmogelijke opgave. Meten is niet weten, want meten is in een groot deel van de jeugdzorg eigenlijk ondoenlijk. Geen vrolijk verhaal van gezondheidseconoom Xander Koolman, al heeft hij wel een alternatief.

  Onvoldoende knoppen om aan te draaien

  Reageer

  Als gemeente grip krijgen op de jeugdzorg is bijna een onmogelijke opgave. Meten is niet weten, want meten is in een groot deel van de jeugdzorg eigenlijk ondoenlijk. Geen vrolijk verhaal van gezondheidseconoom Xander Koolman, al heeft hij wel een alternatief.

 • Gemeenten staan nog steeds vierkant achter het principe van de decentralisaties jeugd, werk en zorg. Het wordt ze door ‘Den Haag’ echter niet makkelijk gemaakt. Jeugdzorg is het grootste zorgenkindje. Burgers zijn minder tevreden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van  Binnenlands Bestuur  is uitgevoerd door I&O Research.

  Burger minder positief dan ambtenaar

  Reageer

  Gemeenten staan nog steeds vierkant achter het principe van de decentralisaties jeugd, werk en zorg. Het wordt ze door ‘Den Haag’ echter niet makkelijk gemaakt. Jeugdzorg is het grootste zorgenkindje. Burgers zijn minder tevreden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

 • Winterswijk is ambitieus met de aanpak van armoede. College en organisatie krijgen bij de opgavegerichte werkwijze vrijwel carte blanche van de raad. Twee ervaringsdeskundige bijstandsgerechtigden staan de gemeente bij. 

  Armoede bestrijden van onderop

  Reageer

  Winterswijk is ambitieus met de aanpak van armoede. College en organisatie krijgen bij de opgavegerichte werkwijze vrijwel carte blanche van de raad. Twee ervaringsdeskundige bijstandsgerechtigden staan de gemeente bij. 

 • De ene na de andere gemeente meldt forse gaten in haar begroting. Belangrijkste reden: tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo. De gaten worden gedicht, met onder meer bezuinigingen binnen het sociaal domein. Pijnlijk, vinden de colleges, maar onontkoombaar.

  Afschalen, normaliseren en snijden

  Reageer

  De ene na de andere gemeente meldt forse gaten in haar begroting. Belangrijkste reden: tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo. De gaten worden gedicht, met onder meer bezuinigingen binnen het sociaal domein. Pijnlijk, vinden de colleges, maar onontkoombaar.

 • Oirschot zet vol in op preventie en informele hulp. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Wmo-aanvragen voor persoonlijke begeleiding nemen af. Ook worden minder jongeren doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. De sleutel: het brede welzijnswerk en de integrale toegang zijn in één hand gelegd. 

  Weg met die drempels

  Reageer

  Oirschot zet vol in op preventie en informele hulp. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Wmo-aanvragen voor persoonlijke begeleiding nemen af. Ook worden minder jongeren doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. De sleutel: het brede welzijnswerk en de integrale toegang zijn in één hand gelegd. 

 • De inkoopmethode open house is niet de heilige graal voor het sociaal domein, maar het is onzin om haar bij het oud vuil te zetten. Er zitten mitsen en maren aan, maar ook veel voordelen. Bovendien kan worden bijgeschaafd, waarmee de vermeende nadelen kunnen worden ingeperkt.

  Naar believen kunnen kiezen

  Reageer

  De inkoopmethode open house is niet de heilige graal voor het sociaal domein, maar het is onzin om haar bij het oud vuil te zetten. Er zitten mitsen en maren aan, maar ook veel voordelen. Bovendien kan worden bijgeschaafd, waarmee de vermeende nadelen kunnen worden ingeperkt.

 • Gemeenten zijn afgestapt van het ‘Awbz’tje spelen’. In meer open inkoopmodellen voor de Wmo is de tevredenheid van cliënten over de geboden ondersteuning groter. Er is geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. Dat geeft te denken.

  Staar je niet blind op klanttevredenheid

  Reageer

  Gemeenten zijn afgestapt van het ‘Awbz’tje spelen’. In meer open inkoopmodellen voor de Wmo is de tevredenheid van cliënten over de geboden ondersteuning groter. Er is geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. Dat geeft te denken.

 • Het toezicht van de provincie Groningen op gemeenten was te ‘licht’ en een ‘papieren werkelijkheid’. Het wordt nu over een andere boeg gegooid. Uitgangspunt is samenwerking tussen provincie en gemeenten. De eerste ervaringen zijn positief.

  Toezicht met een goed humeur

  Reageer

  Het toezicht van de provincie Groningen op gemeenten was te ‘licht’ en een ‘papieren werkelijkheid’. Het wordt nu over een andere boeg gegooid. Uitgangspunt is samenwerking tussen provincie en gemeenten. De eerste ervaringen zijn positief.