of 59318 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • De toegang tot de schuldhulpverlening in Súdwest-Fryslân kan beter. Er is veel aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als hoog ervaren.

  Drempel schuldhulp nog te hoog

  Reageer

  De toegang tot de schuldhulpverlening in Súdwest-Fryslân kan beter. Er is veel aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als hoog ervaren. Dat komt aan de ene kant omdat er weinig fysieke mogelijkheden zijn om voor hulp aan te kloppen. Het telefonische kanaal is daarnaast niet makkelijk toegankelijk. Dat concludeert de gemeentelijke rekenkamer in zijn quick scan schuldhulpverlening.

 • Driehonderd Nijmeegse jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten, krijgen een toekomstgesprek. De pilot moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

  Toekomstgesprek voor bijstandsjongeren

  1 reactie

  Nijmegen start een pilot met 300 jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten. Zij worden gekoppeld aan een multidisciplinair team, dat met alle jongeren een toekomstgesprek gaat voeren. De proef moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

 • Door onwetendheid en onwil lukt het niet om de zorg en ondersteuning van Q-koortspatiënten bij gemeenten onder te brengen. In plaats van separate gemeentelijke loketten moet er een loket blijven, stelt stichting Q-support.

  ‘Versnipper zorg Q-koorts niet over gemeenten’

  1 reactie

  Het lukt niet om de zorg en ondersteuning van Q-koortspatiënten bij gemeenten onder te brengen. Dat komt door onwetendheid en onwil. Er moet één loket blijven waar Q-koortspatiënten terecht kunnen in plaats van separate gemeentelijke loketten. Een keur aan gemeentelijke loketten leidt tot versnippering van kennis en deskundigheid en vermindering van de benodigde integrale zorg.

 • Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald en met 37 procent ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

  Tegenstand basisinkomen slinkt

  3 reacties

  Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald; van 45 naar 37 procent. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Het terugdringen van armoede wordt als een van de voordelen genoemd. Als nadeel wordt aangegeven dat de drive om te werken verdwijnt. Als minder mensen gaan werken, is dat slecht voor de economie. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

 • Voor mensen met een (medische) urenbeperking moet een inclusietoeslag worden ingevoerd. Daartoe moet de Participatiewet worden aangepast. Daarvoor pleiten de Landelijke Cliëntenraad (LCR), initiatiefnemer Noortje van Lith en burgerbeweging DeGoedeZaak, Donderdag wordt een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden.

  Deel arbeidsbeperkten moet uit Participatiewet

  Reageer

  Mensen met een (medische) urenbeperking moeten een inclusietoeslag krijgen. Die moet dienen als compensatie voor de uren die door de beperking niet kunnen worden gewerkt. Mensen met een (medische) urenbeperking moeten niet onder de Participatiewet vallen, omdat ze daarmee ‘slachtoffer’ worden van ‘gemeentelijke willekeur’. Zij hebben recht op het wettelijk minimumloon. Onder de regels van de Participatiewet is dat onmogelijk.

 • Aanbieders van specialistische jeugdhulp in de regio Haaglanden overwegen juridische stappen te nemen tegen de invoering van resultaatgerichte bekostiging. De regio heeft besloten een overgangsjaar in te lassen.

  Resultaatgericht financieren jeugd uitgesteld

  2 reacties

  Aanbieders van specialistische jeugdhulp in onder meer Delft overwegen juridische stappen te nemen tegen de invoering van resultaatgerichte bekostiging in de regio Haaglanden. De regio heeft besloten pas op de plaats te maken.

 • De Kamer is akkoord met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

  Samenwoonkorting op bijstand gaat door

  9 reacties

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden voortaan gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

 • Het gaat er om spannen of de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor ook algemene voorzieningen op tijd zal zijn geregeld. het kabinet houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de deadline van 1 januari niet gaat halen.

  Tijd ‘Wmo-abo-tarief’ begint te knellen

  Reageer

  Het is alle hens aan dek om de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor ook algemene voorzieningen op tijd te hebben geregeld. Het ministerie van VWS heeft, na een externe audit, extra maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk in te perken. Gemeenten hebben een cruciale rol om de implementatie te laten slagen. Het kabinet houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de deadline van 1 januari niet gaat halen.    

 • In Cranendonck is gestart met een speciaal kind- en scheidingloket. Het is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding te voorkomen, te beperken of op te lossen. Mediators en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck bemensen het loket.

  Proef met kind- en scheidingsloket

  Reageer

  In Cranendonck is deze week gestart met een speciaal kind- en scheidingloket. Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding te voorkomen, te beperken of op te lossen. Het gaat om een pilot van een jaar die volgend jaar zomer wordt geëvalueerd.

 • Midden-Groningen gaat de toegangsdrempel tot de jeugdzorg en de Wmo verhogen. Dit in een poging de begroting structureel sluitend te maken.

  Toegangsdeur tot jeugdzorg en Wmo gaat dichter

  4 reacties

  Midden-Groningen gaat de toegangsdrempel tot de jeugdzorg verhogen door meer verantwoordelijkheid van ouders en opvoedomgeving te eisen. Ook bij aanvragen voor een Wmo-maatwerkvoorziening zal scherper worden gekeken of de gevraagde hulp wel echt nodig is. Dit in een poging de begroting structureel sluitend te maken.

 • Gemeenten die op resultaat indiceren bij de toekenning van een Wmo-voorziening, hoeven niet en masse hun beleid om te gooien en weer op uren gaan indiceren. Bij mensen die bezwaar- en beroep hebben aangetekend, moeten gemeenten wel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgen. Dat heeft minister De Jonge (VWS) recent in een overleg met de Tweede Kamer aangegeven.

  Gooi beleid niet om, maar luister wel naar rechter

  1 reactie

  Gemeenten die bij toekenning van een Wmo-voorziening op resultaat indiceren, hoeven nu niet massaal hun beleid om te gooien en weer op uren gaan indiceren. Bij mensen die bezwaar- en beroep hebben aangetekend, moeten gemeenten wel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgen.

 • De gevolgen van inperkingen op de gemeentelijke beleidsvrijheid, rechtelijke uitspraken en maatschappelijke druk naar uniforme voorzieningen moeten worden meegenomen bij de herijking van het gemeentefonds. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een donderdag verschenen advies.

  ROB: stop met trap-op-trap-af in sociaal domein

  1 reactie

  De gevolgen van maatschappelijke druk naar uniforme voorzieningen, rechterlijke uitspraken en inperkingen door het rijk op de gemeentelijke beleidsvrijheid in het sociaal domein moeten worden meegenomen bij de herijking van het gemeentefonds. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdag verschenen advies over herijking van het gemeentefonds. Zij moet in 2021 haar beslag krijgen.

 • Gerichte hulp aan 50 gezinnen met gelijktijdige en verschillende problemen heeft toekomstperspectief voor de gezinnen opgeleverd en de gemeente Den Haag naar schatting 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bespaard. Dat hebben de gemeente Den Haag, zorgverzekeraar CZ en Sociaal Hospitaal bekend gemaakt.

  ‘Scharrelruimte’ helpt bij aanpak multiproblematiek

  Reageer

  Gerichte hulp aan 50 gezinnen met verschillende en gelijktijdige problemen heeft niet alleen toekomstperspectief voor de gezinnen opgeleverd, maar heeft de gemeente Den Haag naar schatting 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bespaard. Het project – Health Impact Bond – wordt door de gemeente voortgezet bij nog eens 200 huishoudens.

 • Een op de drie gemeentesecretarissen in een enquête van Berenschot en Binnenlands Bestuur vindt dat de kwaliteit van de gemeenteraad er sinds de laatste raadsverkiezingen op achteruit is gegaan.

  'Kwaliteit gemeenteraad is verslechterd'

  10 reacties

  De kwaliteit van de gemeenteraad is er sinds de laatste raadsverkiezingen op achteruit gegaan, vindt een derde van de gemeentesecretarissen in de jaarlijkse enquête van Berenschot en Binnenlands Bestuur. Veertien procent ziet een kwaliteitsverbetering. De wethouders zijn beter geworden, vindt 30 procent van de gemeentesecretarissen. Iets meer dan een op de vijf gemeentesecretarissen (22 procent) ziet juist een afname in kwaliteit van de bestuurders.   

 • Familieleden die gaan samenwonen om zorg te ontvangen en te verlenen, moeten niet op hun bijstandsuitkering worden gekort. Het wetsvoorstel om die uitzonderingsregel voor bloedverwanten in de tweede graad uit de Participatiewet te schrappen, moet van tafel. Dat stellen de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in) en Mind.

  Wetswijziging Participatiewet moet van tafel

  3 reacties

  Familieleden die gaan samenwonen om zorg te verlenen en zorg te ontvangen, moeten niet worden gekort op hun bijstandsuitkering. Het wetsvoorstel om die uitzonderingsregel voor bloedverwanten in de tweede graad te schrappen, moet van tafel.

 • Geld voor de publieke lokale omroepen moet voortaan via de mediabegroting rechtstreeks bij de omroepen terecht komen en niet meer via het gemeentefonds. Dat adviseren de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Cultuur (RvC) in een advies aan de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Slob (Media).

  Geld lokale omroepen niet meer via gemeentefonds

  Reageer

  Geld voor lokale omroepen moet niet meer via het gemeentefonds lopen, maar via de mediabegroting rechtstreeks bij de lokale omroepen terecht komen. Dat vergroot de journalistieke onafhankelijkheid. Het gaat jaarlijks om zo’n 10 miljoen euro.

 • Dat concludeert Lysias Advies, dat op verzoek van de rekenkamercommissie van Maassluis onderzoek deed naar het Wmobeleid en de uitvoering daarvan. De uitvoerder van de Wmo voor onder meer Maassluis – ROGplus – meet jaarlijks een aantal prestatie- indicatoren, zoals input en output, maar daarmee wordt de effectiviteit van het Wmobeleid niet gemeten.

  Raad Maassluis mist kansen Wmo

  Reageer

  De effectiviteit van het in Maassluis gevoerde Wmo-beleid is lastig vast te stellen. Daarnaast heeft de raad weliswaar voldoende mogelijkheden om meer inzicht in het gevoerde Wmo-beleid te krijgen en bij te sturen, maar maakt daar nauwelijks gebruik van. 

 • Het aantal mensen dat in armoede leeft is in de meeste gemeenten gedaald. Toch ligt het percentage armen in sommige gemeenten ver boven het landelijk gemiddelde. In 17 gemeenten steeg het percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen Armoede in Kaart 2019 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Aantal armen neemt af, wel uitschieters

  6 reacties

  Het aantal armen in Nederland is gedaald, maar in een flink aantal gemeenten ligt het percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft ver boven het landelijk gemiddelde. Gemiddeld leeft 5,7 procent van de Nederlandse bevolking onder de armoedegrens. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag liggen daar met respectievelijk 10,9, 10,5 en 10,3 procent ver boven.

 • Er is er geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. Ook is geen relatie tussen de door gemeenten gehanteerde bekostigingsvorm in de Wmo en (toename van) zelfredzaamheid. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Niels Uenk, onderzoeker bij PPRC.

  Tevredenheid niet enige graadmeter zorgkwaliteit

  Reageer

  Er is geen relatie tussen de door gemeenten gehanteerde bekostigingsvorm in de Wmo en (toename van) zelfredzaamheid. Ook is er geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. In meer open inkoopmodellen voor de Wmo is de tevredenheid van cliënten over de geboden ondersteuning groter.

 • Er zitten mitsen en maren aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), vinden de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.

  Wetsvoorstel Wgr gaat niet ver genoeg

  1 reactie

  Het is positief dat de raden in gemeenschappelijke regelingen beter in positie worden gebracht. Er zitten echter nog wel wat mitsen en maren aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Zo ontbreekt het onder meer aan daadwerkelijke bevoegdheden voor raadsleden. Ook moet de passieve informatieplicht per wet worden geregeld.

 • Jeugdzorgmedewerkers gaan maandag staken. Petities, acties, lobbyen en ultimatums voor meer geld voor de jeugdzorg hebben niets uitgehaald. CNV en FNV verwachten duizenden stakers in Den Haag.

  Jeugdzorg staakt voor meer geld

  6 reacties

  Jeugdzorgmedewerkers gaan maandag in Den Haag staken. Petities, acties, lobbyen bij onder meer gemeenten en ultimatums aan het adres van minister De Jonge (VWS) voor meer geld voor de jeugdzorg hebben niets uitgehaald. De bonden CNV en FNV verwachten duizenden stakers.

 • De wijziging in de verordening fractie- ondersteuning is op verzoek van de fractievoorzitters door het presidium gemaakt.

  Fractiegeld mag niet naar familie

  2 reacties

  Familieleden mogen niet worden ingehuurd om werk voor de fractie te verrichten. Dat is een van de aanscherpingen van de bestedingsregels van de fractievergoeding die de Bossche politiek wil doorvoeren. 

 • Duurzaamheid, energie en klimaat is volgens de gemeentesecretarissen nu het belangrijkste onderwerp op de gemeentelijke agenda. Het heeft stuivertje gewisseld met het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, (arbeids)participatie), dat in de Thermometer van vorig jaar bovenaan in de top vijf van belangrijkste gemeentelijke onderwerpen voor deze raadsperiode stond. Dit blijkt uit een enquête onder gemeentesecretarissen door Berenschot en Binnenlands Bestuur.

  Zorgtekorten belemmeren klimaataanpak

  5 reacties

  Dat blijkt uit de Gemeentelijke Thermometer; de jaarlijkse enquête van Berenschot en Binnenlands Bestuur over de staat van gemeenteland. In zijn algemeenheid stelt een meerderheid van de gemeentesecretarissen dat de financiële positie van hun gemeenten onvoldoende mogelijkheden biedt om de gemeentelijke taken uit te voeren en doelstellingen te behalen. 

 • Raadsleden kunnen voortaan in het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen (GR) worden benoemd. Het recht van enquête wordt geïntroduceerd. Dit zijn enkele onderdelen uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarvoor het ministerie van BZK een internetconsultatie is gestart.

  Wetsvoorstel: raadsleden in bestuur GR

  2 reacties

  Raadsleden kunnen voortaan in het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen (GR) worden benoemd. Het recht van enquête wordt geïntroduceerd. Een rekenkamer(commissie) kan onderzoek doen naar het gevoerde beleid door het algemeen bestuur van een GR. Raden kunnen een gemeenschappelijke raadscommissie instellen. Er komt een actieve informatieplicht.

 • Veel minder gemeenten dan voorgaande jaren hebben een beroep gedaan op de vangnetregeling Participatiewet. Het overschot op het macrobudget (0,76 procent) in plaats van tekorten over 2016 en 2017 is een belangrijke verklaring voor het lager aantal verzoeken, aldus de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

  Minder gemeenten doen beroep op vangnet bijstand

  Reageer

  In totaal hebben 73 gemeenten een beroep gedaan op de vangnetregeling Participatiewet over 2018. Daarmee is een totaalbedrag gemoeid van ruim 45 miljoen euro. Dat is veel minder dan in de jaren daarvoor.

 • De gemeente Ruchpen waarschuwt voortaan iedereen op tijd als hun indicatie voor een Wmo-voorziening afloopt. Dit doet zij na Kamervragen en de reactie van minister De Jonge hierop.

  Rucphen meldt voortaan tijdig afloop indicaties Wmo

  Reageer

  De gemeente Ruchpen gaat voortaan iedereen op tijd waarschuwen als hun indicatie voor een Wmo-voorziening afloopt. Tot voor kort werden alleen inwoners geattendeerd die vanaf 1 januari 2019 een indicatie kregen.

 • Gemeenten moeten vaker dan nu de kostdelersnorm selectief toepassen. Dat is een van de oplossingen tegen dakloosheid. Dat stellen de Federatie Opvang en het Leger des Heils.

  Oplossingen tegen stijgende dakloosheid

  3 reacties

  Er zijn diverse oplossingen om de toegenomen dakloosheid onder met name jongeren aan te pakken. Gemeenten moeten vaker dan nu de kostdelersnorm selectief toepassen. Ook moeten gemeenten het delen van sociale huurwoningen mogelijk maken. Het rijk moet daarnaast investeren in het sociaal domein. 

 • Waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden worden door veel provincies bij de locatiekeuze voor zonne-energie ontzien. Dat blijkt uit de coalitie-akkoorden van de twaalf provincies.

  Geen zonnepanelen op landbouwgrond

  5 reacties

  Veel provincies ontzien waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden bij de locatiekeuze voor zonne-energie. Noord-Holland gaat een speciale zonne-aanjager aanstellen. Dat blijkt uit de coalitie-akkoorden van de twaalf provincies.

 • De petitie van ruim 150 colleges voor meer geld voor de jeugdzorg is door minister De Jonge (VWS) van tafel geveegd. Volgens de minister is inmiddels voldoende tegemoetgekomen aan de gemeenten. De initiatiefnemers van de petitie zien dat anders. ‘De minister hongert ons uit.’

  Pijlen op Kamer gericht voor extra jeugdgeld

  1 reactie

  De petitie van ruim 150 colleges voor meer geld voor de jeugdzorg is door minister De Jonge (VWS) van tafel geveegd. Volgens de minister is inmiddels voldoende tegemoetgekomen aan de gemeenten. De initiatiefnemers van de petitie zien dat anders. ‘De minister hongert ons uit.’

 • De Rotterdamse rechtbank heeft een vrouw veroordeeld tot vijftien maanden celstraf wegens fraude met pgb’s. ‘De verdachte heeft op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het pgb-systeem’, oordeelt de rechter.

  Forse celstraf voor pgb-fraude

  1 reactie

  De Rotterdamse rechtbank heeft een vrouw veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden wegens fraude met pgb’s. ‘De verdachte heeft op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het pgb-systeem’, oordeelt de rechter. Mede daarom is de straf fors hoger uitgevallen dan de eis van de officier van justitie, die zes weken cel en een taakstraf van 240 uur had geëist.

 • Gemeenten meten inwoners die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet krijgen, tijdig informeren over het aflopen van hun indicatie. Het is onwenselijk dat een cliënt zelf bij de gemeente aan de bel moet trekken, om zo te voorkomen dat hulp na afloop van die indicatie zomaar wordt stopgezet. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

  Gemeente moet afloop indicatie tijdig melden

  Reageer

  Gemeenten zijn verplicht inwoners die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet krijgen, tijdig te informeren over het aflopen van hun indicatie. Het is niet wenselijk dat een cliënt zelf bij de gemeente aan de bel moet trekken als zijn indicatie afloopt, om zo te voorkomen dat hulp en ondersteuning na afloop van die indicatie zomaar wordt stopgezet. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.

 • De gemeente Eindhoven is verrast over de uitspraken van de rechter. Die floot het college terug over het gevoerde huishoudelijke hulpbeleid.

  Eindhoven verrast door uitspraak rechter

  Reageer

  De gemeente Eindhoven had niet zien aankomen dat ze zou worden teruggefloten over het gevoerde huishoudelijke hulpbeleid. ‘Wij gingen ervan uit dat onze aanpak een rechtmatige was.’ De rechter stelde dinsdag in 4 van de 160 rechtszaken die tegen de gemeente waren aangespannen de bezwaarmakers in het gelijk.

 • Eindhoven is de fout ingegaan bij de toekenning van huishoudelijke hulp. Vier van de 160 Eindhovenaren die naar de bestuursrechter zijn gestapt omdat zij minder hulp kregen, zijn in het gelijk gesteld. In totaal stapten 160 Eindhovenaren naar de rechter nadat Eindhoven haar beleid in 2018 had aangepast. Voor de zaken van de overige 156 Eindhovenaren wordt indien nodig een nieuwe zitting gepland. Dat is afhankelijk van de reactie van Eindhoven.

  Eindhoven teruggefloten door rechter

  2 reacties

  Eindhoven heeft fouten gemaakt bij de toekenning van huishoudelijke hulp. Vier van de 160 Eindhovenaren die naar de bestuursrechter waren gestapt omdat zij minder hulp kregen, zijn in het gelijk gesteld. De gemeente moet drie burgers de hulp geven zoals zij voor invoering van het nieuwe beleid kregen. Bij een burger moet de gemeente de zaak opnieuw bekijken. Afhankelijk van de reactie van de gemeente wordt voor de overige 156 zaken een nieuwe zitting gepland.

 • Zuid-Holland heeft als laatste provincie een collegeakkoord. In het (beoogde) college van Gedeputeerde Staten zitten de meeste vrouwelijke gedeputeerden van alle provincies: vier van de zes.

  Gros colleges GS breder samengesteld

  1 reactie

  Zuid-Holland heeft twee records gebroken. Het is de laatste provincie die na de Statenverkiezing van maart een collegeakkoord heeft. Daarnaast heeft het (beoogde) college van Gedeputeerde Staten de meeste vrouwelijke gedeputeerden van alle provincies: vier van de zes.

 • Er is meer dan voldoende reden om te kijken op welke manier gemeentepolissen door zorgverzekeraars aangeboden kunnen blijven worden. Minister Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Van Ark (SZW) moeten aan de bak.

  Kabinet moet aan de slag met gemeentepolis

  1 reactie

  Gemeentepolissen voor minima moeten blijven. Minister Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Van Ark (SZW) moeten aan de bak om dit te bewerkstelligen.

 • De scherpte van de kritiek heeft minister Grapperhaus verrast. Wel heeft de minister de Brabantse commissaris van de koning Van de Donk gelijk. Misdaad loont nog steeds en de overheid slaagt er onvoldoende in om misdaadgeld af te pakken.

  Overheid pakt onvoldoende misdaadgeld af

  3 reacties

  De scherpte van de kritiek heeft minister Grapperhaus verrast, maar de Brabantse commissaris van de koning Van de Donk heeft wel gelijk. Misdaad loont nog steeds en de overheid slaagt er onvoldoende in om misdaadgeld af te pakken.

 • De gemeentepolis voor minima staat onder druk. Het is echter een waardevol instrument voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft verbetersuggesties.

  Gemeentepolis minima staat onder druk

  Reageer

  De gemeentepolis staat onder druk. De gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima heeft een groot bereik, maar contracten tussen gemeenten en zorgverzekeraars lijken lastiger tot stand te komen. Omdat de polis een waardevol instrument kan zijn voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen, loont het de moeite eraan te sleutelen.

 • Het toezicht van de provincie Groningen op gemeenten wordt over een andere boeg gegooid. Uitgangspunt is samenwerking tussen provincie en gemeenten. De eerste ervaringen zijn positief.

  Groningen vernieuwt interbestuurlijk toezicht

  1 reactie

  Het toezicht van de provincie Groningen op gemeenten was te ‘licht’ en een ‘papieren werkelijkheid’. Het wordt nu over een andere boeg gegooid. Uitgangspunt is samenwerking tussen provincie en gemeenten. De eerste ervaringen zijn positief.

 • In Twenterand wordt het – financiële – reilen en zeilen in de Wmo en de jeugdzorg onder de loep genomen. Dat gebeurt door de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. ‘Alles wat kan helpen, grijpen we aan’, stelt wethouder Mark Paters (Wmo, jeugdzorg).

  Kosten sociaal domein Twenterand onder de loep

  Reageer

  Twenterand is een van de tien gemeenten waar het – financiële – reilen en zeilen in de Wmo en de jeugdzorg onder de loep wordt genomen. Dat gebeurt door de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. ‘Alles wat kan helpen, grijpen we aan.’

 • De provincies Noord-Brabant en Utrecht sluiten verhoging van de motorrijtuigenbelasting niet uit als dit nodig is om de gestelde ambities in de nieuwe collegeprogramma’s te kunnen realiseren. Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt.

  Provinciale ambities leiden tot verhoging opcenten

  3 reacties

  De provincies Noord-Brabant en Utrecht sluiten verhoging van de opcenten niet uit als dit nodig is om de gestelde ambities in de nieuwe collegeprogramma’s te kunnen realiseren. Zij zijn de enige twee van de elf provincies die een mogelijke verhoging in hun bestuursakkoord hebben vastgelegd. Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt.

 • Alle ambtenaren van de gemeente Eersel zijn getraind in mediationvaardigheden, ook de medewerkers in het sociaal domein: werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo. En dat werpt zijn vruchten af.

  Eersel vermijdt conflicten met burgers

  1 reactie

  Alle ambtenaren van de gemeente Eersel zijn getraind in mediationvaardigheden, ook de medewerkers in het sociaal domein: werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo. En dat werpt zijn vruchten af, vertelt gemeentesecretaris Thijs Offermans. Als het dan toch tot mediation komt, maakt Eersel gebruik van de mediatorspool Noord-Brabant.

 • Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet te verhogen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald in een kort geding.

  Prijs voor thuishulp stijgt niet

  Reageer

  Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet te verhogen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald in een kort geding dat Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services BV (TGVS) tegen de acht gemeenten had aangespannen.

 • Overheden zijn niet zo happig op mediation, stelt bijzonder hoogleraar mediation Dick Allewijn (Vrije Universiteit). ‘Mediation wordt geassocieerd met onderhandelen. Bij overheden is het niet zo populair om te onderhandelen, want dat wekt de indruk dat je moet geven en nemen, dat je moet bewegen, ook daar waar de overheid heel moeilijk kan bewegen.’

  Inwoners willen niet winnen van overheid

  2 reacties

  Hulpbehoevende inwoners die van de overheid nul op het rekest krijgen maken bezwaar, dienen een klacht in of gaan in het uiterste geval naar de rechter. Er kan een hoop leed en onvrede worden voorkomen, als gemeenten conflictvaardigheden of mediation inzetten. Mediation in het sociaal domein staat echter nog in de kinderschoenen en mediationvaardigheden zijn vaak niet in de organisatie verankerd.

 • Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waarin gemeenten via een Gemeenschappelijke Regeling samenwerken op onder meer het gebied van openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De evaluatie moet inzicht geven in zowel het bestuurlijk als operationeel functioneren van het stelsel.

  Veiligheidsregio’s weer onder de loep

  2 reacties

  De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wordt dit jaar geëvalueerd. Het is de tweede keer dat de wet, die eind 2010 van kracht is geworden, wordt geëvalueerd. Uiterlijk eind 2020 brengt de evaluatiecommissie haar onderzoeksrapport uit. 

 • VVD’ers solliciteren het meest op burgemeestersvacatures. Vrouwen doen nog altijd veel minder vaak een gooi naar het burgemeestersambt dan mannen. Dat blijkt uit inventarisatie van Binnenlands Bestuur.

  Vooral VVD’ers willen burgemeester worden

  5 reacties

  VVD’ers doen nog altijd de meeste pogingen om ergens burgemeester te worden. Daar zijn ze ook de eerste helft van dit jaar weer in geslaagd. Vrouwen schromen wederom meer dan mannen een gooi naar het burgemeestersambt te doen.

 • Op de Zwijndrechtse meerjarenbegroting prijkt de komende jaren een tekort van 1,5 miljoen euro. Gemeenten zijn verplicht een sluitende meerjarenbegroting te maken, maar dat kan Zwijndrecht niet. ‘We vinden het onverantwoord om nog verder te bezuinigen’, aldus wethouder Tycho Jansen (financiën).

  Zwijndrecht weigert sluitende begroting op te leveren

  7 reacties

  Op de meerjarenbegroting van Zwijndrecht prijkt de komende jaren een tekort van 1,5 miljoen euro. ‘We vinden het onverantwoord om nog verder te bezuinigen’, aldus wethouder Tycho Jansen (financiën). Hiermee geeft de gemeente een krachtig signaal af naar de provinciaal toezichthouder en het rijk. 'Neem ook verantwoordelijkheid en help ons.'

 • Zwijndrecht hoeft geen jeugdhulp te verstrekken aan de ouders die dat via de Centrale Raad van Beroep (CRvB) probeerden af te dwingen. De Raad heeft geoordeeld dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders toereikend zijn.

  CRvB: geen recht op jeugdhulp, voldoende ‘eigen kracht’

  1 reactie

  De gemeente Zwijndrecht hoeft geen pgb voor jeugdhulp te verstrekken aan de ouders die dat via de Centrale Raad van Beroep (CRvB) probeerden af te dwingen. De CRvB heeft geoordeeld dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders ‘toereikend zijn om zelf de aangevraagde hulp en ondersteuning te kunnen bieden’.

 • Gemeenten mogen in de meerjarenbegroting ‘doen alsof’ zij ook in 2022 en 2023 extra geld van het rijk krijgen voor de jeugdzorg. Provincies zijn er niet blij mee. Gemeenten vinden het een vreemde constructie, al geeft het wel lucht.

  Provincies niet blij met ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget

  3 reacties

  Gemeenten mogen in de meerjarenbegroting ‘doen alsof’ zij ook in 2022 en 2023 extra geld van het rijk krijgen voor de jeugdzorg. Daarvoor is met Binnenlandse Zaken, de VNG en de provinciale toezichthouders een richtlijn afgesproken. Toch accepteert de provincie Gelderland deze niet zonder meer, en stelt aanvullende voorwaarden aan gemeenten. Overijssel accepteert de richtlijn met hele lange tanden. Gemeenten vinden het maar een vreemde constructie.   

 • Meer dan acht op de tien gemeenten voeren actief wervings- en selectiebeleid om jonge ambtenaren binnen te halen. Het behouden ervan is echter een ondergeschoven kindje. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten.

  Behoud jonge ambtenaren stiefkindje bij gemeenten

  1 reactie

  Ruim acht op de tien gemeenten voeren actief wervings- en selectiebeleid om jonge ambtenaren binnen te halen. Het behouden ervan is echter nog een ondergeschoven kindje. Bijna zeven op de tien gemeenten voeren (nog) geen actief beleid om jongeren te behouden en/of uitstroom van jongeren te voorkomen.

 • Zwangere of zieke raadsleden mogen vanaf juli 2020 ook zestien weken voor nieuwe raadsverkiezingen worden vervangen. De ministerraad heeft ingestemd om het wetsvoorstel dat dit moet regelen voor advies naar de Raad van State te sturen. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe maatregel op 1 juli 2020 in werking treden.

  Verruiming vervangingsregeling raadsleden

  2 reacties

  Als alles volgens planning verloopt, mogen zwangere of zieke raadsleden vanaf juli 2020 ook zestien weken voor nieuwe raadsverkiezingen worden vervangen. De ministerraad heeft ingestemd om het wetsvoorstel dat dit moet regelen voor advies naar de Raad van State te sturen. De regeling moet gaan gelden voor alle volksvertegenwoordigers.

 • Westland gaat in beroep tegen minister Slob bij de Raad van State, in een poging de komst van een islamitische basisschool tegen de houden. Die beroepszaak heeft geen schijn van kans, stelt emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens (Universiteit Tilburg).

  Westland maakt geen schijn van kans tegen minister

  11 reacties

  Het beroep dat de gemeente Westland gaat instellen tegen minister Slob bij de Raad van State, in een poging de komst van een islamitische basisschool tegen de houden, heeft geen schijn van kans. Dat stelt emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens (Universiteit Tilburg).

 • In gemeente Midden-Groningen is een einde gekomen aan de alsmaar oplopende tekorten bij de jeugdhulp. Het college zelf spreekt van een trendbreuk. Wel moet er nog 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

  Einde aan ‘bodemloze put’ Midden-Groningen

  Reageer

  De gemeente Midden-Groningen is er nog lang niet, maar er is wel een einde gemaakt aan de alsmaar oplopende tekorten bij de jeugdhulp. Het college zelf spreekt van een trendbreuk. Een keur aan maatregelen heeft het tij gekeerd. Wel moet er nog wel 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

 • Minister Slob van onderwijs mag ingrijpen in Westland. Als een gemeente een wettelijke taak weigert uit te voeren, mag de rijksoverheid ingrijpen.

  Raad Westland heeft geen poot om op te staan

  5 reacties

  Minister Slob van onderwijs staat volledig in zijn recht om in te grijpen in Westland. De gemeenteraad weigert de komst van een islamitische basisschool, maar mag dat niet helemaal niet weigeren. Als een gemeente een wettelijke taak weigert uit te voeren, mag de rijksoverheid ingrijpen.

 • Oldenzaal zet extra personeel in om de forse toename aan Wmo-aanvragen te behandelen. Bij de gemeente kwamen de eerste helft van dit jaar 900 aanvragen binnen, terwijl dat er vorig jaar bijna 550 waren. Dit komt vooral door de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

  Hausse aan Wmo-aanvragen

  3 reacties

  Oldenzaal moet extra personeel inzetten om de toename aan Wmo-aanvragen af te handelen. Bij de gemeente kwamen de eerste helft van dit jaar 900 aanvragen binnen, terwijl dat er vorig jaar bijna 550 waren. De invoering van het Wmo-abonnementstarief is de ‘hoofdschuldige.’

 • Het netwerk van middelgrote gemeenten, M50, gaat zich naast kennisdeling ook richten op belangenbehartiging.

  ‘Middelgroot is de ideale maat’

  Reageer

  Belangenbehartiging is een nieuwe loot aan de stam van M50; het netwerk van middelgrote gemeenten. Kennisdeling blijft onverminderd belangrijk. Een strategische agenda geeft meer richting, maar het netwerk blijft fluïde. ‘De strategische agenda mag niet ten koste gaan van de spontaniteit’, benadrukt M50-voorzitter Koos Janssen, burgemeester van Zeist. De tijd van bescheidenheid is voorbij.

 • De deskundigheid van ambtenaren wordt door burgers zeer belangrijk gevonden, belangrijker nog dan privacy en snelheid van handelen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nationale Ombudsman door Kantar heeft laten uitvoeren naar de relatie overheid-burger.

  Kennis ambtenaar belangrijker dan snelheid

  5 reacties

  Nederlanders zijn maar matig tevreden over hun relatie met de overheid. Zij krijgt gemiddeld een zesje, maar bijna een op drie Nederlanders deelt een onvoldoende uit. De deskundigheid van ambtenaren wordt zeer belangrijk gevonden, belangrijker nog dan privacy en snelheid van handelen. Drie op de vier Nederlanders vinden de deskundigheid van de ambtenaar van belang voor goede communicatie tussen burger en overheid.

 • Gemeenten moeten meer samenwerken met jeugdzorgsinstellingen. Er moeten grenzen worden gesteld aan aanbestedingen en aan het onderaannemerschap binnen de jeugdzorgmarkt. Dat stelt jeugdzorginstelling SterkHuis in een manifest.

  Negatieve spiraal jeugdzorg moet doorbroken

  Reageer

  Gemeenten moeten meer samenwerken met jeugdzorgsinstellingen. Ook moeten jeugdzorginstellingen onderling beter samenwerken. Er moeten grenzen worden gesteld aan aanbestedingen en aan het onderaannemerschap binnen de zorgmarkt. Dat zou onder meer helpen om de negatieve spiraal te doorbreken waarvan in de jeugdzorg sprake is, en die kinderen – en hun ouders – niet verder helpen.

 • Haarlem is wel voorstander van een grenscorrectie om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen, evenals de Dorpsraad. GS geven echter aan dat de standpunten van Haarlem en de Dorpsraad destijds zijn meegewogen bij de besluiten van de raad van zowel Haarlemmerliede en Spaarnwoude als Haarlemmermeer.

  GS gaan de vingers niet branden

  Reageer

  Spaarndam-Oost blijft bij de gemeente Haarlemmermeer behoren. Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam- Oost bij Haarlem te voegen, stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. 

 • Het objectieve verdeelmodel als ook de doordecentralisatie beschermd wonen wordt gefaseerd ingevoerd. In tien jaar tijd wordt beschermd wonen een taak van alle gemeenten en niet meer, zoals nu, die van centrumgemeenten. Dat zijn de ministeries van VWS en BZK en de VNG overeengekomen.

  Geen 'big bang' voor beschermd wonen

  Reageer

  Er wordt meer tijd genomen voor de decentralisatie beschermd wonen. In tien jaar tijd wordt beschermd wonen een taak van alle gemeenten en niet meer, zoals nu, die van centrumgemeenten. De financiële middelen worden vanaf 2022 over alle gemeenten verdeeld volgens een nieuw, objectief, verdeelmodel.

 • De beleidsvrijheid bij de invulling van het gemeentelijk bijstandsbeleid leidt tot verschillen. Als burgers daarin niet worden meegenomen, leidt dat tot boosheid en onbegrip. Er moet meer openheid over komen, vinden Melissa Sebrechts en Thomas Kampen, respectievelijk postdoctoraal onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek.

  Ongenoegen over verschillen bijstandsbeleid

  7 reacties

  De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de invulling van het bijstandsbeleid leidt tot verschillen. Als burgers daarin niet worden meegenomen, leidt dat tot boosheid en onbegrip. Dat staat de effectiviteit en efficiëntie van bijstandsbeleid in de weg. Er moet meer openheid komen over het hoe en waarom van de verschillen.

 • Dertien vrouwelijke gedeputeerden tellen de tot nu tot gevormde colleges van Gedeputeerde Staten; 22 procent van het totaal. Flevoland en Zuid-Holland kunnen het beeld nog iets bijstellen; daar zijn nog geen colleges gevormd

  Vrouwelijke gedeputeerden ver te zoeken

  2 reacties

  In de tot nu tot gevormde colleges van Gedeputeerde Staten (GS) zitten slechts veertien vrouwelijke gedeputeerden; een krappe 24 procent van het totaal. Drenthe is en blijft helemaal een mannenbolwerk; naast de vijf mannelijke gedeputeerden is alleen de commissaris van de koning een vrouw. Het streven van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat in de toekomst tussen de 40 en 60 procent van de functies in politiek en bestuur door vrouwen wordt bekleed.

 • VVD, CDA en PvdA zitten in vrijwel alle tot nu toe gevormde colleges, ondanks het verlies van deze partijen. De vorming van nieuwe colleges duurde wel erg lang.

  Geen aardverschuivingen in provincieland

  2 reacties

  De klassieke bestuurderspartijen VVD, CDA en PvdA zitten in vrijwel alle tot nu toe gevormde colleges, ondanks het verlies van deze partijen. Limburg heeft geschiedenis geschreven: het is de eerste provincie ooit met een extraparlementair college van Gedeputeerde Staten. De vorming van nieuwe colleges duurde dit keer wel erg lang.

 • De gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp en Wmo in Blaricum, Eemnes en Laren kan worden verbeterd. Dat stelt de rekenkamer van de BEL-gemeenten in zijn rapport 'Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren'.

  Toegang tot Wmo en jeugdhulp kan beter

  Reageer

  De gemeentelijke toegang tot de Wmo en jeugdzorg in Blaricum, Eemnes en Laren kan worden verbeterd. Zo komt het beleid om met een vast aanspreekpunt te werken, niet altijd uit de verf. Ook de informatievoorziening aan inwoners kan beter, over onder meer de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, de hoogte van de eigen bijdrage en de klachtenprocedure.

 • Een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland kan het beste worden gevormd door VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, PvdA en CDA. Dat hebben de informateurs maandagmiddag aan de Staten geadviseerd. Winnaar Forum voor Democratie lijkt daarmee definitief buiten de boot te vallen.

  Forum definitief buitenspel in Zuid-Holland

  6 reacties

  Een nieuw college in Zuid-Holland kan het beste worden gevormd door VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, PvdA en CDA. Dat hebben de informateurs maandagmiddag aan de Staten geadviseerd. Winnaar Forum voor Democratie lijkt daarmee definitief in de oppositiebankjes te belanden.

 • Doelgroepenvervoer draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de vandaag verschenen verkennende studie 'De reizigers in het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer in Nederland.'

  Wmo-vervoer draagt bij aan zelfredzaamheid

  Reageer

  Doelgroepenvervoer draagt wezenlijk bij aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. Als de mogelijkheid er niet was om van Wmo-vervoer en/of Valys gebruik te kunnen maken, zou een meerderheid van de huidige gebruikers (52 procent) thuisblijven.

 • Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarover hebben VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt. Eerder weigerde minister Koolmees een onderzoek.

  Toch onafhankelijk onderzoek naar kosten inburgering

  Reageer

  Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het Centraal Planbureau (CPB) wordt gevraagd deze in kaart te brengen. Daarover heeft gemeentekoepel VNG met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt. Maar er zijn nog meer zorgen.

 • Gemeenten en zorgaanbieders steggelen geregeld over de juiste toepassing van de AMvB reële prijs Wmo 2015. ‘In sommige gemeenten heeft het gesprek over kostprijselementen zelfs geleid tot een verharding van de relatie tussen de gemeente en de zorgaanbieder’, schrijft minister de Jonge (VWS) aan de Kamer.

  Reële prijs Wmo blijft ‘een dingetje’

  Reageer

  Gemeenten en zorgaanbieders bakkeleien geregeld over de juiste toepassing van de AMvB reële prijs Wmo 2015. ‘In sommige gemeenten heeft het gesprek over kostprijselementen zelfs geleid tot een verharding van de relatie tussen de gemeente en de zorgaanbieder’, schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.

 • Beuningen heeft geen tekort op de jeugdzorg. ‘Omgekeerd begroten’, vol inzetten op preventie en nauw overleg tussen het gemeentelijke Sociaal Team en alle netwerkpartners hebben in Beuningen geleid tot grip op de jeugdzorg.

  Beuningen heeft geen tekort op jeugdzorg

  5 reacties

  ‘Omgekeerd begroten’, vol inzetten op preventie en nauw overleg tussen het gemeentelijke Sociaal Team en alle netwerkpartners hebben in Beuningen geleid tot grip op de jeugdzorg. Tekorten kent de gemeente niet en er zijn geen wachtlijsten.

 • De gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard zouden één gemeente moeten vormen.

  Herindeling op komst in Noord-Brabant

  3 reacties

  De gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard zouden één gemeente moeten vormen. Dat adviseert bureau Berenschot na onderzoek in de drie gemeenten. Het is nog niet duidelijk wanneer de colleges en gemeenteraden zich over het advies gaan buigen.

 • Experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar moeten mogelijk worden gemaakt. Daarvoor moet de kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet worden geschrapt en de Kieswet aangepast. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een vandaag verschenen advies.

  Experimenteer met stemmen vanaf 16 jaar

  5 reacties

  Om de politieke betrokkenheid van jongeren te vergroten, moet in gemeenten en provincies worden geëxperimenteerd met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar. Daarvoor moet de kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet worden geschrapt en de Kieswet aangepast.

 • Herhaalde aandacht door Kamervragen leidt regelmatig tot aanscherping van het rijksbeleid. Dat leidt ‘niet tot meer ruimte voor gemeenten om eigen beleid te voeren en zelf prioriteiten te stellen’, aldus de ROB in zijn signalement ‘Ondertussen in Den Haag’.

  Bemoeizucht Den Haag hindert decentralisaties

  Reageer

  Gemeenten ervaren vragen vanuit de ministeries en Tweede Kamer over de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugd, zorg en werk vaak als hinderlijke bemoeizucht. Dat constateert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

 • Als gemeenten jongerenwerkers beter benutten, kan dat leiden tot daling van de gemeentelijke kosten voor jeugdzorg en verbetering van het leven van jongeren. Dat stellen het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam).

  Gemeenten moeten jongerenwerkers beter benutten

  Reageer

  Gemeenten moeten jongerenwerkers beter benutten. Dat leidt tot daling van de gemeentelijke kosten voor jeugdzorg en verbetering van het leven van jongeren. Ook draagt het jongerenwerk bij aan het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Dat stellen het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam).

 • Als ‘Den Haag’ de beleidsvrijheid van gemeenten na decentralisaties inperkt door gemeenten minimum- en bestedingseisen op te leggen, dan moet het rijk 'boter bij de vis leveren'. Dat stelt Han Polman, voorzitter van Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

  Als rijk wil bepalen, moet het ook betalen

  11 reacties

  Als ‘Den Haag’ de gemeentelijke beleidsvrijheid na decentralisaties inperkt door gemeenten minimum- en bestedingseisen op te leggen, dan moet het rijk de financiële risico’s op zich nemen. Bekostiging via het gemeentefonds ligt dan niet voor de hand. De drie afzonderlijke wetten, Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet, moeten niet apart worden geëvalueerd, maar er moet – integraal – worden gekeken naar de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten.

 • De miljard euro die het kabinet extra uittrekt voor de jeugdzorg is ‘volstrekt onvoldoende’. Bovendien moet het verdeelmodel op de schop. Het lokaal belastinggebied moet worden verruimd.

  Ander verdeelmodel jeugdzorg nodig

  6 reacties

  De miljard euro die het kabinet extra uittrekt voor de jeugdzorg is ‘volstrekt onvoldoende’. Bovendien deugt het verdeelmodel niet. Dat moet op de schop. Het lokaal belastinggebied moet worden verruimd. Dit zijn enkele maatregelen die de jeugdzorg voor gemeenten financieel behapbaar kunnen maken.    

 • Het inkaderen van de jeugdzorgplicht, meer kennis en een andere contractering kunnen gemeenten helpen de jeugdzorg financieel behapbaar te krijgen.

  Grenzen aan jeugdzorgplicht gemeenten

  7 reacties

  Het begrenzen van de jeugdzorgplicht van gemeenten, meer kennis en een andere contractering kunnen gemeenten helpen de jeugdzorg financieel behapbaar te krijgen.

 • Minister De Jonge van VWS wil af van Open House constructie bij de jeugdzorg. Hij is voorstander van langdurige contracten met lokale en regionale aanbieders, waaraan omzetgarantie wordt geboden.

  Minister wil af van Open House in jeugdzorg

  16 reacties

  Minister De Jonge van VWS laakt – opnieuw – de Open House constructie bij de jeugdzorg. Door het ‘ontzagwekkend groot aantal gecontracteerde aanbieders’ is het voor gemeenten ondoenlijk om de transformatiedoelen te bereiken. Gemeenten vullen bij een dergelijke constructie hun rol als opdrachtgever veel te beperkt in. De minister is voorstander van langdurige contracten met lokale en regionale aanbieders, waaraan omzetgarantie wordt geboden.

 • De interbestuurlijke samenwerking aan urgente maatschappelijke opgaven leidt tot betere oplossingen en resultaten. Maar het gaat niet vanzelf. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief over de voortgang van het interbestuurlijk programma (IBP).

  Ollongren: interbestuurlijk samenwerken loont

  Reageer

  Gezamenlijk werken aan maatschappelijke opgaven leidt tot betere oplossingen en resultaten. Maar het gaat niet vanzelf. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief over de voortgang van het interbestuurlijk programma (IBP).

 • Namens de colleges van zo'n 150 gemeenten wordt vandaag een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden voor structurele verhoging van het jeugdhulpbudget. De miljard euro die het kabinet voor de komende drie jaar vrijmaakt, is onvoldoende.

  Gemeenten worden in de kou gezet

  3 reacties

  Namens de colleges van bijna 150 gemeenten wordt vandaag een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. De miljard euro extra die het kabinet voor de komende drie jaar vrijmaakt, is onvoldoende. ‘Het is meer dan ooit nodig dat gemeenten aan de Tweede Kamer laten weten dat zij zonder structureel voldoende geld in de kou worden gezet en daarmee dus degenen die afhankelijk zijn van zorg’, aldus wethouder Rob Jonkman van Opsterland, een van de initiatiefnemers van de petitie.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. In een serie belicht Binnenlands Bestuur een aantal hete hangijzers. In het vierde deel: raadsleden over hun provincie.

  Een verre, nogal stugge vriend

  Reageer

  Gemeenteraadsleden hebben een haat-liefdeverhouding met de provincie. Ze willen graag meer contact met Provinciale Staten, maar vinden de provincie ook star en stug. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Citisens onder ruim 1.200 raadsleden.

 • De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

 • Menig raadslid verzucht geen grip te hebben op regionale samenwerkingsverbanden. In zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant is dat niet anders. De griffiers staken de koppen bij elkaar en kwamen met praktische voorstellen om grip en sturing te vergroten. Er wordt nu een jaar met de nieuwe aanpak gewerkt.

  Regie in de regio

  Reageer

  Menig raadslid verzucht geen grip te hebben op regionale samenwerkingsverbanden. In zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant is dat niet anders. De griffiers staken de koppen bij elkaar en kwamen met praktische voorstellen om grip en sturing te vergroten. Er wordt nu een jaar met de nieuwe aanpak gewerkt.

 • Na een ware herindelingshausse is het de komende jaren rustig. Per 1 januari telt Nederland 355 gemeenten; 25 minder dan vorig jaar. Komend jaar staan er helemaal geen herindelingen op stapel; de jaren daarop vooralsnog een enkele. Er zijn wel ‘losse eindjes'. 

  Rust keert terug aan fusiefront

  Reageer

  Na een ware herindelingshausse is het de komende jaren rustig. Per 1 januari telt Nederland 355 gemeenten; 25 minder dan vorig jaar. Komend jaar staan er helemaal geen herindelingen op stapel; de jaren daarop vooralsnog een enkele. Er zijn wel ‘losse eindjes'. 

 • Voor 64 gemeenten, groot en klein en verspreid over het hele land, heeft Citisens stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen niet alleen thema’s voor die partijen belangrijk vinden, maar vooral waarop de deelnemende partijen van mening verschillen. ‘Als partijen het roerend eens zijn over bepaalde onderwerpen, helpt het de kiezer immers niet om een keuze te maken. Die komen dan niet in de stemhulp terecht’, verduidelijkt Evert Wolters, adviseur bij Citisens (zie kader rechts). Als supervisor over inhoud en kwaliteit van de stemhulp weet hij als geen ander wat de verkiezingsthema’s zijn en kent hij de worsteling van partijen bij thema’s als duurzaamheid en het sociaal domein.

  Moeite met politiseren lokaal beleid

  Reageer

  De campagnes zijn in volle gang in de 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen worden gehouden. Welke thema’s zijn belangrijk en vooral, op welke thema’s verschillen de partijen van mening? Citisens analyseerde op verzoek van Binnenlands Bestuur de verkiezingsthema’s van 64 gemeenten

 • Heerenveen heeft geen wijkteams maar ‘meitinkers’. Deze meedenkers hebben alle ruimte om, door de schotten heen, te doen en te regelen wat nodig is voor een inwoner met een hulpvraag. Ter plekke als het kan, maar in elk geval snel en zonder administratieve rompslomp. En het werkt.

  Meedenken werkt beter

  Reageer

  Heerenveen heeft geen wijkteams maar ‘meitinkers’. Deze meedenkers hebben alle ruimte om, door de schotten heen, te doen en te regelen wat nodig is voor een inwoner met een hulpvraag. Ter plekke als het kan, maar in elk geval snel en zonder administratieve rompslomp. En het werkt.

 • De toch al versnipperde raad van Lelystad is nog verder versnipperd. Na een afsplitsing in de tweemansfractie van het CDA telt de raad nu vijftien fracties. ‘We maken er al grappen over: hoe lang duurt het nog tot er 35 fracties zijn.’ Binnenlands Bestuur nam een kijkje.

  Toen stond de teller op vijftien

  Reageer

  De toch al versnipperde raad van Lelystad is nog verder versnipperd. Na een afsplitsing in de tweemansfractie van het CDA telt de raad nu vijftien fracties. ‘We maken er al grappen over: hoe lang duurt het nog tot er 35 fracties zijn.’ Binnenlands Bestuur nam een kijkje.

 • Klachten en bezwaren moeten informeler worden opgepakt, zonder de rechtsbescherming weg te halen. Nu bewandelen gemeenten te vaak het formele pad. Een goed gesprek kan een wereld van verschil maken, stelt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

  ‘Práát eens met elkaar’

  Reageer

  Klachten en bezwaren moeten informeler worden opgepakt, zonder de rechtsbescherming weg te halen. Nu bewandelen gemeenten te vaak het formele pad. Een goed gesprek kan een wereld van verschil maken, stelt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

 • Verreweg de meeste bezwaarschriften die bij gemeenten worden ingediend, gaan over het sociaal domein. Daarbinnen wordt over besluiten binnen de Participatiewet het vaakst bezwaar aangetekend. Opvallend weinig bezwaarschriften ontvangen gemeenten over de Jeugdwet. 

  ‘P-wet’ is het nieuwe zorgenkindje

  Reageer

  Verreweg de meeste bezwaarschriften die bij gemeenten worden ingediend, gaan over het sociaal domein. Daarbinnen wordt over besluiten binnen de Participatiewet het vaakst bezwaar aangetekend. Opvallend weinig bezwaarschriften ontvangen gemeenten over de Jeugdwet. 

 • Weesp heeft, vrijwillig én bewust, gekozen voor een samengaan met wel hele grote broer Amsterdam. De eerste stap is een ambtelijke fusie per april 2019, gevolgd door een bestuurlijke fusie per uiterlijk 2026. Eigenzinnigheid is volgens de Weesper burgemeester de sleutel tot dit – lange – proces ‘zonder gedoe’.

  Herindeling ‘zonder gedoe’

  Reageer

  Weesp heeft, vrijwillig én bewust, gekozen voor een samengaan met wel hele grote broer Amsterdam. De eerste stap is een ambtelijke fusie per april 2019, gevolgd door een bestuurlijke fusie per uiterlijk 2026. Eigenzinnigheid is volgens de Weesper burgemeester de sleutel tot dit – lange – proces ‘zonder gedoe’.

 • Het vergroten van zelfredzaamheid is een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de gedecentraliseerde taken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het is echter een loos begrip. Er wordt ‘stil verzet’ gepleegd door wijkteammedewerkers, blijkt uit meerjarig onderzoek.

  Stil verzet door het wijkteam

  Reageer

  Het vergroten van zelfredzaamheid is een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de gedecentraliseerde taken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het is echter een loos begrip. Er wordt ‘stil verzet’ gepleegd door wijkteammedewerkers, blijkt uit meerjarig onderzoek.

 • In zo’n honderd gemeenten hebben inwoners het Right to Challenge: het recht om taken van de gemeente over te nemen. Minister Ollongren (BZK) wil dit aantal in 2022 hebben verdubbeld. Gemeenten, en initiatiefnemers, hebben het niet altijd makkelijk. Het op papier zetten is een, maar dan ben je er nog niet. We nemen een kijkje in Amsterdam, Groningen en Katwijk.

  Burgers kunnen het veel beter

  Reageer

  In zo’n honderd gemeenten hebben inwoners het Right to Challenge: het recht om taken van de gemeente over te nemen. Minister Ollongren (BZK) wil dit aantal in 2022 hebben verdubbeld. Gemeenten, en initiatiefnemers, hebben het niet altijd makkelijk. Het op papier zetten is een, maar dan ben je er nog niet. We nemen een kijkje in Amsterdam, Groningen en Katwijk.

 • Minister Blok had al twee gesprekken met de werkvloer  De diversiteit en inclusiviteit moet verbeterd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Je beleid wordt er beter van en de organisatie creatiever en innovatiever.’ Een gesprek met secretaris-generaal Joke Brandt over MeToo, streefpercentages en de affaire-Blok.

  Diversiteit ‘hot topic’ bij BuZa

  Reageer

  Minister Blok had al twee gesprekken met de werkvloer  De diversiteit en inclusiviteit moet verbeterd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Je beleid wordt er beter van en de organisatie creatiever en innovatiever.’ Een gesprek met secretaris-generaal Joke Brandt over MeToo, streefpercentages en de affaire-Blok.

 • Versterking en vernieuwing van de lokale democratie en het vlottrekken van de woningmarkt zijn twee speerpunten van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Er moet intensiever worden samengewerkt met burgers. En op de woningmarkt ‘moet alles uit de kast’.  

  ‘We moeten niet te voorzichtig zijn’

  Reageer

  Versterking en vernieuwing van de lokale democratie en het vlottrekken van de woningmarkt zijn twee speerpunten van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Er moet intensiever worden samengewerkt met burgers. En op de woningmarkt ‘moet alles uit de kast’.  

 • Gemeenten moeten niet denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En ook niet dat alleen de gemeente aan de knoppen zit. De (vroegtijdige) inbreng van burgers leidt tot beter beleid, vindt Leeuwarden. Het armoedebeleid wijst het uit.

  De burger is de expert

  Reageer

  Gemeenten moeten niet denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En ook niet dat alleen de gemeente aan de knoppen zit. De (vroegtijdige) inbreng van burgers leidt tot beter beleid, vindt Leeuwarden. Het armoedebeleid wijst het uit.

 • Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. De raden moeten zich nog beraden. Ook de provincie Brabant houdt zich op de vlakte.

  Te vroeg voor de federatie

  Reageer

  Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. De raden moeten zich nog beraden. Ook de provincie Brabant houdt zich op de vlakte.

 • Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling. We nemen een kijkje in Den Haag en Stichtse Vecht.

  Eén recept voor steun is er niet

  Reageer

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling. We nemen een kijkje in Den Haag en Stichtse Vecht.

 • Gemeenten zijn nog steeds hard bezig om een sluitende aanpak te regelen voor mensen met verward gedrag. Die moet er op 1 oktober zijn. Daarbij stuiten gemeenten en regio’s regelmatig op obstakels. Hulp van de landelijke overheid blijft nodig. De hoop is dat nieuwe colleges de aanpak goed borgen.

  Hobbels bij aanpak van verward gedrag

  Reageer

  Gemeenten zijn nog steeds hard bezig om een sluitende aanpak te regelen voor mensen met verward gedrag. Die moet er op 1 oktober zijn. Daarbij stuiten gemeenten en regio’s regelmatig op obstakels. Hulp van de landelijke overheid blijft nodig. De hoop is dat nieuwe colleges de aanpak goed borgen.

 • De aanbesteding van de jeugdhulp heeft de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar. 

  Jeugdcontract voor zeker vier jaar

  Reageer

  De aanbesteding van de jeugdhulp heeft de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar. 

 • Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

  'Dat zinnetje moet uit het IBP'

  Reageer

  Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

 • Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Een gesprek met burgemeester en raadsvoorzitter Ina Adema over de stad, de uitdagingen, de potentie, en over raad en college. 

  ‘Versnippering zien wij ook als pluspunt’

  Reageer

  Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Een gesprek met burgemeester en raadsvoorzitter Ina Adema over de stad, de uitdagingen, de potentie, en over raad en college. 

 • Voor het eerst sinds de decentralisaties neemt de cliëntenwaardering van sociale wijkteams toe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. Een andere uitkomst: de tevredenheid over het keukentafelgesprek stijgt als een derde aanschuift. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele ondersteuning.  

  Wijkteams in de lift

  Reageer

  Voor het eerst sinds de decentralisaties neemt de cliëntenwaardering van sociale wijkteams toe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. Een andere uitkomst: de tevredenheid over het keukentafelgesprek stijgt als een derde aanschuift. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele ondersteuning. 

 • Het sociaal beleid van de Oost-Brabantse gemeente Deurne moest beter aansluiten bij de doelgroep. Ontschot werd het, meetbaar, met meer grip voor de raad én opgesteld in samenspraak met bewoners. Verantwoordelijk wethouder Marnix Schlösser: ‘Je probeert alles in één plan te vangen.’

  Huisbezoek als geheim wapen

  Reageer

  Het sociaal beleid van de Oost-Brabantse gemeente Deurne moest beter aansluiten bij de doelgroep. Ontschot werd het, meetbaar, met meer grip voor de raad én opgesteld in samenspraak met bewoners. Verantwoordelijk wethouder Marnix Schlösser: ‘Je probeert alles in één plan te vangen.’

 • De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan er positief tegenover ondanks een groot aantal knelpunten, zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn oplossingen. Maar die zitten niet in aanpassing van de wet.

  De Jeugdwet langs de meetlat

  Reageer

  De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan er positief tegenover ondanks een groot aantal knelpunten, zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn oplossingen. Maar die zitten niet in aanpassing van de wet.

 • Verdere versplintering en opmars van lokale partijen. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden. Wat zijn de (vermeende) problemen en (mogelijke) oplossingen? Binnenlands Bestuur licht er vier uit.

  Verder na de verkiezingen

  Reageer

  Verdere versplintering en opmars van lokale partijen. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden. Wat zijn de (vermeende) problemen en (mogelijke) oplossingen? Binnenlands Bestuur licht er vier uit.

 • Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

  Raad eerst het klasje in

  Reageer

  Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

 • Al het beïnvloedbare gemeentelijke beleid aan de samenleving overlaten. Van visie tot concrete voorstellen. Mét budget. Dat heeft Nijkerk de afgelopen jaren gedaan. Het is niet de vraag of de gemeente daarmee doorgaat, maar vooral hoe.

  Loslaten op een iets hoger niveau

  Reageer

  Al het beïnvloedbare gemeentelijke beleid aan de samenleving overlaten. Van visie tot concrete voorstellen. Mét budget. Dat heeft Nijkerk de afgelopen jaren gedaan. Het is niet de vraag of de gemeente daarmee doorgaat, maar vooral hoe.

 • Is de lokale democratie de eerste overheid of een tweederangsdemocratie? Universitair docent bestuurskunde aan Tilburg University Julien van Ostaaijen deed er uitgebreid studie naar.

  Een nog te gesloten bolwerk

  Reageer

  De tevredenheid met de lokale democratie is groot, constateert de Tilburgse bestuurskundige Julien van Ostaaijen. Maar de burger krijgt mondjesmaat echte invloed. Ook andere tegenmacht laat te wensen over. Werk aan de winkel voor lokale politici.

 • Het behoud van de dorpse identiteit en vitaliteit. Dat staat centraal in Koggenland, een gemeente in de kop van Noord-Holland die uit vijftien dorpen en negen buurtschappen bestaat. ‘De vitaliteit van de kleine dorpen komt onder druk te staan. Het gaat nu nog goed; er zijn voldoende mensen die toneel spelen, de kaartclub, de biljartclub en de muziekvereniging hebben genoeg leden. Maar als die leden er over tien, twintig of dertig jaar niet meer zijn, hoe gaat het dan? Wat moeten we doen om hier ook straks een prettig leefklimaat te hebben?’, steekt burgemeester Posthumus van wal.

  De eigen kracht van Koggenland

  Reageer

  Koggenland wil de leefbaarheid van het platteland veiligstellen. In dorpsgesprekken dragen inwoners zelf ideeën en projecten aan die in doe-teams worden uitgewerkt. Ook dragen ze actief bij aan de uitvoering. Waar nodig met hulp van de gemeente.

 • De afgelopen maanden zijn twee ambtelijke fusies geklapt. Hardenberg trok de stekker uit de samenwerking met Ommen, en IJsselstein maakte een einde aan de ambtelijke fusie met Montfoort. Langedijk en Heerhugowaard besloten juist tot een onderzoek naar ambtelijk samengaan. Waarom durven ze deze stap te zetten?

  Fuseren moet je leren

  Reageer

  De afgelopen maanden zijn twee ambtelijke fusies geklapt. Hardenberg trok de stekker uit de samenwerking met Ommen, en IJsselstein maakte een einde aan de ambtelijke fusie met Montfoort. Langedijk en Heerhugowaard besloten juist tot een onderzoek naar ambtelijk samengaan. Waarom durven ze deze stap te zetten?

 • Vooraf formeren gaat veel beter: de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft er ervaring mee.

  Vooraf formeren gaat veel beter

  Reageer

  De campagnes moeten nog beginnen. Toch moeten gemeenteraden nu al nadenken over het formatieproces. Althans, als zij dat op basis van ‘consent’ willen doen, met een raadsbreed gedragen programma als resultaat. Utrechtse Heuvelrug heeft er goede ervaringen mee.

 • Burgemeesters moeten meer instrumenten krijgen om als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen optreden. Of toch niet, want dan komt de autonomie van de gemeenteraad in het gedrang. Na het opstappen van Luc Winants spreken voor- en tegenstanders van aanvullende bevoegdheden zich uit. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’

  De lessen van Brunssum

  Reageer

  Burgemeesters moeten meer instrumenten krijgen om als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen optreden. Of toch niet, want dan komt de autonomie van de gemeenteraad in het gedrang. Na het opstappen van Luc Winants spreken voor- en tegenstanders van aanvullende bevoegdheden zich uit. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’

 • Zowel Eindhoven als Utrecht waren op zoek naar een instrument om te meten in hoeverre de inspanningen van de sociale wijkteams effect hebben op de hulpvraag van de inwoners. Het instrument moest daarnaast een goede leidraad zijn voor het gesprek met de inwoner. Na de pilotfase wordt het instrument 'Wat telt' ingezet.

  Hulpvraag beter in beeld

  Reageer

  Als gemeente wil je de effectiviteit van sociale wijkteams in kaart brengen. Maar hoe meet en monitor je dat? Het instrument ‘Wat telt’ kan helpen. De eerste ervaringen in Eindhoven en Utrecht zijn positief. Na een pilotfase hebben beide gemeenten samen met de wijkteamorganisaties besloten het vanaf 2018 bij al hun wijkteams te gaan inzetten.

 • Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek naar de cliënttevredenheid over Wmo 2015 en Jeugd uit te voeren. Een ‘moetje’; al doet niet iedereen mee. Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding, waarmee onderzoeksresultaten waardevoller worden voor beleidssturing.

  Inzicht via ‘after sales’

  Reageer

  Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek naar de cliënttevredenheid over Wmo 2015 en Jeugd uit te voeren. Een ‘moetje’; al doet niet iedereen mee. Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding, waarmee onderzoeksresultaten waardevoller worden voor beleidssturing.

 • De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel voorgehouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat? En vooral ook: wat kan beter? Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

  Externen geven Noord-Holland feedback

  Reageer

  De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel voorgehouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat? En vooral ook: wat kan beter? Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

 • Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan hen geleverde diensten. De gemeenten laten het er niet bij zitten en ook de Kamer gaat zich roeren.  

  Fuserende gemeenten strijden voor btw-aftrek

  1 reactie

  Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan hen geleverde diensten. De gemeenten laten het er niet bij zitten en ook de Kamer gaat zich roeren. 

 • Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

  Vertrouwen in decentralisaties stijgt ietsjes

  Reageer

  Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

 • Veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders opzetten. In plaats van een reeks behandelingen wordt het te behalen resultaat ingekocht. ‘We stellen de vraag: wat gaat niet goed in je leven?’

  Gezin aan zet bij jeugdhulp

  Reageer

  Veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders opzetten. In plaats van een reeks behandelingen wordt het te behalen resultaat ingekocht. ‘We stellen de vraag: wat gaat niet goed in je leven?’

 • Utrecht telt sinds 2015 achttien buurtteams die met een vooraf vastgesteld budget de basiszorg sociaal en jeugd moeten leveren. Medewerkers zijn enthousiast en willen niet terug naar ‘vroeger’. Het prikkelt de innovatiekracht om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor individuele cliënten.

  Leren denken als een generalist

  Reageer

  Utrecht telt sinds 2015 achttien buurtteams die met een vooraf vastgesteld budget de basiszorg sociaal en jeugd moeten leveren. Medewerkers zijn enthousiast en willen niet terug naar ‘vroeger’. Het prikkelt de innovatiekracht om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor individuele cliënten.

 • De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep schreeuwen.

  Hiaten met een grote H

  Reageer

  De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep schreeuwen.

 • Rust in de tent. Dat is de boodschap van de Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen. Vice-president Piet Hein Donner en Staatsraad Jan Franssen kijken dan ook met zorg naar de rol van het rijk in het sociale domein. ‘Wij vinden het te vroeg om gemeenten te verplichten beschut werk in te richten.’ 

  ‘Vertrouw gemeenten nu eens’

  1 reactie

  Rust in de tent. Dat is de boodschap van de Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen. Vice-president Piet Hein Donner en Staatsraad Jan Franssen kijken dan ook met zorg naar de rol van het rijk in het sociale domein. ‘Wij vinden het te vroeg om gemeenten te verplichten beschut werk in te richten.’ 

 • Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. ‘Als we niet oppassen, zijn we de jeugdzorg van gisteren aan het organiseren.’

  ‘We missen een jeugdpartij’

  Reageer

  Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. ‘Als we niet oppassen, zijn we de jeugdzorg van gisteren aan het organiseren.’

 • Gemeenten worstelen met het ‘rechterproof’ maken van hun huishoudelijke hulpbeleid. De hoogste bestuursrechter besliste medio mei dat sturen op resultaat mag, maar wel onder voorwaarden. De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn sindsdien bezig met de zoektocht om het beleid in lijn met de Wmo 2015 te krijgen.

  Speuren naar ‘rechterproof’ zorgbeleid

  Reageer

  Gemeenten worstelen met het ‘rechterproof’ maken van hun huishoudelijke hulpbeleid. De hoogste bestuursrechter besliste medio mei dat sturen op resultaat mag, maar wel onder voorwaarden. De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn sindsdien bezig met de zoektocht om het beleid in lijn met de Wmo 2015 te krijgen.

 • De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of afgeschaft. En vanaf januari gaan nog meer gemeenten dat doen. Dat blijkt uit een update van het eerder dit jaar gehouden, spraakmakende Binnenlands Bestuur -onderzoek naar zorgmijding.

  Gemeenten onder dwang minder sober

  Reageer

  De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of afgeschaft. En vanaf januari gaan nog meer gemeenten dat doen. Dat blijkt uit een update van het eerder dit jaar gehouden, spraakmakende Binnenlands Bestuur-onderzoek naar zorgmijding.

 • Code Oranje wil de democratie vernieuwen via experimenten in voorhoedegemeenten. Nadat initiatief nemer Bert Blase bij minister Plasterk op de koffie kwam, is deze ‘nog enthousiaster’. Een dubbel interview. ‘Er staat nergens in de Grondwet hoeveel stoelen in een raadszaal staan.’

  ‘Wees blij met code oranje’

  Reageer

  Code Oranje wil de democratie vernieuwen via experimenten in voorhoedegemeenten. Nadat initiatief nemer Bert Blase bij minister Plasterk op de koffie kwam, is deze ‘nog enthousiaster’. Een dubbel interview. ‘Er staat nergens in de Grondwet hoeveel stoelen in een raadszaal staan.’

 • Ruim de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het rijksbudget voor de jeugdhulp en vreest structureel rode cijfers te moeten schrijven. Het verdeelmodel en de toegenomen zorgvraag zijn twee oorzaken, maar er zijn er meer.  Binnenlands Bestuur  zet de belangrijkste oorzaken van de (dreigende) tekorten op een rijtje.

  Tekort Jeugdzorg kent meerdere oorzaken

  Reageer

  Ruim de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het rijksbudget voor de jeugdhulp en vreest structureel rode cijfers te moeten schrijven. Het verdeelmodel en de toegenomen zorgvraag zijn twee oorzaken, maar er zijn er meer. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste oorzaken van de (dreigende) tekorten op een rijtje.

 • De gemeentebegroting gaat voor een groot deel op aan zorg. Maar hoe meet je de afgesproken ‘vergroting van zelfredzaamheid’ of de ‘versterking van de eigen kracht’? Een rondgang langs gemeenten. ‘Kijken naar outcome is nieuw voor ons.’

  Het gevecht om grip

  1 reactie

  De gemeentebegroting gaat voor een groot deel op aan zorg. Maar hoe meet je de afgesproken ‘vergroting van zelfredzaamheid’ of de ‘versterking van de eigen kracht’? Een rondgang langs gemeenten. ‘Kijken naar outcome is nieuw voor ons.’

 • De jeugdzorg levert gemeenten blijkens een enquête van I&O Research de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig budget, te weinig personeel en te weinig sturingsinformatie. Bij de Wmo worden de minste knelpunten verwacht.

  Jeugd zorgenkindje nr. 1

  Reageer

  De jeugdzorg levert gemeenten blijkens een enquête van I&O Research de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig budget, te weinig personeel en te weinig sturingsinformatie. Bij de Wmo worden de minste knelpunten verwacht.

 • Gemeenteraden zijn vrij om niet-raadsleden in te schakelen bij het politieke handwerk. Daar wordt volop gebruik van gemaakt, al zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Een aantal gemeenten heeft er geen enkele, zoals Olst-Wijhe, Haarlemmermeer en Leerdam. In andere gemeenten ontstijgt het aantal burgerraadsleden ruimschoots het aantal gekozen raadsleden, zoals in Nuth, Cuijk, Echt-Susteren en Schagen. Maar niet iedereen is daar even enthousiast over. De meningen over nut, noodzaak en meerwaarde van burgerraadsleden zijn verdeeld.

  Omstreden hulptroepen

  Reageer

  Ruim 5.300 burgerraadsleden zijn naast zo’n 8.900 raadsleden in gemeentehuizen actief. ‘Het mag een onsje min der’, vindt de een. Juist niet, stelt de ander. ‘Het is een prima manier om mensen te laten kennismaken met de politiek.’ Over plussen en minnen van de inzet van niet-raadsleden lopen de meningen uiteen.

 • Na de overheveling per 2015 van alle jeugdzorgtaken naar gemeenten, was de wettelijke rol van de provincie binnen het sociaal domein over en uit. In Limburg denken ze daar anders over. ‘Niet alleen omdat wij als provincie altijd al een brede opvatting hebben gehad over onze rol in het sociaal domein, maar ook omdat verkenners ons dat advies gaven’, vertelt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP), verantwoordelijk voor de Sociale Agenda Limburg 2025.

  Actieplan voor vitaler Limburg

  Reageer


  Wettelijk heeft de provincie geen bemoeienis met het sociale domein. Toch heeft de provincie Limburg het voortouw genomen, in overleg met gemeenten en andere betrokkenen. Resultaat: de Sociale Agenda Limburg 2025.

 • De ondermijnende criminaliteit in de provincies Noord-Brabant en Zeeland liep dusdanig de spuigaten uit, dat zes jaar geleden een Taskforce werd ingesteld in de vijf grootste steden in beide provincies. Die Taskforce moest, naast en bovenop de inzet van diverse organisaties, als één overheid ‘doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel ondernemerschap’, zo staat te lezen in de doelstelling van de Taskforce.

  Actie in plaats van bureaucratie

  Reageer

  De Taskforce Brabant Zeeland heeft bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit gewerkt als broodnodige knuppel in het hoenderhok. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bij de aanpak van andere complexe problemen kunnen netwerkorganisaties leren van de aanpak van de Taskforce, die altijd plussen en minnen heeft.

 • Naar eigen zeggen zijn de negen gemeenten van de jeugdzorgregio West- Brabant-West als eerste in Nederland helemaal overgegaan op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. Na een jaar schaduwdraaien met budgetfinanciering ging her roer per 2016 echt om. Daarmee kwam ook een einde aan de ontelbare dbc’s (diagnose-behandelcombinaties) omdat de jeugdhulp, in samenspraak met de aanbieders, in 36 arrangementen is ondergebracht.

  Zoover voor de jeugdhulp

  Reageer

  De regio West-Brabant-West stapte over op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. En de vervolgstap is al in de maak: kwaliteitsmeting door cliënten. ‘We zijn met elkaar een soort black box in gegaan; op zowel inhoud als op financiën.’

 • De economische opgave centraal stellen en dan kijken welke bestuurlijke vorm daar het beste bij past. Daar komt kort gezegd het advies Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven van de Studiegroep Openbaar Bestuur op neer. Medio maart zag dat rapport, verschenen onder voorzitterschap van Richard van Zwol, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het levenslicht. Onlangs zijn zes proeftuinen geselecteerd, waarin verschillende regio’s verspreid door het land gaan oefenen met het centraal stellen en werken vanuit de regionale opgave.

  Kracht regio beter benut

  Reageer

  Maak als regio het verschil, adviseerde de Studiegroep Openbaar Bestuur dit voorjaar. Gelderland pioniert al een paar jaar met deze werkwijze. Zes regio’s in de provincie hebben elk hun eigen economische agenda. ‘Bij de Veluwe en de Achterhoek heb je de kern zo te pakken, in andere gebieden is eerst meer dialoog nodig.’

 • Vrijwel overal in het land worden momenteel discussies gevoerd over de aansturing van regionale samenwerking. Daarbij is niet alleen de democratische legitimiteit een belangrijk thema, maar ook de vraag of de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) nog voldoet.

  Regionaal roeien met bestaande riemen

  Reageer

  De Noordoost-Brabantse gemeenten werken zo licht waar het kan en zo zwaar als het moet regionaal samen. Adoptieteams en het zogeheten Vijftallenoverleg zijn enkele van de instrumenten die de regio inzet om effectief verlengd lokaal te sturen.

 • © Dick Hofstra

  Gezocht: invoelende partner

  Reageer

  De oudste gemeente van Noord-Holland gaat per 2019 fuseren. Met wie, dat wordt de 5.500 inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude eind deze maand duidelijk. Potentiële huwelijkskandidaten zijn zorgvuldig gescreend. Nu moeten de elf raadsleden beslissen.

 • De uitspraak is klip en klaar, stellen Wmo-juristen Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) en Bernard de Leest (Zumpolle advocaten). ‘De huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, normtijden moeten worden vastgesteld na deugdelijk en gevalideerd onderzoek, het resultaat ‘schoon en leefbaar’ moet nader en concreet worden omschreven en ‘oude rechten’ blijven gelden tot na er een deugdelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een inwoner is gedaan’, vat Vermaat de belangrijkste onderdelen van de uitspraak van de hoogste rechter samen.

  Poetsdoeken moeten uit de kast

  Reageer

  Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt, generiek hebben versoberd of op een andere leest hebben geschoeid, moeten aan de bak. En de geldbuidel trekken. Want huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, zo heeft de hoogste rechter bepaald.

 • En dus werden 52 lokale zorgaanbieders uitgenodigd om samen met de gemeente na te denken hoe de zorg en ondersteuning kon worden vormgegeven. En dan op een manier waarbij echt sprake is van maatwerk, van vraaggericht werken en van innovatie. De inhoud stond daarbij centraal, niet de prijs.

  Lef loont bij inkoop zorg

  Reageer

  Zaltbommel nam de inkoop Wmo en jeugdzorg flink op de schop. De gemeente heeft nu met 52 lokale aanbieders vijfjarige contracten gesloten. Er is landelijke interesse voor de bijzondere aanpak.

 • Aanbieders in Hardenberg en Ommen worden sinds sinds september niet afgerekend op basis van het aantal geleverde uren zorg maal de tariefprijs, maar op basis van resultaat. ‘We wilden transitie en transformatie in een keer doen’, verduidelijkt Douwe Prinsse (Wmo-wethouder in Hardenberg, CDA). De eerste acht maanden na ‘3D-day’ werd de zorg en ondersteuning nog op gebruikelijke p x qwijze ingekocht en geleverd.

  Dáág uurtje factuurtje

  Reageer

  Hardenberg en Ommen voerden over de hele linie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) resultaatbekostiging in. En het werkt. Het bespaart de gemeenten geld en van klanten, die de zorg meer naar hun eigen voorkeur kunnen indelen, is nog geen klacht binnen.