of 59761 LinkedIn

Jos Moerkamp

Recente Artikelen

 • Minister Plasterk kwam er onlangs speciaal voor naar Breda: de ondertekening van de overeenkomst die de bijzondere relatie tussen coöperatie De Vrije Uitloop en de gemeente bekrachtigt. De Vrije Uitloop, met tien tot vijftien leden, is een broedplaats voor 'scharrelondernemers': mensen die (voorlopig) niet helemaal zonder bijstand kunnen, maar zich wel willen ontplooien.

  Breda faciliteert ‘scharrel-ondernemers’

  Reageer

  De gemeente Breda is sinds kort 'sociaal aandeelhouder' van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

 • Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

  Gemeentefonds finaal op de kop

  Reageer

  Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

 • Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen.

  Stadsregio verlost van ‘overgewicht’

  Reageer

  Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen. De regio’s Utrecht en Eindhoven werken aan ‘lichtvoetige’ samenwerking.

 • Sinds twee jaar beschikt Rotterdam-Zuid over een eigen munt: de zuiderling. Het doel komt overeen met wat burgemeester Ahmed Aboutaleb wil: de gemeenschapszin versterken. In meerdere gemeenten is zo'n munt ontstaan.

  Lokale munt stuwt participatiesamenleving

  13 reacties

  In de meeste kinderschoenen vallen dezer dagen vermoedelijk nog chocolademunten, maar het aantal alternatieven neemt snel toe. Lokale munten zorgen ervoor dat geld langer in de eigen wijk of gemeente circuleert.

 • Het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget 2016 leidt voor zestig gemeenten tot een daling van vijf procent of meer ten opzichte van 2015. Onder hen de vier grote steden. Van de steden is Groningen met minus 11 procent (meer dan 18 miljoen euro) de grootste verliezer.

  Forse korting bijstandsbudget voor 60 gemeenten

  1 reactie

  Het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget 2016 leidt voor zestig gemeenten tot een daling van 5 procent of meer ten opzichte van 2015. Onder hen de vier grote steden.

 • Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

  ‘Gemeente moet zich beter informeren’

  Reageer

  Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

 • Van Lint signaleert dat lokale bestuurders zich soms in het asieldebat mengen zonder altijd goed geïnformeerd zijn. Zo verlangde burgemeester René Verhulst onlangs in Binnenlands Bestuur van de IND kortere procedures die aflopen met ja of nee. De huidige procedures duren volgens Verhulst te lang. Klopt niet, zegt Van Lint.

  IND wil beter geïnformeerde gemeenten

  Reageer

  Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

 • Over de hele linie hebben de steden de groei van hun inwonertal te danken aan de uitbreidingswijken die na 2000 zijn gebouwd. In de 'oude' kommen is er sprake van een bescheiden groei of zelfs een daling. De bevolkingskrimp is het grootst in de kommen van Sittard-Geleen, Zoetermeer en Heerlen: tussen de 7 en 9 procent.

  'Binnensteden' verliezen inwoners

  6 reacties

  In veertig procent van de 'binnensteden' wonen momenteel minder mensen dan vijftien jaar geleden. Voor de overige steden geldt dat er sinds de eeuwwisseling veel meer huizen zijn gebouwd dan inwoners bijgekomen. De stad Groningen vormt hierop de enige uitzondering.

 • Dit blijkt uit berekeningen die het Kadaster maakte in samenwerking met Binnenlands Bestuur. De resultaten lijken in contrast te zijn met de bevindingen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dit voorjaar publiceerde,

  Gezinnen gaan nog steeds de stad uit

  5 reacties

  In de binnensteden zijn de afgelopen vijftien jaar meer woningen gebouwd dan in de uitbreidingswijken eromheen. Desondanks is het binnenstedelijke inwonertal maar ternauwernood op peil gebleven. Dat komt doordat gezinnen er niet blijven.

 • Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  Emmen kortwiekt dorpscoöperatie

  4 reacties

  Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

 • De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

  Verdeling budget jeugdzorg totaal overhoop

  Reageer

  De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

 • De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten.

  Forse verschillen budget jeugdzorg

  10 reacties

  De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

 • Het objectieve verdeelmodel van het rijk is gebaseerd op een samenraapsel van data waarover gemeenten nooit duidelijkheid hebben gekregen, stelt wethouder Thea Koster van Leeuwarden.

  Verdeling budget jeugdzorg soort loterij

  1 reactie

  De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij.

 • De transitie in het sociaal domein voltrekt zich in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste gevaren die dat met zich meebrengt op een rij.

  De tien grootste 3D-risico's voor gemeenten

  4 reacties

  De transitie in het sociaal domein voltrekt zich in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste gevaren die dat met zich meebrengt op een rij.

 • Nagenoeg alle gemeenten hebben gecontracteerde zorgaanbieders voorgefinancierd, door een deel van het gemeentelijk budget naar hen over te hevelen. Door deze voorschotten zijn klachten zoals die zich wel bij de pgb’s voordeden uitgebleven. Maar inzicht in de kosten die aanbieders maken is er niet.

  Uitgaven 3d een black box

  1 reactie

  Gemeenten hebben tot dusverre nauwelijks declaraties binnengekregen van gecontracteerde zorgaanbieders in het sociaal domein. Daardoor hebben ze geen idee of ze met hun budget uitkomen. Of niet. Er is vrees voor flinke tekorten.

 • Niet alleen het eigen vermogen van provincies explodeerde, ook wisten ze de inkomsten uit heffingen hoger op te schroeven dan gemeenten. Daarnaast werkte het rijk mee: het provinciefonds groeide sneller dan het gemeentefonds.

  Provincies troeven gemeenten op alle financiële fronten af

  12 reacties

  Provincies zijn de afgelopen jaren financieel veel beter doorgekomen dan gemeenten. Niet alleen het eigen vermogen van provincies explodeerde, ook wisten ze de inkomsten uit heffingen hoger op te schroeven dan gemeenten. Daarnaast werkte het rijk mee: het provinciefonds groeide sneller dan het gemeentefonds.

 • Secretaris-generaal van het ministerie van BZK Richard van Zwol vindt in de eerste plaats dat er behoefte is aan ambtenaren met specifieke deskundigheid.

  SG Richard van Zwol wil ambtelijke vakmensen

  8 reacties

  Secretaris-generaal van het ministerie van BZK Richard van Zwol maakt zich sterk voor 'ambtelijk vakmanschap'. 'Ik zie ontwikkelingen die nauw met elkaar samenhangen, maar die een fragmentarische vertaling krijgen in het personeelsbeleid.' Dat moet anders.

 • Uit het tweejaarlijkse Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014 van het ministerie van BZK blijkt dat ambtenaren ontevreden zijn over zichzelf en hun baas.

  Ambtenaren negatief over zichzelf en hun baas

  16 reacties

  Ambtenaren bij gemeenten, provincies en het rijk vinden zichzelf minder vakbekwaam, minder bevlogen en minder betrokken dan andere medewerkers in de publieke sector. Over hun leidinggevenden zijn ze slecht te spreken.

 • Deze conclusie trekt De Delftse Rekenkamer in de 'Quick scan realisatie bezuinigingen Delft', die vandaag naar de gemeenteraad gaat. Delft heeft de afgelopen collegeperiode al bezuinigingen in gang gezet ter hoogte van 57 miljoen euro, maar moet daar in de huidige periode nog 11 miljoen van invullen, plus 18 miljoen aan extra bezuinigingen.

  Rekenkamer Delft: 'Raad te weinig betrokken bij bezuinigingen'

  2 reacties

  De gemeenteraad van Delft is 'afstandelijk' en 'reactief' betrokken bij de enorme bezuinigingen die het college doorvoert. Dat komt onder meer doordat het overzicht ontbreekt. In de begrotingen staan vooral optelsommen van afzonderlijke maatregelen.

 • Het platform G1000.nu is er niet op uit om de lokale democratie te verdrijven, het wil die juist versterken.

  Platform G1000.nu wil democratie versterken

  Reageer

  Na de succesvolle G1000 van Amersfoort, in maart van dit jaar, besloot initiatiefnemer Harm van Dijk tot oprichting van het landelijke platform G1000.nu. 'Ik maakte me zorgen om de afnemende betrokkenheid bij het democratisch systeem.'

 • G1000 staat voor een bijeenkomst van een grote groep gelote bewoners, die door dialoog ter plekke de agenda bepalen. In zeker twintig gemeenten leven ideeën om een G1000 te organiseren.

  Meer gemeenten omarmen G1000

  6 reacties

  In zeker twintig gemeenten leven ideeën om een G1000 te organiseren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft financiële steun toegezegd aan het platform G1000.nu en aan onderzoek naar de consequenties voor de lokale democratie.

 • De bouw van noodzakelijke extra studentenhuisvesting komt in het gedrang door de voorziene korting van de algemene uitkering voor studentensteden. Dat stelt wethouder Aletta Hekker van Delft, één van de steden die het zwaarst wordt getroffen door een herverdeling van het gemeentefonds.

  Nieuwbouw studentencomplexen op de helling

  2 reacties

  De bouw van noodzakelijke extra studentenhuisvesting komt in het gedrang door de voorziene korting van de algemene uitkering voor studentensteden.

 • Studentensteden dreigen veel woonruimten te verliezen, met een miljoenenkorting tot gevolg. Dat alles komt door een definitiewijziging van het begrip woonruimte.

  Studentensteden voor miljoenen de klos

  8 reacties

  Studentensteden dreigen veel woonruimten te verliezen, met een miljoenenkorting op hun algemene uitkering tot gevolg. Dat alles komt door een definitiewijziging van het begrip woonruimte.

 • De verdeling van de gemeentelijke budgetten voor de Wsw in 2015 pakte op Prinsjesdag heel anders uit dan in juni. Dat komt niet zozeer door aanpassing van het verdeelmodel, maar doordat gemeenten Wsw-arbeidsplaatsen aan elkaar overdragen.

  'Wijziging Wsw-budgetten door overdracht arbeidsplaatsen'

  Reageer

  De verdeling van de gemeentelijke budgetten voor de Wsw in 2015 pakte op Prinsjesdag heel anders uit dan in juni. Dat komt niet zozeer door aanpassing van het verdeelmodel, maar doordat gemeenten Wsw-arbeidsplaatsen aan elkaar overdragen.

 • 'Burgers en gemeentefunctionarissen dragen gezamenlijk bij aan een goede begroting. Ik denk dat bewoners vooral willen meebepalen welke investeringen belangrijk en welke minder belangrijk zijn voor de buurt. Al moet je er natuurlijk wel altijd voor waken dat je niet de hardste schreeuwers bij elkaar krijgt, die alleen voor hun eigenbelang gaan.'

  Ook burgerparticipatie bij begroten

  1 reactie

  Begroten met en door burgers vat post. Want als gemeenten steeds meer willen overlaten aan hun inwoners, mogen die dan ook snappen of zelfs bepalen wat erin staat?

 • De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn echter ook nieuwe verliezers. Dit blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte.

Dat blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte.

  Nieuwe verdeling re-integratiebudgetten 2015

  2 reacties

  De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn ook nieuwe verliezers.

 • Voorbij de tijd dat een gemeentesecretais binnen de gemeente de lakens uitdeelde. Verbinden geldt nu als belangrijkste taak.

  Gemeentesecretaris wordt 'maatschappelijk verbinder'

  18 reacties

  'De gemeentesecretaris die niet met anderhalve been buiten het gemeentehuis opereert, kan de organisatie niet goed leiden en evenmin het college goed adviseren.' Dat stelt Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Schiedam.

 • Uit analyse van het participatiebudget voor 2015 door Binnenlands Bestuur blijken grote verschillen tussen de gemeentelijke budgetten voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid half juni vrijgaf en wat ze op Prinsjesdag presenteerde.

  Nieuwe verliezers Wsw-budget

  2 reacties

  De verdeling van het Wsw-budget voor 2015 ziet er heel anders uit dan staatssecretaris Klijnsma half juni liet weten. De oorzaak: een verkeerde aanname in het verdeelmodel. Nieuw rekenwerk drie maanden later leidt tot nieuwe winnaars en nieuwe verliezers.

 • Gemeenten laten jaarlijks zo’n 300 duizend vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten ondanks de crisis. Dat doen ze al twee decennia.

  Gemeenten bouwen onverminderd door, oud bezit verdwijnt amper

  Reageer

  Gemeenten laten jaarlijks zo’n 300 duizend vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten, crisis of geen crisis. Dat doen ze al twee decennia. Vooral Drentse gemeenten bouwen lustig door, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster.

 • Het Kadaster becijferde dat In de crisisjaren 2008 tot 2013 gemeenten jaarlijks gemiddeld 313 duizend vierkante meter toevoegden aan hun totale vastgoedvoorraad.

  Gemeenten verruimen voorraad vastgoed nog steeds

  Reageer

  Gemeenten laten jaarlijks zo’n 300 duizend vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten, crisis of geen crisis. Dat doen ze al twee decennia. Vooral Drentse gemeenten bouwen lustig door, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster.

 • De invoering van een model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. De verschillen lopen uiteen van 58 procent minder tot 75 procent meer per gemeente. Dat blijkt uit de septembercirculaire die op Prinsjesdag verscheen. Het totaaloverzicht dat Binnenlands Bestuur maakt, laat zien dat het voor de meeste gemeenten om budgetwijzigingen van tien tot tientallen procenten gaat.

  Objectieve verdeling Wmo-budget leidt tot aardverschuivingen

  6 reacties

  Invoering van een model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. De verschillen lopen uiteen van 58 procent minder tot 75 procent meer per gemeente.

 • Dat blijkt uit de monitor Trends en Cijfers 2014 die het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenkort presenteert. Het rijk spant volgens de monitor de kroon: het personeels­bestand daar bestond daar vorig jaar voor 6 procent uit jongeren, maar hun aandeel in de uitstroom was twee keer zo groot.

  Uitstroom jongeren bij overheid groot

  4 reacties

  Het aantal jongeren (tot dertig jaar) dat, vrijwillig of gedwongen, de overheid verlaat is zorgwekkend. Terwijl het ambtenarenkorps in 2013 voor niet meer dan 5 procent uit jongeren bestond, bedroeg hun aandeel in de uitstroom 8 procent.

 • De mobiliteit in het openbaar bestuur is tot een minimum gedaald. Bijna één op de tien overheidswerkers vindt bovendien dat hij in de verkeerde functie zit, maar is desondanks niet op zoek naar iets anders. 30 duizend ambtenaren zijn tamelijk tot zeer ontevreden met hun werk. Dat blijkt uit de monitor 'Trends en Cijfers 2014' die het ministerie van BZK volgende week publiceert.

  'Alarmerend' lage mobiliteit ambtenaren

  38 reacties

  De mobiliteit in het openbaar bestuur is tot een minimum gedaald. Bijna één op de tien overheidswerkers vindt bovendien dat hij in de verkeerde functie zit, maar is desondanks niet op zoek naar iets anders.

 • De achterbannen van ChristenUnie en SGP worden flink gestraft voor de steun van hun partijen aan de nieuwe Wmo. Bij de verdeling van het geld over gemeenten na 2015 gaan met name bible beltgemeenten, naast steden tussen de 50 en 100 duizend inwoners, er flink op achteruit.

  Wmo: bible belt en kleinere steden leveren in

  5 reacties

  De achterbannen van ChristenUnie en SGP worden flink gestraft voor de steun van hun partijen aan de nieuwe Wmo. Bij de verdeling van het geld over gemeenten na 2015 gaan met name bible beltgemeenten, naast steden tussen de 50 en 100 duizend inwoners, er flink op achteruit.

 • De balans kan worden opgemaakt, nu na de Jeugdwet ook de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 door de Eerste Kamer zijn. Wat krijgen gemeenten in 2015 voor het sociale domein? Binnenlands Bestuur zocht het uit.

  Deelfonds sociaal domein: alle budgetten, alle gemeenten

  Reageer

  Nu na de Jeugdwet ook de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning door de Eerste Kamer zijn, kan de balans worden opgemaakt. Wat krijgen gemeenten in 2015 voor het sociale domein? Binnenlands Bestuur zocht het uit.

 • De totaalbedragen zeggen overigens weinig over de budgetten per gemeente. Die verschillen enorm. Niet minder dan 285 gemeenten krijgen een zwaardere korting op het re-integratiebudget dan de gemiddelde 8 procent.

  Participatiebudget 2015 pakt slecht uit voor zwakke gemeenten

  Reageer

  Veruit de meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Anders dan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) in de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in.

 • De meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Dit blijkt uit een overzicht van alle onderdelen van het participatiebudget voor 2015, dat Binnenlands Bestuur maakte.

  Participatiebudget: meer doen met minder geld

  Reageer

  Veruit de meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten.

 • In tegenstelling tot wat staatssecretaris Klijnsma (SZW, PvdA) de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in op het re-integratiebudget dat ze volgend jaar krijgen. Tien van hen worden zelfs zwaarder gekort dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit analyses door Binnenlands Bestuur van de onderdelen waaruit het participatiebudget voor 2015 bestaat.

  Zwakste gemeenten krijgen minder re-integratiegeld

  2 reacties

  Anders dan staatssecretaris Klijnsma (SZW, PvdA) de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in op het re-integratiebudget dat ze volgend jaar krijgen. Tien van hen worden zelfs zwaarder gekort dan het landelijk gemiddelde.

 • In veel publieke organisaties hebben zogeheten spreadsheet managers het voor het zeggen. Hen gaat het niet om het maatschappelijk effect, maar om controle. ‘Er heerst een angstcultuur onder politieke ambtsdragers,’ stelt Hein van Duivenboden. Hij was tien jaar lang als hoogleraar interbestuurlijke samenwerking verbonden aan Tias, de Business School van Tilburg University. Van Duivenboden nam onlangs wegens de zenuwziekte ALS afscheid van de wetenschap.

  ‘Fouten door bange overheid’

  6 reacties

  In veel publieke organisaties hebben spreadsheet managers het voor het zeggen. Hen gaat het niet om het maatschappelijk effect, maar om controle. ‘Er heerst een angstcultuur onder politieke ambtsdragers.’

 • De afgelopen vrijdag gepresenteerde meicirculaire is vanwege de toegenomen omvang van de algemene uitkering de belangrijkste van de afgelopen decennia. Met name op de cijfers in deze circulaire baseren gemeenten hun begrotingen voor het komende jaar.

  Financiële duidelijkheid gemeenten

  Reageer

  Lang hebben ze erop moeten wachten, maar gemeenten hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken eindelijk te horen gekregen op hoeveel geld van het rijk ze volgend jaar kunnen rekenen. In totaal vloeit er in 2015 27,5 miljard euro richting gemeenten.

 • Het gros van de gemeenten (351) krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner. Dat blijkt uit de meicirculaire.

  Gros gemeenten krijgt minder geld voor Wmo

  8 reacties

  Maar liefst 351 gemeenten krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner.

 • Hoewel gemeentelijk Nederland nog steeds wacht op de exacte verdeling van de middelen voor de drie decentralisaties, valt al veel te zeggen over de financiële positie waarin gemeenten vanaf 2015 komen te verkeren.

  Bible Belt financieel gestraft door rijk

  16 reacties

  Gemeenten in de Bible Belt lijken door het rijk financieel te worden gestraft voor hun sterke sociale cohesie en dus hun lage beroep op bijvoorbeeld de jeugdzorg.

 • Er zijn financieel kwetsbare gemeenten met veel jongeren, die desondanks relatief weinig jeugdzorgbudget krijgen en daar bovenop ook nog een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En andersom. Voor elke jongere in Culemborg is 594 euro beschikbaar, voor elke jongere in het vergrijsde Onderbanken 1280 euro.

  Zwakke gemeenten de dupe van 3D

  3 reacties

  Gemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, lijken het hardst te worden getroffen door de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het meeste voordeel.

 • Bij gemeenten liep het aantal ambtenaren beneden de dertig jaar in tien jaar tijd terug met 53 procent: van een kleine 18 duizend in 2003 tot ruim 8200 in 2012.

  Steeds minder jonge ambtenaren

  25 reacties

  In tien jaar tijd is het aantal jonge ambtenaren meer dan gehalveerd. Nieuwe instroom is er nauwelijks.

 • Ondanks mogelijkheden en budgetten, werken ambtenaren weinig aan hun eigen ontwikkeling, Dat zegt Maarten van Diggelen van de Bestuursacademie.

  Ambtenaren ontwikkelen zich liever niet

  19 reacties

  Ondanks alle opleidings- en ontwikkelmogelijkheden blijven veel ambtenaren liever doen wat ze altijd al deden. Dat zegt Maarten van Diggelen van de Bestuursacademie, die zelf al 28 jaar in het vak zit.

 • Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen.

  Genomineerden Beste Lokale Bestuurder 2013 bekend

  26 reacties

  Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen.

 • De staatssteunaversie bij decentrale overheden is niet terecht betogen Melvin Könings en Cees Dekker.

  'Gemeenten moeten staatssteun geven'

  2 reacties

  Gemeenten laten zich juridische constructies aanpraten om te vermijden dat ze via subsidies of investeringen staatssteun verlenen. Helemaal fout, vindt Melvin Könings. 'Elke scheet die een gemeente laat móet juist staatssteun zijn.'

 • 'De Onderzoeksraad biedt gemeenten een effectief instrument ter bevordering van integriteit', belooft Harm Brouwer.

  Onderzoeksraad Integriteit voor gemeenteambtenaren

  1 reactie

  Gemeenteambtenaren kunnen vanaf komend jaar de Onderzoeksraad Integriteit Overheid vragen vermoedens van misstanden te onderzoeken. Als het aan voorzitter Harm Brouwer ligt, gaat de Onderzoeksraad ook bestuurders onderzoeken en onder ede verhoren.

 • In de grote steden en in groeigemeenten zijn er weinig oude woningbezitters, maar opvallend genoeg ook in een heel regiment Groninger gemeenten. Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster, dat voor Binnenlands Bestuur het woningbezit onder 70-plussers in alle 408 Nederlandse gemeenten in kaart bracht.

  Steeds meer woningeigenaren 70-plus

  6 reacties

  Gemiddeld is 18 procent van de koopwoningen in bezit van 70-plussers. Voor de gemeentelijke Wmo-budgetten is dat de komende vijftien jaar slecht nieuws. En daarna voor de lokale woningmarkt.

 • Na de verkiezingen keert een derde van de gemeenteraad niet meer terug. Daarmee gaat veel kennis en ervaring verloren.

  ‘Veel domme vragen van onervaren raad’

  28 reacties

  Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar keert een derde tot de helft van de huidige volksvertegenwoordigers niet terug. Het verlies aan kennis en ervaring leidt volgens deskundigen tot een marginalisering van de raad.

 • Gemeenten moeten steeds meer een beroep doen op burgerkracht, maar in de praktijk worden burgerinitiatieven vaak dwarsgezeten door gemeenten.

  Krachtige burgers gehinderd door gemeenten

  6 reacties

  Gemeenten moedigen weliswaar bewoners aan om zelf initiatieven te nemen, maar dwarsbomen al te veel 'burgerkracht'. Ambtenaren laten zich influisteren door welzijnsorganisaties die louter eigenbelang nastreven, zo luidt de klacht.

 • Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog. Maar die vlieger gaat niet meer op.

  Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten

  24 reacties

  In nogal wat gemeenten is parkeren verworden tot een verliespost. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld op dan begroot. Vooral de garages staan leeg.

 • Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog. Maar die vlieger gaat niet meer op.

  Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten

  Reageer

  In nogal wat gemeenten is parkeren verworden tot een verliespost. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld op dan begroot. Vooral de garages staan leeg.

 • Gertjan Slob van Locatus meent dat de crisis kansen biedt voor nieuwe ondernemers, maar de echte slachting onder de winkels moet nog komen.

  Echte winkelslachting moet nog komen

  3 reacties

  Krimpgebieden domineren de lijst met de grootste winkelleegstand. Niet alleen daar, maar ook elders moeten de hardste klappen nog komen, meent winkeldataspecialist Locatus.

 • Het VNG jaarcongres kost dit jaar veel minder dan vorig jaar: koffie uit een bekertje en de boterhammetjes uit een lunchbox.

  Sober VNG-congres

  3 reacties

  Het jaarcongres van de VNG volgende week in Zwolle ziet er een stuk soberder uit dan het luxueuze jubileumfeest in Den Haag vorig jaar. De bestuurders nuttigen de lunch uit een broodtrommeltje en de koffie uit een papieren beker.

 • Overheidsorganisaties zoeken naar manieren om minder geld kwijt te zijn aan adviezen. Enkele consultants durven die uitdaging wel aan.

  Overheidsorganisaties willen advies met korting

  Reageer

  Overheidsorganisaties zoeken naar manieren om de prijs van externe adviezen omlaag te krijgen. Externe bureaus naar nieuwe verdienmodellen. Royal HaskoningDHV schuwt zelfs no cure no pay niet.

 • Basisschool De Bongerd in Keppel, door de inwoners gekocht voor 1 euro.

  Bewoners nemen lokale voorzieningen over

  13 reacties

  Sinds enkele jaren doen welgestelde en hoogopgeleide inwoners van Keppel (1100 inwoners, gemeente Bronckhorst) hun best om de lokale voorzieningen van de gemeente te kopen: de school, het zwembad, de sporthal, de sportvelden. 'Wij hebben de gemeente nergens voor nodig', zeggen ze.

 • De bouw van noodzakelijke regionale ict-infrastructuur komt niet goed van de grond, omdat politici en bestuurders niet willen 'voorsorteren' op fusie. Dat betoogt Hein van Duivenboden, onder meer hoogleraar Interbestuurlijke Samenwerking aan de TiasNimbas Business School, in Binnenlands Bestuur.

  'Dreiging herindeling belemmert ict-samenwerking'

  2 reacties

  Doordat het kabinet herindelingen beoogt, is samenwerking verdacht. De bouw van noodzakelijke regionale ict-infrastructuur komt niet goed van de grond, omdat politici en bestuurders niet willen 'voorsorteren' op fusie.

 • Als ambtenaar of bestuurder kent u ongetwijfeld iemand die het afgelopen jaar een buitengewone prestatie leverde – in schijnwerpers of coulissen.. U bepaalt, samen met de redactie, wie de beste was.

  Wie wordt de beste lokale bestuurder van 2012?

  6 reacties

  Wie was de beste bestuurder van 2012? Sommigen haalden het nieuws met kordaat optreden, anderen werkten doortastend maar in stilte aan een beter lokaal en regionaal bestuur. Wie blonk uit? U mag het zeggen, in de Binnenlands Bestuurs verkiezing Bestuurder van het Jaar.

 • In krimpgebieden blijken creatieve ondernemers en nichebedrijven het goed te doen. Niet alleen in hun eigen vakgebied maar ze geven ook een positieve impuls aan de lokale gemeenschap.

  Creatieve sector gedijt in krimpregio's

  Reageer

  Krimpregio’s hebben nauwelijks last van leegstaande vierkante meters kantoorvloeren. Nichebedrijven vormen de voorbode van een nieuwe plattelandseconomie.

 • Overheden bezitten 43 miljoen vierkante meter vastgoed. 12 miljoen vierkante meter, met een waarde van 20 miljard euro, wordt niet maatschappelijk gebruikt.

  20 miljard aan onbenut gemeentelijk vastgoed

  1 reactie

  Overheden bezitten 43 miljoen vierkante meter vastgoed, ongeveer net zoveel als het totale oppervlak van alle private kantoren in Nederland. Maar liefst 12 miljoen daarvan, met een geschatte waarde van 20 miljard euro, wenden ze niet aan voor maatschappelijk gebruik.

 • In krimpregio's wordt het makkelijk voor gemeenten om zaken te doen met zorgaanbieders. De NMa gaat zich soepeler opstellen.

  NMa knijpt oogje dicht

  Reageer

  Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen

 • Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen.

  NMa soepeler over samenwerking zorg in krimpregio’s

  Reageer

  Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen.

 • Als gemeenten hun grondposities realistisch zouden inschatten, dan dreigen Griekse toestanden.

  Gemeenten schatten grondopbrengsten te hoog in

  12 reacties

  Ondanks dat veel bouwgrond braak ligt, blijven gemeenten uitgaan van gelijkblijvende of stijgende opbrengsten uit grondverkopen. Daardoor dreigt de strop straks nog harder aan te komen.

 • Per factuur betalen overheidsorganisaties gemiddeld 1 euro dubbel. Zulke fouten kunnen eenvoudiger worden opgespoord en voorkomen door de verschillende geldstromen onderling te analyseren.

  Middel tegen spookfacturen en dubbele betalingen

  6 reacties

  Per factuur betalen overheidsorganisaties gemiddeld 1 euro dubbel. Zulke fouten kunnen eenvoudiger worden opgespoord en voorkomen door de verschillende geldstromen onderling te analyseren.

 • Dat denkt Erna Scholtes, die promoveerde op 'Transparantie, icoon van een dolende overheid'.

  'Transparantie' populair maar verhullend

  3 reacties

  Transparantie verhult meer dan dat het zichtbaar maakt. Dat concludeert Erna Scholtes, die promoveerde op 'Transparantie, icoon van een dolende overheid'.

 • Alle gemeenten dezelfde websitestructuur. Dat zou veel geld kunnen besparen. Toch lijkt dit geen haalbare kaart.

  Eén gemeentelijke webarchitectuur onhaalbaar

  14 reacties

  'In een tijd van bezuinigingen is het een goed idee om gezamenlijk één toegankelijk websitesysteem te bouwen waarin iedere gemeente een eigen logo, kleur en informatie kan plaatsen. Daarmee voorkom je dat iedere gemeente een eigen websitesysteem moet laten bouwen.' Dat bepleit de stichting Waarmerk drempelvrij.nl, die de kwaliteit van onder meer gemeentelijke websites controleert.

 • In het bedrijfsleven bij Deloitte kunnen de jonge ambtenaren zich verder ontwikkelen. Binnen de gemeente Rotterdam is er momenteel namelijk weinig doorstroming.

  Rotterdam leent ambtenaren uit aan bedrijfsleven

  4 reacties

  De gemeente Rotterdam leent een aantal high potentials uit aan Deloitte. In het bedrijfsleven kunnen ze zich verder ontwikkelen. Binnen de gemeentelijke organisatie is er momenteel te weinig doorstroming.

 • Voorlichtingscampagnes van de overheid als Handen af van de hulpverleners zijn zinloos omdat ze de doelgroep - hufters - niet bereiken.

  Overheidscampagnes zijn zinloos

  19 reacties

  Campagnes als 'Handen af van onze hulpverleners' bereiken de doelgroep zelden tot nooit. ‘Het is weggegooid geld’, aldus socioloog Frits Spangenberg.

 • Terwijl alle ogen afgelopen woensdag gericht waren op de nieuwe politieke samenstelling van de Senaat, staan partijen in de provincies nu voor een moeilijke opgave: een college formeren zonder inzicht in de financiële positie en in het provinciale takenpakket. Kan dat wel?

  Formeren zonder geld en taken

  Reageer
  Terwijl alle ogen afgelopen woensdag gericht waren op de nieuwe politieke samenstelling van de Senaat, staan partijen in de provincies nu voor een moeilijke opgave: een college formeren zonder inzicht in de financiële positie en in het provinciale takenpakket. Kan dat wel?
 • Financieel komen de gemeenten 2011 nog zonder kleerscheuren door. De grote problemen worden vanaf 2012 verwacht, blijkt uit een rondgang langs de provinciale toezichthouders.

  Gaten vallen in begrotingen 2012

  5 reacties
  Financieel komen de gemeenten 2011 nog zonder kleerscheuren door. De grote problemen worden vanaf 2012 verwacht, blijkt uit een rondgang langs de provinciale toezichthouders.
 • Het Beuningse college wil de raadzaal verbouwen tot kantoorruimte. De gemeenteraad kan vergaderen in de dorpshuizen van een van de kernen. Meer gemeenten bezinnen zich op hun ‘boegbeeld van de democratie’.

  De raad verliest zijn zaal

  4 reacties
  Het Beuningse college wil de raadzaal verbouwen tot kantoorruimte. De gemeenteraad kan vergaderen in de dorpshuizen van een van de kernen. Meer gemeenten bezinnen zich op hun ‘boegbeeld van de democratie’.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

  Bijstand als broedplaats

  Reageer

  De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

 • Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

  Knibbelen aan de kwijtschelding

  1 reactie

  Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

 • De stadsregio’s – of plus-regio’s – zijn niet meer. Ze ontstonden in 2006, als resultaat van een langlopende en nog immer voortdurende discussie over beleidsterreinen die te klein zijn voor het tafellaken (lees: provincie of rijk) en te groot voor het servet (lees: gemeente).

  Van Wgr+ naar Wgr-

  Reageer

  Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen. De regio’s Utrecht en Eindhoven werken aan ‘lichtvoetige’ samenwerking. Met hopelijk wakkere raadsleden.

 • Ondanks de bescheiden aantallen hebben gemeenschapsmunten de wind in de zeilen. Dat heeft alles te maken met de opkomende participatiesamenleving.

  Lokaal geld rukt op

  Reageer

  In de meeste kinderschoenen vallen dezer dagen vermoedelijk nog chocolademunten, maar het aantal alternatieven neemt snel toe. Lokale munten zorgen ervoor dat geld langer in de eigen wijk of gemeente circuleert. Dat is koren op de molen van de participatiesamenleving.

 • De winkelleegstand is dit jaar opgelopen tot 9,2 procent van het totale winkeloppervlak, meldt Locatus. Een kwart daarvan is aan te merken als structureel (langer dan drie jaar leeg).

  Meer, meer, meer

  1 reactie

  In alle regio’s van het land en in alle segmenten groeit de vastgoedvoorraad, het onderwijs uitgezonderd. Recente cijfers van het Kadaster laten zien dat ook het komend jaar nog wordt doorgebouwd.

 • Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  Kampioen burgerinitiatief nek om gedraaid

  Reageer

  Krimpdorp Nieuw- Dordrecht wilde zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving, de lokale woningmarkt en zorg. Maar de eigen bewoners en de gemeente Emmen keerden zich tegen het Drentse burgerinitiatief.

 • De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

  Budget Jeugdzorg is loterij

  Reageer

  De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

 • De transitie in het sociale domein voltrekt zich in volle vaart. Binnenlands Bestuur benoemt vijf gevaren.

  De big five

  Reageer

  De transitie in het sociale domein voltrekt zich in volle vaart. Risicobeheer? Geen tijd voor. Binnenlands Bestuur benoemt vijf gevaren. ‘Geen gemeente krijgt een goedgekeurde accountantsverklaring.’

 • De centrale conclusie van zijn proefschrift vertelt waarom ‘de omwenteling’ niet kwam: ‘Binnenlandse Zaken is niet blind voor maatschappelijke ontwikkelingen en complexe verhoudingen, maar bij het scheiden van de markt kiest het ministerie voor klassiek overheidsbestuur.’ Juist veertig jaar lang terugvallen op dezelfde ‘klassieke’ bestuurstheorie heeft ervoor gezorgd dat nogal wat beleid de mist inging, zo toont Schrijver bijna uitputtend aan.

  Het kan een tikkie wilder

  Reageer

  ‘De omwenteling die niet kwam’, zo luidt de titel van het proefschrift waarop Jan Schrijver begin april promoveerde. De oud-ambtenaar onderzocht de visie op het binnenlands bestuur van BZK. Hoewel de titel de conclusie verraadt, is Schrijver hoopvol.

 • ‘Ambtelijk vakmanschap’ is de nieuwe buzz in Den Haag. In ieder geval op het departement waarover Richard van Zwol de scepter zwaait. Hij maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Financiën naar BZK, mede vanwege zijn belangstelling voor het ambtelijk en bestuurlijk metier.

  Werk aan de winkel

  Reageer

  Niks generalisten, niks inhoudsloze managers. De ambtenaar als vakman of –vrouw behoeft herwaardering. Richard van Zwol, secretarisgeneraal van het ministerie van BZK, maakt zich er sterk voor. Maar er is nog een lange weg te gaan, blijkt uit onderzoek.