of 59345 LinkedIn

Jos Moerkamp

Recente Artikelen

 • Minister Plasterk kwam er onlangs speciaal voor naar Breda: de ondertekening van de overeenkomst die de bijzondere relatie tussen coöperatie De Vrije Uitloop en de gemeente bekrachtigt. De Vrije Uitloop, met tien tot vijftien leden, is een broedplaats voor 'scharrelondernemers': mensen die (voorlopig) niet helemaal zonder bijstand kunnen, maar zich wel willen ontplooien.

  Breda faciliteert ‘scharrel-ondernemers’

  Reageer

  De gemeente Breda is sinds kort 'sociaal aandeelhouder' van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

 • Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

  Gemeentefonds finaal op de kop

  Reageer

  Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

 • Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen.

  Stadsregio verlost van ‘overgewicht’

  Reageer

  Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen. De regio’s Utrecht en Eindhoven werken aan ‘lichtvoetige’ samenwerking.

 • Sinds twee jaar beschikt Rotterdam-Zuid over een eigen munt: de zuiderling. Het doel komt overeen met wat burgemeester Ahmed Aboutaleb wil: de gemeenschapszin versterken. In meerdere gemeenten is zo'n munt ontstaan.

  Lokale munt stuwt participatiesamenleving

  13 reacties

  In de meeste kinderschoenen vallen dezer dagen vermoedelijk nog chocolademunten, maar het aantal alternatieven neemt snel toe. Lokale munten zorgen ervoor dat geld langer in de eigen wijk of gemeente circuleert.

 • Het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget 2016 leidt voor zestig gemeenten tot een daling van vijf procent of meer ten opzichte van 2015. Onder hen de vier grote steden. Van de steden is Groningen met minus 11 procent (meer dan 18 miljoen euro) de grootste verliezer.

  Forse korting bijstandsbudget voor 60 gemeenten

  1 reactie

  Het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget 2016 leidt voor zestig gemeenten tot een daling van 5 procent of meer ten opzichte van 2015. Onder hen de vier grote steden.

 • Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

  ‘Gemeente moet zich beter informeren’

  Reageer

  Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

 • Van Lint signaleert dat lokale bestuurders zich soms in het asieldebat mengen zonder altijd goed geïnformeerd zijn. Zo verlangde burgemeester René Verhulst onlangs in Binnenlands Bestuur van de IND kortere procedures die aflopen met ja of nee. De huidige procedures duren volgens Verhulst te lang. Klopt niet, zegt Van Lint.

  IND wil beter geïnformeerde gemeenten

  Reageer

  Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

 • Over de hele linie hebben de steden de groei van hun inwonertal te danken aan de uitbreidingswijken die na 2000 zijn gebouwd. In de 'oude' kommen is er sprake van een bescheiden groei of zelfs een daling. De bevolkingskrimp is het grootst in de kommen van Sittard-Geleen, Zoetermeer en Heerlen: tussen de 7 en 9 procent.

  'Binnensteden' verliezen inwoners

  6 reacties

  In veertig procent van de 'binnensteden' wonen momenteel minder mensen dan vijftien jaar geleden. Voor de overige steden geldt dat er sinds de eeuwwisseling veel meer huizen zijn gebouwd dan inwoners bijgekomen. De stad Groningen vormt hierop de enige uitzondering.

 • Dit blijkt uit berekeningen die het Kadaster maakte in samenwerking met Binnenlands Bestuur. De resultaten lijken in contrast te zijn met de bevindingen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dit voorjaar publiceerde,

  Gezinnen gaan nog steeds de stad uit

  5 reacties

  In de binnensteden zijn de afgelopen vijftien jaar meer woningen gebouwd dan in de uitbreidingswijken eromheen. Desondanks is het binnenstedelijke inwonertal maar ternauwernood op peil gebleven. Dat komt doordat gezinnen er niet blijven.

 • Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  Emmen kortwiekt dorpscoöperatie

  4 reacties

  Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

 • De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

  Verdeling budget jeugdzorg totaal overhoop

  Reageer

  De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

 • De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten.

  Forse verschillen budget jeugdzorg

  10 reacties

  De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

 • Het objectieve verdeelmodel van het rijk is gebaseerd op een samenraapsel van data waarover gemeenten nooit duidelijkheid hebben gekregen, stelt wethouder Thea Koster van Leeuwarden.

  Verdeling budget jeugdzorg soort loterij

  1 reactie

  De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij.

 • De transitie in het sociaal domein voltrekt zich in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste gevaren die dat met zich meebrengt op een rij.

  De tien grootste 3D-risico's voor gemeenten

  4 reacties

  De transitie in het sociaal domein voltrekt zich in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste gevaren die dat met zich meebrengt op een rij.

 • Nagenoeg alle gemeenten hebben gecontracteerde zorgaanbieders voorgefinancierd, door een deel van het gemeentelijk budget naar hen over te hevelen. Door deze voorschotten zijn klachten zoals die zich wel bij de pgb’s voordeden uitgebleven. Maar inzicht in de kosten die aanbieders maken is er niet.

  Uitgaven 3d een black box

  1 reactie

  Gemeenten hebben tot dusverre nauwelijks declaraties binnengekregen van gecontracteerde zorgaanbieders in het sociaal domein. Daardoor hebben ze geen idee of ze met hun budget uitkomen. Of niet. Er is vrees voor flinke tekorten.

 • Niet alleen het eigen vermogen van provincies explodeerde, ook wisten ze de inkomsten uit heffingen hoger op te schroeven dan gemeenten. Daarnaast werkte het rijk mee: het provinciefonds groeide sneller dan het gemeentefonds.

  Provincies troeven gemeenten op alle financiële fronten af

  12 reacties

  Provincies zijn de afgelopen jaren financieel veel beter doorgekomen dan gemeenten. Niet alleen het eigen vermogen van provincies explodeerde, ook wisten ze de inkomsten uit heffingen hoger op te schroeven dan gemeenten. Daarnaast werkte het rijk mee: het provinciefonds groeide sneller dan het gemeentefonds.

 • Secretaris-generaal van het ministerie van BZK Richard van Zwol vindt in de eerste plaats dat er behoefte is aan ambtenaren met specifieke deskundigheid.

  SG Richard van Zwol wil ambtelijke vakmensen

  8 reacties

  Secretaris-generaal van het ministerie van BZK Richard van Zwol maakt zich sterk voor 'ambtelijk vakmanschap'. 'Ik zie ontwikkelingen die nauw met elkaar samenhangen, maar die een fragmentarische vertaling krijgen in het personeelsbeleid.' Dat moet anders.

 • Uit het tweejaarlijkse Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014 van het ministerie van BZK blijkt dat ambtenaren ontevreden zijn over zichzelf en hun baas.

  Ambtenaren negatief over zichzelf en hun baas

  16 reacties

  Ambtenaren bij gemeenten, provincies en het rijk vinden zichzelf minder vakbekwaam, minder bevlogen en minder betrokken dan andere medewerkers in de publieke sector. Over hun leidinggevenden zijn ze slecht te spreken.

 • Deze conclusie trekt De Delftse Rekenkamer in de 'Quick scan realisatie bezuinigingen Delft', die vandaag naar de gemeenteraad gaat. Delft heeft de afgelopen collegeperiode al bezuinigingen in gang gezet ter hoogte van 57 miljoen euro, maar moet daar in de huidige periode nog 11 miljoen van invullen, plus 18 miljoen aan extra bezuinigingen.

  Rekenkamer Delft: 'Raad te weinig betrokken bij bezuinigingen'

  2 reacties

  De gemeenteraad van Delft is 'afstandelijk' en 'reactief' betrokken bij de enorme bezuinigingen die het college doorvoert. Dat komt onder meer doordat het overzicht ontbreekt. In de begrotingen staan vooral optelsommen van afzonderlijke maatregelen.

 • Het platform G1000.nu is er niet op uit om de lokale democratie te verdrijven, het wil die juist versterken.

  Platform G1000.nu wil democratie versterken

  Reageer

  Na de succesvolle G1000 van Amersfoort, in maart van dit jaar, besloot initiatiefnemer Harm van Dijk tot oprichting van het landelijke platform G1000.nu. 'Ik maakte me zorgen om de afnemende betrokkenheid bij het democratisch systeem.'

 • G1000 staat voor een bijeenkomst van een grote groep gelote bewoners, die door dialoog ter plekke de agenda bepalen. In zeker twintig gemeenten leven ideeën om een G1000 te organiseren.

  Meer gemeenten omarmen G1000

  6 reacties

  In zeker twintig gemeenten leven ideeën om een G1000 te organiseren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft financiële steun toegezegd aan het platform G1000.nu en aan onderzoek naar de consequenties voor de lokale democratie.

 • De bouw van noodzakelijke extra studentenhuisvesting komt in het gedrang door de voorziene korting van de algemene uitkering voor studentensteden. Dat stelt wethouder Aletta Hekker van Delft, één van de steden die het zwaarst wordt getroffen door een herverdeling van het gemeentefonds.

  Nieuwbouw studentencomplexen op de helling

  2 reacties

  De bouw van noodzakelijke extra studentenhuisvesting komt in het gedrang door de voorziene korting van de algemene uitkering voor studentensteden.

 • Studentensteden dreigen veel woonruimten te verliezen, met een miljoenenkorting tot gevolg. Dat alles komt door een definitiewijziging van het begrip woonruimte.

  Studentensteden voor miljoenen de klos

  8 reacties

  Studentensteden dreigen veel woonruimten te verliezen, met een miljoenenkorting op hun algemene uitkering tot gevolg. Dat alles komt door een definitiewijziging van het begrip woonruimte.

 • De verdeling van de gemeentelijke budgetten voor de Wsw in 2015 pakte op Prinsjesdag heel anders uit dan in juni. Dat komt niet zozeer door aanpassing van het verdeelmodel, maar doordat gemeenten Wsw-arbeidsplaatsen aan elkaar overdragen.

  'Wijziging Wsw-budgetten door overdracht arbeidsplaatsen'

  Reageer

  De verdeling van de gemeentelijke budgetten voor de Wsw in 2015 pakte op Prinsjesdag heel anders uit dan in juni. Dat komt niet zozeer door aanpassing van het verdeelmodel, maar doordat gemeenten Wsw-arbeidsplaatsen aan elkaar overdragen.

 • 'Burgers en gemeentefunctionarissen dragen gezamenlijk bij aan een goede begroting. Ik denk dat bewoners vooral willen meebepalen welke investeringen belangrijk en welke minder belangrijk zijn voor de buurt. Al moet je er natuurlijk wel altijd voor waken dat je niet de hardste schreeuwers bij elkaar krijgt, die alleen voor hun eigenbelang gaan.'

  Ook burgerparticipatie bij begroten

  1 reactie

  Begroten met en door burgers vat post. Want als gemeenten steeds meer willen overlaten aan hun inwoners, mogen die dan ook snappen of zelfs bepalen wat erin staat?

 • De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn echter ook nieuwe verliezers. Dit blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte.

Dat blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte.

  Nieuwe verdeling re-integratiebudgetten 2015

  2 reacties

  De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn ook nieuwe verliezers.

 • Voorbij de tijd dat een gemeentesecretais binnen de gemeente de lakens uitdeelde. Verbinden geldt nu als belangrijkste taak.

  Gemeentesecretaris wordt 'maatschappelijk verbinder'

  18 reacties

  'De gemeentesecretaris die niet met anderhalve been buiten het gemeentehuis opereert, kan de organisatie niet goed leiden en evenmin het college goed adviseren.' Dat stelt Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Schiedam.

 • Uit analyse van het participatiebudget voor 2015 door Binnenlands Bestuur blijken grote verschillen tussen de gemeentelijke budgetten voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid half juni vrijgaf en wat ze op Prinsjesdag presenteerde.

  Nieuwe verliezers Wsw-budget

  2 reacties

  De verdeling van het Wsw-budget voor 2015 ziet er heel anders uit dan staatssecretaris Klijnsma half juni liet weten. De oorzaak: een verkeerde aanname in het verdeelmodel. Nieuw rekenwerk drie maanden later leidt tot nieuwe winnaars en nieuwe verliezers.

 • Gemeenten laten jaarlijks zo’n 300 duizend vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten ondanks de crisis. Dat doen ze al twee decennia.

  Gemeenten bouwen onverminderd door, oud bezit verdwijnt amper

  Reageer

  Gemeenten laten jaarlijks zo’n 300 duizend vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten, crisis of geen crisis. Dat doen ze al twee decennia. Vooral Drentse gemeenten bouwen lustig door, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster.

 • Het Kadaster becijferde dat In de crisisjaren 2008 tot 2013 gemeenten jaarlijks gemiddeld 313 duizend vierkante meter toevoegden aan hun totale vastgoedvoorraad.

  Gemeenten verruimen voorraad vastgoed nog steeds

  Reageer

  Gemeenten laten jaarlijks zo’n 300 duizend vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten, crisis of geen crisis. Dat doen ze al twee decennia. Vooral Drentse gemeenten bouwen lustig door, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster.

 • De invoering van een model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. De verschillen lopen uiteen van 58 procent minder tot 75 procent meer per gemeente. Dat blijkt uit de septembercirculaire die op Prinsjesdag verscheen. Het totaaloverzicht dat Binnenlands Bestuur maakt, laat zien dat het voor de meeste gemeenten om budgetwijzigingen van tien tot tientallen procenten gaat.

  Objectieve verdeling Wmo-budget leidt tot aardverschuivingen

  6 reacties

  Invoering van een model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. De verschillen lopen uiteen van 58 procent minder tot 75 procent meer per gemeente.

 • Dat blijkt uit de monitor Trends en Cijfers 2014 die het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenkort presenteert. Het rijk spant volgens de monitor de kroon: het personeels­bestand daar bestond daar vorig jaar voor 6 procent uit jongeren, maar hun aandeel in de uitstroom was twee keer zo groot.

  Uitstroom jongeren bij overheid groot

  4 reacties

  Het aantal jongeren (tot dertig jaar) dat, vrijwillig of gedwongen, de overheid verlaat is zorgwekkend. Terwijl het ambtenarenkorps in 2013 voor niet meer dan 5 procent uit jongeren bestond, bedroeg hun aandeel in de uitstroom 8 procent.

 • De mobiliteit in het openbaar bestuur is tot een minimum gedaald. Bijna één op de tien overheidswerkers vindt bovendien dat hij in de verkeerde functie zit, maar is desondanks niet op zoek naar iets anders. 30 duizend ambtenaren zijn tamelijk tot zeer ontevreden met hun werk. Dat blijkt uit de monitor 'Trends en Cijfers 2014' die het ministerie van BZK volgende week publiceert.

  'Alarmerend' lage mobiliteit ambtenaren

  38 reacties

  De mobiliteit in het openbaar bestuur is tot een minimum gedaald. Bijna één op de tien overheidswerkers vindt bovendien dat hij in de verkeerde functie zit, maar is desondanks niet op zoek naar iets anders.

 • De achterbannen van ChristenUnie en SGP worden flink gestraft voor de steun van hun partijen aan de nieuwe Wmo. Bij de verdeling van het geld over gemeenten na 2015 gaan met name bible beltgemeenten, naast steden tussen de 50 en 100 duizend inwoners, er flink op achteruit.

  Wmo: bible belt en kleinere steden leveren in

  5 reacties

  De achterbannen van ChristenUnie en SGP worden flink gestraft voor de steun van hun partijen aan de nieuwe Wmo. Bij de verdeling van het geld over gemeenten na 2015 gaan met name bible beltgemeenten, naast steden tussen de 50 en 100 duizend inwoners, er flink op achteruit.

 • De balans kan worden opgemaakt, nu na de Jeugdwet ook de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 door de Eerste Kamer zijn. Wat krijgen gemeenten in 2015 voor het sociale domein? Binnenlands Bestuur zocht het uit.

  Deelfonds sociaal domein: alle budgetten, alle gemeenten

  Reageer

  Nu na de Jeugdwet ook de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning door de Eerste Kamer zijn, kan de balans worden opgemaakt. Wat krijgen gemeenten in 2015 voor het sociale domein? Binnenlands Bestuur zocht het uit.

 • De totaalbedragen zeggen overigens weinig over de budgetten per gemeente. Die verschillen enorm. Niet minder dan 285 gemeenten krijgen een zwaardere korting op het re-integratiebudget dan de gemiddelde 8 procent.

  Participatiebudget 2015 pakt slecht uit voor zwakke gemeenten

  Reageer

  Veruit de meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Anders dan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) in de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in.

 • De meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Dit blijkt uit een overzicht van alle onderdelen van het participatiebudget voor 2015, dat Binnenlands Bestuur maakte.

  Participatiebudget: meer doen met minder geld

  Reageer

  Veruit de meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten.

 • In tegenstelling tot wat staatssecretaris Klijnsma (SZW, PvdA) de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in op het re-integratiebudget dat ze volgend jaar krijgen. Tien van hen worden zelfs zwaarder gekort dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit analyses door Binnenlands Bestuur van de onderdelen waaruit het participatiebudget voor 2015 bestaat.

  Zwakste gemeenten krijgen minder re-integratiegeld

  2 reacties

  Anders dan staatssecretaris Klijnsma (SZW, PvdA) de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in op het re-integratiebudget dat ze volgend jaar krijgen. Tien van hen worden zelfs zwaarder gekort dan het landelijk gemiddelde.

 • In veel publieke organisaties hebben zogeheten spreadsheet managers het voor het zeggen. Hen gaat het niet om het maatschappelijk effect, maar om controle. ‘Er heerst een angstcultuur onder politieke ambtsdragers,’ stelt Hein van Duivenboden. Hij was tien jaar lang als hoogleraar interbestuurlijke samenwerking verbonden aan Tias, de Business School van Tilburg University. Van Duivenboden nam onlangs wegens de zenuwziekte ALS afscheid van de wetenschap.

  ‘Fouten door bange overheid’

  6 reacties

  In veel publieke organisaties hebben spreadsheet managers het voor het zeggen. Hen gaat het niet om het maatschappelijk effect, maar om controle. ‘Er heerst een angstcultuur onder politieke ambtsdragers.’

 • De afgelopen vrijdag gepresenteerde meicirculaire is vanwege de toegenomen omvang van de algemene uitkering de belangrijkste van de afgelopen decennia. Met name op de cijfers in deze circulaire baseren gemeenten hun begrotingen voor het komende jaar.

  Financiële duidelijkheid gemeenten

  Reageer

  Lang hebben ze erop moeten wachten, maar gemeenten hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken eindelijk te horen gekregen op hoeveel geld van het rijk ze volgend jaar kunnen rekenen. In totaal vloeit er in 2015 27,5 miljard euro richting gemeenten.

 • Het gros van de gemeenten (351) krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner. Dat blijkt uit de meicirculaire.

  Gros gemeenten krijgt minder geld voor Wmo

  8 reacties

  Maar liefst 351 gemeenten krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner.

 • Hoewel gemeentelijk Nederland nog steeds wacht op de exacte verdeling van de middelen voor de drie decentralisaties, valt al veel te zeggen over de financiële positie waarin gemeenten vanaf 2015 komen te verkeren.

  Bible Belt financieel gestraft door rijk

  16 reacties

  Gemeenten in de Bible Belt lijken door het rijk financieel te worden gestraft voor hun sterke sociale cohesie en dus hun lage beroep op bijvoorbeeld de jeugdzorg.

 • Er zijn financieel kwetsbare gemeenten met veel jongeren, die desondanks relatief weinig jeugdzorgbudget krijgen en daar bovenop ook nog een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En andersom. Voor elke jongere in Culemborg is 594 euro beschikbaar, voor elke jongere in het vergrijsde Onderbanken 1280 euro.

  Zwakke gemeenten de dupe van 3D

  3 reacties

  Gemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, lijken het hardst te worden getroffen door de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het meeste voordeel.

 • Bij gemeenten liep het aantal ambtenaren beneden de dertig jaar in tien jaar tijd terug met 53 procent: van een kleine 18 duizend in 2003 tot ruim 8200 in 2012.

  Steeds minder jonge ambtenaren

  25 reacties

  In tien jaar tijd is het aantal jonge ambtenaren meer dan gehalveerd. Nieuwe instroom is er nauwelijks.

 • Ondanks mogelijkheden en budgetten, werken ambtenaren weinig aan hun eigen ontwikkeling, Dat zegt Maarten van Diggelen van de Bestuursacademie.

  Ambtenaren ontwikkelen zich liever niet

  19 reacties

  Ondanks alle opleidings- en ontwikkelmogelijkheden blijven veel ambtenaren liever doen wat ze altijd al deden. Dat zegt Maarten van Diggelen van de Bestuursacademie, die zelf al 28 jaar in het vak zit.

 • Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen.

  Genomineerden Beste Lokale Bestuurder 2013 bekend

  26 reacties

  Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen.

 • De staatssteunaversie bij decentrale overheden is niet terecht betogen Melvin Könings en Cees Dekker.

  'Gemeenten moeten staatssteun geven'

  2 reacties

  Gemeenten laten zich juridische constructies aanpraten om te vermijden dat ze via subsidies of investeringen staatssteun verlenen. Helemaal fout, vindt Melvin Könings. 'Elke scheet die een gemeente laat móet juist staatssteun zijn.'

 • 'De Onderzoeksraad biedt gemeenten een effectief instrument ter bevordering van integriteit', belooft Harm Brouwer.

  Onderzoeksraad Integriteit voor gemeenteambtenaren

  1 reactie

  Gemeenteambtenaren kunnen vanaf komend jaar de Onderzoeksraad Integriteit Overheid vragen vermoedens van misstanden te onderzoeken. Als het aan voorzitter Harm Brouwer ligt, gaat de Onderzoeksraad ook bestuurders onderzoeken en onder ede verhoren.

 • In de grote steden en in groeigemeenten zijn er weinig oude woningbezitters, maar opvallend genoeg ook in een heel regiment Groninger gemeenten. Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster, dat voor Binnenlands Bestuur het woningbezit onder 70-plussers in alle 408 Nederlandse gemeenten in kaart bracht.

  Steeds meer woningeigenaren 70-plus

  6 reacties

  Gemiddeld is 18 procent van de koopwoningen in bezit van 70-plussers. Voor de gemeentelijke Wmo-budgetten is dat de komende vijftien jaar slecht nieuws. En daarna voor de lokale woningmarkt.

 • Na de verkiezingen keert een derde van de gemeenteraad niet meer terug. Daarmee gaat veel kennis en ervaring verloren.

  ‘Veel domme vragen van onervaren raad’

  28 reacties

  Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar keert een derde tot de helft van de huidige volksvertegenwoordigers niet terug. Het verlies aan kennis en ervaring leidt volgens deskundigen tot een marginalisering van de raad.

 • Gemeenten moeten steeds meer een beroep doen op burgerkracht, maar in de praktijk worden burgerinitiatieven vaak dwarsgezeten door gemeenten.

  Krachtige burgers gehinderd door gemeenten

  6 reacties

  Gemeenten moedigen weliswaar bewoners aan om zelf initiatieven te nemen, maar dwarsbomen al te veel 'burgerkracht'. Ambtenaren laten zich influisteren door welzijnsorganisaties die louter eigenbelang nastreven, zo luidt de klacht.

 • Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog. Maar die vlieger gaat niet meer op.

  Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten

  24 reacties

  In nogal wat gemeenten is parkeren verworden tot een verliespost. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld op dan begroot. Vooral de garages staan leeg.

 • Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog. Maar die vlieger gaat niet meer op.

  Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten

  Reageer

  In nogal wat gemeenten is parkeren verworden tot een verliespost. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld op dan begroot. Vooral de garages staan leeg.

 • Gertjan Slob van Locatus meent dat de crisis kansen biedt voor nieuwe ondernemers, maar de echte slachting onder de winkels moet nog komen.

  Echte winkelslachting moet nog komen

  3 reacties

  Krimpgebieden domineren de lijst met de grootste winkelleegstand. Niet alleen daar, maar ook elders moeten de hardste klappen nog komen, meent winkeldataspecialist Locatus.

 • Het VNG jaarcongres kost dit jaar veel minder dan vorig jaar: koffie uit een bekertje en de boterhammetjes uit een lunchbox.

  Sober VNG-congres

  3 reacties

  Het jaarcongres van de VNG volgende week in Zwolle ziet er een stuk soberder uit dan het luxueuze jubileumfeest in Den Haag vorig jaar. De bestuurders nuttigen de lunch uit een broodtrommeltje en de koffie uit een papieren beker.

 • Overheidsorganisaties zoeken naar manieren om minder geld kwijt te zijn aan adviezen. Enkele consultants durven die uitdaging wel aan.

  Overheidsorganisaties willen advies met korting

  Reageer

  Overheidsorganisaties zoeken naar manieren om de prijs van externe adviezen omlaag te krijgen. Externe bureaus naar nieuwe verdienmodellen. Royal HaskoningDHV schuwt zelfs no cure no pay niet.

 • Basisschool De Bongerd in Keppel, door de inwoners gekocht voor 1 euro.

  Bewoners nemen lokale voorzieningen over

  13 reacties

  Sinds enkele jaren doen welgestelde en hoogopgeleide inwoners van Keppel (1100 inwoners, gemeente Bronckhorst) hun best om de lokale voorzieningen van de gemeente te kopen: de school, het zwembad, de sporthal, de sportvelden. 'Wij hebben de gemeente nergens voor nodig', zeggen ze.

 • De bouw van noodzakelijke regionale ict-infrastructuur komt niet goed van de grond, omdat politici en bestuurders niet willen 'voorsorteren' op fusie. Dat betoogt Hein van Duivenboden, onder meer hoogleraar Interbestuurlijke Samenwerking aan de TiasNimbas Business School, in Binnenlands Bestuur.

  'Dreiging herindeling belemmert ict-samenwerking'

  2 reacties

  Doordat het kabinet herindelingen beoogt, is samenwerking verdacht. De bouw van noodzakelijke regionale ict-infrastructuur komt niet goed van de grond, omdat politici en bestuurders niet willen 'voorsorteren' op fusie.

 • Als ambtenaar of bestuurder kent u ongetwijfeld iemand die het afgelopen jaar een buitengewone prestatie leverde – in schijnwerpers of coulissen.. U bepaalt, samen met de redactie, wie de beste was.

  Wie wordt de beste lokale bestuurder van 2012?

  6 reacties

  Wie was de beste bestuurder van 2012? Sommigen haalden het nieuws met kordaat optreden, anderen werkten doortastend maar in stilte aan een beter lokaal en regionaal bestuur. Wie blonk uit? U mag het zeggen, in de Binnenlands Bestuurs verkiezing Bestuurder van het Jaar.

 • In krimpgebieden blijken creatieve ondernemers en nichebedrijven het goed te doen. Niet alleen in hun eigen vakgebied maar ze geven ook een positieve impuls aan de lokale gemeenschap.

  Creatieve sector gedijt in krimpregio's

  Reageer

  Krimpregio’s hebben nauwelijks last van leegstaande vierkante meters kantoorvloeren. Nichebedrijven vormen de voorbode van een nieuwe plattelandseconomie.

 • Overheden bezitten 43 miljoen vierkante meter vastgoed. 12 miljoen vierkante meter, met een waarde van 20 miljard euro, wordt niet maatschappelijk gebruikt.

  20 miljard aan onbenut gemeentelijk vastgoed

  1 reactie

  Overheden bezitten 43 miljoen vierkante meter vastgoed, ongeveer net zoveel als het totale oppervlak van alle private kantoren in Nederland. Maar liefst 12 miljoen daarvan, met een geschatte waarde van 20 miljard euro, wenden ze niet aan voor maatschappelijk gebruik.

 • In krimpregio's wordt het makkelijk voor gemeenten om zaken te doen met zorgaanbieders. De NMa gaat zich soepeler opstellen.

  NMa knijpt oogje dicht

  Reageer

  Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen

 • Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen.

  NMa soepeler over samenwerking zorg in krimpregio’s

  Reageer

  Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen.

 • Als gemeenten hun grondposities realistisch zouden inschatten, dan dreigen Griekse toestanden.

  Gemeenten schatten grondopbrengsten te hoog in

  12 reacties

  Ondanks dat veel bouwgrond braak ligt, blijven gemeenten uitgaan van gelijkblijvende of stijgende opbrengsten uit grondverkopen. Daardoor dreigt de strop straks nog harder aan te komen.

 • Per factuur betalen overheidsorganisaties gemiddeld 1 euro dubbel. Zulke fouten kunnen eenvoudiger worden opgespoord en voorkomen door de verschillende geldstromen onderling te analyseren.

  Middel tegen spookfacturen en dubbele betalingen

  6 reacties

  Per factuur betalen overheidsorganisaties gemiddeld 1 euro dubbel. Zulke fouten kunnen eenvoudiger worden opgespoord en voorkomen door de verschillende geldstromen onderling te analyseren.

 • Dat denkt Erna Scholtes, die promoveerde op 'Transparantie, icoon van een dolende overheid'.

  'Transparantie' populair maar verhullend

  3 reacties

  Transparantie verhult meer dan dat het zichtbaar maakt. Dat concludeert Erna Scholtes, die promoveerde op 'Transparantie, icoon van een dolende overheid'.

 • Alle gemeenten dezelfde websitestructuur. Dat zou veel geld kunnen besparen. Toch lijkt dit geen haalbare kaart.

  Eén gemeentelijke webarchitectuur onhaalbaar

  14 reacties

  'In een tijd van bezuinigingen is het een goed idee om gezamenlijk één toegankelijk websitesysteem te bouwen waarin iedere gemeente een eigen logo, kleur en informatie kan plaatsen. Daarmee voorkom je dat iedere gemeente een eigen websitesysteem moet laten bouwen.' Dat bepleit de stichting Waarmerk drempelvrij.nl, die de kwaliteit van onder meer gemeentelijke websites controleert.

 • In het bedrijfsleven bij Deloitte kunnen de jonge ambtenaren zich verder ontwikkelen. Binnen de gemeente Rotterdam is er momenteel namelijk weinig doorstroming.

  Rotterdam leent ambtenaren uit aan bedrijfsleven

  4 reacties

  De gemeente Rotterdam leent een aantal high potentials uit aan Deloitte. In het bedrijfsleven kunnen ze zich verder ontwikkelen. Binnen de gemeentelijke organisatie is er momenteel te weinig doorstroming.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

  Bijstand als broedplaats

  Reageer

  De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

 • Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

  Knibbelen aan de kwijtschelding

  1 reactie

  Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

 • De stadsregio’s – of plus-regio’s – zijn niet meer. Ze ontstonden in 2006, als resultaat van een langlopende en nog immer voortdurende discussie over beleidsterreinen die te klein zijn voor het tafellaken (lees: provincie of rijk) en te groot voor het servet (lees: gemeente).

  Van Wgr+ naar Wgr-

  Reageer

  Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen. De regio’s Utrecht en Eindhoven werken aan ‘lichtvoetige’ samenwerking. Met hopelijk wakkere raadsleden.

 • Ondanks de bescheiden aantallen hebben gemeenschapsmunten de wind in de zeilen. Dat heeft alles te maken met de opkomende participatiesamenleving.

  Lokaal geld rukt op

  Reageer

  In de meeste kinderschoenen vallen dezer dagen vermoedelijk nog chocolademunten, maar het aantal alternatieven neemt snel toe. Lokale munten zorgen ervoor dat geld langer in de eigen wijk of gemeente circuleert. Dat is koren op de molen van de participatiesamenleving.

 • De winkelleegstand is dit jaar opgelopen tot 9,2 procent van het totale winkeloppervlak, meldt Locatus. Een kwart daarvan is aan te merken als structureel (langer dan drie jaar leeg).

  Meer, meer, meer

  1 reactie

  In alle regio’s van het land en in alle segmenten groeit de vastgoedvoorraad, het onderwijs uitgezonderd. Recente cijfers van het Kadaster laten zien dat ook het komend jaar nog wordt doorgebouwd.

 • Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  Kampioen burgerinitiatief nek om gedraaid

  Reageer

  Krimpdorp Nieuw- Dordrecht wilde zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving, de lokale woningmarkt en zorg. Maar de eigen bewoners en de gemeente Emmen keerden zich tegen het Drentse burgerinitiatief.

 • De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

  Budget Jeugdzorg is loterij

  Reageer

  De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

 • De transitie in het sociale domein voltrekt zich in volle vaart. Binnenlands Bestuur benoemt vijf gevaren.

  De big five

  Reageer

  De transitie in het sociale domein voltrekt zich in volle vaart. Risicobeheer? Geen tijd voor. Binnenlands Bestuur benoemt vijf gevaren. ‘Geen gemeente krijgt een goedgekeurde accountantsverklaring.’

 • De centrale conclusie van zijn proefschrift vertelt waarom ‘de omwenteling’ niet kwam: ‘Binnenlandse Zaken is niet blind voor maatschappelijke ontwikkelingen en complexe verhoudingen, maar bij het scheiden van de markt kiest het ministerie voor klassiek overheidsbestuur.’ Juist veertig jaar lang terugvallen op dezelfde ‘klassieke’ bestuurstheorie heeft ervoor gezorgd dat nogal wat beleid de mist inging, zo toont Schrijver bijna uitputtend aan.

  Het kan een tikkie wilder

  Reageer

  ‘De omwenteling die niet kwam’, zo luidt de titel van het proefschrift waarop Jan Schrijver begin april promoveerde. De oud-ambtenaar onderzocht de visie op het binnenlands bestuur van BZK. Hoewel de titel de conclusie verraadt, is Schrijver hoopvol.

 • ‘Ambtelijk vakmanschap’ is de nieuwe buzz in Den Haag. In ieder geval op het departement waarover Richard van Zwol de scepter zwaait. Hij maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Financiën naar BZK, mede vanwege zijn belangstelling voor het ambtelijk en bestuurlijk metier.

  Werk aan de winkel

  Reageer

  Niks generalisten, niks inhoudsloze managers. De ambtenaar als vakman of –vrouw behoeft herwaardering. Richard van Zwol, secretarisgeneraal van het ministerie van BZK, maakt zich er sterk voor. Maar er is nog een lange weg te gaan, blijkt uit onderzoek.

 • Burgerparticipatie: dit is de laatste aflevering in een serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aand e participatiesamenleving en hun directe omgeving.

  Staat overvraagt de samenleving

  Reageer

  Terwijl inwoners van dorpen, wijken en steden participeren en initiatieven nemen, toont de overheid zich van een steeds onredelijker kant. Ze voert de boekhouding van de samenleving en schuift andere verantwoordelijkheden af. Maar niet alleen de burger, ook de overheid heeft een maatschappelijke rol te spelen. Een essay.

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  ‘Alleen dialoog helpt ons vooruit’

  Reageer

  De dialoog in plaats van het debat. Via de G1000 wil Harm van Dijk de lokale democratie haar legitimiteit teruggeven. Tijdens bijeenkomsten bepalen willekeurige bewoners en stakeholders de agenda voor hun gemeenschap. En voeren die uit.

 • Gemeenten pogen hun begroting toegankelijker te maken. Ook bewoners moeten snappen wat erin staat en meedenken over de begroting.

  Begroten met betrokken dummies

  Reageer

  Gemeenten pogen hun begroting toegankelijker te maken. Ook bewoners moeten snappen wat erin staat. En mogen er zelfs direct invloed op uitoefenen. ‘Waar het om gaat is dat we de gedrevenheid van burgers inbrengen.’

 • Je zult maar de aanvoerder zijn van een organisatie die minder gaat doen, maar tegelijkertijd nieuwe taken krijgt met een groot afbreukrisico. En een organisatie waarbinnen je niet meer kunt terugvallen op de oude vertrouwde hiërarchie. Toch zijn er gemeentesecretarissen die met volle teugen genieten van het dynamische veld waarbinnen ze hun beroep opnieuw moeten uitvinden.

  Dwingend netwerken

  Reageer

  Voorbij de tijd dat een gemeentesecretaris binnen de gemeente de lakens uitdeelde. Verbinden geldt nu als belangrijkste taak. De secretaris nieuwe stijl deelt, reflecteert en gaat voorop. Een gesprek tussen twee voorhoedespelers.

 • In mei nam Van Duivenboden afscheid van Tias, de Business School van Tilburg University waaraan hij als hoog­leraar interbestuurlijke samenwerking tien jaar was verbonden. Naast zijn gezin wil hij alle resterende energie gebruiken om ALS op de kaart te zetten als te overwinnen ziekte.

  ‘Vergeet de hokjes’

  1 reactie

  Hij was een van de meest ondernemende bestuurskundigen. Maar in mei nam hoogleraar Hein van Duivenboden afscheid van de wetenschap. Om zich volledig te kunnen focussen op zijn laatste onderneming: de strijd tegen de zenuwziekte ALS.

 • Gemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, lijken het hardst te worden getroffen door de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het meeste voordeel.

  Arm en zwak de dupe

  Reageer

  Hoe de verdeling van de decentralisatiegelden ook uitpakt, gemeenten moeten het met minder doen. Deloitte en Binnenlands Bestuur onderzochten welke gemeenten straks aan de rand van de financiële afgrond staan. 

 • Jonge ambtenaren worden schaars. Bij gemeenten liep het aantal ambtenaren beneden de dertig jaar terug van een kleine 18 duizend in 2003 tot ruim 8.200 in 2012. Een daling van 53 procent.

  Jong, maar met uitsterven bedreigd

  Reageer

  In tien jaar tijd is het aantal jonge ambtenaren meer dan gehalveerd. Nieuwe instroom is er nauwelijks. ‘Een ambtenaar verandert gemiddeld genomen eens in de dertig jaar van baan.’ Toch zijn er nog steeds gedreven jongeren die het geluid van hun generatie luid en duidelijk laten horen.

 • Toen Maarten van Diggelen (62) in 1986 in dienst trad als adjunct-directeur van de bestuursschool in Zuid-Holland kon hij niet bevroeden dat hij 28 jaar later ‘adviseur en trainer HR-gesprekscyclus’ en ‘consultant Profile Dynamics’ zou heten.

  De onwrikbare ambtenaar

  1 reactie

  Van de vijftig jaar die de Bestuursacademie bestaat, maakte Maarten van Diggelen er 28 mee. Hij zag de diversiteit in opleidingen sneller toenemen dan de gemeenteambtenaren veranderen. ‘Ze laten opleidingskansen aan zich voorbijgaan. Dat vind ik verontrustend.’

 • Een ‘kippenvelmoment’, noemt Albert Rodenboog (60) het telefoontje waarin te horen kreeg dat hij had gewonnen. ‘Ik was al verrast dat mijn naam werd genoemd. Toen ik mezelf vervolgens tussen allemaal bestuurlijke kanonnen bij de laatste tien zag staan, dacht ik: wie zijt gij helemaal? En toen kwam dat telefoontje. Heel bijzonder.’

  ‘Aardbevings-burgemeester’ nr. 1

  Reageer

  Een ‘kippenvelmoment’, noemt Albert Rodenboog (60) het telefoontje waarin te horen kreeg dat hij had gewonnen. ‘Ik was al verrast dat mijn naam werd genoemd. Toen ik mezelf vervolgens tussen allemaal bestuurlijke kanonnen bij de laatste tien zag staan, dacht ik: wie zijt gij helemaal? En toen kwam dat telefoontje. Heel bijzonder.’

 • Een lijst van tien mogelijke Beste Bestuurders gebaseerd op inzendingen van lezers van Binnenlands Bestuur.

  Shortlist Beste Bestuurder 2013

  Reageer

  Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen. Stemmen kan hier >>

 • Binnenlands Bestuur roept jaarlijks de Beste Bestuurder van het jaar uit.

  Stembusstrijd open voor beste lokale bestuurder

  6 reacties

  Welke gemeente- of provinciebestuurder onderscheidde zich in 2013? Het antwoord is aan u, tijdens Binnenlands Bestuurs verkiezing Bestuurder van het Jaar. Ter inspiratie de wederwaardigheden van enkele bijzondere wethouders, burgemeesters en gedeputeerden.

 • Met zijn jarenlange ervaring in de rechtshandhaving was integriteit geen nieuw begrip voor Harm Brouwer, toen hij vorig jaar werd benaderd om de nieuwe Onderzoeksraad Integriteit Overheid te gaan leiden. ‘Maar ik kende integriteitsland niet.’

  'Geen geruststellende cijfers’

  Reageer

  De Onderzoeksraad Integriteit Overheid breidt zijn werkgebied uit. Komend jaar kunnen ook gemeente- en waterschapambtenaren er misstanden melden. Daarnaast moet de raad ongevraagd eigenstandig onderzoek gaan doen, vindt voorzitter Harm Brouwer. Hard nodig: ‘De infrastructuur is op orde, maar het systeem werkt nog niet.’

 • Is de financiële steun die een gemeente aan een manegehouder geeft om zijn bedrijf te verplaatsen een vorm van staatssteun? Zoiets zal een gemeenteambtenaar niet gauw bedenken. Maar juristen, met name degenen die gespecialiseerd zijn in Europees recht, doen dat wel.

  Het spook staatssteun

  1 reactie

  Er is niks mis met staatssteun, als je het maar goed regelt. In de praktijk vermijden gemeenten de Brusselse regels liever. Of ze overtreden ze, zonder het zelf in de gaten te hebben. Met soms een miljoenenstrop als gevolg. 

 • Gemiddeld is 18 procent van de koopwoningen in bezit van deze categorie ouderen. In de grote steden en in groeigemeenten ligt dit percentage uiteraard lager, maar opvallend genoeg ook in een heel regiment Groninger gemeenten.

  Grijze goudkusten

  Reageer

  Een groeiend deel van alle koopwoningen is in bezit van 70-plussers. Die gaan de komende vijftien jaar een steeds groter beroep doen op voorzieningen uit dalende gemeentelijke Wmo-budgetten. En daarna is het de vraag wie hun huizen wil kopen. 

 • Hoe een gevierde buurthuiswerker aan de kant wordt gezet.

  Van wijkheld tot paria

  1 reactie

  Zestien jaar kwamen tal van hoogwaardigheidsbekleders kijken  hoe ‘gewone burgers’ het Haagse Laakkwartier op sleeptouw namen. Begin vorig jaar werd Leo Olffers plotseling genegeerd. 

 • De overheid zelf blijkt vaak de veroorzaker van problemen bij een aantal gezinnen in Zaanstad.

  Kafka in Zaanstad

  Reageer

  Zaanstad sprak voor een onderzoek met tien gezinnen. Konden zij zelf oplossingen voor hun situatie aandragen? Maar het grootste probleem bleek al te vaak de overheid zelf.  

 • Bewoners, die welzijnswerk deden, botsten met de welzijnstussenhandel.

  ‘Sociale cohesie naar de vaantjes’

  Reageer

  Het welzijnswerk in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander was bij de bewoners in prima handen. Totdat de gemeente en de ‘welzijnstussenhandel’ zich ermee bemoeiden.

 • Onder het motto ‘de buurt stuurt’ bedacht Helmond dat beheer en exploitatie van wijkhuizen in de gemeente overgedragen dienden te worden aan buurtbewoners.

  Buurt weggestuurd

  Reageer

  Vier zeventigplussers vormden jarenlang het bestuur van de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad Helmond. In 2010 werden ze ook verantwoordelijk voor wijkhuis De Fonkel. Maar loslaten wil de gemeente niet. 

 • Nederland gaat in 2014 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 19 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

  And the winner is…het college

  Reageer

  Na de gemeenteraads-verkiezingen van maart volgend jaar zal een leger nieuwe volksvertegenwoordigers aantreden. Hun gebrek aan kennis en ervaring leidt tot een marginalisering van de raad. Veel verder dan ‘domme vragen stellen’ komt de nieuwe raad niet.

 • Tegen beter weten in hopen gemeenten hun grondposities alsnog te verzilveren via nieuwe, perifere winkelcentra. Dat gaat niet goed.

  Down Town

  Reageer

  De winkelleegstand loopt op, maar tegelijkertijd groeit het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak nog steeds. Tegen beter weten in hopen gemeenten hun grondposities alsnog te verzilveren via nieuwe, perifere winkelcentra. Dat gaat niet goed. ‘De echte slachting moet nog komen.’

 • De kantorenleegstand komt niet alleen door de economische crisis, maar vooral door een reeks van regels en belangen. Die moedigen nieuwbouw aan.

  Kantoren nog leger

  Reageer

  De bezettingsgraad van kantoren zegt meer over leegstand dan absolute getallen, vindt het Kadaster. Samen met vastgoedontwikkelaar Heijmans zoekt het naar praktische mogelijkheden om leegstand aan te pakken. Bijvoorbeeld via ruilverkaveling.

 • Het VNG-jaarcongres in Zwolle, op 4 en 5 juni, belooft het zuinigste sinds jaren te worden. Had Den Haag vorig jaar zes ton over voor het jubileumcongres, Zwolle doet het met een kwart van dat bedrag.

  Broodtrommels & thermoskannen

  Reageer

  Spartaans is overdreven, maar het aanstaande jaarcongres van de VNG staat in schril contrast met het luxueuze jubelfestijn in Den Haag vorig jaar. Geen Johan Cruijff, maar Arno Brok.

 • Overheden zoeken naar manieren om financiële verantwoordelijkheden meer neer te leggen bij de bureaus die ze inhuren. De meest extreme vorm is no cure no pay, waarbij de externe partij alleen krijgt betaald als een voorafgesteld doel wordt bereikt.

  Samen stijgen en dalen

  Reageer

  Voor 60 procent van de geraamde kosten een project realiseren? Het kan via ‘best value management’, waarbij externe bureaus financieel medeverantwoordelijk worden gemaakt.

 • Sinds enkele jaren doen de inwoners van Keppel hun best om de lokale voorzieningen van de gemeente te kopen: de school, het zwembad, de sporthal, de sportvelden.

  Vrijstaat Keppel

  Reageer

  De dorpsschool wegbezuinigen? Geen sprake van. Inwoners van Hoog- en Laag-Keppel nemen de lokale voorzieningen één voor één over. Tot ergernis van het gemeentebestuur. ‘Ze zien zichzelf als de enige partij met rechten. Het dorp is van hen.’ 

 • De gemeente heeft geen geld meer. Nu moeten degenen die het meeste last hebben van achteruitgang en het meeste baat hebben bij nieuw elan hun verantwoordelijkheid nemen.

  Herverkavelen in stadscentra

  Reageer

  Gemeenten hebben steeds minder geld voor herstructurering van bedrijventerreinen, woonwijken of winkelgebieden. Daardoor valt gebiedsontwikkeling overal stil en dreigt verval. Stedelijke herverkaveling kan een uitweg bieden. Niet de gemeente betaalt, maar wie investeert en profijt heeft.

 • Al met al is het ook anno 2013 moeilijk om een overzicht te maken waaruit blijkt dat er vooruitgang is geboekt bij gemeentelijke en overheidsbrede ict-samenwerking en standaardisatie. Is er nog hoop?

  Moeilijke combi

  Reageer

  Na jaren duur aanmodderen kan geldgebrek nu voor een doorbraak zorgen op het gebied van ict-samenwerking. Maar de herindelingsagenda van het kabinet maakt lokale bestuurders kopschuw.

 • Het Kadaster registreert het eigendom van vastgoed. DataLand weet alles over het gebruik van gebouwen. Samen geeft dat inzicht op in wat een gemeente aan vastgoed heeft.

  Miljarden aan onvermoed bezit

  Reageer

  Koppeling van Kadaster-gegevens aan die van samen­werkings­verband DataLand geeft elke gemeente inzicht in de eigen vastgoedportefeuille. Met verrassende uitkomsten. ‘Die dertien winkels kan ik niet herleiden.’

 • Wongema, Hornhuizen

  Creatief gedijt in krimpregio

  Reageer

  Terwijl de kantorenmarkt landelijk in een grote crisis verkeert, hebben krimpregio’s nauwelijks last van leegstaande vierkante meters. Op formele en informele werklocaties nestelen zich creatievelingen en nichebedrijven, die nieuwe schwung geven aan lokale gemeenschappen. Op het platteland van Noord-Nederland en het verstedelijkte ­gebied van Zuid-Limburg.

 • Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan gevolgen van krimp.

  Vergrijzing van het ‘zware koper’

  Reageer

  In krimpdorpen staat het verenigingsleven onder druk. Tenzij er een paar doorbijters zijn, die zowel de bevolking als de gemeente op sleeptouw nemen. ‘Het besef dat mensen zelf tot heel veel in staat zijn, moet in de gemeentehuizen nog komen.’

 • Doordat voorzieningen verdwijnen, dreigen krimpdorpen onleefbaar te worden. Dat is althans waar bestuurders veelvuldig mee om de oren worden geslagen. De werkelijkheid is anders. Ondanks de krimp is het dorpsleven goed. Zelfs zonder voorzieningen.

  Dorp kan zonder voorzieningen

  Reageer

  Doordat voorzieningen verdwijnen, dreigen krimpdorpen onleefbaar te worden. Dat is althans waar bestuurders veelvuldig mee om de oren worden geslagen. De werkelijkheid is anders. Ondanks de krimp is het dorpsleven goed. Zelfs zonder voorzieningen.

 • Kop in het onverkoopbare zand

  1 reactie

  De vraag naar bouwgrond is stilgevallen, al aangekochte gronden liggen braak. Maar gemeenten blijven zich rijk rekenen en verwachten vaak zelfs een stijging van de grondopbrengsten. Hoe langer de ontkenningsfase voortduurt, hoe groter de strop.

 • 'Transparantie creëert slechts schijnwereld’

  Reageer

  Om Gordon Gekko te parafraseren: transparantie is goed. Politici gebruiken het te pas en te onpas, zonder erbij te zeggen wat ze ermee bedoelen. Waarom? Erna Scholtes, organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, deed er onderzoek naar.

 • Speed-begroten

  Reageer

  Zet ambtenaren twee weken bij elkaar en je hebt een begroting. Of een jaarrekening. Zo doen ze dat in Wageningen. Niks maanden van intern getrek en geduw, maar lekker scrummen.

 • Overkill aan planning & control

  Reageer

  Begroting en jaarrekening zijn niet de favoriete stukken van de gemeenteraad. Ze zijn onleesbaar en nauwelijks bruikbaar als documenten voor (bij)sturing. De trend: minder papier en meer focus. 

 • Verstrikt in het web

  2 reacties

  De ontevredenheid over gemeentelijke websites is groot – niet in de laatste plaats onder gemeenten zelf. Maar samen naar één webarchitectuur is een moeilijk begaanbare weg. 

 • Ambtenaren in de uitleen

  Reageer

  In je ambtelijke carrière is de weg omhoog geblokkeerd door collega’s die zich niet verroeren. Wat dan? Rotterdam leent een aantal van deze high potentials uit aan Deloitte.

 • Probleemgezin is te temmen

  Reageer

  Gemeenten worstelen met de overlast veroorzaakt door probleemgezinnen. BB wijdt er een tweeluik aan. Een casusgerichte aanpak loont, doceert Erik Gerritsen. Vanaf pagina 23: korte metten met lastige families in de Amsterdamse Diamantbuurt .

 • Overheidscampagnes zijn zinloos

  1 reactie

  De goedbedoelde boodschap ‘Handen af van onze hulpverleners’ komt niet aan bij de doelgroep. Hufters leven in een compleet andere wereld dan de bedenkers van de slogan. ‘Het is echt weggegooid geld’, aldus socioloog Frits Spangenberg.

 • De sloop wordt duur betaald

  1 reactie

  In krimpgebieden moeten woningen worden gesloopt. Maar de opgave is zo groot, dat corporaties er failliet aan gaan en gemeenten aan de bedelstaf raken. In Noord-Groningen en in het zuidoosten van Limburg zijn de financiële vooruitzichten nu al dramatisch. Enig lichtpuntje: de economische crisis. 

 • In de geest van Thatcher

  Reageer

  Door het allesoverheersende accent op bezuinigingen blijft onderbelicht wat premier Rutte en de zijnen voor hebben met de samenleving. Kijkt het kabinet eensluidend aan tegen de rol van de overheid of zit er licht tussen? Een zoektocht naar aanwijzingen voor de ‘rechtse maatschappij’ in de toespraken van Rutte en de ministers Verhagen en Donner.

 • Hardenberg ontsnapt aan curatele

  Reageer

  B&W van Hardenberg wilden een garantstelling van 15 miljoen euro afgeven voor de nieuwbouw van het plaatselijke ziekenhuis. De raad was kritisch en de provincie trok net op tijd aan de bel.

 • Een nieuwe manier van werken

  Reageer

  Door niet meer voor elk wissewasje een consultant erbij te halen, kunnen gemeenten flink besparen. De consultants drukken immers aardig op de begroting. Makkelijk is het niet. ‘Voor alles wat afwijkt van het geijkte moet je externen inhuren.’

 • Opleiden is net Ontwikkelingshulp

  Reageer

  Opleiden lijkt wel wat op de hulpsector: het is een goed doel waar een vast bedrag voor gereserveerd wordt. Waar het geld precies heen gaat en wat het oplevert, dat weten de gemeenten niet altijd even goed. Het kan effectiever en misschien ook wel goedkoper.

 • De glazen bol van de accountant

  1 reactie
  Gemeenten lijden enorme verliezen op hun grondexploitatie. De opbrengst pakt door de stagnerende bouw miljarden euro’s lager uit. Hadden accountants hiervoor moeten waarschuwen, zodat gemeenten deze verrassing bespaard werd?
 • Ambtenaar van de jaren 10

  Reageer
  De overheid van het komende decennium moet het doen met minder geld en minder ambtenaren. ‘Zaken voor elkaar krijgen zonder dat je erover gaat. Dat is de uitdaging .
 • Het CDA in Gooise nesten

  2 reacties
  ‘t Gooi is al sinds jaar en dag een bestuurlijk ratjetoe, maar herindelingsvoorstellen haalden het nooit. Ook de laatste poging lijkt dit lot beschoren. Het CDA is diep verdeeld. De discussie is ontaard in moddergooien.
 • ‘De VNG, daar heb je wat aan’

  Reageer
  Natuurlijk is er altijd gezeur over geld en beleidsruimte. Maar doorgaans is de VNG de ideale onderhandelingspartner, stellen ambtenaren en bewindspersonen. De buitenwacht over de vermeende kracht van de koepelorganisatie.
 • Stad krijgt het voor de kiezen

  Reageer
  Anti-stad willen ze het niet noemen, maar de voornemens van het kabinet-Rutte hebben wel flinke repercussies voor de grote steden, menen stadsbestuurders en wetenschappers. Al ontwaren sommigen tussen alle ‘fantasieloosheid’ en ‘geestdodendheid’ toch nog kleine zegeningen.
 • Provincies kortwieken

  3 reacties
  Voor hun voortbestaan hoeven provincies niet te vrezen. Maar de kans is groot dat het nieuwe kabinet ze samenvoegt en hun takenpakket uitkleedt. Minder provincies met minder autonomie.