of 62812 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • © Shutterstock

  Woningen duurst in Bloemendaal, goedkoopst in Pekela

  1 reactie

  De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2020 toegenomen tot 334.000 euro. Dat is de hoogst gemeten gemiddelde prijs sinds het begin van de meting in 199, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS en het Kadaster.

 • © Shutterstock

  Ruilverkaveling ‘alledaags’ op natuur en milieu

  Reageer

  Rond kabinetsformaties worden regelmatig beleidsterreinen ‘overgeheveld’ van het ene departement naar het andere. Onderzoeker Kristian Mennen van de Radboud Universiteit Nijmegen maakte voor Binnenlands Bestuur een reconstructie van de zwerftocht van ‘natuur’ en ‘milieu’.

 • Naast de cao gemeenten heeft Amsterdam een eigen cao-regeling: de Personeelsregelingen gemeente Amsterdam (PGA). Daarin staan de eigen lokale regelingen van de gemeente, aanvullend of afwijkend op de landelijke cao. Het bereikte principeakkoord gaat alleen over wijzigingen in de lokale, aanvullende regelingen die zijn opgenomen in de cao Amsterdam.

  Kilometervergoeding ambtenaren Amsterdam omhoog

  7 reacties

  Amsterdam en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over wijzigingen in de eigen cao voor alle medewerkers van de gemeente. Amsterdamse ambtenaren krijgen een voorschot op de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding gaat omhoog van 6 naar 10 cent per kilometer.

 • ‘Wij werken aan een overheid die vakwerk levert en maatwerk mogelijk maakt in de dienstverlening en handhaving’, aldus de verzamelde secretarissen generaal in een acht kantjes tellende brief aan Herman Tjeenk Willink. Daarvoor hebben zij wel ruimte, tijd, geld, personeel en ict nodig. De topambtenaren wijzen op de vele verbetermaatregelen die moeten worden geïmplementeerd in tijden van crisis ‘en met (over)vermoeide professionals.’

  Geld, tijd en personeel nodig voor betere rijksoverheid

  4 reacties

  De ambtelijke top van de ministeries meldt informateur Tjeenk Willink de boodschap over de toeslagenaffaire te hebben begrepen en te werken aan het herstel van het geschonden vertrouwen in de overheid. Voorwaarde is wel: ruimte, tijd en geld.

 • Gemeenten (maar ook provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) zijn sinds 2013 verplicht om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het rijk. Ze mogen alleen positieve banksaldi voor het betalingsverkeer op eigen bankrekeningen aanhouden. Voor de omvang daarvan was een drempelbedrag ingesteld. Dat drempelbedrag was gesteld op 0,75 procent van het begrotingstotaal.

  Gemeente hoeft minder geld te stallen bij rijk

  4 reacties

  Vanaf 1 juli 2021 hoeven gemeenten minder overtollige middelen te stallen bij het rijk. De drempel voor het verplicht schatkistbankieren wordt verhoogd. Dat moet de administratieve lasten voor gemeenten verlichten.

 • Niet eerder dan in juni komt Binnenlandse Zaken met een aangepast voorstel voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Demissionair minister Ollongren laat weten het huidige voorstel ‘nog een keer’ kritisch tegen het licht te houden.

  Weer nieuw onderzoek herverdeling gemeentefonds

  4 reacties

  Niet eerder dan in juni komt Binnenlandse Zaken met een aangepast voorstel voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Demissionair minister Ollongren laat weten het huidige voorstel ‘nog een keer’ kritisch tegen het licht te houden.

 • Ander onderdeel van de loonparagraaf is dat het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5 procent omhoog gaat. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procent. Volgens Yoram Bovenkerk, onderhandelaar namens FNV Overheid, is er sprake van ‘een passende loonsverhoging’.

  Cao waterschappen: 50 euro per maand erbij

  13 reacties

  De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 50 euro.

 • De Vereniging Bestuurskunde (VB) heeft net als vorig jaar wetenschappers gestrikt die vanuit de eigen disciplines hun licht laten schijnen over de aanpak van de corona-pandemie.

  Corona College: Contact maken met toegankelijke taal

  Reageer

  De Vereniging Bestuurskunde (VB) heeft net als vorig jaar wetenschappers gestrikt die vanuit de eigen disciplines hun licht laten schijnen over de aanpak van de corona-pandemie. In de vijfde aflevering deze Corona Colleges doen lector Els van der Pool van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Guido Rijnja van de Rijksvoorlichtingsdienst dat.

 • De kogel is definitief door de kerk: de gemeenteraad van Grave heeft gisteravond formeel bekrachtigd onderdeel te willen worden van de in oprichting zijnde gemeente Land van Cuijk. Wel opvallend is de uitdrukkelijke wens voor een evaluatie van de herindeling na een paar jaar. Heel goed zou namelijk kunnen blijken dat ‘we zijn genomen.’

  Grave wil snel opgaan in Land van Cuijk

  2 reacties

  De kogel is definitief door de kerk: de gemeenteraad van Grave heeft gisteravond formeel bekrachtigd onderdeel te willen worden van de in oprichting zijnde gemeente Land van Cuijk. Wel opvallend is de uitdrukkelijke wens voor een evaluatie van de herindeling na een paar jaar.  Heel goed zou namelijk kunnen blijken dat ‘we zijn genomen.’

 • © Shutterstock

  Knops: ‘Nog veel te halen in grensregio’s’

  1 reactie

  Veel grensregio’s worden volgens demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken nog te vaak beschouwd en behandeld als marginale gebieden. Ten onrechte, zo vindt hij. Er liggen volop kansen. Zaak is wel dat in de komende regeerperiode de vertegenwoordiging van de rijksoverheid in de buurlanden dan effectief en efficiënt moeten worden neergezet.

 • Dat blijkt uit onderzoek van Significant Public in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  Gros gemeenten ‘investeert’ in echtscheidingen

  3 reacties

  Zeven van de tien gemeenten hebben budget beschikbaar gesteld voor het thema relatie en/of echtscheidingsproblematiek. Voor bijna een kwart van de gemeenten is dat niet het geval.

 • Provinciekoepel IPO en de Unie van Waterschappen (UvW) constateren op basis van een onderzoek dat de droge periodes van de afgelopen drie jaren tot een toename hebben geleid in het aantal en de hoeveelheid grondwateronttrekkingen, met name voor beregening in de landbouw. Die toename van de watervraag in combinatie met de afnemende waterbeschikbaarheid door droogte zet het grondwatersysteem volgens de koepelorganisaties onder druk.

  Slecht zicht op grondwateronttrekking landbouw

  2 reacties

  Eén op de drie waterschappen houdt niet bij hoeveel grondwater boeren onttrekken voor beregening. Die registraties en metingen moeten beter, om met name in droge periodes tijdig te kunnen ingrijpen. Met name op de zandgronden staat het grondwatersysteem onder druk.

 • © Shutterstock

  Coronasteun Overijssel vooral in EU-cofinanciering

  Reageer

  Geld dat de provincie Overijssel sinds 2020 beschikbaar stelt voor corona-steunmaatregelen gaat met name zitten in bijdragen aan Europese subsidieprojecten. Een derde van de in totaal 89 miljoen euro krijgt die bestemming.

 • Dat blijkt uit de Coronarekening van de Rekenkamer Oost-Nederland. Die bevat gegevens over de financiële maatregelen zoals subsidies en opdrachten die de provincie heeft genomen om de gevolgen van corona te verzachten en het in stand houden van een basis voor herstel – de zogenoemde provinciale aanpak Covid-19.

  Meeste coronasteun Gelderland landt in Nijmegen

  1 reactie

  In Nijmegen streek in 2020 met ruim 3,1 miljoen euro de meeste financiële coronasteun van de provincie Gelderland neer. Kijkend naar het bedrag per inwoner, dan is Doetinchem echter spekkoper: 18,40 euro per inwoner. Rozendaal moest het doen met 2,82 euro per inwoner.

 • © Shutterstock

  Waarschuwing voor te hard ingrijpen na coronacrisis

  1 reactie

  Hard ingrijpen in de economie na de financieel-economische crisis van 2008 heeft langdurig negatieve gevolgen voor de welvaart. Dat is de les die beleidsmakers uit de vorige crisis kunnen trekken volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Rabobank.

 • © Shutterstock

  Meeste coronasteun naar Amsterdam

  Reageer

  Amsterdam krijgt van alle gemeenten verreweg de meeste coronacompensatie van het rijk. Na vier steunpakketten staat de teller er op ruim 17 miljoen euro. Loppersum sluit de rij: de per 1 januari opgeheven Groninger gemeente – opgegaan in Eemsdelta – moest het doen met 8.257 euro. Nieuw onderzoek moet aantonen hoeveel compensatie nodig is.

 • De Vereniging Bestuurskunde (VB) heeft net als vorig jaar wetenschappers gestrikt die vanuit de eigen disciplines hun licht laten schijnen over de aanpak van de corona-pandemie. In de vierde aflevering van deze Corona Colleges zet Marcel Barnard, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, uiteen wat het gebrek aan rituelen met onze samenleving doet.

  Corona College: gemis aan rituelen ondergraaft samenleving

  Reageer

  De Vereniging Bestuurskunde (VB) heeft net als vorig jaar wetenschappers gestrikt die vanuit de eigen disciplines hun licht laten schijnen over de aanpak van de corona-pandemie. In de vierde aflevering van deze Corona Colleges zet Marcel Barnard, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, uiteen wat het gebrek aan rituelen met onze samenleving doet.

 • © Shutterstock

  Algemene Zaken, de kleine spin in het web

  3 reacties

  Terwijl aan het Binnenhof de kabinetsformatie in volle gang is, belichten historici van de Radboud Universiteit in Binnenlands Bestuur de geschiedenis van belangrijke ministeries. Wat moeten de bewindspersonen over hun ministerie weten? Deel 1: Algemene Zaken.

 • Ja, geld van het rijk moet nodig beter worden verdeeld over de gemeenten. Maar of dat ook daadwerkelijk gebeurt met de voorgenomen herijking van het gemeentefonds is volgens de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) lang niet zeker.

  ROB: Volop vraagtekens bij herijking gemeentefonds

  10 reacties

  Ja, geld van het rijk moet nodig beter worden verdeeld over de gemeenten. Maar of dat ook daadwerkelijk gebeurt met de voorgenomen herijking van het gemeentefonds is volgens de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) lang niet zeker.

 • © Shutterstock

  Noorden opent vuur op herijking gemeentefonds

  3 reacties

  Friesland en Groningen dreigen financieel onevenredig hard te worden geraakt door de herijking van het gemeentefonds. Deels ligt dat aan een twijfelachtige onderbouwing van het nieuwe verdeelmodel. Met name daar liggen kansen voor de noordelijke gemeenten om een betere uitkomst uit het vuur te slepen.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Voor duizenden financiële medewerkers bij gemeenten gaat er de komende vijf jaar veel veranderen. Administratieve, boekhoudkundige banen verdwijnen door verdergaande automatisering. De nadruk verschuift naar bedrijfseconomische analyses, bedoeld voor college en ambtelijke top.

  Gezocht: paarse medewerkers op financiën

  Reageer

  Voor duizenden financiële medewerkers bij gemeenten gaat er de komende vijf jaar veel veranderen. Administratieve, boekhoudkundige banen verdwijnen door verdergaande automatisering. De nadruk verschuift naar bedrijfseconomische analyses, bedoeld voor college en ambtelijke top.

 • © Shutterstock

  ‘Zonder extra geld gaat de deur dicht’

  Reageer

  Het gemeentefonds moet structureel worden verruimd. Dat staat buiten kijf. En als dat extra geld er niet komt, gooit de VNG de deur dicht richting kabinet. Maar er moet meer gebeuren. Het rijk moet de autonome rol van gemeenten respecteren én ernaar handelen. Een interview met VNG-directeur Leonard Geluk.

 • Meerdere Europarlementariërs maakten zich grote zorgen over het cohesiebeleid wat volgens hen en Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en regionaal beleid) het hart moet vormen van de wederopbouw straks, na de coronacrisis. Er waren in Brussel al grote zorgen om de toekomst van het budget voor de Europese Unie, omdat Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk de kont tegen de krib gooit en een verdere verlaging wil van het EU-budget.

  Alles op alles voor snelle start EU-programma’s

  Reageer

  De Europese Commissie zet alles op alles om de programma’s voor het cohesiebeleid in januari 2021 te laten beginnen. Nederland krijgt voor onder meer het EFRO-beleid en ESF+ circa 1,4 miljard euro.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  Reageer

  Natuurlijk, de coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

  Plan voor meer jongere EU-ambtenaren

  Reageer

  Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

 • De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren.

  'Alle dagen zijn nu hetzelfde'

  Reageer

  De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren, levert dat meer problemen op dan voor hun mannelijke collega’s. ‘Dit is dodelijk saai.’ En daarbij: ‘Weekenddagen zijn hetzelfde als weekdagen.’

 • Veel beleid niet succesvol

  Reageer

  Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

 • Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Burger wil keiharde aanpak vuurwerk-aso’s

  Reageer

  Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

  Organisatie kantelen vergt lange adem

  Reageer

  Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

 • De publieke sector kent blijkens onderzoek van  Binnenlands Bestuur  in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

  Van hardloper tot doodloper

  Reageer

  De publieke sector kent blijkens onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.