of 63623 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten is vorig jaar gedaald tot 5,5 procent. In 2019 was dat nog 5,8 procent. Waarschijnlijk heeft het vele thuiswerken in 2020 bijgedragen aan de lagere verzuimcijfers.

  Door corona waren ambtenaren minder vaak ziek

  1 reactie

  Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten is vorig jaar gedaald tot 5,5 procent. In 2019 was dat nog 5,8 procent. Waarschijnlijk heeft het vele thuiswerken in 2020 bijgedragen aan de lagere verzuimcijfers.

 • Een structureel tekort van ruim 2,5 procent van het bruto binnenlands product is verdedigbaar, stelt een aantal economen in een analyse. ‘Mits de extra middelen worden geïnvesteerd.’

  Hogere schuld? Geen probleem, volgens economen

  Reageer

  Met verstandige regels is er tot 50 miljard euro extra begrotingsruimte. In een analyse, bedoeld als input voor de kabinetsformatie, stellen drie economen dat een structureel tekort van ruim 2,5 procent van het bruto binnenlands product verdedigbaar is. ‘Mits de extra middelen worden geïnvesteerd.’

 • © Shutterstock

  Ict kost wat, maar levert ook kansen op

  Reageer

  De opkomst van digitalisering en data biedt publieke organisaties waardevolle mogelijkheden. Maar gek genoeg moeten ict-verantwoordelijken praten als Brugman voor extra budget.

 • Het ministerie van Economische Zaken (EZ) was en is de belangenbehartiger van ondernemers en de stem van het bedrijfsleven.

  EZ: dominante boys die alles regelen

  Reageer

  Het ministerie van Economische Zaken (EZ) was en is de belangenbehartiger van ondernemers en de stem van het bedrijfsleven. We hebben er loonmatiging, exportbevordering, deregulering en privatisering ‘aan te danken’.

 • Net als in 2019, was de stijging in de bezetting vorig jaar met 6,6 procent het grootst bij gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners. Ook bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, exclusief de G4, was de stijging hoog (6,3 procent). Dat blijk uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2020 van het A&O fonds Gemeenten.

  Gemeenteambtenaar: weer meer collega’s

  2 reacties

  Eind vorig jaar waren in totaal 171.050 personen in dienst bij de gemeenten. De bezetting is met 1,5 procent gestegen ten opzichte van 2019. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren zich voort. 

 • Het rijk en de regio’s moeten samen de innovatie- en concurrentiekracht van alle regio’s en Nederland versterken. Dat is nodig om echt voortgang te boeken in de transitieopgaven en om de brede welvaart van alle inwoners te verbeteren. Het is volgens de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie de hoogste tijd voor een inspirerend toekomstbeeld.

  ‘Rijk en regio moeten beter samenwerken’

  Reageer

  Het rijk en de regio’s moeten samen de innovatie- en concurrentiekracht van alle regio’s en Nederland versterken. Dat is nodig om echt voortgang te boeken in de transitieopgaven en om de brede welvaart van alle inwoners te verbeteren.

 • De contributie voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat in 2022 minder omhoog dat gepland. Vanwege de precaire financiële situatie waarin veel gemeenten zich bevinden, gaat een streep door de eerder voorziene extra verhoging van 1 procent.

  VNG matigt verhoging contributie

  1 reactie

  De contributie voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat in 2022 minder omhoog dat gepland. Vanwege de precaire financiële situatie waarin veel gemeenten zich bevinden, gaat een streep door de eerder voorziene extra verhoging van 1 procent.

 • Ook in 2018 en 2019 beoordeelde de Algemene Rekenkamer diverse decentralisatie-uitkeringen als onrechtmatig, omdat die op gespannen voet stonden met de beleids- en bestedingsvrijheid die een dergelijke uitkering kenmerkt.

  Nog steeds onrechtmatigheden bij decentralisatie-uitkeringen

  Reageer

  De Algemene Rekenkamer blijft kritiek hebben op de manier waarop het rijk omgaat met de decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten. De eraan verbonden voorwaarden beperken de beleids- en bestedingsvrijheid van lagere overheden.

 • De Algemene Rekenkamer constateert in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 ernstige tekortkomingen bij vooral het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van ruim 9 miljard euro is niet duidelijk of het rechtmatig is uitgegeven.

  VWS maakt er financieel een behoorlijk potje van

  16 reacties

  De Algemene Rekenkamer constateert in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 ernstige tekortkomingen bij vooral het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van ruim 9 miljard euro is niet duidelijk of het rechtmatig is uitgegeven.

 • Dat stelt directeur Maarten Alles van onderzoeksinstituut COELO. In ESB zet hij uiteen dat gemeenten financieel te afhankelijk zijn van de rijksoverheid. ‘En die stelt onvoldoende middelen ter beschikking’, aldus de Groningse hoogleraar.

  COELO: ‘Gemeentefinanciën zijn onhoudbaar’

  15 reacties

  Het geldgebrek bij gemeenten is zo nijpend dat het een bedreiging vormt voor het aanpakken van de landelijk gestelde prioriteiten op het gebied van woningbouw en de energietransitie. Het rijk zal moeten bijplussen.

 • © Shutterstock

  Geen hervatting overleg cao rijk

  6 reacties

  Er komen voorlopig geen onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. De rijksoverheid wil daar als werkgever niet aan.

 • Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Alleen in de bedrijfstak zorg is de groei van het aantal banen nog harder.

  Meeste nieuwe banen in openbaar bestuur

  1 reactie

  Het aantal openstaande vacatures in het openbaar bestuur blijft maar stijgen. Verwonderlijk is dat niet, want de banengroei zet in die sector onverminderd voort. In een jaar tijd zijn er 15.000 bijgekomen.

 • © Shutterstock

  Ambtenaren woensdag naar Malieveld

  4 reacties

  Een noodkreet voor steun aan publieke sector. Met dat motto houden de FNV vakbonden voor overheid, onderwijs, politie en militairen woensdagmiddag 19 mei op het Malieveld in Den Haag een manifestatie voor meer waardering, zekerheid en inkomen en minder werkdruk voor medewerkers in de publieke sector.

 • De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken horen al eeuwen bij de zekerheden van elke kabinetsformatie. Maar volgens hoogleraar Wim van Meurs speelt de invulling van die posten bij het politieke schaakspel van de kabinetsformatie een marginale rol.

  Buitenlandposten, eens speelterrein van de hoge heeren

  Reageer

  De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken horen al eeuwen bij de zekerheden van elke kabinetsformatie. Maar volgens hoogleraar Wim van Meurs speelt de invulling van die posten bij het politieke schaakspel van de kabinetsformatie een marginale rol.

 • Gemeenten zullen vanwege het thuiswerken van hun personeel structureel moeten investeren in digitalisering. Dat brengt extra kosten met zich mee, die overigens deels worden gecompenseerd omdat minder kantoorruimte nodig is.

  Thuiswerken kost gemeenten miljoenen

  8 reacties

  Gemeenten zullen vanwege het thuiswerken van hun personeel structureel moeten investeren in digitalisering. Dat brengt extra kosten met zich mee, die overigens deels worden gecompenseerd omdat minder kantoorruimte nodig is.

 • Dat stelt de Brandweeracademie op basis van tientallen groepsgesprekken in de 25 veiligheidsregio’s. Er blijkt juist sprake van een heel divers beeld: geen enkel knelpunt wordt op alle posten ervaren. Of een post een knelpunt ervaart en zo ja welk, verschilt per post en per moment. Dat leidt tot de conclusie dat waar geen generiek probleem is, ook niet te worden gezocht naar een uniforme oplossing.

  Probleem tekort vrijwilligers brandweer bestaat niet

  Reageer

  Het blijkt een misverstand dat de brandweer kampt met een groot dreigend tekort aan vrijwilligers. Niets wijst er volgens onderzoek door de Brandweeracademie op dat er sprake is van een alom ervaren knelpunt op het gebied van werven en behouden van vrijwilligers.

 • Al vijf jaar voor de coronacrisis nam het aantal vierkante meters kantoorruimte
per werknemer in gemeentehuizen af. Die trend is door het vele gedwongen thuiswerken versneld, zo blijkt uit Trends bij Gemeenten vanuit de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering. Ict drukt steeds nadrukkelijker een stempel op de werkprocessen.

  Minder kantoorruimte nodig voor ambtenaren

  10 reacties

  Al vijf jaar voor de coronacrisis nam het aantal vierkante meters kantoorruimte per werknemer in gemeentehuizen af. Die trend is door het vele gedwongen thuiswerken versneld, zo blijkt uit Trends bij Gemeenten vanuit de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering. Ict drukt steeds nadrukkelijker een stempel op de werkprocessen.

 • De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

  Eerste Kamer: Goedkeuren decentralisaties was fout

  19 reacties

  De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

 • Een eerste poging de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren te hervatten, heeft nog niet direct tot resultaat geleid. Vakbonden en werkgever hebben extra bedenktijd nodig. Na het weekend hakken ze de knoop door.

  Nog geen witte rook herstart overleg cao rijk

  1 reactie

  Een eerste poging de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren te hervatten, heeft nog niet direct tot resultaat geleid. Vakbonden en werkgever hebben extra bedenktijd nodig. Na het weekend hakken ze de knoop door.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Noaberschap hoort bij Twente als een os bij een ezel. Althans, dat is het clichébeeld. Onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur laat zien dat er waarheid in schuilt. Het aandeel Twentenaren dat het normaal vindt voor een ander te zorgen is hoger dan waar ook: twee op de drie Tukkers geven aan dat het gebruikelijk is.

  Veel socialer dan in Twente tref je het nergens

  Reageer

  Noaberschap hoort bij Twente als een os bij een ezel. Althans, dat is het clichébeeld. Onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur laat zien dat er waarheid in schuilt. Het aandeel Twentenaren dat het normaal vindt voor een ander te zorgen is hoger dan waar ook: twee op de drie Tukkers geven aan dat het gebruikelijk is.

 • Gelderland zuid is volgens onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur de meest progressieve regio van Nederland, zeker op het gebied van duurzaamheid. Toch zijn er binnen de regio aanzienlijke verschillen in hoe ‘groen’ men wil zijn.

  Vooral stad is donkergroen

  Reageer

  Gelderland zuid is volgens onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur de meest progressieve regio van Nederland, zeker op het gebied van duurzaamheid. Toch zijn er binnen de regio aanzienlijke verschillen in hoe ‘groen’ men wil zijn.

 • Op het gebied van culturele identiteit zijn de verschillen tussen stad en ommeland relatief gezien het grootst in Groningen. De beleving van het Sinterklaasfeest, de jaarwisseling en ‘Europa’ is blijkens onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur in de dorpen wezenlijk anders dan in de stadse omgeving. Start van een serie over de vermeende kloof tussen stad en ommeland.

  Stadjers versus Ommelanders

  Reageer

  Op het gebied van culturele identiteit zijn de verschillen tussen stad en ommeland relatief gezien het grootst in Groningen. De beleving van het Sinterklaasfeest, de jaarwisseling en ‘Europa’ is blijkens onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur in de dorpen wezenlijk anders dan in de stadse omgeving. Start van een serie over de vermeende kloof tussen stad en ommeland.

 • ‘Wij burgemeesters vragen om de eerste tranche van het EU-Herstelfonds rechtstreeks aan de gemeenten te geven.’ Nee, hier spreekt niet de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar zijn Italiaanse collega Matteo Ricci – burgemeester van Pesaro en vice-voorzitter van de Nationale Vereniging van Italiaanse Gemeenten, ANCI.

  Hier met dat EU-geld

  Reageer

  ‘Wij burgemeesters vragen om de eerste tranche van het EU-Herstelfonds rechtstreeks aan de gemeenten te geven.’ Nee, hier spreekt niet de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar zijn Italiaanse collega Matteo Ricci – burgemeester van Pesaro en vice-voorzitter van de Nationale Vereniging van Italiaanse Gemeenten, ANCI.

 • Waar veel wordt gesport, zijn de zorgkosten lager. Onderzoek van Atlas voor Gemeenten toont dat duidelijk aan. Maar hoe krijg je als gemeente je inwoners in beweging? De oplossing, zo blijkt, zit ‘m lang niet altijd in meer sportvelden en -zalen alleen.

  Sport in beeld

  Reageer

  Waar veel wordt gesport, zijn de zorgkosten lager. Onderzoek van Atlas voor Gemeenten toont dat duidelijk aan. Maar hoe krijg je als gemeente je inwoners in beweging? De oplossing, zo blijkt, zit ‘m lang niet altijd in meer sportvelden en -zalen alleen.

 • Voor duizenden financiële medewerkers bij gemeenten gaat er de komende vijf jaar veel veranderen. Administratieve, boekhoudkundige banen verdwijnen door verdergaande automatisering. De nadruk verschuift naar bedrijfseconomische analyses, bedoeld voor college en ambtelijke top.

  Gezocht: paarse medewerkers op financiën

  Reageer

  Voor duizenden financiële medewerkers bij gemeenten gaat er de komende vijf jaar veel veranderen. Administratieve, boekhoudkundige banen verdwijnen door verdergaande automatisering. De nadruk verschuift naar bedrijfseconomische analyses, bedoeld voor college en ambtelijke top.

 • © Shutterstock

  ‘Zonder extra geld gaat de deur dicht’

  Reageer

  Het gemeentefonds moet structureel worden verruimd. Dat staat buiten kijf. En als dat extra geld er niet komt, gooit de VNG de deur dicht richting kabinet. Maar er moet meer gebeuren. Het rijk moet de autonome rol van gemeenten respecteren én ernaar handelen. Een interview met VNG-directeur Leonard Geluk.

 • Meerdere Europarlementariërs maakten zich grote zorgen over het cohesiebeleid wat volgens hen en Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en regionaal beleid) het hart moet vormen van de wederopbouw straks, na de coronacrisis. Er waren in Brussel al grote zorgen om de toekomst van het budget voor de Europese Unie, omdat Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk de kont tegen de krib gooit en een verdere verlaging wil van het EU-budget.

  Alles op alles voor snelle start EU-programma’s

  Reageer

  De Europese Commissie zet alles op alles om de programma’s voor het cohesiebeleid in januari 2021 te laten beginnen. Nederland krijgt voor onder meer het EFRO-beleid en ESF+ circa 1,4 miljard euro.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  Reageer

  Natuurlijk, de coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

  Plan voor meer jongere EU-ambtenaren

  Reageer

  Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.