of 59220 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • ‘Het kan niet op de ouderwetse wijze, top down. Dan zet je jezelf als provincie buiten spel.’ Volgens Gelders gedeputeerde Jan Markink heeft de provincie geleerd van de kritiek die gemeenten en bedrijven spuiden op de trage, bureaucratische manier van werken in het provinciehuis.

  Gelderland zoekt contact met buitenwereld

  Reageer

  Anderen laten zeggen wat ze echt van je denken. De provincie Gelderland deed zo’n partneronderzoek en raadt gemeenten nu aan hetzelfde te doen. ‘Uitermate leerzaam’, zegt Gelders gedeputeerde Jan Markink. Ook al is niet alles bepaald fijn om te horen.

 • Het onderzoek over de werkbeleving van de ambtenaar komt in de plaats van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek dat tweejaarlijks in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd uitgevoerd. Het CBS voert het nieuwe onderzoek uit in samenwerking met Binnenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Onderzoek werkbeleving ambtenaar

  1 reactie

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, is deze maand gestart met een groot enquêteonderzoek onder ambtenaren over het werken in een overheidsorganisatie.

 • Gemeenten zijn verplicht om in hun begroting te rapporteren wat de kosten van overhead en externe inhuur zijn als percentage van de totale loonsom. Uit eerder onderzoek van Open State Foundation (OSF) blijkt dat een op de drie gemeenten die verplichte cijfers over de inhuur van externen niet of niet volledig in de begroting heeft staan.

  Cijfers externe inhuur gemeenten in kaart

  3 reacties

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt gemeenten voortaan hoeveel extern personeel zij inhuren. Dat moet de lokale overheden dwingen hun cijfers op orde te brengen. 

 • De gemeente Zandvoort is bereid om 4 miljoen euro te investeren in de terugkeer van de Formule 1 naar het circuit van Zandvoort. De dekking wordt voornamelijk gevonden in een verhoging van de toeristenbelasting.

  Zandvoort steekt 4 miljoen in terugkeer Formule 1

  Reageer

  De gemeente Zandvoort is bereid om 4 miljoen euro te investeren in de terugkeer van de Formule 1 naar het circuit van Zandvoort. De dekking wordt voornamelijk gevonden in een verhoging van de toeristenbelasting.

 • Uit een analyse van de kwartaalcijfers van afgelopen jaar maakt de Delftse hoogleraar Willem Korthals Altes op dat twee op de drie gemeenten een positief saldo hebben. Amsterdam steekt met kop en schouders boven de rest uit.

  Plussen in twee derde gemeenten

  Reageer

  De meeste gemeenten schrijven weer zwarte cijfers met hun grondexploitaties. Ruim twintig gemeenten rapporteerden over 2018 een positief saldo van meer dan 10 miljoen euro. 

 • Het enige beleidsveld waarop gemeenten onderling echt het verschil kunnen maken is cultuur en ontspanning. Op de meeste overige terreinen is de vrijheid van om eigen beleid te maken beperkt door met name regelgeving van het rijk. Dat blijkt uit het advies 'Beleidsvrijheid geduid' van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

  Beleidsvrijheid gemeenten houdt niet echt over

  3 reacties

  Het enige beleidsveld waarop gemeenten onderling echt het verschil kunnen maken is cultuur en ontspanning. Op de meeste overige terreinen is de vrijheid van om eigen beleid te maken beperkt door met name regelgeving van het rijk. 

 • Gemeenten hebben vorig jaar een positief resultaat van 1,25 miljard euro geboekt op grondexploitaties. Dat resultaat is 20 procent hoger dan in 2017. Extra investeringen in woningbouw blijven vooralsnog uit.Dat blijkt uit een analyse van de voorlopige cijfers over 2018 door hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft.

  Gemeentelijke investeringen in bouw suboptimaal

  1 reactie

  Gemeenten hebben vorig jaar een positief resultaat van 1,25 miljard euro geboekt op grondexploitaties. Dat resultaat is 20 procent hoger dan in 2017. Extra investeringen in woningbouw blijven vooralsnog uit.

 • Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net als het vertrouwen in de ambtenaar is ook het vertrouwen in de politie gegroeid: bijna drie kwart van de Nederlanders geeft aan vertrouwen in die institutie te hebben. Onverminderd hoog blijft eveneens het vertrouwen in de rechtelijke macht: ruim boven de 70 procent.

  Vertrouwen in ambtenaren groeit

  4 reacties

  De ambtenaar mag zich verheugen in een toenemend vertrouwen in de samenleving. Bleef het drie jaar geleden nog steken op 42,6 procent, in 2018 is het gestegen tot 46,6 procent.

 • Er zijn zorgen over het functioneren van de lokale en regionale journalistiek in Zuid-Holland. Met name de waakhondfunctie staat onder toenemende druk. De problemen zijn het grootst in de kleinere gemeenten.Dat concluderen hoogleraar Jaap de Jong en collega Willem Koetsenruijter van de Universiteit Leiden.

  Waakhondfunctie journalistiek onder druk in Z-Holland

  Reageer

  Er zijn zorgen over het functioneren van de lokale en regionale journalistiek in Zuid-Holland. Met name de waakhondfunctie staat onder toenemende druk. De problemen zijn het grootst in de kleinere gemeenten.

 • Cijfers over de kosten van de energietransitie zijn zelden gestoeld op betrouwbare berekeningen. Een rekentool, waarmee per straat de kosten – en baten – in beeld kunnen worden gebracht, biedt gemeenten en woningcorporaties houvast.

  Donkerrood? Dat wordt een warmtenet

  1 reactie

  Cijfers over de kosten van de energietransitie zijn zelden gestoeld op  betrouwbare berekeningen. Een rekentool, waarmee per straat de kosten – en baten – in beeld kunnen worden gebracht, biedt gemeenten en woningcorporaties houvast.

 • De Benchmark Nederlandse Gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs, is een vergelijking van de financiële kengetallen van alle gemeenten van 2008 tot en met 2017. Daaruit wordt duidelijk dat de gemiddelde solvabiliteit, het financiële kengetal voor de mate waarin gemeenten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, als gevolg van de recessie ging van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017.

  Zeeuwse gemeenten in zwaar weer

  Reageer

  De financiële gezondheid van gemeenten varieert sterk per provincie. De Randstedelijke provincies presteren over de gehele linie financieel beter dan gemeenten in andere gebieden. 

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is met een eerste loonbod gekomen voor gemeenteambtenaren: 2,5 procent voor een cao van 15 maanden. De grootste ambtenarenvakbond, FNV, zet in op 5 procent.

  VNG doet loonbod van 2,5 procent

  49 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is met een eerste loonbod gekomen voor gemeenteambtenaren: 2,5 procent voor een cao van 15 maanden. De grootste ambtenarenvakbond, FNV, zet in op 5 procent.

 • Gemeenten hebben steeds meer moeite om rond te komen sinds ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Hoewel er sinds 2015 sprake is van een lichte opleving vanwege economisch herstel, is de verwachting dat het er niet beter op wordt. Dat blijkt uit de Benchmark Nederlandse Gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs.

  Gemeenten financieel klem door zorgtaken

  3 reacties

  Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg hebben ze steeds meer moeite om rond te komen. Hoewel er sinds 2015 sprake is van een lichte opleving vanwege economisch herstel, is de verwachting dat het er niet beter op wordt.

 • Een grotere diversiteit aan partijen in de gemeenteraad leidt nauwelijks tot een moeilijkere coalitievorming

  Versplintering vertraagt vorming coalities amper

  Reageer

  Een grotere diversiteit aan partijen in de gemeenteraad leidt nauwelijks tot een moeilijkere coalitievorming. Volgens onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen is er nagenoeg geen effect van te vinden op de snelheid van de formatie van colleges.

 • De belangstelling van de kiezer voor de provinciale politiek is niet bijster groot. Waar bijna driekwart van de Nederlanders geïnteresseerd is in de landelijke politiek, heeft maar 44 procent van de kiezers interesse in de provinciale politiek.

  Provinciale politiek boeit kiezer matig

  Reageer

  De belangstelling van de kiezer voor de provinciale politiek is niet bijster groot. Waar bijna driekwart van de Nederlanders geïnteresseerd is in de landelijke politiek, heeft maar 44 procent van de kiezers interesse in de provinciale politiek.

 • Kiezers lijken blijkens het onderzoek onder 776 kiesgerechtigde Nederlanders nog niet echt warm te lopen voor de Provinciale Statenverkiezingen. ‘Net als in 2007 zien we dat weliswaar 58 procent aangeeft zeker te zullen gaan stemmen, maar we veronderstellen – ook op basis van andere door ons uitgevoerde verkiezingsonderzoeken – dat dit een overschatting van 5 tot 10 procentpunten is’, aldus de onderzoekers van Team Vier.

  Provinciale politiek boeit kiezer maar matig

  6 reacties

  De belangstelling van de kiezer voor de provinciale politiek is niet bijster groot. Waar bijna driekwart van de Nederlanders geïnteresseerd is in de landelijke politiek, heeft maar 44 procent van de kiezers interesse in de provinciale politiek, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier

 • Gemeenten hebben met 4,7 miljoen euro subsidie de afgelopen vier jaar 1.019 jonge medewerkers tijdelijk in dienst genomen. Het merendeel betrof traineeships en één- of tweejaarscontracten.

  Voor bijna 5 miljoen ruim 1.000 jonge ambtenaren

  1 reactie

  Gemeenten hebben met 4,7 miljoen euro subsidie de afgelopen vier jaar 1.019 jonge medewerkers tijdelijk in dienst genomen. Het merendeel betrof traineeships en één- of tweejaarscontracten.

 • Eén van de conclusies in de evaluatie van de Rekenkamer Oost Nederland (RON), de gezamenlijke rekenkamer van de provincies Gelderland en Overijssel, is dat de rekenkamer onderbenut wordt. In dat rapport – Staat van de RON 2018 – wordt gesproken over de onderbenutting door Provinciale Staten van het instrument rekenkamer.

  Onderbenutting rekenkamer in Gelderland en Overijssel

  1 reactie

  Provinciale Staten kunnen meer doen met het instrument rekenkamer dan nu gebeurt. Althans in Gelderland en Overijssel. ‘De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Staten, niet bij de Rekenkamer Oost Nederland’.

 • De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) laat onderzoeken in hoeverre het lidmaatschap van de Alternative für Deutschland (AfD) verenigbaar is met de verplichtingen en politieke terughoudendheid die voor ambtenaren gelden.

  Mag Duitse ambtenaar lid zijn van AfD?

  5 reacties

  De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) laat onderzoeken in hoeverre het lidmaatschap van de Alternative für Deutschland (AfD) verenigbaar is met de verplichtingen en politieke terughoudendheid die voor ambtenaren gelden.

 • Het personeelsbestand van het rijk is meer vergrijsd dan de werkenden op de externe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de afgelopen vijf jaar de personele omvang van het rijk als gevolg van nieuw beleid, beleidsintensiveringen en insourcing per saldo toegenomen

  Grote uitstroom rijksambtenaren na 2025

  Reageer

  Tot en met 2020 bereikt bij het rijk 4 procent van het huidige personeelsbestand de aow-leeftijd. Daarna neemt het aandeel ouderen gestaag toe, totdat het in 2025 ruim verdrievoudigt tot 13 procent. Met name de uitstroom van kennis en kunde vormt volgens de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 ‘een uitdaging’.

 • De meerderheid van de ambtenaren is positief over de kennis of vaardigheden die men opdoet tijdens de cursus of training: zes op de tien gebruikt deze (heel) veel tijdens zijn of haar werk.

  Ambtenaren prijzen kwaliteit cursussen

  1 reactie

  Het grootste deel van de ambtenaren is tevreden over de kwaliteit (85 procent) van bijscholingscursussen en trainingen en het behaalde resultaat (76 procent). Dat is vergelijkbaar met de andere beroepsgroepen, zo blijkt uit in opdracht van Binnenlands Bestuur gehouden onderzoek van I&O Research.

 • Bij acht op de tien werkenden worden bijscholingen gefinancierd door de werkgever. Onder ambtenaren gebeurt dat volgens de onderzoekers iets vaker vanuit een vooraf vastgesteld cursusbudget.

  IKB nauwelijks ingezet voor bijscholing

  1 reactie

  Ambtenaren zetten hun Individueel Keuzebudget (IKB) nauwelijks in voor 
  het financieren van cursussen en trainingen. Het zijn voornamelijk de werkgevers die de kosten voor opleidingen voor rekening nemen.
  Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat slechts een enkele ambtenaar het IKB voor opleidingsdoeleinden gebruikt – 1 procent van de ruim 2.000 ambtenaren die meededen mee aan het onderzoek.

 • Ambtenaren laten zich graag bijscholen. En dan ook nog vaak op eigen initiatief. Nadeel is wel dat het dagelijkse werk blijft liggen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Werk ambtenaar lijdt onder bijscholing

  6 reacties

  Ambtenaren leren graag. Meer dan medewerkers van andere beroepsgroepen laten zij zich bijscholen. En dan ook nog vaak op eigen initiatief. Nadeel is wel dat het dagelijkse werk blijft liggen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Rotterdam kan maar beter het warmtenet niet uitrollen naar de gemeente Leiden. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer is het milieu er niet mee gediend en zijn de financiële risico’s te groot. Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in een rapport aan de gemeenteraad

  Rekenkamer brandt warmtebeleid Rotterdam af

  1 reactie

  Rotterdam kan maar beter het warmtenet niet uitrollen naar de gemeente Leiden. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer is het milieu er niet mee gediend en zijn de financiële risico’s te groot.

 • In die resolutie stelt het grootste pensioenfonds van Nederland drie eisen aan BP: een strategie die overeenstemt met het akkoord van Parijs, klimaatambities en -doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn en jaarlijkse rapportage daarover. De resolutie wordt op de aandeelhoudersvergadering in mei in stemming gebracht.

  ABP kleurt oliegigant groener

  8 reacties

  Samen met andere grote beleggers heeft het ambtenarenpensioenfonds ABP een klimaatresolutie ingediend bij olie- en gasconcern BP. 

 • Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

  Overheid kampt met tekort goed opgeleide inkopers

  1 reactie

  Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

 • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil een wettelijke norm voor het budget van lokale rekenkamers. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.Volgens de minister is er vanuit de gemeenten behoefte aan duidelijkheid over het benodigde budget voor een rekenkamer.

  Ollongren wil norm voor budget rekenkamers

  2 reacties

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil een wettelijke norm voor het budget van lokale rekenkamers. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

 • De ontwikkeling van de waterschapsheffing varieert sterk per waterschap. De zuiveringsheffing steeg tussen 2015 en 2019 in Rijnland met 5,3 procent per jaar, terwijl deze in Schieland en de Krimpenerwaard in diezelfde periode met 3,1 procent per jaar daalde. De ingezetenenheffing ging het hardst omhoog in Noorderzijlvest: +9,5 procent per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het COELO.

  Grote verschillen in ontwikkeling waterschapslasten

  6 reacties

  De ontwikkeling van de waterschapsheffing varieert sterk per waterschap. De zuiveringsheffing steeg tussen 2015 en 2019 in Rijnland met 5,3 procent per jaar, terwijl deze in Schieland en de Krimpenerwaard in diezelfde periode met 3,1 procent per jaar daalde. De ingezetenenheffing ging het hardst omhoog in Noorderzijlvest: + 9,5 procent per jaar.

 • Rotterdamse topambtenaren blijken een veel te rooskleurig beeld te hebben gegeven van de herontwikkeling van een gebied naast het Centraal Station. Waarschuwingen van lagere ambtenaren over de risico’s werden genegeerd. Het mislukken van het bouwproject kostte de gemeente veertig miljoen, aldus een rapport van de Rekenkamer Rotterdam.

  Dominantie topambtenaren kostte Rotterdam miljoenen

  4 reacties

  Rotterdamse topambtenaren blijken een veel te rooskleurig beeld te hebben gegeven van de herontwikkeling van een gebied naast het Centraal Station. Waarschuwingen van lagere ambtenaren over de risico’s werden willens en wetens terzijde geschoven. Het mislukken van het bouwproject kostte de gemeente volgens de Rekenkamer Rotterdam veertig miljoen.

 • Vier op de tien werknemers in het openbaar bestuur en veiligheid hebben op het werk te maken met ongewenst gedrag van burgers. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat daarbij om seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.

  Veertig procent ambtenaren slachtoffer van intimidatie

  6 reacties

  Vier op de tien werknemers in het openbaar bestuur en veiligheid hebben op het werk te maken met ongewenst gedrag van burgers. Daarbij gaat het om seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.

 • Boudewijn Steur (Binnenlandse Zaken) en Frank Speel (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) schetsen in Binnenlands Bestuur enkele perspectieven uit vijf bijeenkomsten over hoe inwoners invulling geven aan hun zeggenschap. Die sessies waren door Binnenlandse Zaken, Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprekscentrum georganiseerd.

  ‘Ambtenaren, verlaat de overheidsgebouwen’

  6 reacties

  Overheden kunnen onderling leren van de manieren waarop inwoners betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken. Het belangrijkst? Hoe om te gaan met de uitkomsten van participatie? ‘Aan het begin van ieder participatieproces moet dat helder zijn.’

 • De verschillen in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen zijn de afgelopen vijftig jaar steeds kleiner geworden. In 1969 werkte nog 84,0 procent van de mannen tegen 34,1 procent van de vrouwen. Gemiddeld over 2018 was deze bij vrouwen 63,2 procent en bij mannen 72,5 procent.

  Arbeidsparticipatie hoogst op Urk

  Reageer

  Eind 2018 bereikte de netto-arbeidsparticipatie een recordhoogte, namelijk ruim 68 procent. De hoogste arbeidsparticipatie kennen de gemeenten Houten, Midden-Delfland en Urk (respectievelijk 73,2, 73,8 en 74,2 procent).

 • De provincie Limburg stemt alleen in met een klimaatakkoord als de plannen realistisch zijn en de concurrentiepositie van het Limburgse bedrijfsleven niet in gevaar brengen. Die voorwaarden stelt het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de provinciale koepelorganisatie IPO

  Limburg vreest verlies werk en geld

  2 reacties

  De provincie Limburg stemt alleen in met een klimaatakkoord als de plannen realistisch zijn en de concurrentiepositie van het Limburgse bedrijfsleven niet in gevaar brengen. Die voorwaarden stelt het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de provinciale koepelorganisatie IPO. Een realistisch tempo, passend aangesloten op onze grensligging en zonderafbreuk te doen aan onze concurrentiepositie.’ 

 • De inzet van wijkteams heeft in de eerste jaren na de decentralisatie gezorgd voor een stijging van het aantal Wmo-cliënten in een zogeheten maatwerktraject met 14 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) over de periode 2015-2017.

  Wijkteams veroorzaken hogere Wmo-kosten

  2 reacties

  Wijkteams met daarin louter ambtenaren zijn minder scheutig met het doorverwijzen van Wmo-cliënten richting duurdere voorzieningen dan wijkteams waarin (ook) zorgaanbieders zitten

 • Ambtenaren van Justitie & Veiligheid proberen met regelmaat onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) te beïnvloeden. Ruim één op de vier WODC-onderzoekers geeft aan daar last van te hebben. Vakbond FNV spreekt van ‘intern vandalisme.’

  FNV: ‘Stop intern vandalisme tegen ambtenaren’

  3 reacties

  Ambtenaren van Justitie en Veiligheid proberen met regelmaat onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) te beïnvloeden. Ruim één op de vier WODC-onderzoekers geeft aan daar last van te hebben. Vakbond FNV spreekt van ‘intern vandalisme.’

 • Hilversum heeft zich bij de oprichting van de Uitvaartstichting Hilversum niet volledig gehouden aan de Wet Markt en overheid. Ook blijkt de gemeente, ondanks de verzelfstandiging van de stichting, nog steeds financiële risico’s te lopen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hilversumse rekenkamer.

  Volop risico’s Hilversum bij begraven

  Reageer

  Hilversum heeft zich bij de oprichting van de Uitvaartstichting Hilversum niet volledig gehouden aan de Wet Markt en overheid. Ook blijkt de gemeente, ondanks de verzelfstandiging van de stichting, nog steeds financiële risico’s te lopen.

 • De Rotterdamse raad kan beter eind deze maand nog geen besluit nemen over de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden. De Rekenkamer Rotterdam roept de gemeenteraad op daarmee te wachten zij klaar is met haar onderzoek naar die uitbreidingsplannen.

  Besluit warmtenet Rotterdam kan beter even wachten

  Reageer

  De Rotterdamse raad kan beter eind deze maand nog geen besluit nemen over de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden. De Rekenkamer Rotterdam roept de gemeenteraad op daarmee te wachten tot zij klaar is met haar onderzoek naar die uitbreidingsplannen.

 • Gemeenten besteden 16 procent van hun activiteiten geheel of grotendeels in. Het gros van de activiteiten – 74 procent – wordt volledig of grotendeels aanbesteed. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken liet doen naar de mate van inbesteding door gemeenten.

  Afweging in- of uitbesteden vooral adhoc

  Reageer

  Gemeenten besteden 16 procent van hun activiteiten geheel of grotendeels in. Het gros van de activiteiten – 74 procent – wordt volledig of grotendeels aanbesteed. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken liet doen naar de mate van inbesteding door gemeenten.

 • Gemeenten komen niet langer in aanmerking voor subsidie bij het aannemen van jonge medewerkers. De jongerenregeling van het A+O fonds Gemeenten is per 1 januari 2019 beëindigd.

  Einde subsidieregeling jongeren voor gemeenten

  1 reactie

  Gemeenten komen niet langer in aanmerking voor subsidie bij het aannemen van jonge medewerkers. De jongerenregeling van het A+O fonds Gemeenten is per 1 januari 2019 beëindigd.

 • Integriteit van politieke ambtsdragers zal weer een belangrijk thema zijn bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019. Juist op lokaal en provinciaal niveau zien we in de afgelopen verkiezingsperiodes steeds meer aandacht voor het gedrag en de mores van bestuurders en volksvertegenwoordigers.

  Screening bestuurders schreeuwt om standaard

  Reageer

  Het screenen van politiek bestuurders op integer gedrag wordt gemeengoed 
  in ons land. Of alle risico’s op integriteitskwesties daarmee zijn uit te sluiten, is volgens Zeger van der Wal en Hans Groot maar zeer de vraag.

 • Als in dit tempo wordt doorgegaan, ontstaat over niet al te lange tijd een klein aantal supergemeenten, die de provinciale taken er wel even bijnemen. Dan worden feitelijk de gemeenten zoals wij die nu nog kennen afgeschaft, aldus Allers.

  ‘In dit tempo in 2051 nog één gemeente’

  3 reacties

  Op 1 januari is het aantal gemeenten opnieuw gedaald, dit keer met 25 gemeenten. Als in dit tempo zou worden doorgegaan, dan bestaat Nederland in 2051 uit één enkele gemeente. Dat stelt COELO-hoogleraar Maarten Allers in een vorige week in ESB gepubliceerd onderzoek. 

 • Huurders betalen dit jaar 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent, zo blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 37 grote gemeenten.

  Lokale woonlasten fors hoger

  8 reacties

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Dat komt vooral doordat het rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten rekenen die extra kostenpost door aan hun inwoners.

 • In 2019 begroten de gemeenten ongeveer 500 miljoen euro meer uit te geven in de c lusters jeugd dan in 2018 en 350 miljoen euro meer aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen is dat 850 miljoen euro.

  Jeugd en Wmo kosten gemeenten in 2019 850 miljoen extra

  8 reacties

  In 2019 begroten de gemeenten ongeveer 500 miljoen euro meer uit te geven in de c lusters jeugd dan in 2018 en 350 miljoen euro meer aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen is dat 850 miljoen euro.

 • BNG Bank betaalt mee aan een leerstoel geothermie aan de TU Delft. Daarmee wil de bank de ontwikkeling van geothermie in Nederland stimuleren.

  Leerstoel geothermie gefinancierd

  Reageer

  BNG Bank betaalt mee aan een leerstoel geothermie aan de TU Delft. Daarmee wil de bank de ontwikkeling van geothermie in Nederland stimuleren. Eind vorige maand ondertekenden de provincie Zuid-Holland, Energie Beheer Nederland, Eneco, ECW (particuliere netbeheerder voor grootschalige tuinbouw), Hydreco Geomec (expert bodemenergiesystemen), Huisman (wereldwijde leverancier innovatieve technische oplossingen) en BNG Bank een overeenkomst ter financiering van de leerstoel. De gesprekken voor het benoemen van een assistent professor voor de nieuwe leerstoel lopen nog. 

 • Gemeentelijke werkgevers vragen steeds meer persoonlijke kwaliteiten van medewerkers. Zoveel zelfs dat het wel stress moet opleveren.

  Gemeenten vragen onmogelijke van ambtenaar

  10 reacties

  Veertig jaar geleden zocht de overheid klerken en commiezen, vandaag de dag ambtenaren 3.0. Een speurtocht door personeelsadvertenties gedurende deze vier decennia laat zien dat de werkgever steeds meer verwacht.

 • Waar staan de provincies als het gaat om de voortgang van de energietransitie? De provinciale rekenkamers wilden dat in een vergelijkend onderzoek in beeld brengen. Vorige week publiceerden ze het resultaat. Eruit blijkt dat alle provincies er weliswaar mee aan de slag zijn, maar dat er in feite weinig harde prestatiegegevens zijn hoever ze zijn richting einddoel. Daarbij: de meest recente gegevens stammen uit 2016.

  Tussendoelen helpen provincies bij energietransitie

  Reageer

  Vrijwel alle provincies hebben ambities op papier gezet over het gewenste aandeel hernieuwbare energie in hun totale energieverbruik, te bereiken energiebesparing en CO2-reductie. Maar in hoeverre ze op koers liggen, valt nauwelijks te zeggen. De einddoelen liggen doorgaans ver in de toekomst en tussendoelen ontbreken.

 • In 2018 waren er tot dusver 44 burgemeestersposten te vergeven. Na de raadsverkiezingen in maart kwam er een hausse aan vacatures op gang. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat, net als voorgaande jaren, vooral VVD’ers solliciteren. Voor zover te achterhalen stuurden 105 liberalen hun brief richting provinciehuis. Met 86 brieven lieten CDA’ers zich evenmin onbetuigd, gevolgd door D66 (69). Sollicitanten van PvdA-huize waren er dit jaar de helft minder dan in 2017 – 47 om 93 – maar relatief gezien waren zij wel succesvol. Tot het ter perse gaan van dit blad scoorde de partij 7 benoemingen, evenveel als de VVD. D66 oogstte 3 posten. 15 gemeenten wachten nog op de benoeming.

  ‘Lokaal’ scoort in 2018 één burgemeesterspost

  2 reacties

  De VVD heeft dit jaar samen met de PvdA de meeste burgemeestersposten in de wacht gesleept. Met name het CDA en D66 blijven opvallend achter. Dat geldt eveneens voor lokale partijen.

 • De ‘passende loonsverhoging’ voor gemeenteambtenaren die koepelorganisatie VNG als inzet voor de nieuwe cao heeft, getuigt volgens de grootste ambtenarenvakbond van weinig ambitie.

  Vakbond: ‘VNG investeert weinig in personeel'

  27 reacties

  De ‘passende loonsverhoging’ voor gemeenteambtenaren die koepelorganisatie VNG als inzet voor de nieuwe cao heeft, getuigt volgens de grootste ambtenarenvakbond van weinig ambitie.

 • De vakbonden en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben het overleg over een nieuwe tweejarige cao voor de provincies opgeschort.

  Overleg cao provincies loopt vast op looneis

  10 reacties

  De vakbonden en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben het overleg over een nieuwe tweejarige cao voor de provincies opgeschort. De looneis van de bonden en het loonbod van de werkgevers lagen te ver uit elkaar.

 • De inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is ‘pas houden’ met de omgeving. Een inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, zit er niet in.

  VNG: ‘Geen inhaalslag salaris gemeenteambtenaren’

  56 reacties

  De inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is ‘pas houden’ met de omgeving. Een inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, zit er niet in.

 • Omdat het rijk dit jaar (nog) minder uitgaven heeft gedaan dan begroot, wacht gemeenten een fikse tegenvaller. Gevolg van de onderuitputting is dat de groei van het gemeentefonds over 2018 neerwaarts zal moeten worden bijgesteld.

  Waarschuwing voor flinke tegenvaller gemeenten

  6 reacties

  Omdat het rijk dit jaar (nog) minder uitgaven heeft gedaan dan begroot, wacht gemeenten een fikse tegenvaller. Gevolg van de onderuitputting is dat de groei van het gemeentefonds over 2018 neerwaarts zal moeten worden bijgesteld.

 • Eén op de zeven vacatures bij gemeenten staat langer dan een half jaar open. Het gaat met name om hbo- en wo-functies in de functiegebieden ‘Automatisering en ICT’, Ruimtelijke ordening en milieu’, ‘Bouw en civiele techniek’, ‘Financieel en economisch’ en ‘Welzijn en jeugdzorg’.

  Gemeenten kampen met vacatureproblemen

  22 reacties

  Eén op de zeven vacatures bij gemeenten staat langer dan een half jaar open. Het gaat met name om hbo- en wo-functies in de functiegebieden ‘Automatisering en ICT’, Ruimtelijke ordening en milieu’, ‘Bouw en civiele techniek’, ‘Financieel en economisch’ en ‘Welzijn en jeugdzorg’.

   

 • Vier op de tien Nederlanders ervaren bij de jaarwisseling overlast van vuurwerk. Harde knallen veroorzaken de meeste hinder, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Harde knallen ergernis nummer 1

  1 reactie

  Vier op de tien Nederlanders ervaren bij de jaarwisseling overlast van vuurwerk. Harde knallen veroorzaken de meeste hinder, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Onder ‘reguliere’ afstekers is meer twijfel ontstaan over het afsteken van vuurwerk. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat de daling van het animo vooral bij jongeren daalt.

  Twijfel jongeren over afsteken vuurwerk groeit

  Reageer

  Onder ‘reguliere’ afstekers is meer twijfel ontstaan over het afsteken van vuurwerk. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat de daling van het animo vooral bij jongeren daalt.

 • Een vuurwerkverbod zal velen er niet van weerhouden toch zelf vuurwerk af te steken. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur geeft bijna één op de drie volwassen vuurwerkafstekers aan zich niets van zo’n verbod aan te trekken.

  Ruim kwart afstekers vuurwerk doof voor verbod

  9 reacties

  Een vuurwerkverbod zal velen er niet van weerhouden toch zelf vuurwerk af te steken. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur geeft bijna één op de drie volwassen vuurwerkafstekers aan zich niets van zo’n verbod aan te trekken.

 • De oproep de subsidieregelingen te vereenvoudigen is een van de aanbevelingen van de Rekenkamer Amsterdam in het vandaag gepresenteerde onderzoek Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.

  Amsterdamse subsidieregels te ingewikkeld

  2 reacties

  De bedoeling van de gemeente is goed, maar in de praktijk blijkt Amsterdam toch redelijk hoge drempels op te werpen voor de aanvraag van subsidies voor initiatieven van inwoners voor een betere leefomgeving. Versimpel de regels, luidt het advies van de Rekenkamer Amsterdam.

 • Tot en met 2029 zal de gemeente Vlissingen in totaal nog 80 miljoen euro aan noodhulp ontvangen uit het gemeentefonds. De gemeente slaagt er zelf niet in uit de financiële problemen te komen – een schuld van bijna 125 miljoen euro.

  Miljoenen noodhulp voor Vlissingen

  1 reactie

  Tot en met 2029 zal de gemeente Vlissingen in totaal nog 80 miljoen euro aan noodhulp ontvangen uit het gemeentefonds. De gemeente slaagt er zelf niet in uit de financiële problemen te komen – een schuld van bijna 125 miljoen euro.

 • De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd om een brede lobby te starten tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en wegwerpartikel.

  Gemeente wil rem op plastic verpakkingen

  1 reactie

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd om een brede lobby te starten tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en wegwerpartikel.

 • Enkele honderdduizenden huishoudens maken naar schatting illegaal gebruik van gemeentegrond. Een wetswijziging is nodig om het verlies van overheidsgrond en conflicten te voorkomen, zo concludeert Björn Hoops, onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Massaal ‘landjepik’ van gemeentegrond

  18 reacties

  Enkele honderdduizenden huishoudens in Nederland maken naar schatting illegaal gebruik van gemeentegrond. Een wetswijziging is nodig om het verlies van overheidsgrond en conflicten te voorkomen.

 • Elke gemeente doet wel iets aan armoedebeleid, maar hoe hoog het armoedebudget precies is en waaraan dat wordt besteed valt nauwelijks na te gaan. Laat staan dat het mogelijk is het effect van de inzet vast te stellen. Het is de rekenkamer van Lelystad die tot die best treurige conclusie komt na vergelijking van negen rekenkamerrapporten die sinds 2015 zijn uitgekomen

  Effect lokaal armoedebeleid ongewis

  8 reacties

  Elke gemeente doet wel iets aan armoedebeleid, maar hoe hoog het armoedebudget precies is en waaraan dat wordt besteed valt nauwelijks na te gaan. Laat staan dat het mogelijk is het effect van de inzet vast te stellen.

 • Vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden wordt in de publieke sector als belangrijkste voorwaarde genoemd om medewerkers de ruimte te kunnen geven waar, wanneer, hoe en met wie ze hun werk doen. Anne-Marie Buis, senior adviseur bij Binnenlandse Zaken, en filosoof Jelle de Boer stellen in een essay in Binnenlands Bestuur dat ethisch leiderschap tonen daarvoor een absolute voorwaarde is, naast het op gezette tijden houden van moreel beraad onder collega’s.

  Bouwen aan vertrouwen op ambtelijke werkvloer

  1 reactie

  Vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden wordt in de publieke sector als belangrijkste voorwaarde genoemd om medewerkers de ruimte te kunnen geven waar, wanneer, hoe en met wie ze hun werk doen. Maar dat vertrouwen moet wel worden opgebouwd.

 • De waterschappen betalen gemeenten 12 miljoen euro voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen in maart 2019.

  Verkiezingen kosten waterschappen 12 miljoen

  6 reacties

  De organisatie van de waterschapsverkiezingen in maart 2019 kosten de waterschappen 12 miljoen euro. Dat is in elk geval de ­bijdrage die de waterschappen moeten betalen aan de gemeenten die de verkiezingen verzorgen.

 • De stroppenpot voor tekorten in het sociaal domein kwam voor ruim 90 procent ten gunste van de grote gemeenten. Per inwoner streken die gemiddeld 14 euro op van de 100 miljoen van het rijk. Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners was dat gemiddeld 0,92 euro.Dat meldt Frontinfo.nl, een website over gemeentefinanciën.

  Vooral grote gemeenten snoepen uit stroppenpot

  1 reactie

  De stroppenpot voor tekorten in het sociaal domein kwam voor ruim 90 procent ten gunste van de grote gemeenten. Per inwoner streken die gemiddeld 14 euro op van de 100 miljoen van het rijk. Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners was dat gemiddeld 0,92 euro.

 • Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro in het klimaatbestendig maken van ons land. Het geld gaat naar maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

  Overheden pompen 600 miljoen in klimaataanpassing

  2 reacties

  De overheden – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro in het klimaatbestendig maken van ons land. Het geld gaat naar maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

 • Ook de grondprijzen voor bedrijventerreinen stijgen maar beperkt. Dat blijkt uit de benchmark gemeentelijke grondprijzen 2018-2019, uitgevoerd door Stec Groep. Een derde van alle gemeenten deed aan dat onderzoek mee. Uit het rapport blijkt ook dat, ondanks de overkokende woningmarkt, slechts 30 procent van de gemeenten een actief grondbeleid voert. Van die gemeenten koopt een deel nu weer grond aan.

  Grondprijzen blijven achter bij huizenprijzen

  Reageer

  Gemeentelijke grondprijzen voor woningbouwlocaties stijgen in 2019 gemiddeld 2,5 procent. Die stijging is veel lager dan de gemiddelde prijsstijging van woningen. 

 • De opgave om meer woningen te bouwen vertaalt zich nog maar zeer beperkt in extra investeringen van gemeenten. Extra investeringen in grondexploitaties om invulling te geven aan de Woonagenda blijken in elk geval niet uit hun financiële cijfers tot en met het derde kwartaal van 2018. Dat concludeert de Delftse hoogleraar Willem Korthals Altes op basis van de gemeentelijke financiële gegevens tot en met het derde kwartaal.

  Gemeentelijke investeringen in grond stagneren

  3 reacties

  De opgave om meer woningen te bouwen vertaalt zich nog maar zeer beperkt in extra investeringen van gemeenten. Extra investeringen in grondexploitaties om invulling te geven aan de Woonagenda blijken in elk geval niet uit hun financiële cijfers tot en met het derde kwartaal van 2018.

 • In kinderrijke gemeenten stijgt de koopkracht het hardst. In gemeenten daarentegen met relatief veel gefortuneerde gepensioneerden is de koopkrachtontwikkeling juist negatief. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van regionale cijfers over de koopkrachtontwikkeling over 2016 en 2017 die vandaag voor het eerst zijn gepubliceerd.

  Koopkracht daalt in vergrijsde gemeenten

  6 reacties

  In kinderrijke gemeenten stijgt de koopkracht het hardst. In gemeenten daarentegen met relatief veel gefortuneerde gepensioneerden is de koopkrachtontwikkeling juist negatief.

 • Het thema duurzame energie is hot, maar lokale rekenkamers lijken er nagenoeg blind voor te zijn. Bovendien is de productie van rekenkamers aan de lage kant. Dat is de conclusie van Lysias Advies in het onderzoek naar de effectiviteit en relevantie van rekenkamers in Nederland.

  ‘Rekenkamers moeten andere koers varen’

  3 reacties

  Het thema duurzame energie is hot, maar lokale rekenkamers lijken er nagenoeg blind voor te zijn. Bovendien is de productie van rekenkamers aan de lage kant.

 • Een frauderende topambtenaar heeft de gemeente Helmond 2,9 miljoen euro benadeeld. Dat is fors meer dan de in eerste instantie geraamde schadepost van 4,5 ton.

  Ambtenaar tilde Helmond voor miljoenen

  Reageer

  Een frauderende topambtenaar heeft de gemeente Helmond 2,9 miljoen euro benadeeld. Dat is fors meer dan de in eerste instantie geraamde schadepost van 4,5 ton.

 • Wie wordt de beste bestuurder 2018? Duidelijk is dat hij of zij vooral geloofwaardig moet zijn. Sabine van Zuydam promoveerde vorige maand op een onderzoek naar het belang van juist die kwaliteit voor politiek leiders.

  Een bestuurder moet vooral geloofwaardig zijn

  Reageer

  Wie wordt de beste bestuurder 2018? Duidelijk is dat hij of zij vooral geloofwaardig moet zijn. Sabine van Zuydam promoveerde vorige maand op een onderzoek naar het belang van juist die kwaliteit voor politiek leiders.

 • Gezinnen met een eigen woning betalen in 2019 gemiddeld 6 euro meer aan de waterschappen dan in 2018. Dat is de voorlopige prognose van de Unie van Waterschappen op basis van de begrotingsvoorstellen van de waterschappen.

  Opwarming leidt tot hogere belasting waterschap

  1 reactie

  Gezinnen met een eigen woning betalen in 2019 gemiddeld 6 euro meer aan de waterschappen dan in 2018. Dat is de voorlopige prognose van de Unie van Waterschappen op basis van de begrotingsvoorstellen van de waterschappen.

 • Laarbeek wil de oplopende kosten in de jeugdzorg terugdringen door huisartsen te verleiden minder snel door te verwijzen richting (dure) gespecialiseerde instellingen. De tien huisartsen in de gemeente kunnen sinds 1 juli gebruik maken van een door de gemeente bekostigde praktijkondersteuner.

  Gemeente Laarbeek ‘ontzorgt’ de huisarts

  2 reacties

  Laarbeek wil de oplopende kosten in de jeugdzorg terugdringen door huisartsen te verleiden minder snel door te verwijzen richting (dure) gespecialiseerde instellingen. De tien huisartsen in de gemeente kunnen sinds 1 juli gebruik maken van een door de gemeente bekostigde praktijkondersteuner.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De naïviteit is er intussen wel vanaf. Vergeleken met één, twee jaar geleden is ook bij overheidsmanagers het besef doorgedrongen dat het knap lastig is om personeel te vinden. Wat werkt nog, en wat te doen als het nóg erger wordt?

  Werven is nu vooral verleiden

  Reageer

  De naïviteit is er intussen wel vanaf. Vergeleken met één, twee jaar geleden is ook bij overheidsmanagers het besef doorgedrongen dat het knap lastig is om personeel te vinden. Wat werkt nog, en wat te doen als het nóg erger wordt?

 • Ondanks het relatief goede imago kan het rijk ict’ers maar moeilijk vinden. Het beter promoten van de secundaire arbeidsvoorwaarden zou helpen. ‘Als je die kapitaliseert, ben je opeens een premium werkgever.’

  Schaarste ict’ers ernstig, niet hopeloos

  Reageer

  Ondanks het relatief goede imago kan het rijk ict’ers maar moeilijk vinden. Het beter promoten van de secundaire arbeidsvoorwaarden zou helpen. ‘Als je die kapitaliseert, ben je opeens een premium werkgever.’

 • Twintig procent van de ambtenaren van Zeewolde krijgt of een arbeidsmarkttoelage of wordt een salarisschaal hoger ingedeeld dan de eigenlijke functiewaardering. Inzet van het beloningsinstrument is een van de manieren om als kleine gemeente op de gespannen arbeidsmarkt toch een aantrekkelijke werkgever te blijven.

  Zeewolde betaalt toppers ‘schaaltje meer’

  Reageer

  Twintig procent van de ambtenaren van Zeewolde krijgt of een arbeidsmarkttoelage of wordt een salarisschaal hoger ingedeeld dan de eigenlijke functiewaardering. Inzet van het beloningsinstrument is een van de manieren om als kleine gemeente op de gespannen arbeidsmarkt toch een aantrekkelijke werkgever te blijven.

 • Meer nog dan in de publieke sector wemelt het ervan in de semi-publieke sectoren zorg en onderwijs. Ideaal toch? ‘Niet zonder meer, je kunt als medewerker ook te bevlogen zijn’, waarschuwt promovendus Rick Borst.

  Pas op met de bevlogen ambtenaar

  Reageer

  Geen betere ambtenaren dan bevlogen ambtenaren. Meer nog dan in de publieke sector wemelt het ervan in de semi-publieke sectoren zorg en onderwijs. Ideaal toch? ‘Niet zonder meer, je kunt als medewerker ook te bevlogen zijn’, waarschuwt promovendus Rick Borst.

 • De Utrechtse hoogleraar Lars Tummers gaat langjarig onderzoek doen naar het imago van ambtenaren. Langjarig? De uitkomst lijkt toch redelijk voorspelbaar? ‘Ik ben vooral geïnteresseerd naar hoe op de werkvloer wordt omgegaan met de toegedichte kwalificaties.’

  Vul maar aan: ambtenaren zijn …

  Reageer

  De Utrechtse hoogleraar Lars Tummers gaat langjarig onderzoek doen naar het imago van ambtenaren. Langjarig? De uitkomst lijkt toch redelijk voorspelbaar? ‘Ik ben vooral geïnteresseerd naar hoe op de werkvloer wordt omgegaan met de toegedichte kwalificaties.’

 • Het weren van raadsleden uit lokale rekenkamers, zoals minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wettelijk wil regelen, stuit op verzet. ‘Er is geen duidelijke aanwijzing dat onafhankelijke rekenkamers kritischer zijn.’ 

  ‘Minister verzwakt positie rekenkamers’

  Reageer

  Het weren van raadsleden uit lokale rekenkamers, zoals minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wettelijk wil regelen, stuit op verzet. ‘Er is geen duidelijke aanwijzing dat onafhankelijke rekenkamers kritischer zijn.’ 

 • Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

  'Dat zinnetje moet uit het IBP'

  Reageer

  Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

 • Bij zeker 47 gemeenten zijn gronden in het buitengebied van gemeenten kadastraal opgesplitst in vele kleine eigendommen. Ze zijn door bedrijven als zogeheten warme gronden verkocht aan particulieren. Maar … voor gemeenten – en nieuwe eigenaren – kan die versplintering juist heel ongunstig uitpakken. 

  Ongewisse handel in warme grond

  Reageer

  Bij zeker 47 gemeenten zijn gronden in het buitengebied van gemeenten kadastraal opgesplitst in vele kleine eigendommen. Ze zijn door bedrijven als zogeheten warme gronden verkocht aan particulieren. Maar … voor gemeenten – en nieuwe eigenaren – kan die versplintering juist heel ongunstig uitpakken. 

 • Nee, PwC trekt zich als accountant naar eigen zeggen allerminst terug uit de gemeentelijke markt. Wel is er een duidelijke voorkeur voor grotere klanten. ‘We groeien in de top 50’, zegt PwC-partner Martine Koedijk.

  Accountant PWC gaat voor groot

  Reageer

  Nee, PwC trekt zich als accountant naar eigen zeggen allerminst terug uit de gemeentelijke markt. Wel is er een duidelijke voorkeur voor grotere klanten. ‘We groeien in de top 50’, zegt PwC-partner Martine Koedijk.

 • Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro per jaar. Die kosten komen voor rekening van de laaggeletterden zelf, de werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid. De gemeente Breda steekt jaarlijks drie ton in de aanpak ervan. 

  Laaggeletterdheid kost overheid bakken geld

  Reageer

  Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro per jaar. Die kosten komen voor rekening van de laaggeletterden zelf, de werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid. De gemeente Breda steekt jaarlijks drie ton in de aanpak ervan. 

 • Veertig jaar geleden zocht de overheid klerken en commiezen, vandaag de dag ambtenaren 3.0. Welke talenten dienden en dienen die gezochte medewerkers te hebben? Een speurtocht door personeelsadvertenties voor gemeenteambtenaren in Binnenlands Bestuur van 1980 tot 2017 laat zien dat de werkgever steeds meer verwacht.

  Van stijf ambtelijk naar Barbapapa

  Reageer

  Veertig jaar geleden zocht de overheid klerken en commiezen, vandaag de dag ambtenaren 3.0. Welke talenten dienden en dienen die gezochte medewerkers te hebben? Een speurtocht door personeelsadvertenties voor gemeenteambtenaren in Binnenlands Bestuur van 1980 tot 2017 laat zien dat de werkgever steeds meer verwacht.

 • Zowel in absolute als relatieve zin zijn er nog nooit zoveel vrouwen als burgemeester benoemd als in 2017. Ook over meerdere jaren bezien is duidelijk sprake van stijgende lijn.

  Glazen plafond breekt

  Reageer

  Zowel in absolute als relatieve zin zijn er nog nooit zoveel vrouwen als burgemeester benoemd als in 2017. Ook over meerdere jaren bezien is duidelijk sprake van stijgende lijn.

 • Het departement van Binnenlandse Zaken moest vooral flexibeler en wendbaarder worden. Daar waar actuele opgaven lagen, moest als de wiedeweerga capaciteit naartoe kunnen vloeien. Een op de tien BZKambtenaren is nu officieel flexkracht.

  Permanent flex

  Reageer

  Het departement van Binnenlandse Zaken moest vooral flexibeler en wendbaarder worden. Daar waar actuele opgaven lagen, moest als de wiedeweerga capaciteit naartoe kunnen vloeien. Een op de tien BZKambtenaren is nu officieel flexkracht.

 • Met een nieuw model wil de gemeente Rotterdam het risico beperken op toekomstige problemen met organisaties die voor een gemeente een publieke taak uitvoeren. Alle ambtenaren die met dergelijke op afstand gezette clubs te maken hebben, dienen voortaan bij te houden hoe die presteren.

  Beter zicht op externe partij

  Reageer

  Met een nieuw model wil de gemeente Rotterdam het risico beperken op toekomstige problemen met organisaties die voor een gemeente een publieke taak uitvoeren. Alle ambtenaren die met dergelijke op afstand gezette clubs te maken hebben, dienen voortaan bij te houden hoe die presteren.

 • Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

  Burger verdient betere bescherming

  Reageer

  Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

 • Gemeenten zijn in toenemende mate op zoek naar nieuwe medewerkers. Ondanks de dreigende krapte op de arbeidsmarkt, gaat de voorkeur uit naar flexkrachten. Te beginnen met contracten voor een jaar. 

  Krapte maakt ‘vast’ niet populairder

  Reageer

  Gemeenten zijn in toenemende mate op zoek naar nieuwe medewerkers. Ondanks de dreigende krapte op de arbeidsmarkt, gaat de voorkeur uit naar flexkrachten. Te beginnen met contracten voor een jaar. 

 • Het aantal banen groeit hard. Het betreft de sterkste groei sinds 2007. En ja, alle krimpvoornemens van het kabinet ten spijt, ook in het openbaar bestuur komen er nieuwe banen bij. ‘Over één of twee jaar raakt het de overheid pas echt.’ 

  Spanning op arbeidsmarkt raakt gemeenten

  Reageer

  Het aantal banen groeit hard. Het betreft de sterkste groei sinds 2007. En ja, alle krimpvoornemens van het kabinet ten spijt, ook in het openbaar bestuur komen er nieuwe banen bij. ‘Over één of twee jaar raakt het de overheid pas echt.’ 

 • Verouderde wetgeving en een gebrek aan financiën zijn de belangrijkste oorzaken van traag digitaliserende en innoverende gemeenten. En verder zou het rijk veel meer werk moeten maken van het beveiligen van het internet.

  Geldgebrek rem op digitalisering

  1 reactie

  Verouderde wetgeving en een gebrek aan financiën zijn de belangrijkste oorzaken van traag digitaliserende en innoverende gemeenten. En verder zou het rijk veel meer werk moeten maken van het beveiligen van het internet.

 • Leuk en vernieuwend, zo’n plan om burgers meer bij het lokale beleid te betrekken. Maar Laarbeek moest er wel tal van verordeningen en regels voor aanpassen. Met wat rek- en strekwerk kan er nu 150.000 euro richting inwoners met duurzame plannen. Mogelijk draait de molen zelfs weer.

  Regels opzij voor de Dragons

  Reageer

  Leuk en vernieuwend, zo’n plan om burgers meer bij het lokale beleid te betrekken. Maar Laarbeek moest er wel tal van verordeningen en regels voor aanpassen. Met wat rek- en strekwerk kan er nu 150.000 euro richting inwoners met duurzame plannen. Mogelijk draait de molen zelfs weer.

 • Een nieuw kabinet gaat als het goed is het lokaal belastinggebied verruimen. Fijn, die extra ruimte om als gemeente je eigen inkomsten te vergroten. Maar niet alle gemeenten moeten zich volgens professor Jan Monsma bij voorbaat rijk rekenen. 

  Als Bello niks meer bijdraagt

  Reageer

  Een nieuw kabinet gaat als het goed is het lokaal belastinggebied verruimen. Fijn, die extra ruimte om als gemeente je eigen inkomsten te vergroten. Maar niet alle gemeenten moeten zich volgens professor Jan Monsma bij voorbaat rijk rekenen. 

 • Er moet de komende kabinetsperiode meer geld van het rijk naar gemeenten, en dan met name voor jeugdhulp en duurzaamheid. De voorgenomen kortingen op de lokale overheden moeten van tafel. ‘Ophouden met populistische praat dat het allemaal goedkoper kan.’

  Klimaat en jeugd vergen extra euro’s

  Reageer

  Er moet de komende kabinetsperiode meer geld van het rijk naar gemeenten, en dan met name voor jeugdhulp en duurzaamheid. De voorgenomen kortingen op de lokale overheden moeten van tafel. ‘Ophouden met populistische praat dat het allemaal goedkoper kan.’

 • De ING toog met kantorenbeleggers naar het poolgebied om ze met de neus op de feiten te drukken: klimaatopwarming bestaat echt. De boodschap: doe er wat aan! Ook de BNG helpt klanten hun energie vretende panden te vergroenen. ‘De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed loopt nog achter.’ 

  Hulp bank bij duurzame aspiraties

  Reageer

  De ING toog met kantorenbeleggers naar het poolgebied om ze met de neus op de feiten te drukken: klimaatopwarming bestaat echt. De boodschap: doe er wat aan! Ook de BNG helpt klanten hun energie vretende panden te vergroenen. ‘De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed loopt nog achter.’ 

 • Een paar jaar geleden was Leusden nog 35.000 euro kwijt aan accountantskosten. Sinds de verzwaring van de controle-eisen betaalt de Utrechtse gemeente het dubbele. En ambtenaren hebben er vijf keer zoveel werk aan. ‘Echt niemand schiet hier iets mee op.’

  ‘Controle-eisen veel te zwaar’

  Reageer

  Een paar jaar geleden was Leusden nog 35.000 euro kwijt aan accountantskosten. Sinds de verzwaring van de controle-eisen betaalt de Utrechtse gemeente het dubbele. En ambtenaren hebben er vijf keer zoveel werk aan. ‘Echt niemand schiet hier iets mee op.’

 • De manier waarop gemeenten hun overheadkosten verantwoorden, is zo verschillend dat een onderlinge vergelijking tussen gemeenten zo goed als onmogelijk is. ‘Waarom niet één methode voor alle gemeenten?’

  Overhead, appels en peren

  Reageer

  De manier waarop gemeenten hun overheadkosten verantwoorden, is zo verschillend dat een onderlinge vergelijking tussen gemeenten zo goed als onmogelijk is. ‘Waarom niet één methode voor alle gemeenten?’

 • Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel.

  Trage uitgifte bottleneck

  Reageer

  Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel.

 • Elk jaar opnieuw dat gesteggel tussen management en ondernemingsraad over het onder benutte opleidingsbudget. In de gemeente Groningen hadden ze genoeg van die ‘nutteloze’ discussie. Ze laten de keuze voor het volgen van een opleiding nu aan de medewerkers. Gevolg: een verdubbeling van het gebruik.

  Groningen sloopt opleidingsplafond

  Reageer

  Elk jaar opnieuw dat gesteggel tussen management en ondernemingsraad over het onder benutte opleidingsbudget. In de gemeente Groningen hadden ze genoeg van die ‘nutteloze’ discussie. Ze laten de keuze voor het volgen van een opleiding nu aan de medewerkers. Gevolg: een verdubbeling van het gebruik.

 • Gemeenten hebben bij reorganisaties of andere grote veranderingen onvoldoende oog voor hun medewerkers. De werkvloer blijkt vaak niet overtuigd van de gekozen weg. Dat werkt remmend. Vooral voor managers valt er nog een boel te leren.

  Onvoorbereid op pad

  Reageer

  Gemeenten hebben bij reorganisaties of andere grote veranderingen onvoldoende oog voor hun medewerkers. De werkvloer blijkt vaak niet overtuigd van de gekozen weg. Dat werkt remmend. Vooral voor managers valt er nog een boel te leren.

 • Bij de Nationale ombudsman zijn sinds 2015 ruim 3000 klachten binnengekomen van burgers die ontevreden zijn over hoe ze door hun gemeente worden geholpen met hun problemen op het gebied van jeugd, werk of zorg. Sinds de tweede helft van 2016 stijgt het aantal. 

  3100 klachten sinds 2015

  Reageer

  Bij de Nationale ombudsman zijn sinds 2015 ruim 3000 klachten binnengekomen van burgers die ontevreden zijn over hoe ze door hun gemeente worden geholpen met hun problemen op het gebied van jeugd, werk of zorg. Sinds de tweede helft van 2016 stijgt het aantal. 

 • Binnen een maand van nul naar vijf. Eerst de gemeente Tiel, toen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Nieuwkomer Vallei Accountants gaat er de jaarrekeningen controleren. Er is ruimte voor kleinere partijen nu de grote jongens zich deels uit de gemeentemarkt terugtrekken. Ook Baker Tilly Berk en BDO slaan hun slag.

  New kids on the block

  Reageer

  Binnen een maand van nul naar vijf. Eerst de gemeente Tiel, toen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Nieuwkomer Vallei Accountants gaat er de jaarrekeningen controleren. Er is ruimte voor kleinere partijen nu de grote jongens zich deels uit de gemeentemarkt terugtrekken. Ook Baker Tilly Berk en BDO slaan hun slag.

 • Met een brede glimlach omschrijft hij het zelf als een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief in pak. In dat pak steekt Jeroen Kremers. Voorheen topambtenaar bij Financiën, IMF-bestuurder en bankier bij de Royal Bank of Scotland. Nu spant hij zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen met minimaal 100 miljard euro in kas. 

  Nationale investeringsbank als cruciale club

  Reageer

  Met een brede glimlach omschrijft hij het zelf als een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief in pak. In dat pak steekt Jeroen Kremers. Voorheen topambtenaar bij Financiën, IMF-bestuurder en bankier bij de Royal Bank of Scotland. Nu spant hij zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen met minimaal 100 miljard euro in kas. 

 • Acht op de tien ambtenaren vinden dat de werkgever meer kan doen om zijn of haar gezondheid te vergroten. Hoe? Door de werkdruk te verlagen en beter leiding te (laten) geven. O ja, en zelf kunnen ze ook best wat beter op hun gezondheid letten. 

  Ziek van de werkdruk

  Reageer

  Acht op de tien ambtenaren vinden dat de werkgever meer kan doen om zijn of haar gezondheid te vergroten. Hoe? Door de werkdruk te verlagen en beter leiding te (laten) geven. O ja, en zelf kunnen ze ook best wat beter op hun gezondheid letten. 

 • Acht op de tien ambtenaren hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met één of meerdere veranderingen op het werk. Het betreft vooral grote reorganisaties.

  Overheid kampioen reorganiseren

  Reageer

  Acht op de tien ambtenaren hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met één of meerdere veranderingen op het werk. Het betreft vooral grote reorganisaties.

 • Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

  Knibbelen aan de kwijtschelding

  1 reactie

  Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

 • Veel van de werknemers in de publieke sector kunnen straks eenvoudiger worden ontslagen. Dat is een van de gevolgen van het verlies van hun speciale ambtenarenstatus. Voor de rest is volgens deskundigen veel nog ongewis, ook na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel.

  Ontslag ambtenaren wordt makkelijker

  1 reactie

  Veel van de werknemers in de publieke sector kunnen straks eenvoudiger worden ontslagen. Dat is een van de gevolgen van het verlies van hun speciale ambtenarenstatus. Voor de rest is volgens deskundigen veel nog ongewis, ook na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel.

 • Gewoon omdat je ambtenaar bent. Noem het maar gewoon. Ambtenaren zijn niet gewoon. Ze zijn een bijzonder soort, en wel hierom: ambtenaren staan bekend om hun goede betaalgedrag. En dat maakt het voor veel bedrijven blijkbaar reuze interessant om ze als klant te hebben. Dus krijgen ze extra kortingen.

  Ambtenaar zijn loont

  Reageer

  Overheden mogen medewerkers niet langer gunstige hypotheken meer aanbieden. Maar op de particuliere markt kunnen ambtenaren op dat vlak hun slag slaan. Als afnemer van leningen en verzekeringen krijgen ze her en der kortingen. Zelfs bij het boeken van vakanties kunnen ze voordeel trekken van hun status.

 • Van de acht trainees die Gemert-Bakel in 2008 opleidde en aannam, werken er nog twee bij de Brabantse gemeente. Is daarmee het jongerenproject mislukt?

  Jong talent helpt bij omturnen organisatie

  Reageer

  Van de acht trainees die Gemert-Bakel in 2008 opleidde en aannam, werken er nog twee bij de Brabantse gemeente. Is daarmee het jongerenproject mislukt? ‘Nee hoor’, klinkt het opgewekt. ‘We beginnen eind dit jaar met weer twee, misschien wel drie nieuwe trainees.’

 • In de Bollenstreek schrikt men zich een hoedje als uit conceptcijfers zich langzaam maar zeker begint af te tekenen dat het voor 2015 begrote geld voor zorg voor liefst een kwart op de plank blijft liggen. De uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijken 5,5 miljoen euro lager dan begroot. De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – besluit daarop een onderzoek te doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven.

  Vreemd: wel zorgindicatie, geen gebruik

  Reageer

  Gemeenten houden flink geld over op de budgetten voor de Wmo. De eerste onderzoeken wijzen uit wat één van de hoofdoorzaken is: veel cliënten verzilveren hun ontvangen indicaties niet of niet volledig. Of ze declareren bij de verkeerde partij.

 • Aandacht voor integriteit in het (HR-) beleid van de overheid is er volop, maar de specifieke rol van topambtenaren daarin is lange tijd onderbelicht gebleven.

  Top moet goede voorbeeld geven

  Reageer

  Als topambtenaar zichtbaar het goede voorbeeld geven op het gebied van integriteit lijkt makkelijker dan het is. Nogal wat leidinggevenden denken dat het wel duidelijk zal zijn waar ze voor staan. Medewerkers zien echter snel het tegenovergestelde.

 • Wat de budgetten voor de nieuwe Wmo-taken betreft, heeft ruim de helft van de gemeenten aan het eind van de rit zelfs een overschot van 15 procent of meer ten opzichte van de begroting. Die overschotten lopen dan al gauw in de miljoenen.

  Overschotten te over

  1 reactie

  Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het Wmo-budget. Twee op de drie gemeenten komen uit met de beschikbare middelen voor Jeugdzorg. Door een redelijk roze bril wordt naar dit jaar gekeken.

 • Directeur Erik Kraaij bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maakt zich zorgen waar hij die ‘nieuwe en gekwalificeerde’ mensen kan vinden om 750 kilometer aan dijken te versterken. Net als andere vergrijsde overheidsorganisaties hebben de 22 waterschappen en Rijkswaterstaat – als verantwoordelijke uitvoeringsorganen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma – te kampen met een uitstroom van en een toenemende vraag naar ter zake kundig personeel.

  Blokken voor de dijken

  Reageer

  Honderden nieuwe mensen per jaar zijn er nodig om ons te beschermen tegen hoog water. De grote vraag is waar de waterschappen en Rijkswaterstaat ze vandaan toveren. Een eigen opleidingsprogramma helpt, maar is onvoldoende.

 • Reconstructie van een soloactie door secretaris-generaal Richard van Zwol, die de organisatie en het departementale beleid van BZK veranderde.

  BZK sluit de luiken

  Reageer

  Ambtenaren die de komende week door de deuren van de Haagse Turfmarkt 147 draaien, stappen ‘Het Nieuwe BZK’ binnen. Dan heeft secretaris-generaal Richard van Zwol een reorganisatie voltooid die ingewijden ‘de merkwaardigste in decennia’ noemen. Reconstructie van een soloactie, die de organisatie en het departementale beleid veranderde.

 • De gemeente Oldambt ziet in Winschoten het aantal leegstaande winkelpanden aanzienlijk dalen. Het werken met de leegstandverordening helpt daarbij.

  Verordening tegen leegstand effectief

  Reageer

  De gemeente Oldambt ziet in Winschoten het aantal leegstaande winkelpanden aanzienlijk dalen. Het werken met de leegstandverordening helpt daarbij. Gemeente en provincie staken bovendien geld in een flankerend actieprogramma.

 • Ondernemers zien de omzet teruglopen als de straat voor hun deur open ligt. Ze kunnen om nadeelcompensatie vragen bij de gemeente, maar succes is niet gegarandeerd:

  ‘Schade zegt u? Eens even kijken…’

  Reageer

  Ondernemers zien de omzet teruglopen als de straat voor hun deur open ligt. Ze kunnen om nadeelcompensatie vragen bij de gemeente, maar succes is niet gegarandeerd: elke gemeente hanteert zo zijn eigen regels. Zo er al regels zijn. Nog niet één op de tien gemeenten heeft een verordening.

 • Het rapport Flüchtlingssituation is geschreven in opdracht van en samen met de Duitse koepelorganisatie van gemeenten, de Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Gezien de enorme toestroom van vluchtelingen richting Duitsland, wilde de evenknie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zo snel mogelijk op een rij gezet hebben welke risico’s de lokale overheden met de opvang van asielzoekers lopen. En ook wat de ideeën en mogelijkheden zijn de (ernstigste) risico’s te beheersen.

  Alles uit de kast voor asielzoeker

  Reageer

  Gemeenten lopen op 34 verschillende gebieden risico bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) bracht ze in kaart voor de Duitse VNG en komt met 200 maatregelen om risico’s te beheersen; van 1-euro-jobs tot de welcome-app.

 • Het Swiebertje-gevoel

  Reageer

  Ja, burgemeester op een eiland! Of op het platteland. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat de meeste sollicitanten gaan voor een kleine gemeenschap. ‘Een mooie plek om ervaring op te doen voor de volgende carrièrestap.’

 • Het was het verkooppraatje van het kabinet bij de decentralisatie in het sociaal domein richting gemeenten: door de drie beleidsvelden tegelijk over te dragen, zullen gemeenten efficiënter, effectiever en dus ook goedkoper kunnen werken. De ruim tien miljard euro die ermee is gemoeid, mag ontschot worden ingezet. Een aparte verantwoording ‘per potje’ richting Den Haag is – tot opluchting van iedereen – niet nodig.

  Doetinchem ontschot

  Reageer

  De 3D-portefeuilles jeugd, werk en zorg zijn in Doetinchem nog verdeeld over vier wet­houders. Op de ambtelijke werkvloer moeten alle schotten tussen de beleidsterreinen in 2017 zijn verdwenen.

 • De tijd van gaan is gekomen voor Jan Fraanje. Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in Boxtel, houdt hij er per 1 januari mee op. Hij vat samen wat er qua dienstverlening en ict – zijn thema’s – is veranderd en vooral nog moet veranderen.

  ‘Ontregelen mooie taak kabinet’

  Reageer

  De tijd van gaan is gekomen voor Jan Fraanje. Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in Boxtel, houdt hij er per 1 januari mee op. Hij vat samen wat er qua dienstverlening en ict – zijn thema’s – is veranderd en vooral nog moet veranderen. ‘Want we zijn er nog niet.’

 • I&O Research voerde in opdracht van BB van 1 t/m 12 oktober een online onderzoek uit naar de standpunten en ervaringen van burgers en ambtenaren met betrekking tot mantelzorg. 2.465 Nederlanders (18+) en 1.056 gemeenteambtenaren werkten mee aan het onderzoek.

  Steunen en kreunen

  Reageer

  Meer dan andere werkgevers maakt de gemeente het haar medewerkers mogelijk mantelzorg te verlenen: flexibele werktijden, thuis werken, onbetaald verlof. Toch zijn ambtenaren maar matig tevreden. Het verwachtingspatroon blijkt hoog.

 • Eind negentiende eeuw verrijzen overal in Nederland fabrieken in het landschap. Honderd jaar later sluiten veel van die industriële complexen hun deuren. Veel van wat intussen niet is gesloopt, krijgt nu een nieuwe bestemming.

  Met dank aan de crisis

  Reageer

  Eind negentiende eeuw verrijzen overal in Nederland fabrieken in het landschap. Honderd jaar later sluiten veel van die industriële complexen hun deuren. Veel van wat intussen niet is gesloopt, krijgt nu een nieuwe bestemming.

 • Aan de bezuinigingsdrift van gemeenten komt voorlopig nog geen einde. Zes op de tien ambtenaren denken dat ook in 2016 het mes in voorzieningen moet. Inwoners zijn daar iets minder stellig in. Toch vreest nog altijd zo’n 33 procent dat er komend jaar meer zal worden bezuinigd dan geïnvesteerd. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ambtenaren en inwoners dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Meer snijden in zorg taboe

  Reageer

  Nog meer gemeentelijke bezuinigingen op onder meer (ouderen)zorg, openbare orde en huishoudelijke hulp en de leefomgeving roept bij inwoners weerstand op. Toch gaat dat gebeuren, voorspellen ambtenaren. Het bezuinigingsleed is nog niet geleden.

 • Jan de Laat

  Tegengeluid tegen bezuinigingen op het gemeentefonds

  Reageer

  Ruim zestig wethouders financiën tekenen onder aanvoering van Gouda protest aan tegen de bezuinigingen van het rijk op het gemeentefonds. ‘Hier valt niet meer tegenop te besturen’, aldus wethouder Jan de Laat van de kaasstad.

 • Veel gemeenten hebben vertrekregelingen voor senioren om verdere vergrijzing te voorkomen. In Hoorn doen ze het net even anders: iedere ambtenaar mag er met deeltijdontslag.

  Korter werken in de bonus

  Reageer

  Veel gemeenten hebben vertrekregelingen voor senioren om verdere vergrijzing te voorkomen. In Hoorn doen ze het net even anders: iedere ambtenaar mag er met deeltijdontslag.

 • De overheveling van rijks- en provincietaken naar het lokale niveau heeft ertoe geleid dat gemeenten in een regio innig met elkaar zijn gaan samenwerken. Op het gebied van de jeugdzorg was er geen ontsnappen aan: daar moest het. Vrij zijn de regio’s in de manier waarop ze die samenwerking invullen en de wijze waarop ze afspreken de kosten en de financiële risico’s, die met de decentralisaties in het sociaal domein gepaard gaan, met elkaar verdelen.

  Uit de pot of apart

  Reageer

  Gemeenten zijn tot elkaar veroordeeld op het terrein van de jeugdzorg. Ze verdelen onderling niet alleen de taken, maar ook de kosten en, minstens zo belangrijk, de risico’s en onzekerheden. Maar wie betaalt wat bij tegenvallers?

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

  Heibel om BZV

  Reageer

  Er dreigt oorlog op het platteland. De eerste inleidende beschietingen waren in Brabant. In Gelderland en Groningen begint het te rommelen. In alle gevallen staan boeren en provincie lijnrecht tegenover elkaar. De hamvraag is: welke zijde zullen de gemeenten zo kiezen?

 • Traditioneel leren, zeg maar het in de schoolbanken zitten, is dan wel niet helemaal verdwenen uit het onderwijsaanbod van de opleidingsinstituten voor ambtenaren maar dergelijke open programma’s waar deelnemers zich individueel kunnen inschrijven, hebben al lang niet meer de overhand. De docent komt als een soort thuiskapper steeds vaker bij de organisatie over de vloer voor het geven van zogeheten incompany of inhouse trainingen.

  Alles in een dag

  Reageer

  Time-management is van alle tijden. Lange leergangen zijn uit. Investeren in jezelf ook. In is e-learning, praktijkleren en eendaagse cursussen. ‘Nu het flexwerken is ingevoerd volgt het flexleren.’

 • Wie dacht dat de jaarverslagen van gemeenten niet om doorheen te komen zijn, moet maar eens in de jaarverslagen van andere non-profitorganisaties gaan neuzen. Dan blijkt namelijk dat het nog veel erger kan. Objectief gezien zijn – vergeleken met de jaarverslagen van ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en goede doelen – de gemeentelijke jaarverslagen de best leesbare. Zegt Tjerk Budding, hoofd-docent accounting aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Leesbaar, maar erg dik

  Reageer

  Gemeenten verantwoorden zich in hun – alsmaar uitdijende – jaarverslagen steeds beter over financiële risico’s. Ze blijken stukken transparanter dan andere non-profitorganisaties. Maar mislukkingen worden nog zelden toegelicht.

 • De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, is ‘een dingetje’ van de regio Achterhoek. Acht gemeenten richtten vorig jaar de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) op om dat doel te realiseren.

  Sun city

  Reageer

  Op het dak van het gemeentehuis van Bronckhorst komen als het goed is 650 zonnepanelen te liggen. In het buitengebied verrijst een solarpark met 10.000 van zulke collectoren. De Gelderse gemeente wil volledig energieneutraal worden.