ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Wetgevingsagenda Warmtewet 2.0 en warmtenetten

Wetgevingsagenda Warmtewet 2.0 en warmtenetten. Het vollooprisico en het bronrisico

16 september 2019
Over-Morgen.1.png

Voor de grootschalige uitrol van warmtenetten zijn projectoverstijgende oplossingen voor het vollooprisico en het bronrisico nodig.

Gemeenten hebben een regierol bij het CO2-vrij maken van (de warmtevoorziening in) de gebouwde omgeving. Om daadwerkelijk de regie te kunnen pakken, hebben gemeenten instrumenten nodig. Vooral als wordt gekozen voor de aanleg of uitbreiding van een warmtenet.

AKD en Over Morgen zijn betrokken bij meerdere initiatieven waarin - ambitieuze - gemeenten, soms samen met marktpartijen of andere (semi)publieke instanties, voortvarend aan de slag willen met een (nieuw) warmtenet. Vaak gaan de ambities gepaard met een focus op duurzame warmtebronnen, als aquathermie, geothermie of biomassa. Op basis van onze ervaring trekken wij de conclusie dat gemeenten al op basis van de huidige wetgeving meerdere instrumenten hebben om de regie naar zich toe te trekken. Er kan (juridisch) meer dan over het algemeen wordt onderkend. In zoverre is er geen noodzaak om te wachten tot de Warmtewet 2.0, die volgens de huidige planning op zijn vroegst op 1 januari 2022 in werking treedt.

Tegelijkertijd signaleren wij dat de businesscase van warmtenetten risico’s kent, die afwijken van andere (duurzame) energieprojecten en in zoverre dus veel partijen nieuw zijn. Een aantal van die risico’s moeten volgens ons niet op projectniveau maar op een hoger, nationaal niveau worden opgepakt. In dit paper zoomen wij in het bijzonder in op het zgn. vollooprisico en het bronrisico. Onder het vollooprisico verstaan we het risico dat de vraag naar warmte achterblijft op de, ten tijde van het investeringsbesluit, verwachte afzet. Met het bronrisico bedoelen we het risico dat, op de lange termijn, onvoldoende (duurzame) bronnen beschikbaar zijn. Deze risico’s worden - naar het zich nu laat aanzien - in de huidige wetgevingsagenda voor warmtenetten nog niet (voldoende) onderkend.

De 2030-doelstelling voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van warmtenetten. Als door de genoemde risico’s de ontwikkeling achter blijft, komt die doelstelling in gevaar. Immers, de daadwerkelijke realisatie van een warmtenet is vaak (mede) afhankelijk van private financiering en private financiers willen graag zekerheid omtrent de inkomsten uit een warmtenetexploitatie. De hiervoor bedoelde risico’s maken de (hoogte van) de inkomsten echter minder zeker. Tegen deze achtergrond pleiten wij voor - juist omdat voor middelgrote lokale distributienetten uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt opengehouden dat zij publiek-privaat worden gefinancierd - projectoverstijgende, gestandaardiseerde oplossingen voor het vollooprisico en het bronrisico.

Met dit position paper beogen we ten eerste overheden en marktpartijen aan te sporen om nu al aan de slag te gaan met de uitrol van warmtenetten en succesvolle (voorbeeld)projecten te realiseren. Dan moet op projectniveau een maatwerkoplossing kunnen worden gevonden voor het volloop- en/of bronrisico; daarvoor bestaan goede mogelijkheden. Ten tweede willen wij een signaal afgeven aan de wetgever om de wetgevingsagenda voor warmtenetten uit te breiden en de bedoelde projectrisico’s van warmtenetten (verder) weg te nemen.

Download hier de whitepaper

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.