ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Woningbouwimpuls (WBI)

Als gemeente bouwt u meer woningen met de specifieke uitkering Woningbouwimpuls.

Woningbouwimpuls

De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Als gemeente bouwt u meer woningen met de specifieke uitkering Woningbouwimpuls.

Het woningtekort in Nederland is een probleem. Zeker als het om betaalbare en geschikte woningen gaat. Per jaar moet de woningvoorraad met 100.000 woningen groeien. In uw gemeente kunt u meebouwen met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. U geeft daarbij extra aandacht aan de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen.

In de eerdere 3 tranches ontvingen gemeenten € 854 miljoen voor de bouw van 139.964 woningen. Bij het kopje ‘Resultaten van de 1e, 2e en 3e tranche’ leest u meer over deze eerdere resultaten.

Voor wie?

In de 4e tranche kunt u als gemeente de Woningbouwimpuls alleen of met andere gemeenten aanvragen. Hoe u met meerdere gemeenten een aanvraag indient, leest u in het Achtergronddocument onder 'Afbakening projectgebied'.

Bent u een kleinere gemeente met minder dan 50.000 inwoners en staat u op de lijst van gemeenten? In de 4e tranche kan uw gemeente een aanvraag doen voor een project met minimaal 200 woningen in plaats van minimaal 500 woningen. Hierdoor kunnen ook kleinere gemeenten in aanmerking komen voor de Woningbouwimpuls.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls moet uw aanvraag voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw aanvraag gaat over een afgebakend projectgebied.
 • Uw project voldoet aan het minimum aantal woningen (zie het kopje Voor wie?)
 • Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Betaalbare woningen zijn:
  •  sociale huurwoningen;
  • huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.023 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld;
  • betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De bouw van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start binnen 3 jaar na toekenning. De bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
 • Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
 • De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn (zie 'Aanvullende maatregelen' op deze pagina).
 • De bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%. De andere 50% van het publiek financieel tekort moet door u en/of andere overheden gedekt zijn.

De Woningbouwimpuls is niet voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook niet gebruiken om risico’s af te dekken voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.

Aanvullende maatregelen

De maatregelen die leiden tot het publiek tekort moeten noodzakelijk zijn voor woningbouw en vallen in één van de volgende categorieën:

 • de woningen infrastructureel ontsluiten met bijvoorbeeld wegen of bruggen;
 • verlagen van de stikstofdepositie (de neerslag van stikstof) in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden;
 • saneren van de bodem;
 • verplaatsen van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw;
 • inrichten van de openbare ruimte.

Budget

Het totale budget van de 4e tranche is € 300 miljoen (inclusief btw).

Er is geen maximum aan het aangevraagde bedrag per gemeente.

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u al starten met de voorbereiding van uw aanvraag? Download en bekijk dan de documenten hieronder. Als de regeling opengaat, dient u online uw definitieve aanvraag in. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging van RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

U kon 2 webinars bijwonen. Wij lichtten hierin toe hoe u uw aanvraag opstelt.

U kunt instructievideo’s voor het invullen van de indieningsspreadsheet bekijken via het ‘Aanvraagdocument 4e tranche Woningbouwimpuls’ en de instructiepagina van de ‘Indieningsspreadsheet 4e tranche Woningbouwimpuls’.

Aanvragen

De 4e tranche van de Woningbouwimpuls opent 19 augustus 2022 (0:00 uur) en sluit op 25 september 2022 (23:59 uur).  Dus niet op 18 september zoals we eerder communiceerden. Bij deze regeling krijgen de beste aanvragen een uitkering, niet de eerste. Zie ook Beoordeling.

Levert u uw aanvraag in voor 16 september 2022? Dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U kunt uw aanvraag daarna verbeteren en opnieuw inleveren voor de sluiting op 25 september 2022.

Na uw aanvraag

Na sluiting bekijken wij alle aanvragen om vast te stellen of ze volledig zijn. Daarna sturen we de aanvragen door naar het ambtelijk secretariaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit ambtelijk secretariaat legt de aanvragen voor aan een onafhankelijke toetsingscommissie die een prioritering maakt van de aanvragen. Deze toetsingscommissie adviseert de minister die de uiteindelijke beslissing neemt.

Binnen 13 weken na sluiting van het aanvraagloket krijgt u de beschikking. Dit is eind december. De minister kan beslissen de behandeltermijn te verlengen met 13 weken.

U ontvangt 100% van het bedrag als voorschot. U moet verantwoording afleggen over de besteding van de uitkering en de uitvoering van het project. In de beschikking van het ministerie van BZK staat meer informatie. De jaarlijkse verantwoording gebeurt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Wijzigingen van projecten in beheer 1e, 2e en 3e tranche

U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen gaan ontstaan in uw project ten opzichte van  de beschikking van het ministerie van BZK. In elk geval als:

 • het aantal (betaalbare) woningen afwijkt;
 • uw project vertraging oploopt, waardoor de startbouw in een later kalenderjaar aanvangt;
 • de planning van de maatregelen die nodig zijn voor het project afwijkt.

Stuur een e-mail naar wbi@rvo.nl als u een wijziging heeft. Wij bespreken dan met u uw voorgenomen wijziging en de mogelijke gevolgen voor de beschikking.

Mogelijk moet u extra informatie aanleveren. Dit kan via de knop 'Direct regelen'. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Resultaten van de 1e, 2e en 3e tranche

In de afgelopen 3 tranches is in totaal € 854 miljoen toegekend aan 93 verschillende projecten waarmee 139.964 woningen worden gebouwd. Van die woningen is 65% betaalbaar: sociale huursector, middenhuur of betaalbare koopwoning (zie de voorwaarden hieronder).

In de 3e tranche mochten kleinere gemeenten een aanvraag indienen voor een project met minimaal 200 woningen in plaats van de standaard 500 woningen van de woningbouwimpuls. Van deze mogelijkheid maakten 5 kleinere gemeenten gebruik en 2 projecten hiervan ontvingen een toekenning.

Bekijk de projecten uit de 1e, 2e en 3e tranche op een kaart van Nederland.

Resultaten per branche

Wetten en regels

De informatie op onze website is een samenvatting van officiële regelingen. Die regelingen vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van aanvragen:

Meer weten?

Downloads

Vragen over de Woningbouwimpuls?

Neem contact met ons op

In opdracht van:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.