ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Nieuwe ronde van Regio Deals open op 15 juli

Samenwerking regionale partijen en het Rijk om de brede welvaart te vergroten.

Duurzaam Regiodeals

Waar de ene regio kampt met krapte op de woningmarkt, staan in een andere regio voorzieningen onder druk. Dat vraagt om een regionale aanpak. Via een Regio Deal kan dat. Vanaf 15 juli kunnen overheden en partijen in een regio voorstellen doen.

Van vrijdag 15 juli tot dinsdag 15 november 2022 kunnen regio's voorstellen indienen voor de 4e tranche van Regio Deals. In deze deals werken de regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten.

Via de Kamerbrief van vrijdag 1 juli 2022 nodigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verschillende partijen uit om voorstellen aan te melden. Die partijen zijn bijvoorbeeld regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Na 15 november besluit het kabinet welke voorstellen worden uitgewerkt tot een Regio Deal.

Op de pagina Regio Deals leest u meer over de achtergrond van deze regeling.

Budget

 • Van 2022 tot en met 2025 is € 900 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop.
 • In totaal is er € 284,2 miljoen beschikbaar voor de Regio Deals in de 4e tranche.
 • De bijdrage uit de Regio Envelop bedraagt per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.
 • Uitgangspunt is dat de regio/regionale partners hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdragen. Deze cofinanciering kan komen uit zowel publieke als private middelen. Waarbij kwetsbare regio’s beargumenteerd mogen afwijken.

Ondersteuning

 • Is uw regio geïnteresseerd? U kunt in de komende maanden in gesprek gaan met medewerkers van verschillende departementen. Neem hiervoor contact op met regiodeals@minbzk.nl.
 • Heeft uw regio minder slagkracht om tot een integraal voorstel te komen? U kunt ondersteuning krijgen van het Rijk. Neem hiervoor contact op met regiodeals@minbzk.nl of bel 070-4266277. 

Voorwaarden

Het kabinet beoordeelt de voorstellen aan de hand van 4 onderdelen:

 • opgave
 • aanpak
 • financiën
 • organisatie

Per onderdeel leest u wat er in het voorstel moet staan. Lees voor uw aanvraag goed aan welke voorwaarden deze moet voldoen.

Opgave

 • Het voorstel laat de huidige situatie in de regio zien. Bijvoorbeeld aan de hand van de regionale Monitor Brede Welvaart, eventueel aangevuld met andere vergelijkbare bronnen. 
 • Het voorstel laat het streefbeeld zien. Dit is de gewenste situatie waar regionale partijen naartoe willen werken.
 • Het voorstel beschrijft de verbeterpunten die met de Regio Deal aangepakt worden. De noodzaak hiervan is met bronnen onderbouwd.
 • Het gaat om meervoudige opgaven. De verbeterpunten uit c gaan over kwaliteit van leven, wonen en werken (brede welvaart) en zijn met elkaar verbonden.

Aanpak

 • Het voorstel beschrijft hoe de deal en de voorstellen  bijdragen aan verbetering van brede welvaart van inwoners en ondernemers. Het voorstel beschrijft hoe dit nu en later het geval is.
 • De aanpak bestaat uit verschillende samenhangende onderdelen. Er is sprake van een complete aanpak van de regionale opgave.
 • Het is duidelijk welke (niet-financiële) bijdrage de regio van het Rijk verwacht en wat de toegevoegde waarde hiervan is. Het voorstel beschrijft ook hoe deze aanpak bijdraagt aan landelijke vragen. Bijvoorbeeld armoede terugdringen, verbetering van gezondheid, veiligheid en economie.
 • Het is duidelijk hoe de aanpak tot resultaat leidt  in de periode 2023-2025 en op de langere termijn.
 • Het is duidelijk wie de doelgroep is, welke specifieke groepen het verschil gaan merken en waarom.

Financiën

 • De gevraagde bijdrage is tussen de € 5 en 40 miljoen (inclusief btw).
 • Er zijn toezeggingen voor ten minste gelijke publieke en/of private regionale financieringen of bijdragen in natura. Kwetsbare regio’s mogen hiervan afwijken.
 • Het is duidelijk welke partijen willen investeren in de activiteiten van de gewenste Regio Deal.
 • Het voorstel beschrijft hoe de opgezette plannen na het afmaken van de Regio Deal blijven bestaan zonder hulp van het Rijk.
 • Het voorstel beschrijft hoe de besteding van middelen doelmatig wordt ingezet.
 • De grootte van de gevraagde bijdrage uit de Regio Envelop heeft verband met de grootte van de opdracht en de wensen en doelen.

Organisatie

In het voorstel wordt uitgelegd hoe de regio de opdracht organiseert. Hoe iedereen samen stuurt. Hoe de samenwerking wordt opgezet. Hieruit blijkt onder andere hoe uit steun vanuit de regio wordt gezorgd en hoe lokale burgers, bedrijven en instellingen worden betrokken. En dat de verwachtingen die aan hen gesteld worden duidelijk zijn. Ook de staten, raden en algemene besturen van waterschappen zijn (indien nodig) betrokken.

Niet alle voorstellen die aan het voorwaarden voldoen, worden een Regio Deal. Begin 2023 zal het kabinet besluiten welke voorstellen het Rijk met de regionale partners zal uitwerken tot Regio Deals. Bij de selectie houdt het kabinet rekening met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waarin de brede welvaart onder druk staat.

Voorstel aanmelden

 • Meld uw voorstel aan tussen vrijdag 15 juli en dinsdag 15 november 2022. Dit doet u via de button hieronder. 
 • Voorstellen die wij aan het begin van deze periode ontvangen, behandelen we hetzelfde als later ingestuurde voorstellen.
 • In het aanmeldformulier vindt u een toelichting bij de vragen.
 • U ontvangt een digitale bevestiging van uw aanmelding.

Beoordeling en selectie

 • Het ministerie van BZK beoordeelt de voorstellen op basis van de voorwaarden in de Staatscourant en de eisen in de Kamerbrief.
 • Het ministerie betrekt ook andere departementen bij het beoordelen van de voorstellen.
 • De selectie houdt rekening met een gelijke verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio's waarin de brede welvaart onder druk staat.
 • Het kabinet maakt de uiteindelijke selectie. En zij besluit begin 2023 welke voorstellen worden uitgewerkt tot Regio Deals. De ondertekening van de Regio Deals volgt waarschijnlijk in de zomer van 2023.

Planning

Stap Actie Datum
1. Opsturen voorstel 15 juli - 15 november 2022
2. Analyse, selectie en besluitvorming over de ontvangen voorstellen 16 november 2022 - begin 2023
3. Uitwerking van de deals door Rijk en regio Begin 2023 - voorjaar 2023
4. Ondertekenen Regio Deals Zomer 2023

Meer weten?

In opdracht van:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.