of 64120 LinkedIn

Wet VTH: vooruitgang of toch een vergissing?

Reageer

De wetgever is bezig om de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving te verhogen door er wettelijk voorschriften aan te verbinden. Gemeenten twijfelen of door de wet een verbeterslag wordt gemaakt.

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is de zogenaamde ‘werknaam’ van de aanstaande wijziging van de Wabo. In eerste instantie zou deze worden ondergebracht in de Omgevingswet. Door onder andere uitstel van de Omgevingswet en een aantal grote calamiteiten die zich recentelijk heeft voorgedaan is toch gekozen voor een zelfstandig wetsvoorstel.

Ik heb onderzocht wat de stand van zaken is met betrekking tot de implementatie van de wet binnen gemeenten in Noord Nederland. Niet elke gemeente bleek ervan op de hoogte dat de wet hét middel wordt om de Regionale Uitvoeringdsdiensten (RUD’s) en de kwaliteitscriteria te borgen. Een opvallende uitkomst is dat ongeveer tweederde van de gemeenten de term ‘Wet VTH’ weleens heeft gehoord, maar dat tevens ongeveer tweederde geen idee heeft wat de wet voor gevolgen heeft voor de eigen organisatie.

Samenwerking lijkt de sleutel tot kwaliteitsverbetering. Voor zover dat nog niet al gebeurde zoeken gemeenten zelf ook al naar samenwerkingsverbanden. Ook zonder de komst van de RUD’s bundelen gemeenten hun krachten al op diverse wijzen om daarmee een slag te maken in het kwaliteits- en efficiencyniveau. Het blijkt dat vooral de politiek het nut van een RUD niet inziet. In deze tijd van ombuigingen is het goed om dienstverlening effectiever en efficiënter in te richten, maar of de RUD daarvoor de juiste oplossing is?

Kleinere gemeenten lijken zich nog niet druk te maken over de verschuiving van een deel van hun takenpakket en zijn min of meer soms nog in een afwachtende houding. Men is meer bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de ‘gemeentewinkel’ en gaan liever aan de slag met inhoudelijke onderdelen die hun pad kruisen.

Ook de uitgangspunten van de Wabo, waaronder de één-loket-gedachte en integrale benadering van VTH taken, lijkt nu te vertroebelen, doordat meerdere partijen in het VTH-proces deelnemen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de case­manager. Deze rol is nu nog niet bij elke gemeente ingericht, maar zal dat straks wel worden. Gemeenten zullen op termijn waarschijnlijk een meer sturend c.q. coördinerend orgaan worden in plaats van een toetsende en toezichthoudende instantie. De visie van gemeenten is dat daarbij het bevoegd gezag alleen een primaire beoordeling blijft uitvoeren en dat andere (eventuele private) gespecialiseerde partijen de inhoudelijke beoordelingen gaan uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is in ontwikkeling met de private bouwtoets.

Dat geen enkele gemeente momenteel aan de kwaliteitscriteria voldoet, was al wel duidelijk. Met name de componenten ‘deskundigheid’ en ‘capaciteit’ leveren de grootste onderbezetting. De RUD’s die daar nu voor worden ingericht moeten daarvoor een oplossing bieden. Driekwart van de onderzochte gemeenten worstelt met allerlei knelpunten die de Wet VTH met zich meebrengt. Daarbij gaat het over onderwerpen zoals ‘weerstand, werkdruk en bezuinigingen’. Ook op het gebied van vooroverleg, klantcontacten, adviesuitwisseling en ict zien gemeenten nog veel beren op de spreekwoordelijke weg. Ook het Heerenveens model, waarbij op een aantal constructieve en brandveiligheidonderdelen na, in principe niet meer aan het Bouwbesluit wordt getoetst, lijkt niet te passen binnen de RUD gedachte.

De vraag die gemeenten zich dan ook stellen is of door invoering van de Wet VTH nu echt een verbeterslag wordt gemaakt in de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. De wetgever vindt van wel en ziet de RUD’s als een verbetering. Gemeenten vinden dat ze hun Wabo taken zelf ook prima kunnen afhandelen en zien de RUD als vergissing. De toekomst zal het uitwijzen.

Lars Sirks, Wabo-specialist bij Yacht

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.