of 63966 LinkedIn

Waterbeheer sluitstuk bij ruimtelijke plannen

Hetty Klavers en Sander Mager 1 reactie

Er wordt een groot datacenter gepland bij Zeewolde. De gemeente is zeer verheugd, omdat het om een techreus gaat. Het lijkt een mooie economische kans voor de regio, die vierhonderd banen oplevert. Maar het watergebruik blijft ten onrechte onderbelicht.

Anticipeer op regionale omstandigheden

Een groot datacenter heeft veel koelwater nodig. Dat lijkt in Nederland waterland geen probleem, maar we hebben de laatste jaren gezien dat de beschikbaarheid van zoetwater door aanhoudende droogte onder druk staat. In regio’s waarin veel agrariërs water nodig hebben, de natuur om water vraagt en het drinkwaterbedrijf moeite heeft om voorraden op orde te houden, is een grote nieuwe watergebruiker een uitdaging voor de waterverdeling. Zijn andere sectoren niet de dupe van de komst van het datacenter?

Daarnaast wordt het gebruikte koelwater weer warm teruggestort in de sloten. Dit heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Door de verhoogde temperatuur van het water worden organismen die het water gezond houden gedood en winnen allesoverheersende algensoorten aan terrein. Dit it problematisch voor de bescherming van drinkwaterbronnen en voor de biodiversiteit in het gebied.

Los van het voorbeeld in Zeewolde is bij de bouw van datacenters of andere kapitaalintensieve projecten ook de ligging belangrijk met het oog op de waterveiligheid. 60 procent van ons land ligt onder de zeespiegel. Zijn alle betrokkenen bij dergelijke bouwprojecten zich ervan bewust dat meer bedrijvigheid en economische waarde achter de dijk ook een veiligere, sterkere en dus duurdere dijk vereisen en ook mogelijk aanpassingen aan de ruimtelijke inrichting van het gebied en aan het datacentrum zelf?

In Zeewolde is de finale besluitvorming in het voorjaar 2021. Alle signalen lijken op groen te staan. Het datacenter komt er en één datacenter doet er mogelijk meer volgen, maar de waterbelangen lijken niet zijn afgewogen. Dat is een groot risico. Het datacenter in Zeewolde past in een zorgwekkende trend. Bij plannen voor de ruimtelijke ordening wordt nog te veel geredeneerd vanuit de maakbaarheid van onze omgeving en te weinig gedacht vanuit de eigenschappen van het water- en bodemsysteem. Het afstemoverleg met de waterbeheerders is te vaak sluitstuk bij de planvorming. Dit kan leiden tot verkeerde ruimtelijke (en milieuvervuilende) keuzes.

Bijvoorbeeld door woningen en bedrijvigheid te plannen op plekken waar de bodem sterk daalt of de kans op wateroverlast groot is. Het kan leiden tot onnodig dure investeringen of extra beheer- en onderhoudsmaatregelen om de ruimtelijke kwaliteit in een regio op het gewenste niveau te houden. Wanneer je als gemeente of provincie dus daadwerkelijk economisch gunstige besluiten wil nemen voor jouw regio, moet je anticiperen op de omstandigheden en zo hoge schadeposten en herinvesteringskosten voorkomen.

De waterschappen voeren dan ook een open uitnodiging richting hun medeoverheden: denk bij de woningbouwopgave of de bouw van dit soort datacenters aan water. Doe aan risicobeheersing en maak watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes. Wacht een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af, want die gaan sowieso komen als ze al niet aan de orde van de dag zijn. Kies niet voor het oplossen van schade, maar voor voorkomen in plaats van genezen. Die keuzes en afwegingen hoeven gemeenten en provincies niet alleen te nemen, de expertise van de waterschappen is aanwezig en beschikbaar om Nederland veilig en leefbaar te houden. Wij nodigen onze collega-bestuurders bij gemeenten en provincies dan ook van harte uit die expertise te benutten.

Hetty Klavers en Sander Mager, bestuursleden Unie van Waterschappen

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
Mij wordt gevraagd o.a. water te besparen; fair enough. Lees vrijwel direct daarna dat Tata Steel (vroeger: Hoogovens) in Wijk aan Zee 34 miljard liter(= 34 miljoen m3) schoon drinkwater vrijwel cadeau krijgt. Bij mij hoeven ze niet meer aan te kloppen en dat geldt voor al die clubs,