of 64231 LinkedIn

Verplichte energieparagraaf nodig voor instrumenten Omgevingswet

Durk Groenveld 2 reacties

Als gemeenten worden verplicht een energieparagraaf op te nemen in de centrale instrumenten van de Omgevingswet, kan de energietransitie stevig en doelmatig worden verankerd in het lokale omgevingsbeleid, stelt Durk Groenveld.

Op 18 januari jl. is het Energierapport van het ministerie van Economische Zaken verschenen, dat een integrale visie geeft op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Een van de centrale uitgangspunten van dit rapport is dat de energietransitie integraal onderdeel moet gaan uitmaken van de ruimte. Om uitvoering te geven aan dit uitgangspunt is het van belang dat de relatie wordt gelegd met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2018 in werking zal moeten gaan treden. 

 

Er is in de praktijk een groei te zien van lokale of regionale duurzame energie- initiatieven. De Stroomversnelling is een landelijk innovatieprogramma van bouwers en woningcorporaties om de komende jaren 111.000 huurwoningen op lokaal niveau energiezuinig te renoveren. Naast de Stroomversnelling zijn er allerlei kleine vergelijkbare bewegingen in het land te zien. Kleine stroomversnellinkjes. Corporaties die met bouwbedrijven hetzelfde aan het proberen zijn, maar dan op kleinere schaal.

 

Omgevingswet

Om een meer gebiedsgerichte aanpak bij lokale of regionale duurzame energie-initiatieven te bewerkstelligen is het van belang dat de gemeenten bij het vormgeven van de regionale energiestrategieën de koppeling maken met de Omgevingswet, die per 1 januari 2018 in werking moet treden. Op 1 juli 2015 is de Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet vervangt 26 wetten. Doel van de Omgevingswet is niet alleen het vereenvoudigen of versnellen van de lokale besluitvorming op het terrein van de fysieke leefomgeving, maar tevens lokale overheden meer ruimte te geven om een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.

 

De centrale instrumenten in de nieuwe Omgevingswet, in het bijzonder de gemeentelijke omgevingsvisie in combinatie met het gemeentelijk omgevingsplan, bieden de mogelijkheid voor gemeenten om hun lokale ambities voor een gebiedsgerichte duurzame energievoorziening vorm te geven. Echter, om deze ambities in de praktijk in goede banen te kunnen leiden zouden gemeenten er wel goed aan doen om een energieparagraaf in hun omgevingsvisies en –plannen op te nemen om beter in te spelen op lokale ontwikkelingen rond duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld zonne- energie of duurzame warmte. Ook kan een dergelijke energieparagraaf accommoderen dat lokale initiatieven efficiënt aan elkaar worden geknoopt. In dit verband mag een gemeente niet voorbijgaan aan de rol van de energienetten.

 

Gemeente als regisseur
Het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies en –plannen (in het kader van de Omgevingswet) vergt nadrukkelijk een zorgvuldig voorbereidingsproces. Dit geldt dus ook voor de inrichting van een energieparagraaf in deze visies en plannen. Op dit punt moeten gemeenten niet alleen intern integraal samenwerken om hun lokale ambities waar te maken, ook moeten gemeenten in een vroegtijdig stadium samenwerken met diverse stakeholders, zoals de energienetbeheerders, om een energieparagraaf in de praktijk goed te laten werken. Op deze samenwerkingsgerichte manier kunnen bijvoorbeeld energienetbeheerders, ook vanuit het perspectief van laagst maatschappelijke kosten, inbrengen waar zij hun publieke netten op moeten voorbereiden en zo nodig moeten aanpassen.


Om deze beoogde samenwerking met stakeholders te optimaliseren is het gewenst dat gemeenten de rol van (proces)regisseur op zich nemen. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kan daarbij een relevante rol spelen. Immers, ook volgens de VNG ligt de sleutel tot succes voor de transitie naar een duurzame energievoorziening op lokaal en regionaal niveau. Om deze reden wil de VNG de komende tijd nadrukkelijk inzetten op regionale energiestrategieën. Achterliggend idee hiervan is dat de optelsom van alle regionale energiestrategieën Nederland uiteindelijk voorziet van een volledig duurzame energievoorziening.

 

Durk Groenveld is jurist en werkzaam bij Netbeheer Nederland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ivo op
Het lijkt me goed om duidelijk te maken wat er in moet staan
- energieparagraaf
- milieuparagraaf
- duurzaamheidsparagraaf
- natuurparagraaf
- waterstaatparagraaf
- gemeentelijkgroenparagraaf
- welstandsparagraaf
- stedenbouwkundige paragraaf
- financiële paragraaf
- voorlichtingsparagraaf
- communicatieparagraaf
En dan ben ik vast nog wat vergeten.
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Natuurlijk....een jurist wil nog een regelset toevoegen aan het al ondoordringbare woud van regels. Zo behoudt en creëert deze beroepsgroep haar eigen werk! Het vreemde is dat de overheid daar voortdurend in mee gaat. Elk streven tot vermindering van regelgeving wordt teniet gedaan door meer regels en nieuwe wetgeving. Juristen en accountants maken de overheid tot een steeds loggere bureaucratische molog. De schommelende energieprijzen zijn de beste stimulans om uiteindelijk een duurzaam energiebewustzijn te creëren. Daar hoeven we met regels niks aan te doen.....of het moeten minder regels zijn met meer ruimte voor innovatie.