of 62284 LinkedIn

Regio blijft de spil in woningbouw

Huib van Essen, Boudewijn Revis, Anne Koning, Liesbeth Grijsen Reageer

Dit voorjaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin ze aangaf in het volgende kabinet een minister van Volkshuisvesting te willen. Wij zijn blij met de erkenning dat de overheid de woningbouw moet aanjagen. Maar of dit de oplossing is?

In deze tijd van noodgedwongen thuiswerken is de woningnood extra voelbaar. Ouders en volwassen kinderen, die al jaren vergeefs wachten op een eigen huis, zitten op elkaars lip. Als provinciale en gemeentelijke bestuurders weten wij hoe groot de druk op de woningmarkt is. Voor ons zit de sleutel tot succes in nauwe samenwerking op regionaal niveau, niet in centralisatie.

 

De huidige coronacrisis onderstreept de noodzaak tot samenwerking tussen gemeenten, provincie, woningbouwcorporaties en andere marktpartijen. Wij kennen onze regio, de woningbehoefte, de kansen en de uitdagingen het beste. Daar waar nodig nemen provincies de regie door plannen regionaal af te stemmen. Bij het maken van bouwplannen in een gebied, houden provincies en gemeenten rekening met vele opgaven: goede bereikbaarheid, meer groen in de woonomgeving, hoe transformeren we verrommelde bedrijventerreinen tot nieuwe verstedelijkingslocaties?

 

Vanuit de Kamer klinkt de roep om nieuwe, buitenstedelijke ontwikkellocaties van hogerhand aan te wijzen. Daar waar de regio mogelijkheden ziet, benutten we die uiteraard. Maar we willen onze mooie buitengebieden niet volbouwen. We hebben ruimte nodig om te recreëren, ademen en tot rust te komen. Nu met inachtneming van de anderhalve meter afstand tot anderen. Met groen om de hoek voorkom je dat mensenmassa’s het bos of het strand opzoeken.

 

Daarom kiezen we voor het versnellen en optimaliseren van bestaande plannen. Ook zoeken we samen in de regio naar nieuwe bouwlocaties in steden en dorpen en rond OV-knooppunten. Door lokale kennis te benutten blijkt er vaak meer mogelijk dan gedacht.

 

Geen misverstanden, het rijk is een onmisbare partner. Het rijk heeft middelen die wij in de regio niet of veel minder hebben. Die zijn hard nodig om onrendabele toppen weg te nemen of de bereikbaarheid te verbeteren. De meeste grootschalige (woning)bouwprojecten kunnen immers alleen doorgang vinden bij forse investeringen in infrastructuur.

 

Het rijk kan de woningbouw ook versnellen via versoepeling van wet- en regelgeving. Door de provincie meer bevoegdheden te geven om te sturen op het bouwen van betaalbare woningen. Een verdere verlaging van de verhuurdersheffing en versoepeling van de markttoets is belangrijk, zodat woningbouwcorporaties ook kunnen investeren in  middenhuurwoningen. En: het rijk staat samen met de regio aan de lat voor een adequate aanpak van de stikstof-problematiek.

 

Wij, regionale en lokale overheden, moeten zorgen dat we slagvaardig doorgaan met het verlenen van bouwvergunningen, ook in tijden van corona. En zorgen dat de verduurzaming van bestaande woningen een impuls krijgt. Zo houden bouwbedrijven werk, ook als zakelijke investeerders wegvallen.

 

Het bouwen van voldoende woningen is een gezamenlijke opgave. Goede samenwerking is essentieel en elke overheidslaag is nodig. Als ieder vanuit zijn eigen rol en bevoegdheid, de instrumenten en middelen aangrijpt die hij tot zijn beschikking heeft, kunnen we meer en sneller bouwen. Immers, samen kunnen we meer. Juist in uitzonderlijk moeilijke tijden als de huidige.

 

Huib van Essen (GroenLinks), IPO-bestuurder en gedeputeerde provincie Utrecht

Boudewijn Revis (VVD), VNG-bestuurder en wethouder Den Haag

Anne Koning (PvdA), gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang Deventer), wethouder Deventer

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.