of 59250 LinkedIn

Overheid moet garant durven staan voor vastgoed

Dick Prosman Reageer

Grote ruimtelijke plannen als het Deltaprogramma kunnen reeds in hun beginstadium hun schaduw vooruitwerpen en de waarde van onroerend goed nadelig beïnvloeden. Particulieren en ondernemers hoeven hiervan niet de dupe te worden; de overheid moet al in de planvormende fase garant durven staan voor particulier vastgoed.

 

Als in de plannen voor rivierverruiming een particuliere woning in een mogelijk toekomstig tracé ligt, draaien zij op voor de waardevermindering ten gevolge van onverkoopbaarheid of anderszins. De vraag is of het redelijk is dat één of meerdere individuen het kind van de rekening wordt van het algemeen belang. Er zijn schrijnende voorbeelden waarbij burgers de noodzakelijke verkoop van hun woning om naar een woonzorgappartement te verhuizen, niet meer kunnen realiseren.


Als besluiten zijn genomen en plannen definitief zijn, komt de aankoop van onroerend goed op gang. Vanaf dat moment is schadevergoeding redelijk goed geregeld, hoewel de verwachting van de particuliere eigenaren uiteraard de realiteit kan overschrijden. Uiteindelijk is onteigening een laatste stap. Het gaat mij echter om de fase die hieraan vooraf gaat; de planvorming.

 

Onaanvaardbaar en onnodig

Ik ben van mening dat het onredelijk, onaanvaardbaar en bovendien absoluut niet nodig is. Er is geen duidelijkheid en rechtszekerheid is hoognodig. De strekking van art 7.14 van de waterwet verplicht overheden expliciet om op verzoek over te gaan tot compensatie. De overheid kan hier invulling aan geven door garant te staan voor de OZB-waarde van het onroerend goed en in voorkomende gevallen door aankoop van dit goed voor de OZB-waarde.

 

De aankoop of garantstelling van de woning tegen de OZB-waarde levert voor de aankopende partij en voor de overheid geen risico op. Immers te zijner tijd moet toch worden aangekocht. Bij het niet doorgaan van de plannen kan de woning weer vrij worden verkocht. Bij aankoop door de overheid kan de woning al of niet tijdelijk worden geëxploiteerd, door bijvoorbeeld verhuur. De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) doet een nadere studie naar de plichten en mogelijkheden hiervoor. Mijn voorlopige conclusie is dat er in feite geen probleem is als de overheid bij een serieus plan of ruimtelijk onderzoek garant gaat staan voor het onroerend goed. Dit verhoogt de waardevastheid en dus ook de verkoopbaarheid van het onroerend goed in de onderzoeksfase.

 

Als de overheid de woning aankoopt, hoeft dit niet te leiden tot een nadeel, immers bij verwerving ten behoeve van het plan moet de waarde worden vergoed. Bij handhaving van de woning kan deze weer worden verkocht. Daarbij kan de kapitaalslast worden ondervangen door exploitatie van de woning, door een woningcorporatie of andere verhuurder. De algemene waardedaling kan nadeel opleveren, maar waardestijging kan een voordeel opleveren.

 

Zie hier een eenvoudige oplossing die veel maatschappelijke onrust kan wegnemen en draagvlak van plannen vergroot.

 

Dick Prosman is wethouder van de gemeente Aalburg, vice-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, voorzitter van de taakgroep Maas van de VNR, lid van de subcommissie water van de VNG en Lid van de stuurgroep Delta Maas. Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.