of 58952 LinkedIn

Opknap ‘oudjes’ must

Reageer

De groeiende industrie vraagt volgens diverse experts om nieuwe hoogwaardige bedrijfsruimten en bedrijventerreinen, zelfs extra bedrijventerreinen. VBO Makelaar maakt zich zorgen. Wat namelijk te doen met de huidige leegstand?

Verloedering bedrijventerreinen tegengaan

Volgens de meest recente CBS-cijfers is de oppervlakte van bedrijventerreinen tussen 1996 en 2012 met 30 procent toegenomen van 649 naar 841 vierkante kilometer. De grootste toename vond plaats in kleinere gemeenten. De krediet- en eurocrisis noopten veel grondbedrijven echter tot afboeken nadat de vraag naar bedrijventerreinen drastisch was gereduceerd.

Nu de economie weer is aangetrokken, vraagt de groeiende industrie volgens het Bureau Stedelijke Planning om nieuwe hoogwaardige bedrijfsruimten en bedrijventerreinen. Ook in het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ wordt gepleit voor extra bedrijventerreinen. Maar wat doen we met de leegstand? Hoe voorkomen we verloederde ‘brownfields’ rondom onze steden?

Voor de crises schoten bedrijventerreinen als paddenstoelen uit de grond. De ongebreidelde gemeentelijke uitgifte van de laatste decennia heeft geleid tot versnipperd eigendom van bedrijventerreinen met leegstand, verloedering, overaanbod en een negatieve waardeontwikkeling tot gevolg. De afgelopen jaren hebben dan ook diverse instanties aangedrongen op herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen. Ondanks dat provincies en de rijksoverheid dat advies ter harte hebben genomen, heeft het rijk tot nu toe geen prominente rol in deze herontwikkeling van bedrijventerreinen ingenomen.

In navolging van de door minister Kamp (Economische Zaken) geïnitieerde Impulsaanpak winkelgebieden pleit brancheorganisatie VBO Makelaar voor een landelijk opererend team Bedrijventerreinen waarbinnen het rijk, provincies en gemeenten in kaart brengen hoe en waar er vierkante meters uit de markt kunnen worden genomen. Het rijk moet de coördinatie rond beheer, onderhoud en transformatie van oude en nieuwe bedrijventerreinen serieus gaan oppakken. Ook een ruimtelijke economische visie voor nieuwe bedrijventerreinen is onontbeerlijk om aan de veranderende vraag te voldoen.

De komende jaren moet aan deze nieuwe vraag worden voldaan zonder het probleem van de bestaande – gedeeltelijk leegstaande en/of verloederde – bedrijventerreinen uit het oog te verliezen. De voorwaarden waaraan nieuwe bedrijventerreinen op economisch kansrijke locaties moeten voldoen, dienen duidelijk door een rijksbreed team Bedrijventerreinen te worden geformuleerd en gemonitord. De Ladder voor duurzame verstedelijking kan bij de ontwikkeling hiervan nog steeds een rol spelen. Voor er wordt uitgebreid, moet eerst kritisch worden gekeken naar de mogelijkheid bestaande capaciteit te transformeren en verouderde terreinen te herstructureren volgens het ‘nieuwbouw-nee-tenzij’ principe. Wanneer uitbreiding en/of nieuwbouw echter onvermijdelijk is om aan de nieuwe vraag te voldoen, moet ruim baan gegeven worden aan nieuwbouw volgens het ‘ja-mits’-principe om de regionale economische kansen te benutten. Mits een deel van de opbrengsten van de nieuwe aanwas wordt gebruikt voor renovatie of herstructurering van de bestaande verouderde voorraad. Alleen dan kan verloedering van bestaande bedrijventerreinen worden voorkomen en leegstand worden teruggedrongen.

Tot slot pleit VBO Makelaar ervoor dat provincies zich veel meer richten op kennisdeling, analyse en instrumentontwikkeling om de economisch kansrijke locaties ook daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen.

Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.