of 59082 LinkedIn

Natuur: mijlpaal of pispaal?

Reageer
Zonder ingrijpen dreigt de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur te stagneren, waarschuwt Natuurmonumenten aan de vooravond van het kamerdebat over de natuurbegroting. Jan Jaap de Graeff pleit voor een taskforce voor de aankoop van natuurgrond.

Het lijkt wel alsof er een natuurspook door Nederland waart. Afgeven op natuur is populair in tijden van crisis. Grote namen als Bernard Wientjes en Loek Hermans hekelen de Natura 2000-plannen als bedreiging voor het bedrijfsleven. Tweede Kamerlid Atsma (CDA) pleit voor een stop op grondaankopen voor natuur. Het maatschappelijk en economisch belang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is echter veel groter dan op het eerste gezicht lijkt.

 

Natuur vertegenwoordigt een groot economisch belang en is de aanjager van veel gebiedsprocessen. Zonder ingrijpen dreigt de realisatie van de EHS te stagneren, met name de grondverwerving. Om de vaart erin te houden pleit Natuurmonumenten voor het opzetten van een Taskforce Verwerving met daarin Rijk, provincies en terreinbeheerders. Die kan zorgen voor effectief ruilgrondbeleid, een impuls voor de grondverwerving en jaarlijkse voortgangsrapportages.

 

Op 16 november behandelt de Tweede Kamer de natuurbegroting. Circa 70 procent van de uitgaven op deze begroting (totaal ruim 500 miljoen euro) heeft betrekking op de EHS. Als je kijkt naar de totale rijksbegroting is dat een schijntje (0,5 procent). En een goed renderende investering. Natuur zorgt namelijk voor een aanzienlijk hefboomeffect voor economie en werkgelegenheid, volksgezondheid, schoon water en schone lucht. Middels een bescheiden investering uit de rijksbegroting worden zo miljarden euro’s gegenereerd.

 

Een groene omgeving creëert grote meerwaarde voor bewoners, gemeenten en de recreatiesector. Indrukwekkend hoge aantallen bezoekers komen van de natuur genieten. Zoals directeur Van Woerkom van de ANWB onlangs zei: ‘Wij hebben ons jarenlang sterk gemaakt voor natuurbehoud. Anders valt er nergens te recreëren.’ In steeds meer provincies is natuurgebonden recreatie zelfs al een grotere economische factor dan bijvoorbeeld de landbouw. En zorgverzekeraar Menzis werkt samen met Natuurmonumenten omdat Menzis natuur beschouwt als wezenlijk voor volksgezondheid.

 

Ook de landbouw heeft baat bij realisatie van de EHS. Agrarische structuurverbeteringen zijn vaak pas levensvatbaar in combinatie met het uitbreiden van natuurgebieden en recreatiemogelijkheden. De aankoopstop van 2002 liet zien hoe grote delen van de reconstructiegebieden in de problemen kwamen. Boeren die grond wilden verkopen om op een andere locatie te kunnen uitbreiden, zaten klem. Ook de LTO pleitte toen voor opheffen van die aankoopstop. Uit de Natuurbalans 2009 en de voortgangsrapportage EHS Groot Project blijkt dat zonder overheidsingrijpen de grondverwerving stagneert.

 

Natuurmonumenten pleit dan ook voor aanvullende acties, waaronder een actiever ruilgrondbeleid. Maar daarvoor is actuele informatie nodig: waar liggen kansen voor grondverwerving, welke ruilgrond is echt bruikbaar en hoeveel grond moet er nog worden verworven? Zijn alle instrumenten voldoende toegepast? Deze informatie is vaak gebrekkig of ontbreekt. Het project Nulmeting op Kaart, dat daarin verbetering zou moeten brengen, zou uiterlijk in mei beschikbaar komen. Een half jaar later is dat nog steeds niet het geval. Het blijft hangen in onduidelijke onderhandelingen tussen Rijk en provincies over de gegevens.

 

Het is hoog tijd voor een gestructureerde aanpak om de realisatie van de EHS te voltooien. Een Taskforce Verwerving kan daarin een cruciale rol vervullen. De EHS is niet zo maar een project. Al sinds 1990 wordt er door opeenvolgende kabinetten van uiteenlopende politieke samenstellingen hard aan gewerkt. De uitvoering zal een mijlpaal vormen voor de natuur in ons land, met de vele miljoenen mensen die er komen ontspannen en de economie die er op velerlei manieren flink van profiteert. Weg met de spookbeelden en samen de schouders onder dit belangrijke project!

 

Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.