of 64231 LinkedIn

Met natuurinclusief verkavelen snijdt het mes aan meerdere kanten

Jac. Meter Reageer

Naast provincies zijn ook steeds vaker gemeenten betrokken bij verkavelingsprojecten. Als bij deze projecten niet alleen rekening wordt gehouden met landbouwdoelen maar ook met natuurdoelen (en andere doelen), snijdt het mes aan meerdere kanten. Ruimtelijke functies komen dan daar te liggen waar ze het beste renderen.

Als er een meerwaarde voor Natuur en/of landschap op treedt is dat de legitimatie voor Nationaal Groenfonds om in overleg met de gemeente te bezien waar zij van toegevoegde waarde kan zijn om dit project te optimaliseren. Daarbij wordt steeds vaker samengewerkt met het Kadaster om projectmatig te werken aan natuur inclusieve kavelruil.

 

De laatste jaren is Nationaal Groenfonds steeds vaker betrokken bij Kavelruilprocessen en niet zonder reden. Natuurontwikkeling blijft in sommige regio’s achter bij de ambities. Nationaal Groenfonds (een Stichting zonder winstoogmerk) is juist door EZ en Provincies opgericht om een bijdrage te leveren aan Natuur en Landschap. Kavelruil is een goede manier om (groene) doelen te helpen realiseren. Kadaster kan daarbij helpen met een meer gestructureerde aanpak zodat sneller resultaten worden geboekt. Zeker als vanaf het begin alle betrokkenen samen de verkaveling vormgeven, daardoor ontstaat draagvlak. Beide organisaties bundelen de krachten met de aanpak ‘natuurinclusieve kavelruil’. Daarbij wordt kennis en ervaring van verkavelen gekoppeld aan kennis en ervaring van “groene financieringen”.

 

Inmiddels is al op diverse plaatsen in Nederland ervaring opgedaan met het “verbreden” van de doelen bij ruilverkaveling. Zo ontstaat er naast landbouwstructuurverbetering ruimte voor natuurontwikkeling, kunnen waterdoelen gerealiseerd worden, kan er aandacht zijn voor recreatieve ontsluiting etc. Belangrijk element is dat vanaf het begin alle doelen worden meegenomen. Daardoor kunnen nog sneller betere resultaten worden bereikt.

 

Kavelruil Groot-Wilnis en Vinkeveen zijn daar een goed voorbeeld van. Door op voorhand voorwaarden te stellen aan de gewenste natuurkwaliteit in combinatie met de mogelijkheid om meer grond te verkrijgen kunnen deelnemers geprikkeld worden om mee te doen. Daarbij helpt het als de deelnemers duidelijke voordelen zien om mee te doen bijv. het feit dat de overheid grond (oud BBL bezit) inbrengt en Nationaal Groenfonds een financiering met aantrekkelijke voorwaarden. Op dit moment zijn meerdere gemeenten al in de opstartfase van een kavelruil, goed om je dan te realiseren of alle gewenste beleidsdoelen worden meegenomen.

 

Het Nationaal Groenfonds financiert vanuit haar Revolverend Fonds (ongeveer € 65 miljoen). Dit geld wordt met een aantrekkelijke rente en in maatwerk uitgeleend en zo nodig kan het Groenfonds ook als co financier optreden van de huisbankier. Uiteindelijk ontstaat een meerwaarde voor alle betrokkenen, maar ook voor natuur en landschap.

 

Jac. Meter, financieringsspecialist Natuur&Landschap bij Nationaal Groenfonds

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.