of 59162 LinkedIn

Investeer in goede relaties bij implementatie nieuwe Woningwet

Dirk-Jan Knol Reageer

Veel gemeenten worstelen volgens adviesbureau BMC (artikel BB: Woningwet nog niet goed geland bij gemeenten) met de regierol en ontberen de kwaliteit om als relatiemanager op te treden in het contact met corporaties en huurders(verenigingen). Dat het anders kan en tot goede prestatieafspraken kan leiden bewijst de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

In deze gemeente is door een uitgekiend proces eerst een breed gedragen Woonvisie vastgesteld en zijn vervolgens binnen 3 maanden de Prestatieafspraken getekend. Zowel de huurdersverenigingen, corporaties als de gemeente zijn blij en trots op het resultaat.

 

Woonvisie 

Reeds eind 2014 is een proces opgezet waarbij in een zestal verdiepingsbijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente, is gewerkt aan de bouwstenen van de woonvisie. De door de gemeenteraad aangedragen onderwerpen zijn besproken in workshops, waarbij, naast de corporaties en de huurdersverenigingen, bij ieder onderwerp belangengroepen, makelaars, projectontwikkelaars, bedrijven en dorpsoverleggen (dorp- en wijkteams) werden uitgenodigd. Deze aanpak sloot ook goed aan bij het in de gemeente gekozen beleid om in alle dossiers van Buiten-naar-Binnen te werken.

 

De verdiepingsworkshops, waar gemiddeld 30 tot 40 mensen aanwezig waren, behandelden de thema’s Vitale dorpen en wijken, Wonen met zorg en welzijn, Duurzaamheid, Betaalbaarheid en Beschikbaarheid.

 

Door deze aanpak heeft iedere inwoner of belangengroep binnen de gemeente input kunnen geven. Dit werd gedurende het proces verwerkt in een werkdocument. Daarnaast werd de woonvisie aangevuld met een uitvoeringsagenda met concrete acties en planning om de visie verder in te vullen. Het proces leidde tot een Woonvisie die de volledige instemming had van de corporaties en huurdersverenigingen en die in december 2015 unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Woningcorporaties en gemeenten zijn tot elkaar veroordeeld de sociale huurwoningmarkt vorm te geven. De nieuwe Woningwet heeft de rol van huurdersverenigingen belangrijker gemaakt en geformaliseerd. Het is dus van belang op zowel ambtelijk niveau als bestuurlijk niveau goede relaties te ontwikkelen. In plaats van het opkomen voor het eigen belang is het essentieel om het gemeenschappelijke doel voor ogen te houden. Dit betekent op alle niveaus investeren in relaties en optreden als gelijkwaardige partners. Deze opstelling vanuit de gemeente werd overgenomen door alle partijen en heeft geholpen dat alle water bij de wijn hebben gedaan om tot een goede Woonvisie en tot goede prestatieafspraken te komen.

 

Prestatieafspraken

Als je goede relaties hebt tussen alle partijen en je hebt een unaniem gedragen Woonvisie, dan is het mogelijk om heel snel goede prestatieafspraken te maken. Natuurlijk zijn er ook pijnpunten en is een stevige discussie op sommige punten niet te vermijden. Zo moest de gemeente een concessie doen op een investering in parkeerplaatsen, moesten de woningcorporaties meer inspanning leveren op het gebied van duurzaamheid dan zij van plan waren, en gingen de huurdersvereniging met tegenzin akkoord met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch deden partijen dat omdat het totaal van de afspraken voor alle partijen meerwaarde heeft. Binnen 3 maanden kon de feestelijke ondertekening worden gerealiseerd. Uiteindelijk is er een stevige uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad afgesproken, waarbij 80% van de ambitie uit de woonvisie voor een periode van tien jaar in de komende 5 jaar wordt gerealiseerd. Concreet zijn dit 180 nieuwe woningen.

 

Blijven investeren in relaties

Ondanks de inspanningen in woonvisie en prestatieafspraken zien we dat door de toestroom van vergunninghouders de sociale huurmarkt onder druk staat en mogelijk zal blijven staan de komende jaren. In de prestatieafspraken is daarom afgesproken dat de ambitie voor het uitbreiden van de voorraad sociale huurwoningen verhoogd kan worden. Als de jaarlijks vrijkomende voorraad voor meer dan 20% dreigt te worden ingenomen door vergunninghouders, gaan we om de tafel om meer sociale huurwoningen te bouwen. En dan helpen goede relaties om snel te schakelen. Het is daarom essentieel om ook in de toekomst te blijven investeren in goede relaties met alle partijen.

 

Dirk-Jan Knol is wethouder in Bodegraven-Reeuwijk

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.