of 63428 LinkedIn

Geen klimaatboetes voor gemeenten en waterschappen

Nico Broekema Reageer

Een door burgers en gemeenteraden gedragen energiebeleid moet het alternatief worden voor het huidige, vastgelopen energiebeleid. Realistisch duurzaamheidsbeleid kan niet zonder democratische besluitvorming op lokaal niveau. En evenmin zonder samenhangende, wetenschappelijke onderbouwing. Beide ontbreken in het huidige rijksbeleid. Het Nederlandse klimaat-en energiebeleid is vastgelopen.

Dit leidt tot klimaatboetes, als gevolg van het niet halen van EU- doelen. Het rijk zal proberen deze boetes af te wentelen op de lagere overheden. Het Democratisch Energie Initiatief roept gemeenteraden en waterschapsbesturen op hier op alert te zijn en alternatieven te scheppen voor het huidige top-down beleid.

 

De geest van het Klimaatakkoord volgens Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad: ‘We moeten alles doen, alles proberen, iedereen moet meedoen.’ Dit vat de praktijk treffend samen: een totaal gebrek aan samenhang. De Algemene Rekenkamer signaleerde in 2015 dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) grootschalig investeerde in energie-infrastructuur, zonder maatschappelijke kostenbaten-analyse. Sindsdien is niets veranderd. Ongerichte investeringen leiden tot verspilling van miljarden. Vaak aan plannen die burgers en gemeenteraden niet willen, zoals windturbineparken en zonneparken. 


Het ministerie van EZK gaf vorig jaar 9 miljard uit aan de energietransitie, dit jaar 13 miljard. Om deze miljarden wordt intensief gelobbyd. Schieten we er wat mee op? Een groot deel van de Nederlandse duurzaamheidsdoelen wordt ingevuld met biomassa. Grootschalige biomassa is een ramp vanuit oogpunt van CO2-uitstoot, verstandig grondgebruik en bosbehoud. Krachtige lobby’s zorgen desondanks voor continuering van dit schadelijke en kostbare beleid. 

 

In brede kring is bekend dat zon- en windenergie zonder adequate opslag fossiele stroom niet kunnen vervangen. Het Klimaatakkoord geeft hier geen rekenschap van. Terwijl op systeemniveau een adequate analyse ontbreekt, profiteren energiebedrijven van zware oversubsidiëring. Eén Chinese producent van zonnepanelen, Powerfield, heeft vorig jaar 2 miljard aan Nederlandse subsidie binnengehaald. China profiteert grootschalig van onze politiek, terwijl het klimaat er weinig mee opschiet. Deze verspilling staat in schril contrast met de tekorten van gemeenten in het sociale domein.

 

Gemeenten, gemeenteraden en burgers worden in Nederland stelselmatig buitenspel gezet door de Rijkscoördinatieregeling (RCR), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de zogenaamde ‘slechts zelfbindende’ werking van structuurvisies. Die zelfbindende werking wordt doorkruist doordat de RCR van rechtswege van toepassing is. Het rijk weet dus van tevoren dat burgers en gemeenten/ gemeenteraden toch niet in beroep kunnen tegen een rijksstructuurvisie. Daarom deugt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure hier niet. VNG en IPO werken aan dit systeem mee. Het is zaak dat gemeenteraden ‘hun’ VNG hierop aanspreken.


Om het democratisch tekort en gebrek aan lokaal draagvlak te verhullen wordt door rijk en klimaatlobby geschermd met 30 energieregio’s, als zouden daar voortaan de taakstellingen uitgedacht mogen worden. In werkelijkheid worden via een technocratisch proces aan deze energieregio's de door EZK uitgedachte taakstellingen opgelegd, waardoor Europese boetes op gemeenten en waterschappen verhaald kunnen worden. 

 

Onze oproep aan gemeentes en waterschappen is dan ook helder. Ten eerste: geef geen medewerking  aan onjuiste besluiten en scenario’s van de rijksoverheid. Voorkomen ten tweede dat Europese klimaatboetes worden doorvertaald. Ten derde: verdedig de lokale autonomie en democratie


Nico Broekema, (voorzitter), namens het 
Democratisch Energie Initiatief

Aan de onlangs gevormde landelijke initiatiefgroep nemen mensen deel uit de wetenschap en het openbaar bestuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.