of 64231 LinkedIn

Die omgevingswet is nodig; juist nu!

Willem Buunk 7 reacties

Woningnood. Energietransitie. Klimaatadaptatie. Stikstofproblematiek. Het ontbreekt niet aan grote opgaven in de fysieke leefomgeving en ze zijn allemaal urgent. En dan is daar, midden in de coronacrisis, ook nog de invoering van de Omgevingswet.

Dat leidt bij sommigen tot twijfel, niet in het minst onder gemeenten. Kan dat niet later? En was dat wel zo’n goed idee die Omgevingswet?, zo klinkt het. Goede vragen, maar het antwoord kan alleen maar zijn dat de Omgevingswet hard nodig is. Juist nu.

 

Veel gehoord is de vergelijking met decentralisaties in het sociaal domein. Daarover kan ik kort zijn. Die gaat mank. In het nieuwe omgevingsbeleid is van decentralisatie geen sprake, die was er al. De verantwoordelijkheid voor waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer ligt al zo’n duizend jaar bij de waterschappen. De verantwoordelijkheid voor milieu- en natuurbeleid ligt al tientallen jaren grotendeels bij de provincies en gemeenten. Woonbeleid en ruimtelijke ordening zijn decentraal van opzet vanaf hun geboorte met de Woningwet 1902 en de Wro van 1965.

 

Ook veelgehoord is de zelfgenoegzame inschatting dat we al werken volgens de principes van de Omgevingswet: vroegtijdige participatie, integraal, flexibel, snel en uitvoeringsgericht. In werkelijkheid ploeteren al decennialang in moeizame gebiedsprocessen om met initiatiefnemers en bewoners tot een samenhangende aanpak en de uitvoering van projecten te komen. We mogen dan handig laveren door onnodig hoge stapels beleid en een woud aan regelingen, maar het staat fatsoenlijke besluitvorming in de weg over die broodnodige woningbouw of energieprojecten.

 

Juist dat geploeter was de aanleiding voor de nieuwe Omgevingswet en daar hebben we met zijn allen om gevraagd. Op aangeven van een schrandere wetgever, hebben ministeries, de vakwereld, VNG, IPO, Unie van Waterschappen, verenigde projectontwikkelaars en natuurorganisaties, wetenschappers en juristen er schouder aan schouder aan gewerkt.

Ik begrijp dat velen het spannend vinden of het lukt om het digitale stelsel voor vergunningaanvragen ingericht te hebben op 1 januari 2022 en de goede onderlinge afstemming van werkprocessen die daarbij hoort. Maar we hebben het reisdoel voor een beter omgevingsbeleid samen bepaald, de route met elkaar uitgestippeld en dan moet je ook stap voor stap de hindernissen onderweg durven nemen.

 

Er breekt niet ineens een nieuwe lente aan van 'integraal werken' als de Omgevingswet van kracht wordt, maar het verplicht ons wel tot de noodzakelijke grote voorjaarsschoonmaak. Zelfs een kleine gemeente als Bronckhorst heeft al een indrukwekkende stapel van tachtig beleidsdocumenten voor de fysieke leefomgeving. Wij werken nu aan die ene omgevingsvisie en enkele omgevingsprogramma’s. En dat alleen is al een enorme integratieslag. Het dwingt ons als gemeente tot een duidelijke keuzes over de belangrijkste opgaven die inwoners en initiatiefnemers van ons als lokale overheid mogen verwachten.

 

De grotere uitdaging is het bijeenbrengen van al die verschillende regels en voorschriften voor de leefomgeving. Bronckhorst had al opgeschoond tot twee bestemmingsplannen. Het blijkt nog een heel gepuzzel om tot eenduidige regels te komen die goed hanteerbaar zijn in de praktijk. Daarvoor is nog de tijd tot 2029, maar we willen dat natuurlijk eerder voor elkaar hebben om onze beleidsregels beter te richten op het realiseren van de gewenste kwaliteit van de leefomgeving.

 

Het zijn de noodzakelijke stappen voor de cultuuromslag naar een omgevingsbeleid dat uitvoeringsgericht is. Dat is precies waar de grote maatschappelijke vraagstukken van nu om vragen. Verder uitstel helpt niemand. En nee, op 1 januari aanstaande is niet alle voorbereiding voor 100 procent gedaan. Maar dat zal op 1 april of 1 juli volgend jaar ook niet zo zijn. Alleen door stap voor stap verder te werken komen we er.

 

Willem Buunk, wethouder gemeente Bronckhorst 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dion op
Volgens het ministerie is het 85% cultuuromslag.
Met andere woorden: ze dekken hun al volledig in. Mislukt de Wet dan heeft de uitvoering het gedaan.

En inderdaad. Er zijn te weinig mensen, zowel bij overheid als bedrijfsleven die het daadwerkelijk werk doen.
En er zijn teveel mensen die vanaf de zijlijn vertellen hoe het allemaal anders moet.

Zodra de Omgevingswet inwerking is zijn er plots geen meer mensen die de achterstanden kunnen inhalen.
Sterker; de wet is nieuw, onzekerheden, nieuwe juridische procedures, nog meer aspecten bij vergunningen betrekken.
De doorlooptijden zullen alleen maar toenemen. Ook doordat de van rechtswege vergunning geschrapt wordt.
Er zijn dan simpelweg geen harde termijnen meer waarbinnen een vergunning afgehandeld moet worden.
Door P.Pluim op
De Omgevingswet c.a. lost de problemen waarvoor we nu staan, niet op. Integendeel, de Omgevingswet is een probleem op zichzelf. Door die Omgevingswet met die dikke AMvB's ontstaat een ratjetoe en een ondoordringbaar moeras, waar niet meer is uit te komen. Met de problemen van nu (woningbouwtekort, transities enz.) moet men niet experimenteren met een gecomplicieerde Omgevingswet c.a. Dus Omgevingswet exit!!!
Door cri (jur. adv) op
Het gaat niet alleen om de software die er niet is en of niet werkt terwijl men de ingangsdatum van de wet al heeft vastgelegd op 2022. Schandaal en waar is de tegenacht dat de 2e kamer zonder zich iets van kritiek aan te trekken de ingagsdatum zonder blikken of blozen heeft vastgesteld: alweer vergeten de lessen over fractiediscipline, weer een megalomaan project dat als het in werking treedt _ik voorspel_ het hele vergunningenproces volledig zal stilleggen. Nog los van de inhoudelijke problemen, samenhang, afstemming etc. Er worden geen lessen geleerd en geachte heer Buunk: dat al die partijen slaafs achter de Mi. van BZK aanlopen is toch normaal in nederland. Hoeveel gemeenten hebben bij de decentralisatie van de zorg in al hun beleidsnota's het rijk nagepraat dat decentralisatie beter was, dichterbij, goedkoper natuurlijk. Mooie teksten aangereikt door de VNG, en in interdepartementaal?VNG overleg lekker bijeengeschreven en makkelijk over te zetten in beleidsnota's. VNG die ook altijd wel een beetje piept maar toch gewoon meewerkt aan slechte decentralisaties en nadien weer teruggaat naar het rijk want geld tekort. Terwijl de boodschap moet zijn: gemeenten kunnen grosso modo die taaken gewoon niet aan: geen expertise, geen organisatie ,aar toch aal die zg. zegeningen wel opleperlen.Lessons learnt? Nee
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Falend rijksbeleid wordt in een grote wet gestopt, met zoveel haken en ogen erin en volstrekt onvoldoende functionerende ICT oplossingen. De chaos wordt allen maar groter. Het wel duidelijk deze wethouder staat heel ver af van de uitvoeringspraktijk en denkt in een bestuurscultuur waarin een nieuwe wet de oplossing voor elk probleem is. Maar het is juist die bestuurscultuur, met ondoordachte wetgeving, waardoor de problemen alleen maar groter worden. Het wordt tijd voor een cultuuromslag van deze wethouder: dichter bij de praktijk en dicht bij mensen. Deze wet gaat hem daar niet bij helpen.
Door Marloes op
Als ik het dus goed begrijp heeft Willem Buunk een kostbare grootschalige landelijke wetsverandering nodig om tot een cultuuromslag te komen bij zijn eigen gemeenten?!

De omgevingswet is het feestje van de marketingafdeling van Binnenlandse zaken waar bestuurders gevoelig voor zijn. Je hoort steeds dezelfde reclame slogans zoals ja mits en eenvoudig beter.

Maar er is nog niemand geweest die mij nu in een paar zinnen kan uitleggen wat er nu eenvoudiger en makkelijker wordt. Wat kan nu niet, wat straks wel kan?!
Noem slechts 1 voorbeeld!!!
Door Krijn van Splunteren op
Daar hebben we een wethouder, die denkt dat alle grote opgaven (zeg maar liever: problemen) opgelost kunnen worden door middel van een 'cultuuromslag. En nieuwe wetgeving uiteraard.

Even googlelen: jawel hoor, VVD. De partij die al ruim 10 jaar de regeringsmacht uitoefent. En onder de zielloze leiding van Rutte al de door Willem Buunk genoemde nationale problemen zijn ontstaan.

'' Slaap zacht, schreef de vorige reageerder. Ik zou rtoch wel een stuk verder willen gaan: 'Wethouder, treedt af'. Want met al die inhoudsloze en visieloze VVD-managers worden de problemen niet opgelost. Ze worden enkel groter.
Door Criticus op
Woningnood ontstond door falend Rijksbeleid: o.a. verhuurdersheffing. Stikstofproblematiek ontstond door falend Rijksbeleid: de PAS was niets minder dan struisvogelpolitiek, omdat men de broodnodige maatregelen niet wilde nemen. Problemen in het ruimtelijk domein: opnieuw falend rijksbeleid. Het opheffen van Vrom en de oOmgevingswet onderbrengen bij een nietszeggend Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn tekenend voor het gebrek aan visie en regie.
Een niet functionerend DSO: opnieuw tekenend voor een falend rijk.
Dergelijke fundamentele zaken worden niet opgelost door de Omgevingswet.
Slaap zacht wethouder Buunk....