of 59794 LinkedIn

Kabinet krijgt de waterschappen wel klein!

52 reacties

AfbeeldingColumn Hans Middendorp
Finalist van de BB Serious Game Top Influencers
“Als we de waterschappen niet kunnen opheffen, dan krijgen we ze wel op een andere manier klein”, lijkt de gedachte van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. In de visie van het kabinet leidt een vermindering van het aantal gemeenteraadsleden, leden van provinciale staten en waterschapsbestuurders met 25% “als vanzelf” tot een vermindering van de bestuurlijke drukte.

Voor de waterschappen pakt de voorgenomen wijziging van de waterschapswet wel heel zuur uit. Al bij de invoering van de Waterwet in 2008 werd het aantal waterschapsbestuurders verlaagd van 45 naar 30 zetels (-33%). Nog een vermindering met 25% komt uit op 23 zetels, de helft van het aantal zetels vóór 2008.

 

De voorgestelde wetswijziging moet ook 77 miljoen euro aan bezuinigingen opleveren. Waterschapsbestuurders zijn parttimers met een onkostenvergoeding, die zich inzetten naast hun fulltime baan en stevig geworteld zijn in de samenleving. Ook de leden van het Dagelijks Bestuur krijgen een vergoeding op basis van een parttime aanstelling.

 

Kortom, waterschapsdemocratie is nu al “op een koopje”, en het naar huis sturen van waterschapsbestuurders levert weinig op aan bezuinigingen.

Democratisch rammelt er ook nog wel wat bij de waterschappen. Nu zijn er nog negen ‘geborgde zetels’, om de functionele belangen van eigenaren van bedrijfsgebouwen, van akkerbouwers en veetelers en natuurorganisaties te behartigen. Neem het hoogheemraadschap van Delfland, met 1,2 miljoen inwoners als voorbeeld: Als het voorstel van het kabinet doorgaat, dan zouden die 1,2 miljoen inwoners slechts door 16 gekozen bestuursleden worden vertegenwoordigd? Vergelijk dat eens met het aantal leden van een gemeenteraad!


Laten we in de gekte van de huidige tijdsgeest het hoofd koel te houden. Waterschappen zijn al flink opgeschaald in de afgelopen jaren, en het aantal gekozen waterschapsbestuurders is al flink verminderd. Inmiddels zijn ook nieuwe, a-politieke partijen vertegenwoordigd in de waterschapsbesturen, die veel werk maken van hun contact met de achterban. Die ontwikkeling moet je juist een kans geven!

 

Als het puur om de financiën gaat, is het ook veel voordeliger om alle dijkgraven naar huis te sturen. Om te beginnen worden dijkgraven niet gekozen, en hun salaris is drie keer hoger dan dat van een gekozen lid in het Dagelijks Bestuur. Mijn voorstel is dan ook: dijkgraaf eruit, weg met de geborgde zetels en vasthouden aan dertig gekozen waterschapsbestuurders. Daarmee wordt pas echt recht gedaan aan het democratisch mandaat van de waterschappen. Ook in de toekomst!


Hans Middendorp

Lid van het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland voor de Algemene Waterschapspartij.

 

Afbeelding

*Lees ook columns van andere BB Top Influencer-finalisten>>
*Al LinkedIn-lid? Zoek de finalisten op in de BB Linkedin-groep of in één van de subgroepen:

 

 Arbeidsmarkt & Carrière  
 Digitaal Besturen 

 Financiën 

 Openbare Orde en Veiligheid 

 Ruimte en Milieu 

 Sociaal

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joop Simmers op
Er zijn m.i. twee "kernproblemen" : enerzijds de afwezigheid van enige betrokkenheid / belangstelling bij het "gewone" publiek voor alle (meestal) goede zaken welke de waterschappen regelen en anderzijds het verminderen van de bureaucratie en het oeverloos vergaderen waarmee ook dit soort semi-overheden, veelal ongewild, mee te maken hebben.


Ik ondersteun derhalve van harte de gedachte om dijkgraven naar huis te sturen en deze taken elders te beleggen, zo mogelijk bij een B&W-college.


Dit houdt ook in dat ik de waterschapsactiviteiten meer wil gaan zien als een provinciale- cq een gemeentelijke taak, derhalve ook een taak waarbij politieke keuzes gemaakt moeten worden. Het lijkt dan logisch dit gelijk te laten lopen met provinciale- en gemeentelijke taken, binnen de nu al bestaande organen hiervoor.


Binnen deze organen dan wel een professionele invulling borgen van een beperkt aantal adviserende waterschapsmensen.


Succes !
Door Jan Stellingwerff (adviseur) op
Dat er iets moet worden gedaan aan de bestuurlijke drukte in Nederland lijdt geen twijfel. Daar zijn velen inmiddels ook van overtuigd. Dus komen er nu ook voorstellen in die richting. Het idee van het kabinet om de waterschappen op te heffen is niet het beste. Hans Middendorp zegt daarover behartenswaardige zaken. Aan het democratische karakter moet inderdaad nog wel het nodige worden gedaan, maar sinds enige jaren gaan de waterschappen hun maatschappelijk-bestuurlijke rol beter vervullen. Dat komt ook tot uitdrukking in de steeds betere samenwerking met de gemeenten.

Wat erger is, is dat het kabinet de waterschapstaken zou willen overhevelen naar de provincies. Nog ervan afgezien dat de waterschapsgrenzen en de provinciegrenzen niet samenvallen, wordt ook absoluut het verkeerde bestuursorgaan gekozen. Niet de waterschappen moeten worden opgeheven. maar de provincies. Kijkend naar de opkomst bij de verkiezingen is daar op zich al voldoende reden voor. De kandidaten voor Provinciale Staten zijn nog veel minder bekend bij de bevolking dan de kandidaten voor de besturen van de waterschappen. En wat de waterschappen doen staat in elk geval dichter bij de mensen dan wat de provincies doen. Daar merkt niemand direct wat van. Daarbij komt dat er in de voorgaande jaren veel taken van de provincie zijn overgeheveld naar de gemeenten.


Het lijkt erop dat het kabinet de provincies met dit voorstel weer nieuw leven wil inblazen. Niet doen, maar opheffen. Daarmee wordt dan ook het bestuurlijk overblijfsel uit een middeleeuws verleden waar Thorbecke indertijd ook al geen raad mee wist verwijderd. Dat leidt tot één bestuurslaag minder, met als gevolg meer transparantie en een krachtiger democratie. Last but not least komt er veel geld vrij uit de provinciale potten wat met name de gemeenten goed kunnen gebruiken. Die zijn de laatste jaren immers opgezadeld met meer taken zonder de daarbij behorende budgetten. Van alle kanten een win-winsituatie dus.
Door Hendri Witteveen (beleidsadviseur waterschap) op
Goed stuk, behoudens het schappen van de dijkgraaf. Dat is de spil die de (parttime) bestuurders, die zorgen voor de maatschappelijke verankering, verbindt met de professionele organisatie.
Door Jasper Schaap (Business manager) op
Hans, ik denk dat je een duideljik statement neerlegt wat voor voldoende stof tot nadenken kan leiden bij onze staatssecretaris. Ik hoop van harte dat Astma jou uitnodigt om eens dieper op deze materie in te gaan.
Door R. Verhulsdonck (Recordmanager) op
Prima artikel, met uitzondering van de laatste alinea. Als de dijkgraaf "naar huis is gestuurd": wie neemt dan zijn taken over ??? Is het wellicht een idee om zodra de gekozen burgemeester een feit is ook over te gaan op een gekozen dijkgraaf en dan eventueel normen vast te leggen omtrent de bezoldiging?
Door p op
Het probleem zit er vooral in dat wie betaalt bepaald, dat wil er in Den Haag niet in. Ze gaan er niet over (financieel gezien). Slechts kaders stellen gaat ze slecht af in Den Haag (ze hebben ook steeds minder te doen ivm Europa)
Door Anneloes Middendorp op
Mooi stukje, Uitgebreide redenering,blijft toch echter op de oppervlakte. Je punt staat echter wel.
Door Donato (webmanager) op
We moeten niet naar een 'kleinere' overheid toe, maar naar een 'betere' overheid. Zo gauw een regering 'bezuinigt' op democratische organisaties en nutsdiensten moet de burger zich grote zorgen maken.

In de VS voeren de Republikeinen al jaren (succesvol) de strategie van 'Starving the Beast' (lees maar even op wikipedia). De neoconservatieven gebruiken de smoes van een "inefficiënte en te grote overheid" om de overheid dermate te verzwakken dat commerciële bedrijven de leemtes kunnen opvullen die er bij een krimpende overheid in de samenleving ontstaan.

Op het moment dat een regering in hetzelfde betoog de woorden 'kleinere overheid' en 'marktwerking' en 'privatisering' gebruikt dan moet de burger op zijn hoede zijn.

Bezuinigingen op democratische organisaties, processen en nutsdiensten zijn nooit ten voordele van de burger maar alleen ten voordele van de grootverdienende vriendjes van de neoconservatieven. Kijk maar wat er gebeurde toen de regering taken afstootte als energievoorziening, openbaar vervoer, zorgverzekering en andere nu geprivatiseerde overheidstaken. En nu praat de overheid over het inzetten van particuliere politiediensten en particuliere gevangenissen. Dit heeft niks met bezuinigingen te maken om 'het land van de ondergang te redden'.

Laten we ervoor waken dat de overheid op de waterschappen dermate bezuinigt dat ze inefficiënt worden en dat dan commerciële bedrijven deze cruciale taak overnemen. Dat is namelijk het plan van de regering.... niet het aanpakken van 'bestuurlijke drukte'.
Door W. Nanninga (adviseur) op
Hans,

De Waterschappen zitten al langer tijd in de hoek waar de klappen vallen. Onbekend (bij het grote publiek) maakt blijkbaar onbemind (en een mooi bezuinigingsdoewit). Helaas wordt te weing beseft dat de Waterschappen een hele bijzondere en goed functionerende bestuurlijke organsiatievorm is, redelijk uniek voor Nederland en de rest van de wereld.

Met vriendelijke groet,
Winfried Nanninga
Door C. Maaskant (Directie) op
Ik onderschrijf je belangrijkste punt dat we eens moeten ophouden met korte termijn 'waan van alle dag' bestuur te verwarren met goed bestuur. Elk pleidooi om verder te kijken dan 1 - 2 jaar steun ik dan ook van harte,