ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Hypotheekhouder geen belang bij cassatieberoep hoogte onteigeningsschadeloosstelling

Hypotheekhouder geen belang bij cassatieberoep hoogte onteigeningsschadeloosstelling

AfbeeldingAfbeeldingHierbij maken wij u attent op een arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ6532). In deze zaak komt de vraag aan de orde of een hypotheekhouder belang heeft bij cassatieberoep voor zover hij klaagt over de hoogte van de onteigeningsschadeloosstelling.

Essentie

Een hypotheekhouder heeft geen belang bij cassatieberoep voor zover hij klaagt over de hoogte van de onteigeningsschadeloosstelling. Ingevolge artikel 43 van de Onteigeningswet (hierna: “Ow”) heeft de hypotheekhouder geen recht op afzonderlijke schadevergoeding, maar oefent hij zijn rechten uit op de schadeloosstelling zoals die krachtens rechterlijke beslissing toekomt aan de onteigende. Het vervallen van het hypotheekrecht als gevolg van de inschrijving van het onteigeningsvonnis is weliswaar aan te merken als een ontneming van de eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol EVRM, maar de ontneming vindt plaats in het algemeen belang en onder de voorwaarden die zijn voorzien in de wet en in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.