of 58952 LinkedIn

Wethouder mag wonen in beschermde natuur

De Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen laat voor zichzelf een woning optrekken in beschermd natuurgebied. De ten onrechte niet over de plannen ingelichte provincie Zuid-Holland was not amused, maar gaat toch akkoord.

De Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen laat voor zichzelf een woning optrekken in beschermd natuurgebied. De ten onrechte niet over de plannen ingelichte provincie Zuid-Holland was not amused, maar gaat toch akkoord.

Motto van Ghandi

‘One can measure the greatness and the moral progress of a nation by looking at how it treats nature and its animals.’ Dit motto van Mahatma Ghandi gaf de Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen (ruimtelijke ordening, Samen Beter Nieuwkoop) in 2015 mee aan een rapport waarin de onderbouwing van de door hem geplande nieuwbouwwoning uiteen werd gezet. Enige onderbouwing was ook nodig. Zijn huis zou worden gebouwd in het kwetsbare natuurgebied De Haeck, deel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 

Aanzienlijk verruimd
Elkhuizen en zijn vrouw waren voor die tijd eigenaar van een woonboot in het gebied, die aan het eind van zijn levensduur raakte. Daarop vroeg Elkhuizen al in 2008 – hij was toen nog raadslid - aan de gemeente om de bestemming woonschepen te veranderen in een reguliere woonbestemming. Dat lukte in 2015 toen de gemeente Nieuwkoop (met Elkhuizen inmiddels als wethouder) het bestemmingsplan van haar gehele buitengebied in procedure bracht. In dat plan waren de bouwmogelijkheden in dit Natura2000-gebied aanzienlijk verruimd. Een perceel van drieduizend vierkante meter natuur kreeg een woonbestemming. Elkhuizen kon zijn woning aan de wal gaan bouwen.

Tip van buiten
Mocht de gemeente Nieuwkoop dat zomaar doen? Nee. In Zuid-Holland geldt de werkafspraak dat gemeenten de provincie op de hoogte stellen van ruimtelijke ontwikkelingen in natuurgebied. Dit verzuimde Nieuwkoop. Daarom werd de provincie pas na een tip van buiten van het gewijzigde bestemmingsplan op de hoogte gebracht en kon zij geen zienswijze meer indienen. Zo stond zij bij Elkhuizens woning in het natuurgebied voor een voldongen feit. 

Meer aansluiting bij woonwensen
In de ruimtelijke onderbouwing van zijn woning verwijst Elkhuizen naar de nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die in 2012 van kracht werd. ‘Sommige verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd naar provincie of gemeente, of zijn helemaal gevrijwaard van beleidsbemoeienis. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor maatwerk waarbij gemeentes beter kunnen aansluiten bij de (woon)wensen van mensen.’

‘Kleinschalige ontwikkeling’
Dat zijn woning natuurgebied aantast, wordt in het rapport ontkend. Een deel van het gebied gaat over in de handen van Natuurmonumenten. En daarnaast: ‘Het vervangen van een woonboot voor een woning kan gekarakteriseerd worden als een kleinschalige ontwikkeling. Deze ontwikkeling leidt niet tot een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden en kan gepaard gaan met een versterking per saldo van de EHS. Hiermee is de ontwikkeling niet strijdig met het Barro of met de provinciale verordening die hieruit voortvloeit.’


Brief op poten

Daar dacht de provincie Zuid-Holland anders over. Die stuurde de gemeente Nieuwkoop eerder dit jaar een brief op poten waarin werd gedreigd met verscherpt toezicht op het ruimtelijk beleid van Nieuwkoop 'vanwege het ontbreken van een vertrouwensbasis voor uw gemeente'. Daarop bond Nieuwkoop enigszins in. Het voor bouw bestemde bestemmingsvlak werd met tweederde verkleind. Het grootste deel van Elkhuizens tuin houdt daardoor de functie natuurgebied.


Natuur voldoende geborgd

‘Door de aanzienlijke verkleining van het bestemmingsvlak en de toevoeging van voorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit’, schrijft GS deze week aan de Provinciale Staten, ‘denken wij dat het plan voldoende borging biedt om te voldoen aan de landschappelijke en natuurwaarden van het gebied.’


Geprofiteerd van foute info

In het Leids Dagblad erkent Elkhuizen dat hij als eigenaar van de nieuwbouwwoning heeft geprofiteerd van foute informatie die door zijn eigen gemeente aan de provincie Zuid-Holland is verstrekt. ‘Ja, dat klopt. Honderd procent zeker.’ Maar voor die fouten kan hijzelf volgens Elkhuizen onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden. ‘Hoe dat is gebeurd? Dat zult u echt aan de gemeentesecretaris moeten vragen.'


Nergens mee bemoeid

Maar heeft hij als wethouder ruimtelijke ordening (en natuur), verantwoordelijk voor het voorontwerp van het bestemmingsplan, in het uit slechts twee wethouders bestaande Nieuwkoopse college niet op z’n minst de schijn tegen? Elkhuizen, in het Leids Dagblad: ‘Ik heb gewoon als inwoner een verzoek ingediend. In het college, in de gemeenteraad en in de contacten met de provincie heb ik mij nergens mee bemoeid.'

Correct gehandeld
GS van Zuid-Holland nemen Elkhuizens conclusie over: ‘Volgens informatie van de gemeente is in dit dossier correct gehandeld doordat deze bestuurder niet heeft deelgenomen aan de beraadslagingen en evenmin aan de stemming heeft deelgenomen. Voorts hebben wij voor onszelf getoetst of wij ook op deze wijze met de gemeente tot overeenstemming zouden komen indien de belanghebbende geen gemeentebestuurder is. Wij zijn er van overtuigd dat onze inzet en ons oordeel over de afspraken zonder deze belanghebbende in dat geval hetzelfde zou zijn.’


Fout van bevoegd gezag

‘De wethouder heeft hier gehandeld als privé-persoon’, constateert Cornelis van der Sluis van Ten Holder Noordam Advocaten, gespecialiseerd in omgevings- en bestuursrecht. ‘Misschien heeft Elkhuizen inderdaad de schijn tegen, maar het is het bevoegd gezag dat hier een fout heeft gemaakt. Daar maakt hij in deze zaak, door zich aan de besluitvorming te onttrekken, geen deel van uit. Hooguit zou hij zich als wethouder verantwoordelijk moeten voelen voor het gebrek aan ruimtelijke kennis in zijn gemeente en de daardoor ontstane vertrouwensbreuk met de provincie. Maar dat lijkt me lang niet zwaar genoeg om zijn aftreden te verlangen.’ Vanavond spreekt de gemeenteraad van Nieuwkoop zich over de kwestie uit.
 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lezertje (Burger) op
Er IS helemaal geen serieus toezicht op het ruimtelijk beleid van gemeenten! Dit soort verschijnselen zie je overal in Nederland - ter geruststelling: niet alleen in Nederland.
Door Hans (gemeenteambtenaar) op
De gemeente Nieuwkoop heeft verzuimd de provincie te informeren.
Wedden dat de gemeente dat bij iedere andere burger niet verzuimd had?
Door Peter Jansen op
Ik krijg een MAFFIA gevoel.
Door Henk op
Hij is van de partij SAMEN beter Nieuwkoop. Hij bedoelt ZELF beter Nieuwkoop. Onbetrouwbaar en Niet integer. Weg met zo n vent!
Door Spijker (n.v.t.) op
Over integriteit in het openbaar bestuur gesproken …… Arresteren en achter het schavot met deze wethouder. Hier is gewoon sprake van misleiding.
Door M. Clerx op
De beschreven gang van zaken in Nieuwkoop is in strijd met de eisen die qua bestuurlijke integriteit aan een gemeentebestuur gesteld mogen worden. Weer zo'n staaltje van 'wat Zeus (nu ja...) is toegestaan, is de os niet toegestaan. Alle door het College aangevoerde argumenten nemen niet weg dat het de wethouder had gesierd geen gebruik te maken van dit 'recht'. Adeldom (nu ja...) verplicht
Door Bertduss (Kijkert) op
'De wethouder heeft hier gehandeld als privé-persoon.......’ Een klassiek Pechtoldje dus.
Door M. Driessen (consulent werk) op
Dat iemand die in de publieke sector werkt, notabene een wethouder ruimtelijke ordening, het ruimtelijk beleid naast zich neer legt, naar eigen hand zet en de gemeente en provincie dit toe staat, is te erg voor woorden. Zo ondermijn je het vertrouwen van de burgers in de politiek met de volle 100 %. Ik sluit me aan bij V. Laat zien dat het gemeentebestuur het fatsoen heeft deze vergunning in zijn geheel in te trekken.
Door -V- op
Nieuwe woningbouw in een Natura 2000-gebied of EHS (tegenwoordig NNN) is natuurlijk uiterst dubieus en in veel gevallen ook in provinciale verordeningen verboden. Dat weet een wethouder die over ruimtelijke ordening gaat ook heel goed. Het 'verstoppen' van een bouwplan in een groot bestemmingsplan voor het buitengebied is ook duidelijk een poging geweest om dit ongemerkt te laten passeren. Niet alleen de wethouder heeft de schijn tegen, maar je vraagt je ook af waarom de gemeenteraad dit bouwplan heeft opgenomen in het bewuste bestemmingsplan, aangezien dat evident in strijd is met provinciaal beleid. Je zou bijna gaan twijfelen aan de integriteit van het gemeentebestuur...

Als het gemeentebestuur nog enig fatsoen heeft, draait men deze 'vergissing' terug. Dat is niet zo moeilijk; de gemeenteraad neemt dan vandaag nog een voorbereidingsbesluit (art. 3.7 Wro) om de bouwvergunning te blokkeren en maakt men vervolgens een planherziening, waarbij de woonbestemming weer wordt veranderd in een natuurbestemming. Ook is het vreemd dat het provinciebestuur toen zij achter dit bouwplan kwamen geen reactieve aanwijzing over het bewuste onderdeel van het bestemmingsplan hebben gegeven wegens strijd met provinciaal beleid.

Alles bij elkaar een hele vreemde gang van zaken.