of 58952 LinkedIn

Weg met de weidevogelomelet

Sinds 1960 is meer dan zestig procent van de Nederlandse weidevogels verdwenen, meldt Vogelbescherming.vogelgezinnetjes heen maaien.

Sinds 1960 is meer dan zestig procent van de Nederlandse weidevogels verdwenen, meldt Vogelbescherming. Een navrant percentage, in de wetenschap dat juist het gras- en waterrijke Nederland de belangrijkste broedplaats in Europa is voor de weidevogels. Nu is er sinds jaar en dag in Nederland een vergoeding voor boeren die nesten markeren en met een boogje om de jonge vogelgezinnetjes heen maaien. Erg effectief is dit agrarisch natuurbeheer niet gebleken. Juist in dit 'jaar van de kievit' gaat het met de kievit niet crescendo. Het aantal broedende exemplaren bedraagt grofweg de helft van weleer.

Desastreus

De laatste paar jaar zijn al helemaal desastreus, zegt David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit. 'Door de zachte winters komt de vegetatie sneller op gang en gaan de boeren dus ook eerder maaien. De weidevogels passen zich om onbekende redenen niet aan. We weten niet waarom ze niet eerder beginnen met broeden. Waar boeren eind vorige eeuw voor het eerst gemiddeld 11 dagen maaiden nadat de kuikens zijn uitgekomen, maaien ze de laatste jaren ongeveer twee dagen vóórdat  de eieren zijn uitgekomen. Er groeien geen kuikens op.'

           

Weidevogelgehakt
Het weidevogelgehakt van weleer tendeert dus naar weidevogelomelet. Het Ministerie van Economische Zaken probeert het tij te keren. Om de vergoeding te krijgen waarmee jaarlijks een lieve somma van veertig miljoen euro is gemoeid, moeten boeren tegenwoordig voor het  agrarisch natuurbeheer samenwerken in grote collectieven. Per collectief is een beëdigde en gecertificeerde leider aangesteld onder wiens aanvoering een plan voor het gebied tot stand komt.

           

Kerngebieden
Provincies moeten die plannen goedkeuren alvorens de geldbuidel wordt getrokken. 'Collectieven zullen veel beter werken, vooral omdat ze rond weidevogelkerngebieden in de buurt van gebieden van Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland operationeel zijn', zegt Tjeerd Talsma (PvdA), gedeputeerde Natuur en Milieu in Noord-Holland. De provincie kent vier collectieven die nu bijna een jaar aan de slag zijn.

           

Eiwitrijke snede
Als Nederland het belangrijkste land is in Europa voor de weidevogels, is Noord-Holland de belangrijkste provincie, zeggen natuurorganisaties. Maar ook Talsma kent de trieste cijfers. 'Ze liegen er niet om. Het is een praktijk van vallen en opstaan, maar ik wil niet pessimistisch zijn.'

Want er worden wel degelijk resultaten geboekt in gebieden als de Eilandspolder, Waterland en Texel. Nestmarkering hoeft niet meer met stokjes maar kan via een app waarbij de boer op een scherm in zijn tractor kan zien hoe hij moet maaien. En Talsma weet ook wel dat de eerste snee het meest waardevol is. 'Maar als de boeren wachten met maaien, dan gaat het nog steeds om de eerste eiwitrijke snede.'

           
Eigen benen
Volgens Talsma zijn de plannen van de nieuwe collectieven scherp beoordeeld en zal de hoogte van de subsidie afhankelijk zijn van de daadwerkelijk gerealiseerde ambities. 'Gedeputeerde Staten heeft bovendien zojuist de regels voor verpachting in 2017 vastgesteld. Daarmee zijn de  pachters op de zogeheten BBL-gronden die thans eigendom zijn van de provincie, verplicht na 15 juni te maaien en hun eerste snee uit te stellen totdat de kuikens van de weidevogels op eigen benen kunnen staan.'

           

Nieuwe collectieven
Ook Zuid-Holland ziet lichtpuntjes. Midden-Delfland en het Collectief Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn voorbeelden waar het nieuwe agrarisch natuurbeheer voor de instandhouding van de weidevogels de goede kant opgaat. Ook werken betrokken burgers mee. Ook in Zuid-Holland overheerst de verwachting dat het beheer van weidevogelgebied door de nieuwe collectieven efficiënter en effectiever is dan subsidieovereenkomsten met duizenden agrariërs afzonderlijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M. Smits (jurist) op
Toevallig deze week artikel in Volkskrant over onderzoek UvA Jelle Boumans dat men tegenwoordig van alles en nog maar wat overneemt van NGO's. De weidevogelstand is gebaat met jacht en beheer. Roofdieren vreten eerst 20-25% eieren op en daarna nog 70% kuikens http://edepot.wur.nl/358566
Door Hendrik van der Weijden (lid. KNNV, lid Weidevogelberaad ZH en lid van Natuurcoalitie Gouwe Wiericke die gebiedsoffertes beoordeelde) op
Het gaat helemaal niet goed met agrarisch natuurbeheer in Zuid-Holland. De inspraak van natuurorganisaties bij de agrarische collectieven verliep dramatisch slecht en de provincie heeft alle gebiedsoffertes van de agrariërs voor zoete koek geslikt. Ook de kansloze. Veel geld gaat naar diepontwaterde percelen en huiskavels, die al jaren vrijwel geen weidevogels tellen, alleen om de kas te spekken van de collectieven. De provincie hield geen natuurtoets om de kansrijkdom te beoordelen en toetste niet eens aan het eigen Natuurbeheerplan. Een één woord een drama !
Door Ellen op
Dat die eerste snede zo eiwitrijk is wil ik graag geloven, als er kuikentjes en eieren en broedende vogels in mee vermalen worden.
Door Oeverzwaluw (Biloloog) op
Waarom wordt dit artikel voorzien van een foto van een Bosruiter? De Bosruiter (Tringa glareola) broedt in het hoge noorden bij hoogveengebieden....
Door janneke op
Het is nu 6 juni, de boer met grasland achter onze woning heeft al zeker twee keer (eind april begonnen) gemaaid. Eerste keer begin mei. Gek he dat er geen vogeltjes bij komen. Mesten is ook al diverse keren gebeurd, de boeren die gif spuiten doen dit ook bij volle wind, niet 5 meter van de slootkant af Controleren ho maar. Open akkers waardoor vruchtbare grond wegstuift na elke windvlaag, koeien die binnen staan omdat dat zo makkelijk is en ga maar zo door. Nee praat niet over het feit dat boeren om de natuur en dieren denken. Ik geloof er geen hout van. Productie dat is wat geldt.
Door meneer De Groot (beleidsadviseur) op
De natuur laat zich niet zo maar sturen. Het zou me niet verbazen als geen beleid leidt tot een verbetering van de vogelstand. Dat kan dus best eens geprobeerd worden, wat hebben we te verliezen? De boeren van tegenwoordig hebben echt wel een antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen en dat vertrouwen moeten ze ook krijgen. In plaats van beleid voor het bestrijden van effecten kan er beter beleid worden gemaakt voor indamming van de bevolking. Iedereen moet tenslotte eten, nietwaar? En waar moet dat eten vandaan komen? Precies. Over oorzaak en gevolg gesproken!
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
Weidevogels bestaan niet!!
Het zijn van nature vogels die in moerassen, sompige gebieden foerageren, zogenaamde steltlopers.

Kale biljartlakens van alleen maar eindeloos gras, met amper nog bodemleven door overbemesting zijn helemaal niet aantrekkelijk voor deze vogels. Het was echter het enige alternatief nog in Nederland (met uitzondering van de Waddenzee), bij ontbreken van grootschalige sompige moerasgebieden met her en der beschutting.

Bodemspecialisten waarschuwen hier al heel lang voor. Overbemesting put de grond uit. Het bodemleven wordt vernietigd. De westerse landbouw zorgt voor het gewas, in plaats dat ze zorgen voor de grond. Dat is (letterlijk) een doodlopende weg.

Eerst verdwijnen de vogels en wie volgt dan?
Door Krelis op
Nogal gratuit om de boeren weer de schuld te geven. In mijn regio hebbeb natuurorganisaties honderden hectares weidegrond gekocht - voor 100% gesubsidieerd door de overheid - om te beheren als weidevogelreservaat. Hoge waterstanden, laat maaien, maar resultaat ? Noppes. Geen grutto, kievit of tureluur wil er broeden. Zo wordt het gemeenschapsgeld over de balk gesmeten.