of 59082 LinkedIn

Vrom belooft betere Wabo-opleiding

Boudewijn Warbroek Reageer
Docenten die opleidingen geven over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben extra trainingen gekregen. Het ministerie van Vrom wil zo tegemoetkomen aan aanzwellende kritiek.

Ambtenaren die hadden deelgenomen aan Wabo-opleidingssessies, hebben de afgelopen maanden dikwijls teleurgesteld gereageerd. De seminars zouden onvoldoende aansluiten op de praktijk, en docenten zouden op onderdelen te weinig kennis van zaken hebben. Ook waren er praktische problemen; zalen waren soms te krap.

 

Vrom heeft nu een reeks maatregelen aangekondigd om de problemen het hoofd te bieden. Met de provincies wordt bovendien nog overlegd over mogelijkheden om de opleiding meer toe te spitsen op de specifieke behoefte bij provincieambtenaren. Saskia Borgers, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Vrom, kondigde vorige week tijdens de in Nijkerk gehouden Dag van de Wabo ‘een stuk verdieping’ van het opleidingsprogramma aan. Borgers beklemtoonde dat alles bij Vrom erop is gericht om de Wabo per 1 juli 2010 in te voeren. Verantwoordelijk minister Jacqueline Cramer (PvdA) heeft de decentrale overheden opgeroepen ‘met dubbele kracht vooruit’ te gaan.

 

Vergunningvrij

 

Het aan de Wabo gekoppelde Besluit omgevingsrecht, waarin onder meer de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen op achtererven worden verruimd, ligt inmiddels ter beoordeling bij de Raad van State. Wel heeft de Eerste Kamer aangegeven dat de discussie over de omgevingsdiensten wat haar betreft ‘nog niet tot afronding’ is gekomen.

 

De Wabo is al jaren in voorbereiding en voorziet in het samenbrengen van onder meer bouw-, kap-, sloopen milieuvergunningen in één nieuwe omgevingsvergunning. Deze moet overal digitaal kunnen worden aangevraagd en afgehandeld. Eind september werd de beoogde invoeringsdatum van de wet uitgesteld; voor de tweede keer in anderhalf jaar. Het wetgevingstraject was nog niet afgerond, en de benodigde ict was nog niet klaar. Cramer zet nu alles op alles om de Wabo per 1 juli volgend jaar te kunnen invoeren. De Dag van de Wabo werd vorige week voor de derde keer gehouden. De bijeenkomst was georganiseerd door Stadswerk, een vereniging voor professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving, en werd bijgewoond door ongeveer 800 belangstellenden.

 

Tijdens een van de workshops bleek dat waterschappen over het algemeen geen belangstelling hebben om deel te nemen aan regionale omgevingsdiensten. Het belang voor de waterschappen is beperkt, en daarom kijken de meeste liever eerst de kat uit de boom. Wel worden op verschillende plekken in het land dienstverleningsovereenkomsten gesloten die de beoogde samenwerking tussen de waterschappen en de omgevingsdiensten bekrachtigen.

 

Zeven omgevingsdiensten in Gelderland

 

Gelderland vraagt minister Cramer in te stemmen met de oprichting van zeven omgevingsdiensten in deze provincie. Het kabinet wil dat de werkgebieden van de omgevingsdiensten zoveel mogelijk overeenkomen met die van de veiligheidsregio’s. Gelderland telt drie veiligheidsregio’s, maar wil voor de omgevingsdiensten de zeven bestaande gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Wet gemeenschappelijke regelingen) aanhouden. Gedeputeerde Annelies van der Kolk (milieu, ChristenUnie) vreest dat de werkgebieden van de omgevingsdiensten te groot worden als de veiligheidsregio’s worden gekopieerd. Daarom kiest Gelderland voor een engere begrenzing, oftewel ‘de Gelderse maat’.

 

De provincie heeft hierover overeenstemming bereikt met de 56 Gelderse gemeenten én de vier in Gelderland actieve waterschappen. Provincies moeten vóór 1 december bij de minister een verzoek indienen als zij met de omgevingsdiensten willen afwijken van de veiligheidsregio’s. De omgevingsdiensten gaan met ingang van 2012 Vrom-taken van Rijk, provincies en gemeenten overnemen. Het gaat om delen van de vergunningverlening, de handhaving en het toezicht.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.