of 61441 LinkedIn

Vervuiler de klos bij nieuwe opzet waterheffingen

Vervuilers zullen in de toekomst meer verontreinigingsheffing moeten gaan betalen. Ook groepen die direct profijt trekken van het werk van een waterschap kunnen een hogere rekening verwachten. Dat staat in een door de Unie van Waterschappen omarmd advies van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB).

Vervuilers zullen in de toekomst meer verontreinigingsheffing moeten gaan betalen. Ook groepen die direct profijt trekken van het werk van een waterschap kunnen een hogere rekening verwachten. Dat staat in een door de Unie van Waterschappen omarmd advies van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). 

Economische prikkels

Aanleiding van de voorgestelde aanpassingen is het uit 2014 stammende OESO-rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?. Daarin werd vastgesteld dat de organisatie van het Nederlandse waterbeheer weliswaar goed is geregeld, maar dat het schort aan waterbewustzijn. De OESO suggereerde de invoering van economische prikkels om vervuilers meer te laten betalen. Ook het veranderende klimaat met zijn steeds zwaardere regenbuien zet het huidige, egalitaire belastingstelsel onder druk.


Gebiedsmodel
In de nieuwe opzet, zoals die door de CAB is ontwikkeld, wordt aan die wensen tegemoet gekomen. Wie baat heeft bij watersysteemvoorzieningen of extra diensten afneemt, zal daar via de watersysteemheffing extra voor worden belast. Om dat principe mogelijk te maken introduceert de CAB een gebiedsmodel als basis voor kostentoedeling. Het door de waterschappen binnen een gebied geboden voorzieningenniveau, en het profijt dat daarvan wordt getrokken, bepaalt de hoogte van de heffing. Een van de opvallende consequenties is dat eigenaren van wegen (gemeenten, provincies, rijk en waterschappen) minder watersysteemheffing zullen gaan betalen en eigenaren van natuurterreinen juist meer. Voor die laatste categorie gaat het tarief van 30 procent van het onbebouwd gelden.


Gezinstarieven verder gedifferentieerd
Ook de zuiveringsheffing wordt herzien. Niet alleen de hoeveelheid vuil wordt daarin doorslaggevend, maar ook het aantal kubieke meters aangeleverd water. Bij gezinnen zal het tarief meer naar het aantal leden van het huishouden worden gedifferentieerd. De mogelijke terugwinning van energie en andere grondstoffen uit afvalwater zal eveneens in de hoogte van de heffing een rol gaan spelen.


Lastendruk ongewijzigd
Bij de derde en laatste belasting, de verontreinigingsheffing, wordt het principe van de vervuiler betaalt leidend. Volgens de Unie van Waterschappen zal de totale lastendruk in het nieuwe stelsel niet veranderen, wel zullen er verschuivingen van lasten optreden tussen de verschillende betalende groepen. Het bestuur van de Unie van Waterschappen adviseert de 21 individuele waterschappen om met het totale pakket aan voorstellen in te stemmen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (n.v.t.) op
Op zichzelf een juiste insteek. Dus vooral ook de vervuilende bedrijven belasten.
Ook geen belastingvrijstellingen meer verstrekken. Vrijstellingen laten lopen via het circuit bijzondere bijstand, zodat alle kosten en lasten zichtbaar zijn.
Door Frederique op
Als het nu ook zo zou zijn dat als je hemelwater op je eigen erf loost, dat je dan minder rioolheffing zou mogen betalen, zou het helemaal mooi worden, maar dat is vast weer iets wat niet aan de waterschappen is, maar aan de gemeentes zelf...
Door p op
Nieuwsgierig of de kruissubsidiëring van burgers naar boeren nu echt gaat veranderen. Wel mooi om het gebied centraal te zetten, maar sommigen gebieden zijn nu al echt heel duur... (geeft waterschap tig meer keer uit dan per hectare wordt betaald)
Door leo schagen (Bestuurder, raadslid, klimaatonderzoeker) op
Dat beheerders van wegen minder gaan betalen is volslagen onlogisch, als het principe vervuiler/ veroorzaker het leidende principe is.
Ten eerste zorgen zij met hun harde oppervlakte voor snel afstromend water, waardoor de watersystemen extra worden belast. Maar er is nog een ander fenomeen waar in zij een van de grote veroorzakers zijn. Het vaak zwarte asfalt reflecteert nauwelijks zonlicht en zet deze om in warmte. De warme luchtbellen, thermiek, zorgen voor snel en hoog stijgende vochtige lucht die clusterbuien mede veroorzaken. Deze warme lucht bellen waarvoor tot heden geen wet en regelgeving bestaat (niet verantwoorde broeikas effecten, anders dan CO2) kunnen worden aangewezen als mede veroorzakers van de snelle klimaatverandering.
Zij dienen dus extra belast te worden zolang zij geen licht reflecterende eigenschappen hebben en of volkomen met boomkruinen worden afgedekt.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners