of 59250 LinkedIn

Verlossing van het waterschap

Dat is de strekking van een brief die drie Statenleden van de Provincie Zeeland, Leen Harpe van GroenLinks, Tom van Aalfs van D66 en PvdA-er Frits de Kaart, naar alle nieuwe leden van de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de brief beschrijven zij hoe de waterschapen zich langzaam van een beheersorgaan hebben ontwikkeld tot bestuursorgaan, terwijl dat nooit de bedoeling was.

Waterschappen zijn archaïsche, dure bestuursorganen met een overdaad aan boerenbelangenbehartiging, een middeleeuwse democratische legitimatie en zeer weinig populariteit onder de bevolking. Afschaffen dus. 

Bestuursorganen
Dat is de strekking van een brief die drie Statenleden van de Provincie Zeeland, Leen Harpe van GroenLinks, Tom van Aalfs van D66 en PvdA-er Frits de Kaart, naar alle nieuwe leden van de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de brief beschrijven zij hoe de waterschapen zich langzaam van een beheersorgaan hebben ontwikkeld tot bestuursorgaan, terwijl dat nooit de bedoeling was.

Grondwet
Het waterschap werd ooit bedacht door het aartsbisdom Utrecht, omdat er steeds meer mensen bij de rivier kwamen wonen en ze droge voeten moesten houden. En zo ontstond het eerste waterschap. Het was volgens de briefschrijvers nooit de bedoeling er een vierde bestuurslaag van te maken. De waterschappen kregen het geruisloos voor elkaar om in de Grondwet te komen. Dat leidde in 1991 tot de Waterschapswet. Het demissionaire kabinet had in het regeerakkoord opgenomen de waterschappen uit de Grondwet te halen, maar heeft dit niet uitgevoerd. De waterschappen boeren goed, dankzij de ingezetenentoeslag.

Fuseren
Maar de ingezetenen hebben weinig te vertellen. De grondeigenaren bepalen volgens de oud-Statenleden het beleid. Opheffen van de waterschappen zou een significante bezuiniging opleveren en minder bestuurlijke drukte. Maar de waterschappen hebben zich juist meer taken toegeëigend. De briefschrijvers vinden het tijd is dat het nieuwe kabinet de waterschappen laat fuseren met provincies of een andere overheidsorganisatie.

Lees hier de reactie van Water Natuurlijk (WN) en de Algemene Waterschapspartij (AWP). 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. Hak (voormalig heemraad) op
Heb 14 jaar ervaring in het Waterschapsbestuur, als gekozene in de categorie Ingezetenen. En ik moet de briefschrijvers helemaal gelijk geven.

De waterschappen doen op zich prima werk. Maar er is geen enkel argument te bedenken waarom zij aparte bestuursorganen zouden moeten zijn met eigen verkiezingen. En een eigen belastingstelsel, dat zo ingewikkeld is dat het aan een redelijk mens niet valt uit te leggen. Behalve dan dat de ingezetenen (burgers dus) het leeuwendeel mogen opbrengen. Ten gunste van de agrariers, die nu nog masr 10% procent van het totale belastingopbrenst betalen. Maar wel voor 90% van het werk van de waterschappen profiten.

Gebiedskennis en tecnische know-how hoeven niet verloren te gaan behouden blijven als de waterschappen als uitvoerende organen worden ondergebracht bij de provincies. De burgers zijn dan wel verlost van deze feodale bestuursrelicten. We hebben toch ook geen apart bestuur voor landsverdediging of volksgezondheid ?
Door Mr G.J.M. Bogaers (advocaat ruimtelijke ordening) op
Een aantal jaren geleden werd gedeputeerde staten als goedkeurder van bestemmingsplannen in de trits van gemeenteraad, gedeputeerde staten, Kroon later Raad van State, afgeschaft. Veel bestuurlijke kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en het bieden van rechtsbescherming op de terreinen van doelmatigheid en rechtmatigheid ging daarmee verloren. De doelmatigheidsbeoordeling en daarmee van een groot deel van de rechtsbescherming was in een keer vernietigd ten koste van de ingezetenen. De reden van dit alles was een onverstandige en niet onderzochte aanname dat GS geen bescherming bieden, en of dat GS een dure 'extra' bestuurslaag vormen, die overbodig zou zijn. Dit wordt door insiders betreurd tot aan de dag van vandaag. De rechtsbescherming van de Raad van State heeft dat toen ontstane gat nimmer ingevuld. Rechtsbescherming verwerd bij de Raad van State tot een toetsing aan formaliteiten. En dan nu dit weer, inclusief een betoog van de heer Bos, die kennelijk niet het belang ziet van korte lijnen tussen water en bestuurders, met wie wordt bedoeld waterschapbestuurders. In mijn eerdere reactie van vandaag is helaas een deeltje weggevallen. Jammer dat deze site geen verbeterknop bevat. Ik verbeter dat en ik vul dat hierbij aan: Water is een van de moeilijkste en ongrijpbare dingen die er zijn, Albert Einstein zei dat al. Alle aannemers weten het: water is dun. Nederland mag heel blij zijn met specifieke bestuurscentra van kennis en kunde op het gebied van water, die één doelstelling hebben, namelijk bescherming bieden tegen noodweer en water. Iets wat in deze tijd van klimaat- (= aardverandering) niet aan politiek verdeelde Tweede en Eerste Kamerleden en toevallige meerderheidskabinetten, onder wie veel klimaatveranderingsontkenners, moet worden overgelaten, maar wat terecht al eeuwenlang in handen is van qua partijpolitiek niet-gepolitiseerde waterschappen, hetgeen hogelijk moet worden gewaardeerd en gekoesterd. De desbetreffende nieuwbakken Tweede Kamerleden PvdA, D66 en Groen Links moeten zich aanleren om de klassieke deugd van terughoudendheid te betrachten en om de zaken eerst zorgvuldig te onderzoeken. Behoud het goede. Laren NH, vrijdag 24 maart 2017, 14:34 PM NT.
Door Gerard vdB (Lid algemeen bestuur waterschap) op
De taken van het waterschap zijn in de laatste 30 jaar sterk uitgebreid. Naast waterveiligheid zijn daar ook waterkwantiteit en waterkwaliteit bijgekomen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de samenstelling van de besturen. Vanwege de opvang van regenwater in het oppervlaktewater zien we ook meer (bestuurlijke) aandacht voor het stedelijk gebied. Meer dan de helft van het bestuur wordt nu direct verkozen. Ik zie niet de noodzaak om geborgde zetels nog langer te handhaven, De belangen van Agrariërs en Bedrijven worden ook de direct gekozen behartigd, Dit leidt tot een oververtegenwoordiging van deze categorieën. Geborgde zetels dus afschaffen en het gehele bestuur rechtstreeks kiezen. Het "probleem" dat ingezetenen te weinig te vertellen hebben bij bepaalde waterschappen is dan opgelost.
Door doeterniettoe (-) op
Alweer een oprisping.
Jammer dat er constant geen inhoudelijke argumenten zijn waarom waterschappen weg zouden moeten, het zijn elke keer weer gevoelsargumenten, waarbij de brief van deze Statenleden wederom een uitstekend voorbeeld is.
Zolang al deze 'vernieuwers' niets inhoudelijks kunnen aandragen hoeft er geen aandacht aan besteed te worden en zouden ook deze Statenleden zich beter met hun eigen werk bezig houden i.p.v. met anderen.
Door Fact-checker (adviseur ) op
Het gaat hier om een brief van voormalige statenleden.
Door J.Bos (beleidsmedewerker RO) op
Ik denk dat de enorme kennis van water bij de waterschappen niet betwist wordt, maar schrap alstublieft de bestuurlijke laag en de voor de meerderheid van de Nederlanders zinloze verkiezingen. Omdat de werkgebieden de provinciegrenzen overstijgen, lijkt het onderbrengen bij een ministerie een goed idee. Een staatssecretaris voor Waterschappen lijkt me goedkoper dan al die besturen....
Door Mr G.J.A.M. Bogaers (advocaat publiek- en privaatrecht te Laren NH) op
Ik ben het volledig oneens met een pleidooi om waterschappen af te schaffen. Water is een van de moeilijkste en ongrijpbare dingen die er zijn. Nederland mag heel blij zijn met specifieke bestuurscentra van kennis en kunde op het gebied van water, die één doelstelling hebben, namelijk bescherming bieden tegen noodweer en water. Iets wat in deze tijd van klimaat- (= aardverandering) niet aan politiek verdeelde Tweede en Eerste Kamerleden en toevallige meerderheidskabinetten hogelijk moet worden gewaardeerd en gekoesterd. De desbetreffende nieuwbakken Tweede Kamerleden PvdA, D66 en Groen Links moeten zich aanleren om de klassieke deugd van terughoudendheid te betrachten en om de zaken eerst zorgvuldig te onderzoeken. Ze zouden lering kunnen trekken van recente wetten die dwars tegen de praktijk in het gezonde verstand opzij hebben gegooid, vanaf Wet Werk en Zekerheid tot en met de KEI wetgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht, c.q. het verplicht gestelde digitaal procederen in civiele zaken, i.p.v. het procederen bij brief. Een wet waarbij artikel 11 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is geschonden. Met ´dank´ aan VVD en PvdA. Een ander voorbeeld is het stomme initiatiefwetje van VVD- Van der Steur inzake verplichte mediation in bestuursrechtland, etc Dat soort tot mislukken gedoemde wetten hebben voor een aardverschuiving gezorgd inde Tweede Kamer op 15 maart 2017. En dan nu dit weer! Hou eens op met het maken van misbakken wetgeving, waarop niemand zit te wachten en waarvan velen ongelukkig worden. Mr G.J.A.M. Bogaers, advocaat vanaf 1980. Laren NH, vrijdag 24 maart 2017, 13.29 PM NT.
Door hans (burger) op
Ga maar lekker door zo:
eerst, na 100 jaar Woningwet de Private Kwaliteitsborging in de Bouw, waar geen onafhankelijke burger maar alleen de bouw in kan geloven (iedereen weet immers nu wel hoe we moeten bouwen) en "niemand kan de bouw toch beter controleren dan de bouw zelf".
Nu weten we straks ook opeens allemaal hoe we (over grote invloedsgebieden heen) droge voeten houden. Straks de flitspalen ook maar weg. Want iedereen weet ook al lang, dat we nergens harder mogen dan 130....
spreek iedereen aan op zijn/haar verantwoordelijkheden.
je mag toch ook niet stelen?
Door niels van den berg (beleidsmedewerker, ook water) op
Ik vind deze brief -ook van een partijgenoot- van totale onwetendheid getuigen. Het waterbeheer is een zeer ingewikkeld spel waarbij degelijke kennis van de materie en het gebied nodig is. Als dat overgeleverd wordt aan de grillen van verkiezingen en subafdelingen van de provincies, dan gaat het gegarandeerd fout. AL is het maar omdat watersystemen zich niet aan provinciegrenzen houden.

Je kan misschien wel wat vinden van het feit dat het grondgebruik bepalend is. De landbouw is een hele grote factor in bodemdaling en die landbouw is niet bepaald vooruitstrevend in haar denken. Het is altijd meer van het zelfde uit de Mansholt tijden en ik ervaar bij het LTO weinig toekomstbewustheid.

Houdt de waterschappen maar zo. Liefst zo ver mogelijk van de waan van alledag van de politiek af. Dit zijn vraagstukken die de korte termijn ver overschrijden.
Door h.j.linzel op
10 jaar provinciale staten Flevoland (PvdA) en 13 jaar Waterschap Zuiderzeeland (water, wonen en natuur) hebben mij er van overtuigd dat de regionale functionele democratie ook voor welzijn en zorg een zegen zou zijn.(vz. Patiënteenfedratie Flevoland i.o.)