of 58952 LinkedIn

Uitgestelde Wabo blijft handwerk

Gemeenten moeten vergunningaanvragen na invoering van de Wabo deels handmatig blijven verwerken. De ict is niet geschikt om gegevens uit een elektronisch ingediende aanvraag te importeren naar gemeentelijke softwaresystemen.
Boudewijn Warbroek 6 reacties
Gemeenten moeten vergunningaanvragen na invoering van de Wabo deels handmatig blijven verwerken. De ict is niet geschikt om gegevens uit een elektronisch ingediende aanvraag te importeren naar gemeentelijke softwaresystemen.

Volgende week beslissen minister Huizinga (VROM, ChristenUnie), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg over de invoeringsdatum van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Uitstel is onvermijdelijk, nu de VNG heeft gevraagd om invoering per 1 oktober. Huizinga wilde de wet per 1 juli van kracht laten worden.

 

De Wabo voegt 25 vergunningstelsels samen tot één omgevingsvergunning. Deze moet digitaal kunnen worden aangevraagd via het zogeheten Omgevingsloket Online (OLO ). Onder meer bouw-, kap-, sloop- en milieuvergunningen gaan op in de omgevingsvergunning. Huizinga heeft eerder gezegd dat de Wabo pas wordt ingevoerd als het OLO goed functioneert en als de VNG erachter staat.

 

Testen

 

Een woordvoerster van de gemeentekoepel zegt dat zeven van de negen te testen onderdelen van het OLO inmiddels goed zijn bevonden. Twee andere onderdelen, die nodig zijn om documenten te kunnen lezen, zijn volgens de woordvoerster niet getest. ‘Daar hebben we dus geen oordeel over.’ Desondanks noemt de VNG invoering van de Wabo per 1 oktober‘ reëel’.

 

Evert Geerlofs, projectleider Wabo bij de gemeente Almere, zegt dat de periode tot 1 oktober nodig is om het Omgevingsloket Online aan te sluiten op gemeentelijke applicaties. Ook moeten in de komende drie maanden volgens hem de laatste tekortkomingen worden geïnventariseerd, en bij zoveel mogelijk gebruikers bekend worden gemaakt: ‘Die gegevens heb je echt nodig. Anders stuur je de dokter het veld in zonder dat hij weet welke ziektes hij allemaal kan tegenkomen.’

 

Volgens Geerlofs kunnen aanvragers van vergunningen via gemeentelijke websites attent worden gemaakt op onvolkomenheden. Zonodig kunnen burgers of bedrijven ook telefonisch verder worden geholpen, zegt hij.

 

Drie maanden

 

Wim Vlieger, projectleider Wabo bij de gemeente Den Haag, zegt dat gemeenten zeker 3 maanden nodig hebben om alles goed in te regelen en aan te sluiten. Net als Geerlofs, benadrukt Vlieger dat het OLO in de huidige vorm ‘zeker niet foutloos’ werkt: ‘Het is nog niet uit-ontwikkeld. En er is bijvoorbeeld ook nog geen ketentest gedaan.’

 

Een van de fouten in het systeem is dat een vergunningaanvrager op zijn beeldscherm de mededeling te zien kan krijgen dat hij bij de gemeente een melding moet doen én een vergunning moet aanvragen, aldus Vlieger. ‘Met een testversie van het OLO kunnen we uit de voeten. Maar wel moet dan duidelijk worden gecommuniceerd dat er nog aan wordt gesleuteld.’

 

Het feit dat een deel van de data uit vergunningaanvragen door gemeenten handmatig moet worden omgezet, leidt tot ‘onnodige administratieve handelingen’, erkent Vlieger. Maar een ict-versie waarbij gegevens rechtstreeks kunnen worden geïmporteerd, is voor VROM volgens hem tot dusver niet haalbaar gebleken.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cees Fisser (medewerker waterschap) op
VROM misleidt burgers en bedrijven!

VROM beweert in persberichten nog steeds dat met de komst van de Wabo burgers en bedrijven bij (bouw)werkzaamheden nog slechts te maken krijgen met één vergunningaanvraag, één loket en één bevoegd gezag (gemeente) en één vergunning.
VROM negeert nog steeds (al 2 jaar) de boodschap van de waterschappen om in alle publicaties over de Wabo één zinnetje extra op te nemen: "Gaat u werkzaamheden verrichten bij, op, in, boven, of onder water (sloten, grachten, kanalen), of waterkeringen (dijken, sluizen), dan hebt u in veel gevallen naast een Wabo-vergunning óók een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Zo'n vergunning kunt u aanvragen via uw gemeente of rechtstreeks bij het waterschap."

Zonder die informatie worden burgers en bedrijven misleid: ze denken dat ze voldoende hebben aan een Wabo-vergunning, maar als ze na het verkrijgen daarvan alsnog een Watervergunning moeten aanvragen, kan het zijn dat ze alsnog 26 weken moeten wachten op zo'n vergunning voordat ze met hun werkzaamheden mogen beginnen. Dat is niet klantvriendelijk.
Om nog maar te zwijgen over de risico's voor de "waterveiligheid" als men zonder vergunning in waterkeringen gaat bouwen.
En het ergste is: de OLO/Wabo voorziet op geen enkele manier in deze problematiek. Bij het doorlopen van de vragenboom, wordt men nergens geattendeerd op "bouwen bij water of waterkeringen".
Onbegrijpelijk!
Door Harold Bijmolt (senior adviseur) op
Als importeren van gegevens in gemeentelijke systemen een bottleneck is, hoe zit het dan met het verantwoordelijkheidsgevoel van de leveranciers van die systemen? Het is maar een handjevol leveranciers die minimaal 80% van de gmeentemarkt afdekt. Al eens gedacht aan ontwikkelen van een prototype die koppelt aan OLO met uitsluitend basisfunctionaliteit die in essentie nodig is en niet al die toeters en bellen?
Door Josta van der Wiele (caoch / adviseur) op
De onderliggende wetgeving is ook niet in orde. Bijv. de eisen die worden gesteld aan het plaatsen van een (extra) schoorsteen op het dak voor een houtkachel, zijn totaal ondeugdelijk. Voor nieuwbouw worden nog wel eisen gesteld, maar bij bestaande bouw niet of nauwelijks. Zo kan het dus gebeuren dat mensen een schoorsteen op hun dak (bestaande bouw) laten plaatsen die niet eens boven de nok van het dak uitkomt. De rook blijft hierdoor langs het dak hangen en dringt de ontluchtingskanalen en dakramen van de buren binnen. En wat zegt het Bouwbesluit dan? Niets, helemaal niets. Althans, in de uitleg van de Utrechtse ambtenaren. De wet zal op dat punt toch echt aangepast moeten worden.
Ook is de wetgeving t.a.v. vergunningen versoepeld waardoor in steeds minder gevallen een vergunning nodig is voor een verbouwing. Dat is wel aardig voor degene die wil verbouwen, maar soms een ramp voor de omwonenden. Want veel mensen houden totaal geen rekening meer met hun buren. Ook niet als het om de tijden gaat waarop wordt geklust. Doorgaan tot ver na 22.00 uur 's avonds is geen uitzondering. En denkt u dat politie dan optreedt? In Utrecht niet, in ieder geval.
Kortom, ik vind dat de wetgeving op veel punten rammelt.
Door Juridisch adviesbureau BAWA (Afd. Bestuursrecht) op
153 functionele eisen. Wat nu, als het een digitale gatenkaas blijkt te zijn. Bij ict-hoofdpijn verwijzen wij U door naar de lacunes van het elektronisch patietientendossier (EPD)
Door Rechtspraktijk BAWA c.s. (Juridisch adviseur) op
De Wabo die 25 vergunningstelsels samen voegt tot één omgevingsvergunning dient vooreerst niet te worden ingevoerd nu het te bewandelen digitale pad is gestoeld op NEN-2082 die dan zou moeten gelden als een regeling via een verzameling van eisen en normen om het beheer van digitale archiefbescheiden te kunnen toetsen aan de Nederlandse eisen voor archiefzorg en archiefbeheer. Niet is gebleken dat deze norm bij wet in werking is getreden conform de bekendmakingswet.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Daarbij gaat het niet alleen de stijfheid van constructies bij bouwwerken doch ook om de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de plaatsing en in werking hebben van elektromagnetische straling/velden veroorzakende apparatuur op Nederlands grondgebied in casu binnen het plangebied van de gemeente Den Haag. Onze clientèle uit Den Haag wenst niet onvrijwillig te worden blootsgesteld aan voornoemde e.m.-velden. Zij vinden dat het externe Nederlandse veiligheidsbeleid onvoldoende in evenwicht is met de uitsluiting gezondheidsrisico, terzake de langdurige e.m.-blootstellinggevolgen van de bevolking aan gepulste en ongepulste niet-ioniserende straling (elektromagnetische straling/velden) . Daarnaast bieden de toepasselijke Nederlandse rechtsgangen (bestuursrechtelijk) onvoldoende soelaas om grondwettelijke toetsing te vragen (art 120 grondwet werkt belemmerend)en kunnen gezondheidsaspecten niet worden ingebracht in bouwvergunningprocedures.

De Arr-rechtbank Den Haag, sector civiel, heeft 31 december 2008 vonnis gewezen in de door Knooble aangespannen Nen-normen zaak.
Tegen dat vonnis is hogerberoep ingesteld bij het gerechtshof. Na vonnis kan de meest gerede parij beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad te Den Haag.

De Arr-rechtbank Den Bosch, sector bestuursrecht heeft d.d. 5 februari 2010 uitspraak gedaan m.b.t. de verbindendheid van nen-normen. Zie bijgaande vindplaats.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BL3758

De meest gerede partij kan tegen die uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad State.

Alleen Nederland en Finland kennen binnen hun rechtsysteem een art. 120 grondwetbepaling waar een rechter de wet niet mag toetsen aan de grondwet.

Welke einduitspraak wordt doorslaggevend ? De uitspraak van de Hoge Raad of de uitspraak van de Afd. Bestuursrecht van de Raad van de State?

Die discussie woedt deels ook in het door ons kantoor aanhangig gemaakte rechtszaak bij het Europees Hof te Straatsburg. Zie bijgaande vindplaatsen.

http://www.next-up.org/pdf/EMF_Preliminary_application_filed_at_the_European_Court_of_Human_Rights_at_Strasbourg.pdf

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/ECHR_CEDH.php

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/ECHR_CEDH.php

Een niet te verwaarlozen element in de discussie is dat de Afdeling van de
Raad van State niet tot de rechterlijke macht behoort en/of na het van Benthem arrest en de Procola-zaak van het Hof Straatsburg (EVRM) er afdoende juridische reparatiewerk is uitgevoerd. Het wordt tijd dat tegen uitspraken in Hoger Beroep van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die recht spreekt in haar eigen beadviseerde wetgeving, beroep in cassatie kan worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Nu de nen-normen kwestie nog sub-judice is ligt invoering en in werking treding van de WABO niet voor de hand. Aanhouding ligt meer in de rede.

Haaksbergen, mei 2010

Door Paul van der Hart (ex-gemeentelijk ICT-manager) op
Wat een blamage...

De eerste gemeente waar ik werkte is in voorjaar 2005 begonnen met de voorbereiding van de WABO, de gemeente waar ik het laatst werkte heb ik voorjaar 2010 verlaten...

Vijf jaar, en nóg steeds geklungel. Vijf jaar de kans gehad je goed voor te bereiden, en nog lukt het niet...

Wat een blamage.