of 60220 LinkedIn

Ruimtelijke ordening op de schop

Het kabinet breekt met het ruimtelijk beleid van ‘bundelen en verdichten’. Voor het herstructureren van bedrijventerreinen is geen geld meer. Bevoegdheden voor nationale landschappen en rijksbufferzones wil het Rijk overdragen aan provincies.

Het kabinet breekt met het ruimtelijk beleid van ‘bundelen en verdichten’. Voor het herstructureren van bedrijventerreinen is geen geld meer. Bevoegdheden voor nationale landschappen en rijksbufferzones wil het Rijk overdragen aan provincies.

Uit de tekst van het bestuursakkoord blijkt dat het kabinet-Rutte de ruimtelijke ordening verregaand op de schop neemt. Decentralisatie moet de regeldruk voor burgers en ondernemers verminderen. Gemeenten en provincies worden geacht zich in te zetten voor ‘meer eenvoud en verdere integratie op het gebied van ruimtelijke regelgeving’.

Het economisch vestigingsklimaat in de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, Eindhoven/Venlo, en eventuele andere stedelijke regio’s met ‘topsectoren’ wordt aangemerkt als ‘nationaal ruimtelijk belang’. Investeringen in infrastructuur worden hierop afgestemd. Het Rijk wijst plekken aan voor kerncentrales, kolencentrales en grote windparken. Bij de windparken zorgen provincies en gemeenten voor de inpassing. Bekeken wordt of deze aanpak breder kan worden toegepast.

Voor de ‘actualisatie’ van het ruim telijk beleid heeft het kabinet nog een reeks wensen die komende tijd met de koepelorganisaties worden besproken. Zo wil het kabinet af van het beleid van ‘bundelen en verdichten’. Dit beleid betekent dat stedelijke functies, bijvoorbeeld wonen en werken, bij elkaar worden gebracht (gebundeld) en dat bebouwing in stedelijk gebied verder wordt geconcentreerd (verdicht). In plaats hiervan wil het kabinet dat bij alle ruimtelijke plannen de zogeheten SER-ladder wordt toegepast (bij nieuwbouwplannen eerst kijken of herstructurering van bestaand bebouwd gebied mogelijk is).

Ook wil het kabinet praten over het schrappen van de rijkssturing rondom steden. Provincies zouden verantwoordelijk moeten worden voor rijksbufferzones en nationale landschappen. Het Rijk zou het liefst ook bevoegdheden voor de luchthavens Eelde, Maastricht en Twente en internationale luchthavens (Geilenkirchen, Weeze) overdragen aan de provincies. Verder breekt het kabinet met de aanpak van bedrijventerreinen. Na 2013 stelt het Rijk geen geld meer beschikbaar voor herstructurering. Een convenant dat eerder werd afgesloten met gemeenten en provincies, krijgt zeker geen vervolg: ‘De nationale doelstellingen komen te vervallen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P. van Dijk op
We kunnen mopperen en klagen, maar feit blijft dat de bezuiniging op ons af komt. En niet alleen bezuiniging, maar het rijk laat ook een aantal taken los(ser) en geeft meer taken en verantwoordelijkheden aan de regio. De eerdere boodschap 'decentraal wat kan, centraal wat moet' krijgt dus inhoud, dus er zit toch wel enige consistentie in dit beleid. Laten we ons als overheden van provincies, gemeenten en waterschappen daarop oriënteren. Nieuwe wegen zoeken, meer samenwerken, meer afstemmen. Met mopperen komen we niet vooruit.
Door Lwd (jurist RO) op
Op zich lijkt decentralisatie mij een goed idee. Jammer is dat bezuiniging blijkbaar het motief is en er niet fundamenteel over nagedacht is. Betekent waarschijnlijk over enkele jaren, als er weer ruimte is in de begroting, de hele zaak weer terug gedraaid gaat worden, indien er zich minder gewenste ontwikkelingen voordoen volgens de 2e kamer. We kunnen er op wachten dat dan alles weer hersteld wordt in oude glorie. Gaat men nu ook de bevoegdheden toegekend in de Wabo en andere wetten aan provincie en Rijk herzien?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Sommige gemeenten hebben kennelijk nog steeds niet in de gaten dat je het ijzer moet smeden als het heet is. Plannen voor herstructurering van industrieterreinen hadden natuurlijk al lang op het ministerie kunnen liggen. Geen medelijden dus met inactieve gemeenten die nog steeds niet verder zijn dan wat voorbereidende schetmutselingen met het bedrijfsleven.
Door Hans Adviseur op
Of je door decentralisatie de regeldruk zou verminderen? Dacht dat de regeldruk juist door anderen wordt veroorzaakt. Gewoon een mooi excuus om geen geld meer in de RO te steken en het ruimtelijk ordenen te beeindigen.
Door W. Wilkens op
De plannen worden in een toepasselijk periode bekend!

"Vader, vergeef het hen!"
Door Criticus (Ambtenaar) op
ik begin steeds minder vertrouwen te krijgen in dit kabinet. Beleid waar goed over na is gedacht, wordt keer op keer de nek om gedraaid, steeds met als argument dater geen geld is. En wat kost het om dit beleid niet uit te voeren op de lange termijn?