of 62688 LinkedIn

Remkes: ‘Natuurherstel moet ambitieuzer’

Het kabinet moet veel ambitieuzere doelen stellen om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en natuurgebieden te herstellen. De komende tien jaar moet de uitstoot van stikstof worden gehalveerd, zegt het adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, in haar eindrapport.

Het kabinet moet veel ambitieuzere doelen stellen om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en natuurgebieden te herstellen. De komende tien jaar moet de uitstoot van stikstof worden gehalveerd, zegt het adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, in zijn eindrapport.

Actiever
Naast de stikstofdoelen moet er veel actiever worden ingezet op natuurherstel. Volgens Remkes moet het kabinet harde doelen vastleggen in wetgeving. Provincies moeten de aanpak per Natura2000-gebied beoordelen en specifieke maatregelen nemen.

 

Kritisch

Het adviescollege, ingesteld door minister Schouten (LNV), is kritisch op de doelen die het kabinet zelf eerder noemde. Schouten stelt nu nog voor om 50% van de Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde te krijgen, wat volgend expert neerkomt op 26% vermindering van de stikstofuitstoot. Maar volgens Remkes is er meer nodig, omdat de Nederlandse bodem al te verzadigd is door jarenlange stikstofdeposities.

 

Boeren

Veel van die stikstofreductie zal gevraagd worden van de boeren. Die werden in de plannen van Schouten nog grotendeels ontzien, terwijl de agrarische sector, en met name de veeteelt, een grote bijdrage levert aan het stikstofprobleem. Boeren zijn daarom niet te spreken over het advies. Volgens LTO Nederland zijn de stikstofdoelstelling niet realistisch, omdat boeren geen ontwikkelingsruimte meer geeft. Zij willen af van de strenge regels rondom Natura2000-gebieden, maar vinden dat het uitvoeren van de aanbevelingen in het rapport juist voor nog meer regels gaat zorgen.

 

Onderscheid

De commissie maakt wel een onderscheid in de maatregelen voor de stikstofdepositie. Voor sectoren die vooral veel stikstofoxiden (NOx) uitstoten, zoals de scheepvaart, industrie en bouw, zijn landelijke regels nodig. Dat komt ook doordat stikstofoxiden zich door de lucht ver verspreiden van de bron. Dat is anders bij de andere stikstofverbinding, ammoniak (NH3). Die stof heeft meer invloed op de directe nabijheid van de bron, vooral de veehouderij. Juist voor de uitstoot van ammoniak is meer lokaal en regionaal maatwerk nodig.

 

Provincies

Dat maatwerk ligt vooral bij de provincies. Het rijk moet de 50% reductienorm vertalen naar een provinciale opgave, maar de provincies moeten daarvoor een gebiedspecifieke aanpak gebruiken, waarbij de ecologische staat van de natuurgebieden in kaart moet worden gebracht, en het opstellen van herstelprogramma’s. Provincies kunnen dan zelf bepalen welke natuurgebieden en maatregelen prioriteit krijgen. Remkes geeft de provincies nog wel een waarschuwing: ‘Bestuurlijk schuilgedrag is daarbij misplaatst, gelet op de belangrijke verantwoordelijkheid die de provincies in het natuurbeleid hebben.’

 

Bouw

Door de PAS-uitspraak van de Raad van State vorig jaar, heeft met name de bouwsector economisch flink te lijden gehad, erkent ook het adviescollege. In tegenstelling tot andere stikstofuitstoters als de industrie moet voor iedere bouwactiviteit vergunningen worden aangevraagd, en juist die vergunningverlening kwam nagenoeg stil te liggen. Volgens Remkes zijn er extra investeringen nodig om de bouw van de nodige bewegingsruimte te voorzien. Brancheorganisatie Bouwend Nederland reageerde daarom verheugd op het rapport. Voorzitter Maxime Verhagen wil vooral dat er zo snel mogelijk een drempelwaarde voor stikstofuitstoot van bouwmaterieel en -logistiek komt. ‘Dit moet bovenaan de prioriteitenlijst van de minister komen.’

 

Milieu

Natuur- en milieuorganisaties reageren zeer positief op het stikstofadvies van de commissie-Remkes aan het kabinet. Milieudefensie spreekt van een ‘belangrijk en gezaghebbend advies waaruit blijkt dat kringlooplandbouw noodzakelijk is.’ Greenpeace ziet er een bevestiging in dat ‘het roer drastisch om moet.’ Het Wereld Natuur Fonds constateert dat het stikstofbeleid van het kabinet opnieuw ‘de prullenbak in kan,’ omdat het te vrijblijvend is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
Hoe en waarom heeft het in Nederland bij het beschermen van Natura 2000 gebieden zo ver kunnen komen? Welke partijen waren bij het besluitvormingsproces betrokken die Nederland richting het beschermen van grote zoogdieren en het massaal creëren van natte natuur heeft gedreven? Of, welke partijen waren er in Nederland betrokken bij het uitsluiten van kernenergie als elektriciteitsbron, met vervuilende kolenelektriciteit als gevolg?

Bij alle grote besluiten zijn altijd en overal alle belanghebbenden betrokken. De natuur- en milieuorganisaties zaten altijd aan tafel. De richting van het Nederlandse ecologisch beleid is in sterke mate mede door hen bepaald. Miljoenen hebben zij aan natuurontwikkeling kunnen besteden. De waddeneilanden in het Markermeer zijn het jongste resultaat.

De politiek, het bedrijfsleven inclusief de boeren, en burgers hebben zich in de luren laten leggen door het beleid en de routes die de dominante natuur- en milieuorganisaties hebben uitgedacht. Nu het aankomt om daar de verantwoordelijkheid voor te dragen, verstoppen zij zich achter de rug van Marjan Minnesma en Johan Vollenbroek.

Overigens is er wel een aanmerkelijk verschil tussen Marjan Minnesma en Johan Vollenbroek. Het CO² beleid is rijksbeleid. Beleid dat strijdig is met de doelen die het rijk zelf heeft onderschreven. De Hoge Raad heeft Minnesma gelijk gegeven.
Recent kreeg zij alle lof van de minister van economische zaken over de zeer positieve bijdragen die Urgenda voor de CO² reductie heeft ingediend. Minnesma neemt uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid om tot een verdere CO² reductie te komen.

Johan Vollenbroek doet het anders. Hij heeft niet het rijksbeleid voor het terugdringen van de stikstofuitstoot aangepakt, maar de toerekening van de gerealiseerde stikstof vermindering aan Natura 2000 gebieden. Ik ken geen bijdragen van Vollenbroek en de aan hem gelieerde stichting om oplossingen voor het verminderen van de stikstof uitstoot aan te dragen door processen anders in te richten.

Daarom is Marjan Minnesma een voorbeeld voor de samenleving en Vollenbroek niet.


Door p op
@Ben, ik leef liever niet in een land waar de vervuiler zichzelf slachtoffer noemt. Boeren verdienen hun geld door mijn leefomgeving te vervuilen.

Ik heb liever dat mijn belastinggeld wordt uitgeven aan boeren waar dat kwartje nu eens wel is gevallen
Door Ben (jurist) op
Weer zien we die neiging tot zelfdestructie en hari kiri beleid wat we ook al bij corona, klimaat en immigratie/ 'racisme'zien; deels zelf gecreëerde problemen die dan 'opgelost'moeten worden of problemen die helemaal verkeerd worden aangepakt. Het probleem hier zijn de veel te strenge normen. En laten we die 'Natura 2000'gebieden maar eens inkrimpen. Je ziet het ook bij Corona waar ze een 'Noodwet'wilen invoeren. Maar als er geen nood is is er ook geen wet nodig. Corona is allang op zijn retour en was niet het killervirus wat men er van gemaakt heeft. De lockdown richt 1000 keer zoveel schade aan als Corona. Deze maatschappij is verziekt.
Door Spijker (n.v.t.) op
Prima werk van Remkes c.s. Het zal mij benieuwen hoe snel dit Kabinet nu met nieuw beleid uit de startblokken komt. Wat is er bijv. inmiddels al aan concrete vernieuwing in stelling gebracht om op de aanbevelingen in te spelen? Wat ligt er al op de plank?
Naast de landbouw dienen nu bovendien ook andere sectoren te worden aangeslagen voor een bijdrage.
Boeren moeten het vooral zoeken in innovatie, minder of helemaal geen uitbreiding en productieverbetering. Hoe lossen trouwens andere landen deze problematiek op? Dat kan ook in het leerproces worden meegenomen.
Door p op
Tja al jaren aan het rekken en dan verbaasd zijn dat de druk aanhoudt...

Waarom kunnne we het peopen en plassen van 17 miljoen mensen wél regelen en van die ,varkensen koeien niet...
Door wd op
70% van de boerenproductie is voor de export, dus het kan best een stuk minder en duurzamer. Dat gedweep en geknuffel met boeren die frauderen, overal compensatie voor vragen én krijgen en ons land kapot maken en een minister die hen er altijd mee weg laat komen mag wel eens wat minder...
Door Petra op
Dat zien helaas veel te weinig mensen...
Door Gerrit op
Ik denk dat we die paar boeren nog heel hard nodig gaan hebben gezien de economische ontwikkelingen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners