of 59761 LinkedIn

Provincies schudden rijksbemoeienis windmolens af

De twaalf provincies gaan samen zorgen voor 6.000 megawatt windenergie op land in 2020.

De twaalf provincies gaan samen zorgen voor 6.000 megawatt windenergie op land in 2020. Met die afspraak zijn ze af van de bemoeienis van het ministerie van Economische Zaken (EZ) via de rijkscoördinatieregeling.

Provincies niets in te brengen

Via die regeling heeft EZ zeggenschap over aanvragen voor windparken boven 100 megawatt. Dat leidde ertoe dat in verschillende provincies meerdere grootschalige windenergieprojecten dreigden te komen, waarover de provincie zelf niets in te brengen had. Bijvoorbeeld in Drenthe en Groningen.

 

Prestatieafspraken provincies

Volgens woordvoerder Sander Hage van het IPO (Interprovinciaal Overleg) wordt de rijkscoördinatieregeling een ‘stok achter de deur’. ‘Het Rijk zal er pas gebruik van maken als de provincies hun prestatieafspraken niet nakomen. Zover zal het wat ons betreft niet komen; de provincies gaan nu aan de slag met windmolens plaatsen. Maar wel op basis van lokaal draagvlak en niet vanuit een Haagse beslissing.’

 

Lokaal draagvlak

Het lokale draagvlak is voor de provincies een belangrijk punt, omdat windparken praktisch altijd weerstand opleveren bij omwonenden. In het akkoord spreken de provincies nu af dat zij een aantal gebieden aanwijzen waarbinnen ruimte wordt gezocht voor grootschalige windenergieprojecten in het kader van de Rijksstructuurvisie wind op land. De exacte locaties worden pas definitief aangewezen als er lokaal draagvlak is voor de komst van de molens. Daarnaast wordt ruimte gezocht voor kleinere initiatieven.

 

Lang onderhandeld

Volgens Hage is door de provincies lang onderhandeld over de verdeling. ‘Er is weinig plek voor windmolens, maar er moeten er wel veel komen. Natuurlijk leveren windparken ook wat op voor de regionale economie en zijn er ook provincies die graag meedoen. Maar niemand vindt het leuk als het hele grondgebied wordt volgebouwd. Over de uitkomst is iedereen tevreden.’

 

Flevoland de meeste windmolens

Het IPO wil nog niet zeggen hoe het aandeel windenergie per provincies is afgesproken. Daarover worden eerste de Provinciale Staten ingelicht, zegt Hage. Uit een rondgang die De Volkskrant zelf maakte blijkt dat Flevoland het meeste gaat leveren: 1.300 megawatt, Groningen volgt met 850 megawatt. Utrecht krijgt als windluwe en verstedelijkte provincie de minste windmolens.

 

Noord-Holland doet weer mee

Ook Noord-Holland doet weer mee. Eerder dit jaar besloot de provincie geen toestemming meer te geven voor windparken, omdat die op teveel verzet stuitten. Dat besluit leidde echter ook tot kritiek, onder meer uit gemeenten en Provinciale Staten. Vorige week versoepelden Gedeputeerde Staten het besluit, dat anders tot schadeclaims zou kunnen leiden. Onder strikte voorwaarden geven ze toch toestemming aan enkele plannen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door uza (advizeur ;-)) op
De provincies en gemeenten hebben ruim 20 jaar de kans gehad. Het is de meesten niet gelukt. Er is ook nog geen Bonus én geen Malus. Doe je het goed dan heb je de 'eer'. Doe je het slecht dan gebeurt er niks. (Voor politici geldt het aantal stemmen, afhankelijk van de duur tot de volgende verkiezingen. Dat proces is niet te sturen.)

Toen het vanwege 'Kyoto' begon te knellen kreeg windenergie de status 'groot openbaar belang' en met de RcR kan er tempo worden gemaakt.
Met de zoveelste 'afspraak' - meer is het niet - gaat het rijk afwijken van weloverwogen vastgestelde regels; zonder een straf als het niet lukt. Dat het IPO/VNG niet gaat lukken is al ruim aangetoond.

Wat is het Plan-B?
Dat het rijk tijdig de IPO/VNG-voorgeselecteerde locaties snel gaat doordrukken? RcR bevat 'omgekeerde bewijslast', 'dwarsliggen achteraf' en lagere overheden zijn zelf een niet-ontvankelijke partij bij bezwaarmaken. Gelden die regels ook onder deze afspraak?

Wanneer zijn er momenten van toetsen of de afspraak kan/zal worden gehaald?
Ik denk 1 januari 2017, want dan is er nog 2 a 3 jaar om - zo nodig - het gat te vullen met de RcR. En dan moet het rijk voorbereidende werkzaamheden doen om nog op tijd te kunnen repareren.

Wat is de juridische waarde van deze afspraak? Weet de Raad van State straks aan welke regels men mag toetsen als er ruzie komt over de uitleg van deze afspraak. Die rechter zal al snel niet-bevoegd zijn als je niet oppast.

Het maken van deze vage afspraak toont voor mij aan dat het rijk geen kans zag om goed te communiceren met IPO en VNG over de RcR. Ik vind het een bewijs van onvermogen.
Door bas (-) op
In Markermeer past zo 3000 MW zoetewind. Volop ruimte en het kost de helft van zoutewind? Flevoland kan hier maximaal scoren! Daar zit verstand van wind.
Van de 7 gestarte projecten gaat er 1 door leert de ervaring. IPO moet dan ruimte voor ruim 12.000 MW vastleggen en er moeten HARDE landelijke regels zijn om dan 6.000 MW te halen. Anders veegt de RvS de meeste projecten van tafel. Een windpark vastleggen in een structuurvisie maakt nog niet dat er in 2020 ook stroomproductie is (OPWEK).

Wat is de diel? Dat IPO het WIL op elke scorende lokatie en dat het MAG en KAN, of dat er opwek is. Zijn de 'spelregels' voldoende eenduidig?
Door C. Boogaard op
Het zou fijn zijn als de windlobby veranderde in zonne-energie lobby. Zonnecellen staan niet zoals windmolens 2/3e van de tijd stil, veroorzaken geen horizonvervuiling en geen geluidshinder en zijn minder belastend voor de omgeving.
Door henk op
de pro windmolen lobby draait weer op volle toeren. het wordt tijd voor een onderzoek door de rijksrecherche
Door Henk Daalder Windparken Wiki op
Het IJsselmeer kan best wat windmolens hebben.
Het is gebruikelijk dat je niet in een windpark mag varen, maar het zou juist de waarde van de beleving van het varen verhogen als je wel in een windpark mag varen, en daarbij binnen specifieke trace's moet blijven.
Daar is zelfs een wedstrijd van te maken

Overigens gaat het de provincies alleen lukken als ze burgers het voordeel gunnen van de windparken op het land. Bedrijven zijn gewend, dat ze als een soort cowboy te keer kunnen gaan, en hoge ontwikkeelkosten kunnen maken, omdat er zo veel subsidie op windenergie zit.

Burgers hebben recht op korting op de energie belasting, daardoor kunnen zij windparken zonder subsidie bouwen.

Schaf die SDE daarom maar af.

Dan zijn burgers essentieel voor de bouw van windparken en hebben ze voldoende invloed om mooie en voor hen acceptabele windparken te bouwen.

Lokale overheden zullen hun burgers nog wel moeten helpen. Net zoals ze bestemmingsplannen maken voro woonwijken, waar burgers uiteindelijk kavels bouwgrond kopen

Zo kopen burgers straks een kavel vaneen windpark, in de vorm van een stukje windmolen van 1000 tot 3000 EUR in een groter windpark.
Dat stukje windpark levert hen dan stroom voor 2 tot 5 cent per kWh, zonder SDE

Door d.kuipers (friese burger) op
Beste Ton Hirdes. Ik heb het hier alleen maar over Natura2000 gebieden, die zijn dus juist wel over één kam te scheren! Ik woon in zo' n natuurgebied, vlak bij het IJsselmeer wat ook onder Natura2000 valt. Juist daarin wil/zoekt de Provincie Fryslân plek voor 150 van die hoge windmolens. Gedacht vanuit de bedoelde "beschermende" werking die van Natura2000 in deze natuurgebieden zou dat niet moeten kunnen,toch.
Door Ton Hirdes op
Beste D. Kuipers. Het is verkeerd alle Natura2000 gebieden over één kam te scheren. Voor elk gebied geldt dat er bepaalde natuurwaarden zijn die behouden en uitgebouwd moeten worden. Activiteiten die geen belemmering vormen voor die specifieke natuurwaarden, moeten eventueel mogelijk zijn. Windturbines zijn daardoor in een aantal Natura2000 gebieden vermoedelijk niet mogelijk en in andere wel. De EU heeft eerder ook nadrukkelijk uitgesproken dat een Natura2000 gebied niet betekent dat het per definitie (economisch) op slot gaat, maar dat dit per gebied op basis van de natuurwaarden beoordeeld moet worden. Overigens draaien windmolens niet bijna geheel en al op subsidie; de 'grijze' stroomprijs gaat ervan af. Wind is daarmee een van de goedkoopste vormen van duurzame energie. En even duur als fossiel als je daar de verborgen kosten bij optelt (CO2, fijnstof etc.) die we als maatschappij uiteindelijk ook betalen. De overstap op duurzame energie maken we natuurlijk juist in het belang van milieu en natuur. Windmolens zijn niet het probleem, ze zijn een bondgenoot.
Door d.kuipers (friese burger) op
De Natura2000 plannen , ooit bedoeld om "ongewenste" ontwikkelingen in belangrijke natuurgebieden tegen te gaan, zijn bijna klaar. Alleen de beheersplannen moeten nog worden uitgewerkt. Deze Natura2000 plannen hebben, inmiddels, miljarden aan voorbereiding, studies en alle soorten van overleg gekost maar kunnen, met zoveel windmolens in die natuurgebieden op komst, zo de bekende prullenmand in? De 150 meter hoge windmolens in combinatie met onze natura2000 gebieden dat gaat gewoon niet samen, de schaal en het aantal windmolens doet de natuurbeleving volledig teniet......Bovendien draaien die molens - 7 ct per kw- bijna geheel op door U en mij vanuit de stroomkosten betaalde subsidie! Door een vereiste nul balans in vraag- en aanbod kan er, vanwege mogelijke wind uitval, geen bestaande centrale gesloten worden, dus wordt er geen Co-2 bespaard!