of 59281 LinkedIn

Provincies moeten inbreng burgers beter vastleggen

Gelderland en Overijssel gaan redelijk effectief om met burgerparticipatie. Maar het provinciale beleid zou meer vruchten afwerpen als duidelijker regels voor de inbreng van burgers worden vastgelegd. Dat concludeert de Rekenkamer-Oost in het rapport Van gedachten wisselen, waarin het inspraakproces bij de aanleg van een drietal provinciale wegen en een overnachtingshaven onder de loep werd genomen.

Gelderland en Overijssel gaan redelijk effectief om met burgerparticipatie. Maar het provinciale beleid zou meer vruchten afwerpen als duidelijker regels voor de inbreng van burgers worden vastgelegd. Dat concludeert de Rekenkamer-Oost in het rapport Van gedachten wisselen, waarin het inspraakproces bij de aanleg van een drietal provinciale wegen en een overnachtingshaven onder de loep werd genomen.

Overgelaten aan uitvoerders 

Door het ontbreken van heldere kaders over participatie werd de rol die de burgers in de besluitvorming kregen grotendeels overgelaten aan de uitvoerende projectteams. Dat leverde uiteenlopende werkwijzen op. Onder meer ten aanzien van het moment waarop burgers bij het proces werden betrokken, de opgeroepen verwachtingen wat er met hun inbreng zou gebeuren en de communicatie over de gevolgen van het project voor de leefomgeving. Daardoor verschilden de inspraaktrajecten in effectiviteit.

Belangen beter in beeld
De provincie Gelderland krijgt van de rekenkamer het advies om voor de start van een project beter in kaart te brengen welke belangen er spelen en wie bij het bestuurlijke proces moet worden betrokken. Dat voorkomt dat groepen burgers over het hoofd worden gezien. Wanneer er geen bewonersgroepen actief zijn, zou de provincie zelf actief aan de slag moeten om individuele burgers te benaderen. Ook moeten burgers (nog) eerder bij het project worden betrokken. Dat komt het  draagvlak voor het latere besluit ten goede.

 

Wisseling van projectleiders
Ook in Overijssel zouden burgers in een vroegtijdiger stadium bij ruimtelijke plannen worden betrokken, oordeelt de Rekenkamer-Oost. Daarnaast is zij kritisch op het feit dat de provincie naar gelang de fase van het project geregeld van projectleider wisselde. Niet handig wil je een continue en zorgvuldige communicatie met de burgers onderhouden, oordeelt de rekenkamer. Verder zouden beide provincies de inspraak gedurende de besluitvormingstrajecten beter moeten evalueren en de lessen daaruit dienen op te nemen in regelgeving.   


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Eelco de Groot (expert Publieke Acceptatie complexe projecten) op
Interessant en in lijn met international best practice. Nut en noodzaak van het tijdig en inclusief betrekken van burgers alsmede consistente communicatie is genoegzaam bekend. Dat dit keer op keer onvoldoende goed wordt uitgevoerd, met te vermijden kosten als gevolg, versterkt alleen maar de strekking van mijn artikel in BB op 26 mei, Reguleer de Burgerparticipatie.

De TU Delft onderzoekt momenteel de kosten van publieke acceptatie van energie/infra projecten, Hiervoor nemen we binnenkort contact met u op.

PS
Ik ga er vanuit dat met het stellen van heldere kaders o.a. wordt bedoeld het definieren van participatieniveaus