of 59123 LinkedIn

Klooster Maharishi mag gesloopt

De rechter is het met de gemeente Roerdalen eens dat het monument mag worden gesloopt omdat er geen andere bestemming kan worden gevonden en herstel van het klooster financieel onhaalbaar is. De kosten zijn geraamd op vele tientallen miljoenen euro's.
9 reacties

Het voormalige Franciscanerklooster van de aanhangers van de Maharishi in Vlodrop (Limburg) mag worden gesloopt. De rechter in Roermond heeft dat bepaald in de rechtszaak die het Cuypersgenootschap en een burgercomité hadden aangespannen tegen de sloop van het vervallen rijksmonument.

Financieel onhaalbaar
De rechter is het met de gemeente Roerdalen eens dat het monument mag worden gesloopt omdat er geen andere bestemming kan worden gevonden en herstel van het klooster financieel onhaalbaar is. De kosten zijn geraamd op vele tientallen miljoenen euro's.

Nieuwe universiteit
Stichting Maharishi European Research University (MERU) is sinds 1984 eigenaar van het klooster en probeert al bijna 20 jaar toestemming voor de sloop te krijgen. De stichting wil op het terrein een nieuwe zogeheten vedische universiteit bouwen. De leider van de beweging Maharishi Mahesh Yogi ging in 1990 in Vlodrop wonen. Het complex Sankt Ludwig werd het wereldwijde centrum van de spirituele beweging. In 2008 overleed de leider. De Maharishi begon zijn beweging in 1957 in India. In de jaren zestig groeide zijn populariteit snel, toen The Beatles hem in India volgden.

Hoger beroep
Tegen de uitspraak van de rechtbank in Roermond is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Quintilian Borren (Gepensioneerd) op
Wat is de overeenkomst tussen de Taliban, de Islamitische Staat (IS) en de Maharishi-organisatie (de Stichting MERU/MVU) ? Alle drie de organisaties vernietigden / vernietigen cultureel erfgoed !
Door Kay op
Voor de hindermachten, het eenpersoons insinuerende burgercommité en het Cuypersgenoodschap, bestond er maar een evangelie en dat was en is: "behoud van het gebouw". Inspaak voor de burger kan niet bedoel zijn om te functioneren als hindermacht.
Door Louis op de Kamp (Voorzitter / secretaris) op
Tweede reactie van de Stichting Burgercomité St. Ludwig te Vlodrop.


Zowel de Stichting Burgercomité St. Ludwig alsook de Stichting Cuypersgenootschap zijn zeer teleurgesteld in de door de Rechtbank Limburg in Roermond in het openbaar uitgesproken uitspraak.

Tot op dit ogenblik hebben wij de volledige uitspraak nog niet nauwkeurig kunnen bestuderen. Beide belangenorganisaties zullen zich echter wel terdege beraden op eventueel te nemen juridische vervolgstappen in de vorm van een hoger beroep bij de Raad van State.

Voornoemde uitspraak heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het voor Nederland unieke rijksmonument St. Ludwig maar voor alle in Nederland aanwezige en met leegstand bedreigde rijks- en gemeentelijke monumenten.

Wat is het nog waard als een object, een gebouw, onder bescherming van de Monumentenwet 1988 staat…… zeker gezien de uitspraak van de Rechtbank Limburg in Roermond van woensdag 3 september 2014 ?

Als een eigenaar van zijn rijksmonument af wil en er al jaren geen onderhoud meer aan pleegt, delen van het rijksmonument illegaal sloopt zonder dat er door de overheid (in dit geval de gemeente Roerdalen) tegen wordt opgetreden dan betekent dit het einde van een aanzienlijk deel van het cultureel erfgoed in Limburg maar zeker ook in de rest van Nederland.

De gewone burger die over het algemeen geniet van monumenten heeft het idee dat het grote geld alles beslist en dat de overheid zich niet meer inzet voor het algemeen belang (van alle burgers) maar voor het individuele belang (van enkele rijke en machtige personen en / of organisaties). Waar gaat het op deze manier naartoe met ons eens zo mooie Nederland ?

De door de gemeente Roerdalen verleende omgevingsvergunning voor het slopen van het rijksmonument St. Ludwig blijft in stand. Ook hoeft de eigenaar het voormalig College St. Ludwig het complex niet te consolideren door het wind- en waterdicht te maken.

- Volgens de rechtbank mag het rijksmonument St. Ludwig toch worden gesloopt !
- Onze stichting zal, samen met de andere belangenorganisaties, eerst deze uitspraak grondig dienen te bestuderen.
- Ons is op dit ogenblik niet duidelijk, waarom de rechtbank in Roermond, nadat zij tot twee keer toe de sloopvergunning heeft vernietigd, dit nu niet heeft gedaan.
- Volgens ons hebben er zich binnen de Monumentenwet 1988 én binnen de concrete situatie van het rijksmonument St. Ludwig geen wezenlijke wijzigingen en omstandigheden voorgedaan waardoor de rechtbank tot dit besluit heeft kunnen komen.
- De enige reden die wij nu kunnen bedenken is dat ook de Rechtbank Limburg het even niet meer ziet zitten, omdat de gemeente Roerdalen en de eigenaar, de Stichting MERU/MVU, alle tot nu toe door de rechtbank en de Raad van State gedane uitspraken aan hun laars hebben gelapt !

Hoe steekt het een en ander in elkaar ?

Wij hebben hier te maken met het Nederlandse bestuursrecht. Wanneer u mij zou vragen of ik gelukkig ben met de wijze waarop dit bestuursrecht ten uitvoer wordt gebracht dan kan ik daar volmondig NEEN op antwoorden !

Kort gezegd komt de uitvoering van dit bestuursrecht op het volgende neer :
- Een overheidsorgaan (hier de gemeente of de provincie) neemt een besluit (geeft een vergunning af, of weigert dit te doen).
- De burger, of een organisatie verzet zich tegen dat genomen besluit door een bezwaar in te dienen en legt dit nadien ook voor aan de rechtbank of (bij bestemmingsplannen) aan de Raad van State.
- De rechtbank toetst het door het overheidsorgaan genomen besluit. Deze laat het besluit in stand of vernietigt het besluit. De rechtbank onderbouwt haar uitspraak inhoudelijk en geeft, bij vernietiging van het besluit aan op welke onderdelen het genomen besluit onjuist is.
- Wordt het besluit vernietigd dan moet het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen een nieuw besluit nemen.
- En daar zit nu net de pijn ! De gemeente Roerdalen, waar het rijksmonument St. Ludwig is gelegen, is niet van plan om zich door de rechtbank in Roermond en zeker niet door de Raad van State in Den Haag de wet te laten voorschrijven.
De gemeente Roerdalen werkt al meer dan 17 jaar heel nauw samen met de eigenaar, de Sichting MERU/MVU (Maharishi-organisatie) om (links om of rechts om, gerechtvaardigd of dubieus) de sloopvergunning erdoor geduwd te krijgen. Naast pogingen om die sloopvergunning zelf aan de toets van de rechtbank te kunnen laten voldoen, werkte de gemeente Roerdalen ook nauw samen met de Stichting MERU/MVU om de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en diverse belangenorganisaties het zwijgen op te leggen en aan de kant te zetten.

* Door de Stichting MERU/MVU werd op 12 september 2001 een illegale slooppoging ondernomen. Dit met medeweten en wellicht ook met medewerking van de gemeente Roerdalen.
* Alle organisaties die zich inzetten voor behoud van het rijksmonument St. Ludwig ontvingen in december 2003 een schadeclaim (hoofdelijk aansprakelijk) van 25 miljoen Euro. Dat heeft sommige mensen zó geraakt, dat deze er nu nog last van hebben.
* Een mediation poging van de voormalige ombudsman, de heer Alex Brenninkmeijer, mislukte volledig omdat de Stichting MERU/MVU uiteindelijk niet wilde meewerken aan het gezamenlijk opgestelde doel.
* De Stichting MERU/MVU accepteert de inmiddels onaantastbare monumentale status van St. Ludwig niet. De stichting ging bij het ministerie tegen deze verleende status in beroep. Deze procedure werd verloren. Daarna ging de Stichting MERU/MVU bij de rechtbank in Roermond tegen de monumentale status in beroep. Ook dit beroep werd verloren. Daarna ging men bij de Raad van State in hoger beroep en wederom verloor Stichting MERU/MVU. St. Ludwig was, is en blijft ook in de toekomst een rijksmonument !
* De gemeente Roerdalen legde Stichting MERU/MVU een last onder dwangsom op en gelastte het complex gedeeltelijk te consolideren (het in 2001 illegaal gesloopte deel) en het gehele gebouw wind- en waterdicht te maken.
* Uiteraard ging de Stichting MERU/MVU hiertegen, zowel bij de rechtbank in Roermond in beroep (hetgeen werd verloren) als ook bij de Raad van State in hoger beroep (ook dit werd verloren).
* De gemeente Roerdalen had dus alle mogelijkheden en ondersteuning om de genoemde consolidatie en beschermende maatregelen af te dwingen. De gemeente Roerdalen koos er echter voor om deze last onder dwangsom op te schorten, nam (hoogst ongebruikelijk) een vijfde verzoek tot sloop in behandeling en verleende wederom de omstreden omgevingsvergunning voor sloop van het rijksmonument St. Ludwig.
* Momenteel verkeren wij dus in een nieuwe situatie waarin de rechtbank na 17 jaar tot een ander besluit komt en de omgevingsvergunning voor sloop van het rijksmonument in stand laat.

Het is ons nu nog geheel onduidelijk waarom de rechtbank Limburg in Roermond dit keer tot deze voor ons toch wel onverwachte en zeer betreurenswaardige uitspraak is gekomen. De rechtbank Limburg keek vrijwel enkel naar de belangen van de eigenaar. In de uitspraak ging de rechtbank niet uit van het behoud van het rijksmonument (naar intentie en bedoeling van de Monumentenwet 1988) maar van het economische belang van de eigenaar.

Als dit de huidige tendens is dan is in Nederland geen rijks- en gemeentelijk monument meer veilig. Wanneer een monumenteneigenaar maar lang genoeg alle regels aan zijn laars lapt, goede maatjes wordt en blijft van de gemeente (geld ??) dan lukt het uiteindelijk toch om zijn zin te krijgen.

Zeer waarschijnlijk was de rechtbank in Roermond ook onder de indruk van de tientallen door de Stichting MERU/MVU en de gemeente Roerdalen aangedragen “onpartijdige” en “deskundigen”rapporten. Wij schatten, dat enkel het laten vervaardigen van al die rapporten (meer dan 1500 pagina's) de gemeente maar vooral de Stichting MERU/MVU minimaal € 100.000,00 heeft gekost.

Nogmaals : Wij zullen ons de komende dagen beraden over eventueel te zetten nadere gerechtelijke stappen in de vorm van hoger beroep bij de Raad van State.

Louis op de Kamp,
voorzitter/secretaris
van de Stichting Burgercomité St. Ludwig
Door Kay op
Dat er veel ruimte is om bezwaren maken, op allerlei niveau's in deze samenleving, is een goede gewoonte voor het functioneren van een democratie. Maar teveel ruimte voor inspraak is een hindernis voor het goed functioneren van diezelfde democratie. Het heroverwegen wat de grenzen zijn voor inspraak is hoogst noodzakelijk voor een zinvolle en noodzakelijke constructieve participatie van burgers aan deze maatschappij. Het optreden van de monumenten organisatie en het burgercommité was niet constuctief maar oppertunisme en obstructie, het verhinderen van een normale voortgang van zaken.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een wijs besluit van de rechtbank van Roermond. Ik snap alleen niet dat rechtbanken daar 20 jaar over moeten doen.
Het is m.i. niet onredelijk om voor monumenten een termijn van bijv. 5 jaar te hanteren, waarbinnen een passende (functionele) bestemming zou moeten worden gevonden. Zowel eigenaren als burgers en gemeenten hebben daar baat bij als in verval gerakende monumenten gewoonweg toch niet meer zijn te redden.
Door R. Gerards op
nog even een p.s. .. beetje raar dat er nu wordt gezegd dat de belangenorganisaties geen geld hebben om deze rapporten te laten schrijven. Volgens mij hebben jullie jarenlang de Nederlandse staat aan jullie zijde gehad, deze zijn niet in staat om deskundige rapporten te schrijven? ... Nee die hebben zich wijselijk teruggetrokken omdat ze weten dat ze deze kafkaiaanse toestanden niet kunnen volhouden. Dus nu niet zielig gaan doen dat jullie nog alleen over zijn.
Door R. Gerards op
@Op de Kamp; De uitspraak is door deskundige beoordeeld, ook wel rechters genaamd.

@Biermans; De rechters bezitten volgens u niet de kunde en kennis?? Maar u doet dit zeker wel? U kent alle rapporten en u heeft deze allemaal bestudeerd om tot dit oordeel te komen?
Indien u dit allen met "ja" beantwoord dan kunt u toch rapporten schrijven die dit weerleggen, u beschikt immers over alle kennis.

Tevens spreekt u hier over klassenjustitie dat kunnen we ook omdraaien. Als je als particulier opgezadeld wordt met een monument heb je meestal geen geld om dit aan te vechten en al die rapporten te laten schrijven. Nu hebben jullie helaas een tegenstander getroffen die gelukkig wel kapitaal krachtig genoeg is om terug te vechten.

Jullie hebben allemaal tijd genoeg gehad (dik 15 jaar) om met concrete plannen te komen voor herbestemming en in al die tijd is er nooit een concreet plan op tafel gekomen. Alleen maar loze uitspraken. DIe rapporten zijn allemaal onderbouwd, zouden jullie ook eens moeten proberen.
Door J.H. Biermans (Gepensioneerd en monumentenliefhebber.) op
De Rechtbank Limburg in Roermond heeft de beroepen van de Stichting Burgercomité St. Ludwig en de Stichting Cuypersgenootschap gisteren ongegrond verklaard.
Ik heb net even de 10 pagina’s tellende uitspraak van de rechtbank bestudeerd. Op een groot aantal pagina’s wordt het procesverloop van de vele besluiten, bezwaren, beroepen en hoger beroepen beschreven. Verder is de beslissing van de rechtbank voor een groot deel ingegeven door de grote hoeveelheid rapporten die door de aanvrager van de omgevingsvergunning voor de sloop van het rijksmonument St. Ludwig bij de gemeente Roerdalen ter onderbouwing van deze aanvraag zijn overgelegd. Rapporten die veel, heel veel geld hebben gekost.
De meervoudige kamer van de rechtbank schijnt wel onder de indruk te zijn geweest van deze hoeveelheid rapporten. Zo kan een eigenaar met veel geld ook vele rapporten laten opstellen die de nodige indruk maken, niet alleen op de leek maar schijnbaar ook op rechters die daarna dan voornoemde beslissing nemen dit terwijl zij in mijn ogen ook niet de technische kennis en kunde bezitten om de juistheid van deze rapporten op waarde te kunnen schatten.
Voornoemde belangenorganisaties hebben natuurlijk helemaal niet het geld om even zo vele rapporten te laten opstellen die de door de aanvrager opgestelde rapporten kunnen weerleggen waardoor men toch kan stellen dat het grote geld weer eens in het gelijk is gesteld. In mijn ogen is er dan in zekere zin toch sprake van klassenjustitie. Dat dit nog in Nederland voorkomt……., maar eigenlijk verbaast het mij niets !
Door Louis op de Kamp (voorzitter/secretaris) op
Donderdag 4 september 2014
Een nadere overweging van de Stichting Burgercomité St. Ludwig.
De rechtbank Limburg - Roermond staat sloop van het rijksmonument St. Ludwig toe.
Het valt ons op, dat deze uitspraak in schril contrast staat met (haaks staat op) de eerder door de rechtbank Limburg en Raad van State gedane uitspraken met betrekking tot sloop van het rijksmonument St. Ludwig ???
Wij vinden dit een zeer merkwaardige en voor ons niet te begrijpen situatie. Alles wat toen gold, schijnt er nu niet meer toe te doen???
De beroepsgronden van het Cuypersgenoootschap en de Stichting Burgercomité St. Ludwig worden zo goed als allemaal eenvoudig van tafel geveegd, terwijl het verweer en de ingebrachte rapporten van de stichting MERU/MVU en de gemeente Roerdalen als enige waarheden worden aangemerkt. Zoals gezegd: Zéér opvallend. Twijfelachtig opvallend zelfs! Nadere en nauwkeurige bestudering is derhalve aan de orde. We zullen deze uitspraak zeker door deskundigen moeten laten beoordelen.
Zou de rechtbank zich wel hebben gerealiseerd wat deze uitspraak werkelijk inhoudt, wanneer er geen hoger beroep zou volgen en St. Ludwig werkelijk zal worden gesloopt???
Is dit de doodsteek voor grote en kleine rijks- en gemeentelijke monumenten met een tijdelijke, vermeende of zogenaamde onrendabele exploitatie ?
Met deze jurisprudentie in de hand kan elke eigenaar van een, (tijdelijk) in moeilijkheden verkerend monument de gemeente verzoeken om sloop. De gemeente heeft op dit punt dan geen weigeringsgronden.
Wat zullen de verdere gevolgen van deze uitspraak zijn voor vele Nederlandse monumenten?
Er is zeker (nieuwe) wetgeving nodig voor het behoud van grote en kleine monumenten die (even) last hebben van bijvoorbeeld een minder gunstige economische tijd. Komt die wetgeving er niet, dan verliest Nederland binnen een korte tijd een groot aantal topmonumenten.
Wanneer wij hiertegen geen verdere stappen ondernemen, lijkt het rijksmonument St. Ludwig hier nu het eerste; en vele andere monumenten er in de nabije toekomst slachtoffer van te worden.
De landelijke politiek zal zich hierover snel dienen te beraden.
Vandaag, 3 september2014, de dag van de uitspraak is daarom niet alleen een zwarte monumentendag voor Roerdalen en Limburg, maar voor heel Nederland. Het is alleen zo triest, dat in ieder geval de politiek in Roerdalen en in Limburg zich dat (nog) niet realiseert.
Het gezegde: "Berouw komt na de zonde" blijkt politiek helaas nog steeds zeer actueel.

Met vriendelijke groet,
Louis op de Lamp
voorzitter/secretaris