of 63372 LinkedIn

Giessenlanden stopt handhaving op recreatieparken

Bewoners van de recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg kunnen straks opgelucht ademhalen als de raad van de gemeente Giessenlanden instemt met het plan van het college niet langer te handhaven op illegale bewoning.

De gemeente Giessenlanden geeft nagenoeg alle bewoners van recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg een persoonlijke gedoogvergunning. Dat voorstel doet het college vandaag aan de raad.

Stoppen met handhaven
De gemeente Giessenlanden zal voortaan 21 mei 2008 hanteren als peildatum voor handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen, het moment dat met handhaven op illegale permanente bewoning van recreatieparken werd gestart. Feitelijk komt dit erop neer dat geen van de huidige bewoners hoeft te vrezen voor handhaving. Het college volgt hiermee de uitkomst van een door de raad aangevraagd onderzoek door een extern adviseur naar een mogelijke oplossing voor het handhaven van de bestemming van beide parken.


Persoonlijke gedoogvergunning

Met deze stap wijkt de gemeente af van de door het rijk voorgestelde peildatum van 31 oktober 2003. In dat jaar besloot de rijksoverheid het landelijke probleem van permanente bewoning over te laten aan provincies en gemeenten. Met 52 van de 94 bewoners had de gemeente al een regeling getroffen, omdat zij al voor de peildatum van het rijk op de parken woonden. De 19 bewoners die later kwamen krijgen straks een persoonlijke gedoogvergunning. De overige 23 woningen worden recreatief gebruikt. Als mensen de woning verlaten, krijgt deze weer een recreatiefunctie.

Verpaupering en oneigenlijk gebruik

Het college wil de toekomstbestendigheid van de recreatieparken eerst nader verkennen. Uit het externe onderzoek blijkt namelijk dat landelijk steeds meer vragen rijzen over leefbaarheid en veiligheid op recreatieparken. Investeringen in bestaande recreatiewoningen en in de parken blijven vaker achter waardoor achterstallig onderhoud, verpaupering en oneigenlijk gebruik op de loer liggen.


Veel gemeenten zoeken oplossing
Vorig jaar trok het college nog een voorstel in waarin het stelde dat van permanente bewoning nooit sprake zou zijn. De raad diende een motie in waarin het vroeg om heroriëntatie op de bestemming van de parken en op de ingezette handhavingsacties. Daaruit volgde het onderzoek dat verder laat zien dat naast meer discussie over tijdelijke of permanente bewoning ook het beleid per provincie sterk kan verschillen en veel gemeenten naar oplossingen zoeken.

Andere bestemmigen verkennen
Het college wil met andere gemeenten met vergelijkbare vraagstukken de toekomstbestendigheid van recreatieparken verkennen. Het gaat dan niet alleen om ruimtelijke kaders, maar ook om leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. Daarbij wil het college wil kijken of ook andere bestemmingen dan recreatie mogelijk zijn. Het maken van deze visie zal naar verwachting twee jaar in beslag nemen. Om leegstand en ongewenst gebruik van de woningen te voorkomen zullen in die tijd geen handhavingsacties meer plaatsvinden.


Huidige beleid vergroot problemen

Volgens wethouder Teus van Houwelingen (VVD) lost het huidige beleid van provincie en ministerie problemen niet op en vergroten deze soms zelfs. ‘Als we blijven handhaven komen mensen in grote financiële problemen. Dan denk ik: wat doen we elkaar aan? En stel alle woningen hebben dan een recreatieve functie, wie koopt die woningen dan? De markt is veranderd. Er ontstaat leegstand en verpaupering. Daaraan verbinden wij de consequentie aan dat we stoppen met handhaven en dat we ons met andere gemeenten gaan oriënteren op hoe het anders en beter kan.’

Andere criteria
De uitkomst van de heroriëntatie kan tot aanpassing van het bestemmingsplan leiden, maar met de nieuwe Omgevingswet kan volgens Van Houwelingen zelfs het juridische concept van het bestemmingsplan ter discussie worden gesteld. ‘Daar kun je anders naar kijken. Hanteer grovere criteria, zoals "bebouwd en onbebouwd" of "bedrijf en bewoning". Geef bewoners de kans met de vereniging van eigenaren het gebied zelf vorm te geven. Die mogelijkheden biedt de wet nu niet, maar straks wel.’

De gemeenteraad beslist op 25 juni over het voorstel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Nederland en Denemarken zijn de enige landen ter wereld die dit rare onderscheid tussen recreatiewoningen en andere woningen handhaaft. Laat het toch aan de mensen zelf over of ze gens permanent willen wonen of niet. Wel moeten alle woningen voldoen aan de technische eisen natuurlijk.
Door Frieder Verschoof (adviseur) op
Hopelijk openen ook bestuurders elders in het land hun ogen, zodat dit rare achterhaalde systeem van z.g.n. recreatie woningen overboord wordt gegooid. Ouderen en de starters hebben behoefte aan dit soort kleine woningen. En voor wie denkt dat bewoners van dit soort kleinere woningen minder belasting en zo betalen vergissen zich, we wonen in Nederland he.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers