of 64707 LinkedIn

Giessenlanden stopt handhaving op recreatieparken

Bewoners van de recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg kunnen straks opgelucht ademhalen als de raad van de gemeente Giessenlanden instemt met het plan van het college niet langer te handhaven op illegale bewoning.

De gemeente Giessenlanden geeft nagenoeg alle bewoners van recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg een persoonlijke gedoogvergunning. Dat voorstel doet het college vandaag aan de raad.

Stoppen met handhaven
De gemeente Giessenlanden zal voortaan 21 mei 2008 hanteren als peildatum voor handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen, het moment dat met handhaven op illegale permanente bewoning van recreatieparken werd gestart. Feitelijk komt dit erop neer dat geen van de huidige bewoners hoeft te vrezen voor handhaving. Het college volgt hiermee de uitkomst van een door de raad aangevraagd onderzoek door een extern adviseur naar een mogelijke oplossing voor het handhaven van de bestemming van beide parken.


Persoonlijke gedoogvergunning

Met deze stap wijkt de gemeente af van de door het rijk voorgestelde peildatum van 31 oktober 2003. In dat jaar besloot de rijksoverheid het landelijke probleem van permanente bewoning over te laten aan provincies en gemeenten. Met 52 van de 94 bewoners had de gemeente al een regeling getroffen, omdat zij al voor de peildatum van het rijk op de parken woonden. De 19 bewoners die later kwamen krijgen straks een persoonlijke gedoogvergunning. De overige 23 woningen worden recreatief gebruikt. Als mensen de woning verlaten, krijgt deze weer een recreatiefunctie.

Verpaupering en oneigenlijk gebruik

Het college wil de toekomstbestendigheid van de recreatieparken eerst nader verkennen. Uit het externe onderzoek blijkt namelijk dat landelijk steeds meer vragen rijzen over leefbaarheid en veiligheid op recreatieparken. Investeringen in bestaande recreatiewoningen en in de parken blijven vaker achter waardoor achterstallig onderhoud, verpaupering en oneigenlijk gebruik op de loer liggen.


Veel gemeenten zoeken oplossing
Vorig jaar trok het college nog een voorstel in waarin het stelde dat van permanente bewoning nooit sprake zou zijn. De raad diende een motie in waarin het vroeg om heroriëntatie op de bestemming van de parken en op de ingezette handhavingsacties. Daaruit volgde het onderzoek dat verder laat zien dat naast meer discussie over tijdelijke of permanente bewoning ook het beleid per provincie sterk kan verschillen en veel gemeenten naar oplossingen zoeken.

Andere bestemmigen verkennen
Het college wil met andere gemeenten met vergelijkbare vraagstukken de toekomstbestendigheid van recreatieparken verkennen. Het gaat dan niet alleen om ruimtelijke kaders, maar ook om leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. Daarbij wil het college wil kijken of ook andere bestemmingen dan recreatie mogelijk zijn. Het maken van deze visie zal naar verwachting twee jaar in beslag nemen. Om leegstand en ongewenst gebruik van de woningen te voorkomen zullen in die tijd geen handhavingsacties meer plaatsvinden.


Huidige beleid vergroot problemen

Volgens wethouder Teus van Houwelingen (VVD) lost het huidige beleid van provincie en ministerie problemen niet op en vergroten deze soms zelfs. ‘Als we blijven handhaven komen mensen in grote financiële problemen. Dan denk ik: wat doen we elkaar aan? En stel alle woningen hebben dan een recreatieve functie, wie koopt die woningen dan? De markt is veranderd. Er ontstaat leegstand en verpaupering. Daaraan verbinden wij de consequentie aan dat we stoppen met handhaven en dat we ons met andere gemeenten gaan oriënteren op hoe het anders en beter kan.’

Andere criteria
De uitkomst van de heroriëntatie kan tot aanpassing van het bestemmingsplan leiden, maar met de nieuwe Omgevingswet kan volgens Van Houwelingen zelfs het juridische concept van het bestemmingsplan ter discussie worden gesteld. ‘Daar kun je anders naar kijken. Hanteer grovere criteria, zoals "bebouwd en onbebouwd" of "bedrijf en bewoning". Geef bewoners de kans met de vereniging van eigenaren het gebied zelf vorm te geven. Die mogelijkheden biedt de wet nu niet, maar straks wel.’

De gemeenteraad beslist op 25 juni over het voorstel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Guido Speelman (advocaat) op
@henk: De gemeente geeft de woningen niet vrij voor legale bewoning. Een persoonlijke gedoogvergunning betekent slechts dat de huidige bewoner, de overtreder dus, er legaal mag blijven wonen. Maar na diens vertrek mag de woning waarschijnlijk weer uitsluitend voor recreatie worden gebruikt, omdat de volgende eigenaar geen gedoogvergunning zal krijgen.
Door Catharina op

Wilco van det Kint (Jur. med. Handhaving) op 15 mei 2015 14:10
Nee, Wilco, ook jij hebt het niet begrepen.De overtreder wordt nu al gematst. Degene die zich aan de regels houdt heeft een probleem. Door deels toegestane permanente bewoning op parken raakt die de woning , die een recreatiewoning is, niet meer kwijt. Inmiddels worden er ook geen hypotheken meer verstrekt op recreatiewoningen. Daar zit je dan op een park waar je gevraagd wordt of de kindertjes even stil willen zijn omdat er morgen weer gewerkt moet worden.
Door Gerben op
Hieruit blijk maar eens weer dat degenen die zich wel keurig aan de regels houden gestraft worden. De taak handhaving hoort simpelweg op een hogere schaal te liggen dan bij het lokale bestuur. Dit geldt zeker in de wat kleinere gemeenten.
Door Jan op
@ Henk. Nou en? Een weiland waarop een woonwijk wordt gepland is wordt ook ineens veel meer waard. Het blijven trouwens vaak kleine woningen en er komen dan ineens veel van op de markt. Dus met die enorme winsten zal het wel meevallen. Maar winst of niet: dat doet niets terzake. Onderscheid is gewoon principieel onjuist.
Door henk op
Ik ben in het bezit van 3 recreatiewoningen. Het vrijgeven voor legale bewoning gaat me zeker 300.000 opleveren. Hoera, goed plan dus
Door Karel op
Ik snap de meeste reacties niet hoor. Het heeft toch voor de hele samenleving alleen maar voordelen om het onderscheid tussen recreatiewoningen en andere woningen op te heffen? Mensen die behoefte hebben aan een kleine woning kunnen een (voormalige) recreatiewoning gaan bewonen, bijvoorbeeld ouderen. Die laten weer gezinswoningen achter. De doorstroming komt weer op gang. Ook jongeren kunnen gaan starten in zo'n kleine woning. Verder worden alle kosten van handhaving bespaard. Wel moeten alle woningen natuurlijk voldoen aan de bouwvoorschriften en moet goed gekeken worden waar wel en waar niet gebouwd mag worden. Nu is de overheid vaak wat makkelijker met recreatieparken toestaan. Dat moet dan ook niet meer natuurlijk. En wie een woning louter als recreatiewoning wil gebruiken, moet dat ook kunnen doen. Het is typisch Nederlands geneuzel om woningeigenaren zo te betuttelen. Dat komt bijna nergens in de wereld voor. Welke politieke partij gaat dit in zijn verkiezingsprogramma opnemen?
Door Evert op
Handhavend Nederland levert broddelwerk. Iedere gemeente heeft wel een vrijstaat als een woonwagenkamp. Welke lafbekken hebben hier ooit toestemming voor gegeven? En die zogenaamde nomaden staan vaak ook nog op overheidsgronden. Door blijf maar lekker de nette burger lastig vallen met bureaucratische processen.
Door EduardPlate.nl (Adviseur) op
Kernvraag: Wat wil je met zo'n gebied? Hoe bereik je een duurzame oplossing? Ik zie daar diverse oplossingen voor.
Door Lodewijk Kronenburg (adviseur RO) op
Inderdaad een opvallend VVD-standpunt. Deze partij is toch zo van het markt-denken, de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de aanpak van criminelen (wetsovertreders)? Nu, als de markt zo is dat er weinig vraag is naar recreatiewoningen en daardoor daalt de prijs en/of dit leidt tot leegstand, dan hoort dat er dan toch gewoon bij? Jammer voor deze mensen, maar ja marktwerking.
Als mensen teveel hebben betaalt omdat ze veronderstelden (of willens wetens de keuze hebben gemaakt) dat ze er mochten wonen, dan is dat toch hun eigen verantwoordelijkheid geweest? Ze hadden het ook niet hoeven kopen of hun onderzoeksplicht beter moeten betrachten. Bovendien, als ze slecht zouden zijn voorgelicht (of zelfs misleid) door verkoper/ontwikkelaar/makelaar en/of notaris dan moeten ze toch niet bij de overheid zijn? Daar hebben we het privaatrecht voor.
En degenen die er ná 31 oktober 2003 zijn gaan wonen hebben duidelijk de wet overtreden (Strafbaar via de WED). Of wordt - na het vertrek van duo Opstelten en Teeven - strafbaargedrag nu ineens beloond?

Of, spelen er hier nog andere - niet in het artikel genoemde - belangen/ beweegredenen?
Door Wilco van det Kint (Jur. med. Handhaving) op
Van een VVD-wethouder zou ik een ander standpunt verwachten. Hij draait oorzaak en gevolg om. De leegstand ontstaat niet door handhaving maar door het feit dat de huidige verkopers een niet-marktconforme prijs vragen. Zij vragen zo'n prijs omdat ze er zelf teveel (want gekocht als woning) voor betaald hebben. Bovendien is een park dat half een woonwijk is als recreatieobject minder interessant. De overtreder moet gematst worden. Als je dit standpunt vergelijkt met het standpunt van de VVD in de bed, bad, brood discussie is het onderscheid wel erg groot. Als er iemand gematst moet worden is dat veel eerder een mens die de armoe en de ellende van Afrika ontvlucht dan een burger/overtreder van Girssenlanden dunkt mij.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers