Het gaat voor bijna de helft om gezinswoningen. Daarnaast zullen er ook tijdelijke of mobiele woningen en woningen voor alleenstaanden worden gerealiseerd. Volgens de enquête gebruikt een vijfde van de corporaties de subsidie van de Rijksoverheid voor de huisvesting van vergunninghouders. Deze subsidie is bedoeld voor het bouwen van kamers in nieuwbouwwoningen of omgebouwde panden. De meesten maken hier geen gebruik van omdat ze dan minder huur kunnen vragen.

Te kleine woningvoorraad

De corporaties ondervinden ook problemen bij de huisvesting omdat de woningvoorraad in een gemeente te klein is of door het lage aantal woningen dat vrijkomt. Een kwart van de corporaties vindt dat ze tegenwerking krijgt door bouwregelgeving en bestemmingsplannen. (ANP)