of 63908 LinkedIn

Bouw van zeker 25 windmolenparken op losse schroeven

De bouw van zeker 25 windmolenparken staat op losse schroeven na een recente uitspraak van de Raad van State, zo meldt dagblad Trouw.
Foto: Shutterstock

De bouw van zeker 25 windmolenparken staat op losse schroeven na een recente uitspraak van de Raad van State, zo meldt dagblad Trouw.

Milieutoetsen

Langzaam wordt duidelijk welke gevolgen een recente uitspraak van de Raad van State zal hebben voor de bouw van windmolenparken in Nederland. Zeker 25 plannen voor dergelijke parken, waarvan de onderdelen en technische tekeningen al klaar liggen, lopen het risico voorlopig geen doorgang te kunnen vinden omdat essentiële milieutoetsen ontbreken.


Uitspraak

Eind juni dit jaar bepaalde de Raad van State dat het kabinet in landelijke normen die gelden voor de bouw van windmolens ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de effecten die de molens op het milieu hebben. Die effecten moeten alsnog goed worden onderzocht. Het besluit van de hoogste bestuursrechter gaat over een windpark in Delfzijl, maar direct was duidelijk dat deze uitspraak ook gevolgen kan hebben voor andere windenergieprojecten.

Vergunningen

Nu blijkt dat met de bouw van in ieder geval 25 windmolenparken door de uitspraak van de RvS waarschijnlijk niet kan worden gestart. Bouwers van windmolenparken die al een definitieve vergunning hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. De uitspraak van de Raad van State heeft uitsluitend gevolgen voor bedrijven die voornemens waren een park te bouwen maar nog niet alle vergunningaanvragen rond hebben.  ‘Dit is een serieuze zaak’, reageert een woordvoerder van de brancheverenigingen van windenergiebedrijven, NWEA in Trouw. Toch wil de sector niet te geschokt overkomen. ‘De uitspraak geeft vooral onzekerheid, of financiële schade optreedt moet blijken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
De hele financiering van al die windparken en zonneweides is één grote giga zwendel! Maar wel met een goedkeuringsstempel van de Rijksoverheid. Bedankt, Ed Nijpels! Ik zal er nooit aan mee doen: eigen zonnepanelen en opslag en houtgestookte cv-ketel uit Canada. Top, van niemand afhankelijk behalve onze vaste storingsmonteur, die er binnen 1 kwartier is.
Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar.) op
Dit is een site voor ambtenaren @Toine, die citeren per definitie selectief :-) . Je hebt gelijk dat de raad het gebrek kan herstellen door alsnog een mer uit te voeren die voldoende onderbouwd moet zijn, en dat moet nu bij elk windpark verplicht worden uitgevoerd volgens deze tussenuitspraak. Het is niet uitgesloten dat er nog een 2e bestuurlijke lus op volgt als het reparatie besluit ook niet voldoet. Het gaat ter plekke om een garantie op een acceptabel woon- een leefklimaat waaraan moet worden voldaan. De gemeenteraden besluiten hierop discretionair op basis van de mer, maar kan ook op heel andere argumenten.
Door Toine Goossens op
U citeert selectief en laat overwegingen die u niet uitkomen weg.
Door Toine Goossens op
@Nico,

Ik stop hiermee. U kunt zelf constateren dat de tekst die u citeert als zijnde 64.1 niet identiek is aan de tekst 64.1 in de uitspraak.
Door Ernst Anepool (Medewerker minderheidsbeleid) op
Eindelijk goed nieuws voor de CARA patiënten.

Want wat er nooit bij verteld word, is dat voor iedere nieuwe windmolen en een oude gesloopt moet worden,anders zou namelijk blijken dat die kolencentrales en geplande kerncentrales nergens voor nodig zijn.

EN weet u wat er gebeurd met de niet te recyclen rotorbladen, geconstrueerd uit verschillende gedeeltelijk bij verbranding extreem giftige polymeren ???

Dat dacht ik al wel, dat u daar geen idee van heeft...

Welnu, die mogen omdat het niet te recycleren giftig afval is (voora door de harsen/lijmen waar deze composietmaterialen mee verlijmd worden) mogen ze niet naar de afvalverbranding !

Daar zouden immers alle toelaatbare milieugrenzen qua uitstoot direct in veelvoud overschreden worden.

Uiteraard heeft de firma list en bedrog onder aanvoering van Mark Rutte hier een achterdeurtje voor gemaakt, bij Heidelberg (nee niet de plaats...) het grote Kartel dat alle Cementindustrie heeft opgekocht, dus ook de ENCI worden namelijk alle door milieuregels van verbranding uitgesloten vormen van chemisch afval, geherdefinieerd.

U begrijpt niet goed wat ik schrijf?

Dat verbaasd me niets, ik kon het ook niet geloven toen ik het ontdekte, zolang het als Chemisch Afval gecategoriseerd is, zou het opgeslagen moeten worden,maar daar is nergens plek voor, en zou ook de grootschalige kapitaalvernietiging en het milieubedrog zichtbaar worden.

Dus wat doet de BV van Rutte dusm, die laat de Composietmaterialen versnipperen, en bied dat aan als "Alternatieve brandstof" voor Cementovens.

En zo word toxisch afval, met een pennestreek opeens geherdefinieerd tot in ieders oren milieuvriendelijk klinkende "alternativ Fuel"

Greenwashing van chemisch afval, en ook chemisch afval uit Universitair Medische Centra gaat zo gewoon de ongefilterde cementoven in.
De onderstaande link, klinkt zo prachtig, maar wat er in Visé gebeurt zorgt voor een spectaculaire toename van CARA klachten in de omgeving, en bij tijd en wijle Salpeterzure Regen, die Rode dakpannen op Limburgse huizen oplost en zo de goot felrood kleurt :-(

https://www.bayerischer-wald.de/Urlaubsthemen/Na …

Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar) op
@Toine, ik had je graag het laatste woord hierover gegeven, maar... "Dit begint een vervelend gesprek te worden. U citeert 64.1 niet juist...." Mijn citaat komt letterlijk uit de uitspraak, dus hou op met dit soort flauwe kul. link ECLI:NL:RVS:2021:1395 https://www.raadvanstate.nl/@125875/202003882-1- … en is voor iedereen na te lezen. M.b.t. de wetgeving het volgende " Tot slot merken wij op dat de uitspraak – het buiten toepassing verklaren van de windturbinebepalingen –ook gevolgen zou kunnen hebben voor (de inwerkingtreding van) de Omgevingswet (thans beoogd op 1 juli 2022). De regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden opgenomen in het stelsel van de Omgevingswet. De milieubeoordeling die moet worden gemaakt zou ertoe kunnen leiden dat ook onderdelen van de toekomstige Omgevingswet moeten worden aangepast. In hoeverre de uitspraak van invloed is op de inwerkingtreding van het wettelijk stelsel, moet nog nader worden bezien." link: https://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/nederla … . Het activiteitenbesluit (valt onder toetsingskader WABO) stelt ten onrechte bij windparken geen verplichting tot een MER, dat is dus een gebrek in de huidige (wettelijke) regelgeving, punt.
Door Toine Goossens op
@Nico,

Dit begint een vervelend gesprek te worden. U citeert 64.1 niet juist en u slaat geen acht op de overwegingen 65 en 66. De bepalingen op grond waarvan, zonder wetswijziging, alsnog afgifte van een vergunning mogelijk is. Ook negeert u de uitspraak van de Raad dat het college in de gelegenheid is het het verzuim te herstellen of een ander besluit te nemen.

U neemt een loopje met de waarheid. En dat is nou precies wat veelvuldig gebeurt als burgers omgevingsbesluiten aanvechten. Om met het uitstekende citaat van Wijsman te zeggen: De geloofwaardigheid van burgers wordt aangetast. Geloofwaardigheid werkt namelijk alleen als dat wederkerig is.

65. Het ontbreken van een milieubeoordeling op grond van de SMB-richtlijn voor de windturbinebepalingen betekent niet dat aanpassing van de bestreden besluiten niet meer aan de orde kan zijn. Als de regering en de minister voor de windturbinebepalingen alsnog een deugdelijke planmilieueffectrapportage verrichten en de windturbinebepalingen handhaven of aanpassen, dan kan en mag de raad voor zijn standpunt over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het bestemmingsplan opnieuw bij die (aangepaste) bepalingen aansluiten. De Afdeling wijst erop dat er ook andere mogelijkheden zijn. De raad is namelijk niet verplicht om bij zijn beslissing over de goede ruimtelijke ordening bij de windturbinebepalingen aan te sluiten. Hij kan er ook voor kiezen om door hem gekozen normen te hanteren. Die normen moeten dan wel zijn voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering. In dit verband tekent de Afdeling aan dat daarbij niet zonder meer kan worden teruggevallen op de motivering die door de regering en de minister is gegeven aan de windturbinebepalingen. Zo’n terugval miskent namelijk, zoals onder 64.1 is overwogen, dat niet is gegeven dat die normen na het uitvoeren van een milieubeoordeling materieel niet zullen wijzigen. Aangezien de raad het voornemen kenbaar heeft gemaakt om het mogelijke gebrek in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vanwege het gebrek in de totstandkoming van de windturbinebepalingen te willen herstellen, ziet de Afdeling aanleiding om de raad met toepassing van een bestuurlijke lus op grond van artikel 8:51d van de Awb daartoe in de gelegenheid te stellen.

66. De Afdeling zal ook het college de gelegenheid geven om de gebreken in de omgevingsvergunning te herstellen. Mocht de raad ervoor kiezen om het gebrek in het bestemmingsplan te herstellen, dan kan dat herstelde bestemmingsplan in zoverre de grondslag vormen voor de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, en onder a, van de Wabo. Voor de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, en onder e, van de Wabo geldt dat het college vanwege het ontbreken van een milieubeoordeling niet meer kan terugvallen op de rechtstreeks werkende windturbinebepalingen. Deze bepalingen moeten hier vanwege het geconstateerde gebrek buiten toepassing worden gelaten. Dit betekent dat de betrokken milieuaspecten waarop de windturbinebepalingen betrekking hadden, moeten worden beoordeeld met inachtneming van artikel 2.14, eerste lid, van de Wabo. Voor zover het belang van de bescherming van het milieu dat vereist, moeten over die milieuaspecten voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen of moet de omgevingsvergunning worden geweigerd. Zolang de milieubeoordeling van de windturbinebepalingen niet heeft plaatsgevonden en de (aangepaste) windturbinebepalingen hier niet mogen worden toegepast, staat artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo niet aan het opnemen van voorschriften in de omgevingsvergunning in de weg.

CONCLUSIE

67. Zoals onder 65 en 66 is overwogen zal de Afdeling de raad en het college op grond van artikel 8:51d van de Awb opdragen de onder 49 en onder 60 genoemde gebreken binnen 26 weken te herstellen of een ander besluit te nemen. Deze uitspraak is daarom een tussenuitspraak, waardoor de procedure nog niet ten einde is.

68. Een gewijzigd of nieuw besluit dient op de wettelijk voorgeschreven wijze te worden bekendgemaakt en medegedeeld.

69. In de einduitspraak zal worden beslist over de proceskosten en de vergoeding van het betaalde griffierecht.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

draagt de raad van de gemeente Delfzijl, nu gemeente Eemsdelta, en het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen op om binnen 26 weken na de verzending van deze uitspraak:

a. met inachtneming van wat is overwogen onder 49 en onder 60 de gebreken in het besluit van 25 juni 2020 waarbij het bestemmingsplan "Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020" is vastgesteld en de gebreken in het besluit van 30 juni 2020 waarbij de omgevingsvergunning is verleend te herstellen, of een ander besluit te nemen en

b. de Afdeling en de andere partijen de uitkomst mede te delen en eventueel gewijzigde of andere besluiten op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. G.T.J.M. Jurgens en mr. J. Gundelach, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Scheele, griffier.

Uitgesproken in het openbaar op 30 juni 2021
Door Toine Goossens op
@Nico,

Dat is dan volkomen helder. Plattelandsbewoners mogen meer eisen dan stadsbewoners. Dat is precies het punt dat ik aansnijdt. Solidariteit hoeven we van de uit de stad gevluchten duidelijk niet te verwachten.
Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar) op
@Toine, het gaat niet om Lden maar natuurlijk om de nachtrust, L night dus waar je standaard 10 dB(A) bij optelt en wellicht ook wegens puls/tonaal geluid er nog eens 5 dB(A) straf bij moet optellen. Het achtergrond geluid in het nachtelijk buitengebied is vaak niet hoger dan 20-25 dB(A), dat is muisstil. Gelukkig zijn er al windparken waar je metingen kunt verrichten, want berekenen is vaak volledig onbetrouwbaar zo bleek bij luchthaven Lelystad.
Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar) op
Precies @Toine, de regelgeving dient dus aangepast te worden zoals ik al zei...uitspraak RvS punt 64.1 "Ook acht de Afdeling het van belang dat het geconstateerde gebrek in de totstandkoming van de windturbinebepalingen niet alleen een formeel gebrek is. Als dit gebrek door de regering en de minister wordt hersteld en alsnog een planmilieueffectrapportage wordt verricht, dan is namelijk niet zonder meer gegeven dat dit leidt tot milieunormen die inhoudelijk eenzelfde niveau van milieubescherming bieden als de nu voorliggende windturbinebepalingen. De Afdeling acht het niet opportuun om op de uitkomsten van die milieu beoordeling vooruit te lopen." Het kan dus nog alle kanten op als die verplichte MER niet tot de gewenste uitkomsten gaan leiden m.b.t. een acceptabel woon en leefklimaat, voor alle 25 locaties dus. Even wachten op de einduitspraak dus die alleen deze casus betreft.