ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Positief nieuws van Remkes, maar de bouw staat achteraan

Reactie op het stikstofrapport van Remkes van 5 oktober jl.

25 oktober 2022
Boerenprotest

Op vijf oktober jl. presenteerde Remkes het stikstofrapport met de aansprekende titel: 'Wat wel kan'. In het rapport staat een groot aantal aanbevelingen voor een betere stikstofaanpak. De kern is dat piekbelasters nabij natuurgebieden binnen een jaar moeten vertrekken. De NEPROM constateert wel dat de bouw nog moet wachten voor dat er weer ontwikkelruimte ontstaat.

Snel aan de slag

Volgens de NEPROM is er door Remkes zowel qua toonzetting als inhoud goed werk geleverd met dit rapport en de gesprekken die daaraan vooraf gingen. De aanbevelingen leveren een belangrijke bijdrage aan de oplossing in het stikstofdossier. Vooral positief is dat een snelle reductie van de uitstoot en natuurherstel hierbij centraal staan. Hierdoor ontstaat weer perspectief voor veel betrokkenen, waaronder ontwikkelaars en bouwers. Veel van de aanbevelingen sluiten bovendien aan op de huidige regeringsstandpunten, hetgeen hopelijk bevorderlijk is voor een voortvarende implementatie.

In afwachting van het resultaat daarvan, staat de bouw voorlopig wel achteraan. Feit is dat in de opzet van Remkes het beleid eerst uitgevoerd moet zijn voordat er meer stikstofruimte voor de bouw ontstaat. Het duurt minstens een jaar voordat we resultaat kunnen verwachten en daar komt bij dat landbouworganisaties hebben laten weten dat zij een jaar te kort te vinden. Bovendien, als stoppen op basis van vrijwilligheid niet lukt dan, dan lijkt het eerder om een traject van vele jaren te gaan. Daarnaast vindt Remkes dat de legalisatie van meldingen die destijds ten onrechte zijn gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof voorrang hebben op bouwprojecten wat betreft het benutten van vrijvallende stikstofruimte. Kortom, de (woning)bouw staat helemaal achteraan.

De route die Remkes voor de bouw voorstaat is, zeker in het licht van de uitspraak die binnenkort verwacht wordt in de zogenoemde Porthos-zaak, in de ogen van de NEPROM teleurstellend. Die uitspraak gaat zeer waarschijnlijk nog weer meer onzekerheid opleveren en daardoor langdurige vertraging van heel veel bouwprojecten. In de woorden van Remkes: "het land gaat dan op slot". En dat juist in een periode dat we voor een grote woningbouwopgave staan onder moeilijke economische omstandigheden. De NEPROM hoopt dat het kabinet de adviezen van Remkes omarmt en snel tot uitvoer brengt, maar ook met een oplossing komt om de (woning)bouw eerder vlot te trekken.

Andere benadering

De NEPROM wil graag met het Rijk en andere relevante partijen op korte termijn om tafel om te bezien of - vooruitlopend op het beschikbaar komen van stikstofruimte door het verdwijnen van piekbelasters -  bij de vergunningaanvraag voor bouwprojecten tot een werkwijze op basis van een ecologische benadering (in plaats van de KDW) kan worden gekomen. Dat sluit aan bij het Sweco-rapport "Stikstofdepositie en woningbouwontwikkeling" dat daarover in opdracht van de NEPROM in oktober 2019 uitgebracht is. Wellicht kan dat leiden tot een gestandaardiseerde en eenvoudige methode om de invloed van de minimale stikstofuitstoot tijdens de bouw van woningen op de natuur te toetsen. Dus geen generieke bouwontheffing, maar wel een eenvoudige toets die snel zekerheid geeft over een eventuele significante verslechtering van de natuur door het project en zo niet, dat dan de vergunning kan worden verleend.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.