ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Mosterd na de maaltijd?

Transparant en non-discriminatoir toewijzen van woningen.

18 juli 2022
Mosterd na de maaltijd

Om houvast te bieden bij het transparant en non-discriminatoir toewijzen van nieuwbouwwoningen, zoals vereist volgens de NEPROM-gedragscode, heeft het bestuur de leden voorzien van een aantal handreikingen.

In een gespannen woningmarkt ligt de toewijzing van nieuwbouw koopwoningen onder een vergrootglas. Binnen de NEPROM wordt daarom met een zekere regelmaat besproken welk gedrag passend is voor NEPROM-leden. De NEPROM-gedragscode geeft hiervoor algemene richtlijnen. De gedragscode vereist dat NEPROM-leden nieuwbouwwoningen eerlijk en transparant toewijzen. Om de leden hierbij houvast te bieden is recent de Handreiking Toewijzing van nieuwbouwwoningen uitgebracht. Gezien de signalen over teruglopende aantallen inschrijvingen koelt de markt inmiddels alweer behoorlijk af en zou de handreiking wel eens mosterd na de maaltijd kunnen blijken te zijn. Maar de minister blijft er vooralsnog bovenop zitten. 

Onregelmatigheden bij bestaande woningen

Directe aanleiding voor de hernieuwde aandacht voor het toewijzen van (nieuwbouw)woningen is een motie waarin het kabinet werd verzocht om voorstellen te doen om de toewijzing van nieuwbouwwoningen eerlijk, duidelijk en navolgbaar vorm te geven en dit te handhaven. De motie werd ingediend na berichten over onregelmatigheden bij de verkoop van bestaande woningen die binnenkwamen bij het meldpunt van Vereniging Eigen Huis. Primair werden de makelaars hierop aangesproken. In de slipstream daarvan werd ook melding gemaakt van enkele gevallen van ondoorzichtige toewijzing van nieuwbouwwoningen.   

Geen structurele misstanden bij nieuwbouw

Het ministerie van BZK heeft de NEPROM (en andere partijen) benaderd met de vraag hoe wij hier tegenaan kijken. Wij hebben aangegeven dat ons beeld is dat de leden transparant zijn en dat er eerlijk wordt toegewezen. Incidenten zijn uitzonderlijk. Dit kwam naar voren tijdens een bijeenkomst met leden over dit onderwerp en uit andere contacten met de leden. Het NEPROM-bestuur is dan ook van mening dat met de bepaling in de NEPROM-gedragscode en het openstaan van de Commissie Gedragscode voor meldingen van eventuele integriteitsschendingen bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen, een eerlijke en transparante toewijzing voldoende geborgd is.

Aanvullende regelgeving overbodig   

Wat ons betreft is nadere regelgeving t.a.v. de toewijzing  van nieuwbouwwoningen vanuit het Rijk overbodig. Evenmin zijn wij voorstander van dat gemeenten regels gaan opleggen, bijvoorbeeld bij de gronduitgifte of in de exploitatieovereenkomst. De politieke druk om de toewijzing verder te regelen, komt vooral voort uit de enorme spanning op de woningmarkt en het feit dat heel veel woningzoekenden keer op keer teleurgesteld raken. Het lijkt erop dat dat binnenkort al weer anders zal zijn en dan is het goed dat we dan niet geconfronteerd blijven worden met op dat moment overbodige regelgeving.

Gedragscode en handreiking voor NEPROM-leden 

De bepaling in de NEPROM-gedragscode over het toewijzen van nieuwbouwwoningen luidt als volgt: “NEPROM-leden hanteren een transparante en non-discriminatoire toewijzingsprocedure bij de verkoop van nieuwbouwwoningen.” In het verleden is binnen de NEPROM vaker gesproken over de verkoopprocedure van nieuwbouwwoningen. Om de leden houvast te bieden bij de toepassing van de gedragscode in de praktijk, zijn eerder gedane handreikingen samen met de inzichten uit het recentere verleden verwerkt in de Handreiking Toewijzing van nieuwbouw koopwoningen.

Verbeterplan koopproces

Eerder maakte minister De Jonge afspraken met de makelaarsorganisaties en Vereniging Eigen Huis om het koopproces transparanter en eerlijker te maken. In zijn brief van 12 juli 2022 laat hij weten de voortgang te waarderen en tegelijk te werken aan een wetsvoorstel ‘eerlijk koopproces’. De nieuwbouw lijkt daar vooralsnog geen plek in te krijgen. Wel benoemt de minister in de brief ook de nieuwbouw en verwijst hij naar de handreiking die de NEPROM heeft opgesteld. Ook wijst hij – mede naar aanleiding van onze signalen – gemeenten erop dat zij zich aan de wet moeten houden wanneer zijn eisen rond de toewijzing opleggen aan ontwikkelaars. 

De minister vindt elke misstand in het koopproces er één teveel en blijft zich inspannen voor een eerlijk koopproces. De ambitie om het koopproces eerlijk te laten verlopen delen wij. We vertrouwen erop dat de NEPROM-leden de aanbevelingen naleven en dat wettelijke maatregelen voor de nieuwbouw niet nodig zullen zijn. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.