ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Maximale planologische mogelijkheden. Eén-op-één-inpassing

Maximale planologische mogelijkheden – één-op-één-inpassing

AfbeeldingWij vragen uw aandacht voor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) van 22 oktober 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3763). Aan de orde is een wijzigingsplan dat voorziet in een vormverandering van een bestaand bouwblok van een varkenshouderij. De Afdeling gaat in op artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: ‘Nbw’) en de zogenaamde één-op-één-inpassing van een reeds vergunde situatie in het plan.

Essentie

De Afdeling overweegt dat bezien moet worden of de maximale planmogelijkheden van het wijzigingsplan significante gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. De huidige feitelijke situatie wordt als referentiesituatie genomen wegens het ontbreken van een volledig onherroepelijk vergunde situatie. De milieuvergunning van vergunninghouder was namelijk reeds onherroepelijk, maar de bouwvergunning voor twee nieuwe stallen nog niet. Voorts overweegt de Afdeling dat de maximale planmogelijkheden kunnen worden begrensd tot hetgeen is vergund op grond van de milieuvergunning. Hiervoor dienen twee zaken planologisch te zijn vastgelegd. Ten eerste dient conform de milieuvergunning in het bestemmingplan te worden vastgelegd wat de maximale oppervlakte is voor gebouwen binnen het agrarisch bouwblok die voor het houden van dieren mogen worden gebruikt. Voorts dient ook planologisch te zijn vastgelegd dat deze gebouwen enkel gebruikt mogen worden voor de vergunde diersoort.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.