of 58952 LinkedIn

Waarom steden en gemeenten ook moeten inzetten op snelladen

De groei van elektrisch rijden komt nu echt op gang. De overlegtafel mobiliteit die bijdraagt aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord hanteert momenteel een inschatting van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in 2030. Het aanbod van elektrische auto’s groeit hard de komende jaren en de prijs daalt. De elektrische auto’s die nu op de markt komen hebben een groter bereik en kunnen snelladen op veel hogere vermogens. Tegelijk wordt de regelgeving op luchtkwaliteit strenger.

Afspraken over bijvoorbeeld zero emissie stadslogistiek en doelgroepenvervoer dwingen veelrijders zoals taxi’s en bestelbusjes om versneld elektrisch te worden. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als beperkte vergunningverlening, milieuzones en het beperken van de bezorgperiode. De transitie naar elektrische taxi’s, e-deelauto’s en e-stadsdistributie komt wat later op gang, maar gaat een enorme inhaalslag maken ten opzichte van de particuliere markt voor elektrische personenauto’s.

 

De grote flessenhals voor de transitie naar elektrisch rijden wordt de openbare laadinfrastructuur. Dit geldt voor zowel personenvervoer als voor de logistieke veelrijders. Gemeenten werken op dit moment samen met chargepoint operators (CPO’s) aan het faciliteren van de laadbehoefte van een groter wordende groep bewoners, forenzen en bezoekers die voor het laden aangewezen zijn op de openbare ruimte. Ca. 70% van de Nederlandse huishoudens heeft geen eigen parkeervoorziening. De vraag is hoe al deze voertuigen geladen gaan worden in de publieke ruimte.

 

Europees gezien zijn we koploper op het gebied van ‘parkeerladen’, mede te danken aan de grote regionale aanbestedingen, geïnitieerd door provincies en stadsregio’s. Andere gemeenten werken met een vergunningenmodel voor parkeerladen, waarbij eveneens palen op aanvraag van bewoner of forens worden geplaatst. Daarmee worden EV-rijders nu goed voorzien, en ontstaan er verdienmodellen voor laadpaalexploitanten zodat subsidies steeds minder nodig zijn.

 

Het punt is echter dat deze vorm van laden in hoog tempo zal moeten opschalen om in te kunnen spelen op de snel toenemende aantallen elektrische personenvoertuigen. Dat is op meerdere vlakken een uitdaging: nieuwe vormen van samenwerking en beleid en realisatie zullen nodig zijn om tijdig een optimale laadinfrastructuur uit te rollen. Ambtenaren bijvoorbeeld, die verantwoordelijk zijn voor inrichting van de openbare ruimte, zullen niet gelukkig worden van woonstraten vol met laadpunten: het doet terugdenken aan het woud aan parkeermeters van 30 jaar geleden.

 

Het zal een nog grotere uitdaging zijn om daarnaast ook te voorzien in de laadbehoefte van de groeiende groep nieuwe veelrijders zoals taxi’s, deelauto’s en bestelbusjes die we juist dienen te elektrificeren met het oog op CO2 en luchtkwaliteit. Hier valt nog grote winst te behalen.

 

Om voldoende laadzekerheid te creëren voor het toenemende aantal elektrische auto’s en in bijzonder de groeiende groep (nieuwe) veelrijders in de stad, is het van belang om een integraal laadnetwerk te creëren dat bestaat uit parkeerladen (op straat, in parkeergarages en bij bedrijven), maar vooral ook uit snellaadstations op strategische locaties langs drukke uitvalswegen in en rond steden. Deze snellaadstations lijken in veel opzichten op benzinestations: ze hebben een capaciteit om een groot aantal auto’s per dag bij te laden, hebben een zichtbare overkapping en bieden extra faciliteiten zoals een rustruimte, shop en toiletten.  

 

Denken vanuit de vraag; parkeerladen én snelladen

Het is zaak dat gemeenten een integrale visie gaan ontwikkelen waarin een publiek toegankelijk laadnetwerk wordt gefaciliteerd dat laadzekerheid biedt aan de (groter wordende) diversiteit van gebruikers met een openbare laadbehoefte. Een openbaar laadnetwerk bestaat ons inziens in hoofdlijnen uit: snelladen langs de corridors, snelladen in en rondom de stad en een slim laadnetwerk van parkeerladen.

 

Afbeelding 

Op het laagste schaalniveau heb je het reguliere laadnetwerk: het parkeerladen op straat, in parkeergarages, bij bedrijven en bij mensen thuis. Aan het andere uiterste heb je ‘corridorladers’ voor lange ritten, die voornamelijk de regionale vraag naar laadcapaciteit bedienen en een ‘actieradius-verlenger’ zijn voor de lange ritten. Deze snellaadstations worden geplaatst op de wegen met de meeste vervoersbewegingen en waar de langste ritten worden gemaakt: snelwegen en provinciale wegen. Tussen deze twee typen laadinfrastructuur zien wij nog een onmisbare derde vorm: snellaadstations in stedelijke omgevingen.

 

Deze laatste categorie snellaadstations zijn goed zichtbaar vanaf de weg en kunnen worden voorzien van meerdere snelladers. Zo zijn ze goed te vinden en bereikbaar voor elk type elektrisch voertuig. Deze stations bieden laadcapaciteit voor verkeer op een stedelijk/bovenwijks niveau, in bijzonder:

 

  • Voor veelrijders als taxi’s, deelauto’s en stadslogistiek die per dag relatief veel kilometers in en rond de stad maken. Zij verdienen hun boterham met mobiliteit en zij zijn dus gebaat bij minimale oplaadtijden.
  • Voor bewoners en forenzen in gebieden waar een grote laadbehoefte bestaat of wordt verwacht, maar waar de geschikte ruimte voor reguliere laadpalen schaars is. Snelladen kan dan een alternatief vormen voor deze gebruikers, bijvoorbeeld in combinatie met opladen op het werk.
  • Voor bewoners, forenzen en bezoekers als back-up voorziening wanneer het reguliere laadnetwerk volledig bezet is of laadpalen vanwege omstandigheden niet gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld vanwege storingen, vandalisme of een brandstofvoertuig dat de plek bezet.
  • Naarmate snelladen sneller gaat en accu’s in auto’s groter zijn, kan het aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld 1x per week 10 minuten snel te laden bij een snellaadhub.

 

Uitdagingen realisatie snellaadstations

Het inpassen van snellaadstations in de stedelijke omgeving is echter niet eenvoudig. Bij dit type laadinfra ligt er een geheel andere ruimtelijke inpassingsopgave dan bij een reguliere laadpaal. Het gaat veelal om een inpassing vanaf 300 vierkante meter en er is een omgevingsvergunning nodig. Het resultaat is dat realisatie van een snellaadstation al snel twee jaar duurt.

 

Waar gemeenten inmiddels veel ervaring hebben met de realisatie van parkeerladen, zien wij voor snelladen de volgende drie struikelblokken op weg naar realisatie:

 

  • Gemeenten hebben nog geen visie op en beleid voor het faciliteren van stedelijke snellaadstations, waardoor de urgentie ontbreekt om hier werk van te maken. Zeker als daar intern verschillende afdelingen over dienen te besluiten.
  • Het proces voor locatiekeuze verloopt moeizaam. Het aantal ruimtelijk en technische geschikte plekken is überhaupt beperkt en er zijn in de regel uiteenlopende belangen bij betrokken partijen als de gemeente, de exploitant en de netbeheerder.
  • Snelladen op bestaande tankstations in de steden lijkt ruimtelijk gezien een logische gedachte, maar de wijze van concessieverlening (langdurig en stilzwijgend verlengd) dient dan te worden bezien. Veel parkeerstations zitten contractueel langdurig op slot en incentives voor tankstations om te verduurzamen ontbreken veelal.

 

Gemeentes: maak een integrale visie voor publiek laadnetwerk in en om onze steden

Gezien de versnellende groei van elektrisch rijden is het cruciaal gemeenten beleid gaan maken voor duurzame mobiliteit in hun stad met daarin een integrale aanpak voor het faciliteren van een publiek laadnetwerk. Met als uitgangspunt dat parkeerladen én snelladen elkaar gaan versterken. De uitrol van een publiek laadnetwerk moet sneller en dient voorbereid te zijn op de bredere groei van EV door veelrijders en particulieren. Dat kan niet alleen met parkeerladen.

Eerste stap is het maken van een overkoepelende visie op een publiek laadnetwerk. Een visie waarin gemeenten met marktpartijen en netbeheerders ruimtelijke keuzes maken en bepalen in welke mate zij parkeerladers én snellaadstations mogelijk willen maken voor de komende 5 jaar. Logischerwijs wordt daarin het beleid van bestaande tankstations in meegenomen. Daarna is het aan marktpartijen om dit vervolgens voor eigen rekening en risico te gaan realiseren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem Knol (Adviseur Duurzame Mobiliteit) op
Beste Wil,

Leuke analyse! Elektrisch rijden en zonneparken kunnen inderdaad een kans zijn voor de gemeente!
Door Willem Knol (Adviseur Duurzame Mobiliteit) op
Beste Fred,
De vermogens bij snelladen zijn vooralsnog gelukkig lager dan geldt voor grootschalige opwek van duurzame energie. Desalniettemin is het altijd van belang om je visie af te stemmen met relevante stakeholders, waaronder de (regionale) netbeheerder. Naast snelladers is ook een regulier laadnetwerk nodig. Het hiervan inpassen in de openbare ruimte vormt inderdaad een uitdaging. Mocht je hier vragen over hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.
Door Fred op
Versneld inzetten op snelladen zal verwacht ik problemen in het E-netwerk opleveren, zoals dat ook het geval is bij snel meer zonepanelen en het terugleveren van energie.
De inrichting van de open ruimte hoeft niet zo'n probleem te zijn als we de lichtmasten (staan meen ik elke 50m) combineren met laadpunten. Ik zou mij meer zorgen maken over laadpalen in de voortuinen en de laadkabels die dan 'savonds over het trottoir liggen. (Ook al ligt er een mat overheen) tandaardedezelfde prol;eme msi voor zover ik weet alfe
Door Will Eisinga op
gemeentelijke Zonneparken met gemeentelijke laadstations. inkomsten voor de Gemeente.
een hectare panelen produceert 1 miljoen kWh.
een EV rijdt 6 km per kWh.
6 miljoen km per hectare.
een kWh levert 30 cent op aan de laadpaal.
300.000 euro per hectare voor de gemeente.
elektrisch rijden zonneparken en laadpalen is een kans voor de Gemeente voor extra inkomsten.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers