of 64231 LinkedIn

Over Morgen

Wij zijn Over Morgen, wij werken als team aan oplossingen voor Over Morgen. Ons werkveld van ruimtelijke ontwikkeling is divers en onze aanpak altijd anders. Omdat deze tijd dat vraagt. We moeten antwoorden geven op vragen die we onszelf nog niet eerder gesteld hebben. Wat willen woonconsumenten eigenlijk? Wat doen we met onze kleinere budgetten nog wel en wat niet meer? Hoe betrekken we de omgeving bij een project? Hoe krijgen we onze grondposities toch tot ontwikkeling?

Wij durven met een frisse blik te kijken en zien kansen waar veel anderen bedreigingen ervaren. Wij geloven dat ruimtelijke ontwikkelingen alleen succesvol kunnen zijn als eindgebruikers centraal staan. Of het nu gaat om elektrisch rijden in Den Haag, over het verbouwen van vriesgebouwen of over het her ontwikkelen van oude wijken.

 

Wij zijn een adviesbureau in de ruimtelijke ontwikkeling voor gemeenten, provincies, rijksoverheid, woningcorporaties en marktpartijen. Onze 30 collega’s onderscheiden zich op de volgende vakgebieden: 

 • Project- en procesmanagement
 • Gebiedseconomie
 • Juridica
 • Gebiedscommunicatie en marketing
 • Virtual Reality modellen en participatie platformen

 

Wij hebben veel kennis en expertise over: 

 • Participatie
 • Vraaggericht ontwikkelen
 • Duurzaamheid
 • Nieuwe verdienmodellen

 

Verbinden is een belangrijke kernwaarde van Over Morgen. Wij geloven dat het verbinden van mensen en kennis leidt tot meerwaarde voor alle partijen. Vanuit deze gedachte zijn wij partner van Binnenlands Bestuur.

Kennis maken met  Over Morgen? Kijk dan eens op onze website overmorgen.nl, lees onze interessante blogs en bekijk ons initiatief De Nieuwe Voorhoede.


 

 • ‘Gemeenten: Toon lef en voorkom laadpaaldiscussies’

  Reageer

  AfbeeldingDe komst van openbare laadpalen leidt vaak tot emotie en discussie. Dit komt doordat ze vaak zonder overleg met omwonenden worden geplaatst. Voorkom laadpaaldiscussies en neem de omgeving serieus. Wij dagen gemeenten uit om mensen actief te betrekken bij de keuze voor laadinfrastructuur. Dat vraagt om lef, maar levert veel positieve reacties, draagvlak én betere locaties voor laadpalen op.

 • ‘Gebruik transitie om de wereld mooier te maken’

  Reageer

  AfbeeldingTransitie. Je hoort dit woord de laatste tijd overal. De energietransitie, de transitie van bezit naar gebruik, de digitale transitie, de transitie van de Omgevingswet, transities die de kranten domineren. Vaak komt het nogal passief over. Laten we niet afwachten, maar transities omarmen en kansen grijpen.

 • Waarom steden en gemeenten ook moeten inzetten op snelladen

  4 reacties

  De groei van elektrisch rijden komt nu echt op gang. De overlegtafel mobiliteit die bijdraagt aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord hanteert momenteel een inschatting van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in 2030. Het aanbod van elektrische auto’s groeit hard de komende jaren en de prijs daalt. De elektrische auto’s die nu op de markt komen hebben een groter bereik en kunnen snelladen op veel hogere vermogens. Tegelijk wordt de regelgeving op luchtkwaliteit strenger.

 • Klimaatakkoord of niet: 4 acties die iedere gemeente kan oppakken

  Reageer

  AfbeeldingDe kabinetsreactie op het Klimaatakkoord op hoofdlijnen is teleurstellend. Dat geldt in het bijzonder voor de gebouwde omgeving. Zowel voor de hogere belasting op gas als gebouw gebonden financiering wordt er fors gas teruggenomen. Ook is er geen signaal dat de gemeenten fors meer geld gaan krijgen voor de uitvoering van alle plannen. Wat betekent dit voor alle gemeenten die met ambitieuze collegeprogramma’s in de startblokken staan?

 • Van Klimaatakkoord naar ruimte voor nieuwe energie

  Reageer

  AfbeeldingIn de onlangs gepubliceerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord heeft de sectortafel Elektriciteit verregaande plannen voorgesteld. Deze voorstellen zullen de verduurzaming van de energievoorziening met een grote stap verder brengen. Specifieker wordt er ingezet op de forse verhoging van het aandeel hernieuwbare elektriciteit, van 14 procent in 2017 namelijk naar tenminste 49 procent in 2030 – dit is al over 12 jaar! Maar hoe breng je dit in de praktijk?

 • Van Klimaatakkoord naar aardgasvrije deal voor de buurt

  2 reacties

  AfbeeldingIn gesprekken geven woningcorporaties aan dat zij voor een grote uitdaging staan. Dit is evident in appartementencomplexen met een VvE-structuur. Veelal is statutair vastgelegd dat bij unanimiteit van stemmen besluitvorming over renovaties plaats vindt. Particuliere huiseigenaren kunnen daarmee een belangrijke remmende factor zijn voor woningcorporaties die met hun aandeel in de betreffende complexen aan de slag willen.

 • Zwolle bruist!

  1 reactie

  Afbeelding“Zwolle bruist”, zo luidt het motto van de strategische agenda voor de Zwolse binnenstad. Nu was ik tot januari van dit jaar nog nooit in Zwolle geweest. “Bruist Zwolle?” vroeg ik mezelf dan ook hardop af. Op een druiligere maandagmorgen in januari maakte ik voor het eerst kennis met Zwolle. Er viel natuurlijk weinig te beleven op dat moment. De winkels zijn dicht op maandagmorgen en in januari is er nog geen terras te bekennen. Maar ik was onder de indruk! Ook zonder bezoekers zag ik de potentie van deze binnenstad.

 • Wijkaanpak Aardgasvrij: “Recept voor succes?”

  Reageer

  AfbeeldingOm tot verregaande energiebesparing te komen staat ‘de wijkaanpak’ weer volop in de belangstelling. Zo heeft minister Ollongren onlangs bij een werkbezoek in de provincie Groningen aangegeven dat zij bij het gasvrij en aardbevingsbestendig maken van 4 wijken de volgende aanpak wil hanteren: “We willen het in één keer goed doen door een hele wijk in één keer aan te pakken. Daarbij betrekken we de bewoners en kijken we ook hoe het gebied zich ontwikkelt”, aldus de minister. 

 • Afschaffing aansluitplicht aardgas doorbraak

  Reageer

  AfbeeldingOnlangs kregen we het goede nieuws dat de Wet Voortgang Energietransitie (afgekort VET, what’s in a name?) is aangenomen in de Tweede Kamer. Dit is zeer goed nieuws voor de warmtetransitie. De wettelijke plicht voor netbeheerders voor de aansluiting van gas (aansluitplicht) wordt namelijk met  deze wet afgeschaft, dankzij een amendement van D66, VVD, CDA en CU. Onderdeel van dit amendement is wel dat van de aansluitplicht kan worden afgeweken indien daar zwaarwegende redenen van algemeen belang voor kunnen worden aangereikt. Kortom, nee tenzij. Het is aan de gemeente als bevoegd overheidsorgaan om hierover een oordeel te vellen.

 • Houd laden leuk, neem de omgeving serieus!

  Reageer

  AfbeeldingElektrische auto’s worden steeds populairder. Ze zijn schoner, efficiënter en stiller dan fossiele brandstof auto’s en worden bovendien financieel steeds aantrekkelijker. Om de groei van elektrisch vervoer te stimuleren is voldoende laadinfrastructuur essentieel. Deze kan worden gerealiseerd als private voorziening, of om e-rijders in de publieke ruimte te faciliteren.

 • Met warmtenetten komen we versneld van het aardgas af

  Reageer

  AfbeeldingOp 8 januari, de dag dat Groningen werd getroffen door een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen vijf jaar, stond in het Parool het opinieartikel ‘Discutabel of stadswarmte echt zo duurzaam is’ van de actiegroep Amsterdam Fossielvrij. De auteurs betogen dat warmtenetten met industriële restwarmte niet duurzaam zijn en het ook onzeker is of ze op termijn wel duurzaam gemaakt kunnen worden. Het artikel vraagt om een reactie.

 • Bang voor natte voeten? Anticipeer op autonoom vervoer!

  Reageer

  Nederland bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Dat moet ook, want uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid regen in piekbuien sneller toeneemt dan tot nu toe is aangenomen. Vooral in een stedelijke omgeving met veel verharding is het lastig om de waterafvoer van piekbuien geleidelijk op te vangen. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie eist dan ook van gemeenten dat zij een stresstest doen om de knelpunten bij o.a. wateroverlast in beeld te brengen.

 • Hybride of niet

  Reageer

  De discussie rondom de hybride is weer volop losgebarsten. Een hybride die het antwoord is op de transitie naar duurzaam, maar toch niet te veel aanpassing van ons vraagt. Een schijnbaar perfecte oplossing dus. En nee, ik heb het niet over de bijtellingsknaller op vier wielen, maar de hybride warmtepomp. Een warmtepomp met CV-ketel die ons van het aardgas af moet helpen.

 • Meerdere wegen naar een aardgasvrij Nederland. De één is tegen warmtenetten en voor elektrische oplossingen, de ander juist andersom.

  Meerdere wegen naar een aardgasvrij Nederland

  Reageer

  Het is een veelgehoorde tegenstelling: de één is tegen warmtenetten en voor elektrische oplossingen, de ander juist andersom. Zo noemde de heer Patrick Lammers, CEO van Essent, op 11 september 2017 in het Financieel Dagblad dat er in de energietransitie geen plaats is voor warmtenetten en dat we moeten mikken op elektrische warmteoplossingen.

 • Een frisse start: inspiratiesessie voor Omgevingsdienst de Vallei

  Reageer

  AfbeeldingAfgelopen week organiseerde Omgevingsdienst De Vallei haar nieuwjaarsbijeenkomst in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Co Verdaas  verzorgde een vlammende inspiratiesessie over de impact die de nieuwe wet gaat hebben op de inrichting van ons land. Een werkveld waar medewerkers van Omgevingsdiensten dagelijks mee bezig zijn.

 • Klantcafé Omgevingswet, je had er bij moeten zijn

  Reageer

  Er is een stille revolutie gaande in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Plannen worden meer integraal en flexibel en initiatieven vanuit de samenleving krijgen steeds meer kans. Ambtenaren worden klaargestoomd om deze revolutie vorm te geven. Het denken in de geest van de Omgevingswet vraagt immers om een ambtenaar nieuwe stijl; vanuit een open houding zoeken naar een gemeenschappelijk belang. Nu is het tijd voor de volgende stap. Raadsleden en inwoners, grijp je kans!

 • Kansen door de nieuwe Woningwet

  Reageer

  AfbeeldingMet de komst van de nieuwe Woningwet zijn de spelregels voor woningcorporaties veranderd. Ik wilde wel eens weten wat dat betekent voor het werken aan vitale wijken. Ruim twintig gesprekken verder, bij corporaties verspreid over het land, kan ik niet anders concluderen dan dat het werken aan vitale wijken tot stilstand dreigt te komen.

 • Frisse blik noodzakelijk bij kostenverhaal

  Reageer

  Wetgeving buitelt momenteel over elkaar heen. Ook wat betreft gemeentelijk kostenverhaal. Waar het bij kostenverhaal steeds om gaat is dat de gemeente verplicht is om haar kosten te verhalen die zij maakt om bouwplannen mogelijk te maken voor initiatiefnemers. Echter, het begrip “bouwplan mogelijk maken” is nog al eens aan wetswijzigingen onderhevig.

 • Gebiedsontwikkeling is een feestje!

  Reageer

  Gebiedsontwikkeling is een term die wat mij betreft in een lang rijtje containerbegrippen geschaard kan worden en geen mens feitelijk meer wat zegt. Te breed om iets te duiden. Te ingeburgerd om niet meer te gebruiken. Pogingen om er toch nog wat van te maken (nieuwe stijl, organisch) ten spijt.

 • Waardengerichte dialoog: zonder wrijving geen glans

  1 reactie

  U kent het vast wel, die bijeenkomsten waarin de sfeer uitstekend was en iedereen aardig voor elkaar. Fijn gevoel gaf dat na afloop. We hebben elkaar goed vastgehouden en de onderlinge band is weer versterkt. Een mooi resultaat. Helaas komen we even vaak tegen dat een dag later een opdrachtgever dan zegt: “de sfeer was goed maar de uitkomst zo nietszeggend”. Daarmee is niet gezegd dat bijeenkomsten die in een goede sfeer verlopen altijd nietszeggend eindigen, maar wel dat je voor echte dialoog bereid moet zijn wrijving toe te staan. In een echt strategisch gesprek gaat het ergens over en mogen invalshoeken botsen en schuren. Graag zelfs, want zonder wrijving is er geen glans.

 • Energieakkoord, miljoenennota en ruimtelijke ontwikkeling

  1 reactie

  De afgelopen twee weken hebben we kennis mogen nemen van het energieakkoord en van de miljoenennota. Ik constateer dat beiden de nieuwe realiteit bevestigen en dat er mooie, duurzame kansen liggen voor onze “participatiesamenleving”.

 • Ongekende mogelijkheden met de crisis- en herstelwet

  1 reactie

  De laatste tijd zijn wij druk bezig de mogelijkheden te verkennen van de Crisis- en herstelwet (Chw) voor projecten van onze opdrachtgevers en onze collega’s binnen Over Morgen. Een activiteit die tot dusver interessante mogelijkheden heeft opgeleverd. De verkenning is des te meer de moeite waard omdat de Crisis- en herstelwet per 25 april permanent is geworden en veel elementen worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers