of 59250 LinkedIn

Vergunningvrij bouwen in het achtererfgebied

Reageer

 

ABRvS 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1533

De regeling omtrent vergunningvrij bouwen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) is complex. Zo worstelden B&W van Oegstgeest met de vraag of een bouwplan vergunningvrij is.

Het ging om een bouwplan dat zou worden gerealiseerd aan zowel de achtergevel van een woning als aan een later gerealiseerde zij-uitbouw.

Daarbij speelde de uitleg van de begrippen ‘achtererfgebied’ en ‘hoofdgebouw’ een rol.

Uit de uitspraak blijkt dat goed naar de definities van deze begrippen in het Bor, alsmede naar de toelichting bij die definities moet worden gekeken.

 

Het achtererfgebied is volgens artikel 1, eerste lid bijlage II van het Bor gedefinieerd als het erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 meter van de voorkant, van het hoofdgebouw. Daarmee is volgens de Nota toelichting bij het Bor beoogd dat aan de voorkant van een gebouw weinig vergunningvrij kan worden gebouwd (Stb. 2010, 143, blz. 131).

 

Hoofdgebouw is volgens artikel 1 van bijlage II van het Bor het gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel, en indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. In de Nota van toelichting bij het Bor is vermeld dat bij woonbestemmingen het hoofdgebouw de woning of het woongebouw is. Een hoofdgebouw kan ook een gedeelte van een gebouw vormen. De niet bouwkundig of functioneel met het hoofdgebouw samenhangende ruimten worden niet aangemerkt als onderdelen van het hoofdgebouw (Stb. 2010, 143, blz. 136).

 

In casu was het de vraag of de later gerealiseerde zij-uitbouw deel uitmaakte van het hoofdgebouw en aldus het daarachter liggende terrein kon worden aangemerkt als achtererfgebied. Anders dan de rechtbank, overweegt de Afdeling dat volgens de definitie van het achtererfgebied niet van belang is wat het oorspronkelijke hoofdgebouw is. Wel is volgens de definitie van woongebouw en de toelichting bij deze definitie van belang of de zij-aanbouw in bouwkundig en functioneel opzicht onderdeel uitmaakt van de woning. Dat was het geval. De conclusie was dat de aanbouw wordt gebouwd in het achtererfgebied en daarmee een bijbehorend bouwwerk is als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder 3 van bijlage II van het Bor. Omdat het bouwwerk verder aan de maatvoering van dit artikel voldeed, kon het vergunningvrij worden opgericht.

 

Inmiddels is een ontwerp AMVB op 31 oktober jl. door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 32 127, nr. 171). Dit ontwerp-besluit bevat wijzigingen van het Bor waarmee is beoogd de regeling omtrent vergunningvrij bouwen in het Bor te vereenvoudigen. Tijdens de workshop op onze studiemiddag voor overheden op 26 en 28 november a.s. zal aan die nieuwe regeling aandacht worden besteed.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding