of 59250 LinkedIn

Pas op: inwerkingtreding PAS per 1 juli 2015

Reageer
 

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (‘de PAS’) in werking getreden.
Dit houdt een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in ( Stb. 2014, 226). Tevens zijn het Besluit grenswaarden PAS, en de Regeling PAS in werking getreden op 1 juli 2015 (Stb. 2015, 227, resp. 2015, 16 320). Het vastgestelde programma aanpak stikstof is op 29 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2015, 18411).

De kern van de PAS bestaat uit het maken van bindende afspraken om het stikstofprobleem aan te pakken op verschillende niveaus (landelijk, provinciaal en per Natura 2000-gebied) en vanuit verschillende sectoren (landbouw, industrie, verkeer en vervoer). Brongerichte maatregelen, zoals schonere veestallen, moeten blijvend leiden tot een daling van de stikstofneerslag. Gebiedsgerichte maatregelen, bijvoorbeeld voor het waterbeheer van natuurgebieden, moeten leiden tot een verbetering van de natuurkwaliteit van Natura 2000-gebieden. Een deel van de afname, die door bestaande en nieuwe brongerichte maatregelen kan worden bereikt, wordt vervolgens benut voor nieuwe ontwikkelingen. Dit deel van de mogelijke afname wordt ‘ontwikkelingsruimte’ genoemd. Zie voor een beschrijving van de werking van de PAS mijn artikel van 8 juli 2013.

Vanaf 1 juli jl. kunnen de eerste natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden aangevraagd en kunnen meldingen worden gedaan bij de provincies en in sommige gevallen bij het Rijk.  Zo wordt aanspraak gemaakt op de ontwikkelruimte uit de PAS. Voor activiteiten onder de grenswaarden hoeft in beginsel geen vergunning als bedoeld in artikel 19d Nbw te worden aangevraagd. Voor activiteiten onder de 0,05 mol/ha/jaar geldt een algehele vrijstelling, voor activiteiten onder de 1 mol/ha/jaar geldt een meldingsplicht. Daarnaast is er een regeling getroffen voor bedrijven zonder Nb-vergunning en zogenoemde ‘interimmers’.

Voor vergunningaanvragen en verlening wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS. De Regeling PAS bevat regels over het gebruik van dit rekeninstrument.
Tot 1 juli jl. werd er bij vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 gebruik worden gemaakt van externe saldering. Dat is onder de PAS in beginsel verboden en slechts nog in bijzondere gevallen mogelijk. Voor vergunningaanvragen die vóór 1 juli 2015 ontvankelijk waren, kan ook nog steeds worden gesaldeerd (zie 19km, vierde lid, Nbw).

Verder is het van belang om in lopende procedures acht te slaan op de algemene overgangsrechtelijke bepaling van artikel 67a Nbw.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding