of 59162 LinkedIn

Kring belanghebbenden bij milieuomgevingsvergunningen

Reageer
 
ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737

In deze uitspraak wijzigt de Afdeling haar rechtspraak over de kring van belanghebbenden bij ‘milieuomgevingsvergunningen’. Daarmee komt de Afdeling terug van haar uitspraak van 12 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7107.

Onder belanghebbende wordt ingevolge artikel 1:2, Awb verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een van de eisen, die aan een belanghebbende wordt gesteld, is dat het belang objectief bepaalbaar is. Niet elke betrokkenheid die iemand ervaart, is voldoende om te spreken van een rechtstreeks betrokken eigen belang.

 

In de uitspraak van 12 september 2012 oordeelde de Afdeling dat het, om een voldoende objectief bepaalbaar belang te hebben, voldoende was om milieugevolgen te ondervinden als gevolg van de bij de milieuomgevingsvergunning vergunde activiteit. De mate van hinder was daarbij niet van belang.

 

Blijkens de onderhavige uitspraak van 16 maart 2016 ziet de Afdeling – uit een oogpunt van eenvormige toepassing van artikel 1:2 van de Awb – aanleiding om bij de bepaling van de belanghebbendheid bij milieuomgevingsvergunningen aan te sluiten bij de rechtspraak over de belanghebbendheid bij evenementenvergunningen voor popfestivals en besluiten omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan. In die rechtspraak had de Afdeling duidelijk gemaakt dat – voor zover de belanghebbendheid wordt ontleend aan hinder vanwege het popfestival, resp. de hinder van dein het bestemmingsplan toegestane activiteiten – de betrokkene aannemelijk moet maken dat hij, naar objectieve maatstaven gemeten, hinder van enige betekenis ondervindt. De Afdeling meent thans, dat er geen reden is om een onderscheid te maken bij de bepaling van de kring van belanghebbenden indien het gaat om de gevolgen van het verlenen van een evenementenvergunning, de vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van een milieuomgevingsvergunning. Dit betekent, dat voor de belanghebbendheid bij een milieuomgevingsvergunning voortaan aannemelijk moet zijn, dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden.

 

Daarmee wordt de kring van belanghebbenden bij een milieuomgevingsvergunning beperkt. Dat toont de onderhavige casus ook aan. In casu ging het om een appellant, die vijf kilometer van de inrichting ‘Walibi Holland’ woonde, waarvoor een milieuomgevingsvergunning werd verleend. Op basis van de milieuomgevingsvergunning is het toegestaan om grootschalige muziek- en dancefestivals te houden. Appellant stelde, dat lage tonen afkomstig van de muziek- en dancefestivals voor haar mogelijk hoorbaar waren. Volgens de Afdeling heeft zij daarmee niet aannemelijk gemaakt dat zij – naar objectieve maatstaven gemeten – als gevolg van de verleende vergunning hinder van enige betekenis ondervindt. Appellant werd dan ook niet geraakt in een objectief bepaalbaar belang, dat rechtstreeks bij het besluit tot vergunningverlening is betrokken. De Afdeling oordeelt, dat de rechtbank het beroep van deze appellant daarom terecht en op juiste gronden niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding