of 59130 LinkedIn

Kan een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) dienen als vergunningvoorschrift?

Reageer

Afbeelding

mr. M.R. Kruisselbrink (Matthias)


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich op 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1333 uitgelaten over de vraag of de inhoud van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan dienen als vergunningvoorschrift bij een omgevingsvergunning.


Het gaat in deze uitspraak om de ontwikkeling van een 12-tal appartementen met 12 parkeerplaatsen in de gemeente Montfoort. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een buitenplanse omgevingsvergunning nodig op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Deze omgevingsvergunning wordt op grond van artikel 2.27 Wabo niet eerder verleend dan nadat de gemeenteraad daarvoor een VVGB heeft afgegeven. Tevens volgt uit dat artikel (lid 4) dat het bestuursorgaan dat de VVGB geeft – in dit geval de gemeenteraad – bij het afgeven daarvan kan bepalen dat aan de omgevingsvergunning daarbij aangegeven voorschriften moeten worden verbonden. De VVGB moet verder worden vermeld in beschikking tot vergunningverlening en bij ieder exemplaar van de beschikking worden gevoegd (lid 5).

 

Ten behoeve van de omgevingsvergunning heeft de gemeenteraad de vereiste VVGB afgegeven onder de voorwaarde dat de 12 aan te leggen parkeerplaatsen openbaar moeten zijn. In het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning heeft het college van B&W (college) van Montfoort is vervolgens het volgende opgenomen:

“overwegende:
(…)
dat de raad op 12 maart 2012 een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven onder voorwaarde dat de 12 aan te leggen parkeerplaatsen openbaar zullen zijn;
(…)
besluiten
(…)
III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden, zoals deze in de bijlage behorende bij deze vergunning zijn opgenomen.”


Nadat de appartementen zijn ontwikkeld en de parkeerplaatsen zijn aangelegd, constateert het college dat bij de ingang van het perceel borden zijn geplaatst met de teksten “eigen terrein” en “verboden toegang art. 461 Wetb. van Strafr.”. Volgens het college zijn deze borden in strijd met de verleende omgevingsvergunning, omdat daarmee de parkeerplaatsen aan de openbaarheid worden onttrokken. Om die reden heeft het college aan de eigenaar een last onder dwangsom opgelegd inhoudende dat de borden moeten worden verwijderd. De eigenaar komt daartegen in beroep en hoger beroep op.


Om te beoordelen of het college bevoegd was om handhavend op te treden, moet volgens de Afdeling worden onderzocht of de omgevingsvergunning een rechtens afdwingbaar voorschrift inhoudt om de parkeerplaatsen op het perceel openbaar en voor een ieder toegankelijk te laten zijn. De Afdeling zet daarbij voorop dat een omgevingsvergunning volgens haar duidelijk dient te zijn en dat het college de bij de VVGB aangegeven voorschriften uitdrukkelijk aan de omgevingsvergunning moet verbinden op grond van artikel 2.22 lid 2 Wabo.


In dat licht constateert de Afdeling dat in het besluit onder “besluiten” geen voorschrift is opgenomen met betrekking tot de openbaarheid van de aan te leggen parkeerplaatsen en dat een dergelijk voorschrift evenmin is opgenomen in de onder “III” bedoelde bijlage die onderdeel uitmaakt van het besluit. De enkele omstandigheid dat de VVGB is vermeld in de overwegingen van het besluit en daarbij is gevoegd, maakt op zichzelf niet dat de vermelde voorwaarde als voorschrift aan de omgevingsvergunning is verbonden. De Afdeling trekt daarom eveneens de conclusie dat het college niet bevoegd was om handhavend op te treden tegen de geplaatste borden.


Voor de praktijk is het dus goed om in het achterhoofd te houden dat als de gemeenteraad voorwaarden verbindt aan het afgeven van een VVGB voor een omgevingsvergunning, het college deze voorwaarden nog wel expliciet in de omgevingsvergunning als vergunningvoorschrift moet opnemen om daarop te kunnen handhaven. De inhoud van een VVGB is op zichzelf dus geen vergunningvoorschrift, ook niet als daarin al expliciet voorwaarden zijn benoemd.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthias Kruisselbrink, E: matthias.kruisselbrink@nysingh.nl | M: 06 12 15 21 23

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding